Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Основні завдання статистичного аналізу (ID:11019)
| Размер: 21 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 18.10.2007 |
СодержаниеВступ. 3
1. Визначення основних положень статистики, та огляд Закону України «Про державну статистику» 4
2. Основні завдання статистичного аналізу. 7
Висновок. 14
Література. 16
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Основні цілі та завдання фінансового аналізу інвестиційного проекту
  Вступ 3 1. Методологічні основи інвестиційного проектування 5 2. Аналіз ефективності розробки інвестиційних проектів в умовах перехідної економіки України 10 3. Резерви підвищення ефективності розробки інвестиційних проектів 14 Висновки 18 Література 20 Особливості формування ефективності інвестиційного процесу на підприємствах харчової промисловості на сучасному етапі 22-29

 2. Початкові відомості про пакет статистичного аналізу SPSS
  Початкові відомості про пакет статистичного аналізу SPSS Загальна характеристика програми Література

 3. Поняття державного бюджету та завдання його статистичного вивчення
  1. Поняття державного бюджету та завдання його статистичного вивчення (6 стор.) Задачі Література

 4. Вдосконалення методики статистичного забезпечення обліку та аналізу прямих іноземних інвестицій
  Вступ 3 1. Прямі іноземні інвестиції як фактор розвитку економіки України 5 2. Теоретичні основи залучення іноземних інвестицій в Україну та їх інформаційне забезпечення” 9 3. Форма державного статистичного спостереження №10-зез “Звіт про іноземні інвестиції в Україну” 12 4. Облік іноземних фінансових інвестицій 16 5. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у I півріччі 2008 року 21 6. Аналіз і оцінка інвестиційної діяльності підприємств з іноземними інвестиціями. 30 Висновки 33 Література 37

 5. Види економічного аналізу 3 13. Основні етапи і послідовність проведення аналізу господарської діяльності
  3. Види економічного аналізу 3 13. Основні етапи і послідовність проведення аналізу господарської діяльності 7 Задача № 3 15 Визначити ступінь залежності (щільність зв’язку) між виручкою від реалізації та витратами на рекламу. Побудувати рівняння регресії, що буде відбивати залежність між виручкою від реалізації та витратами на рекламу. Показник Місяць 1 2 3 4 5 6 1. Виручка від реалізації, тис. грн. 25 36 28 24 42 35 2. Витрати на рекламу, тис.грн. 2,4 3,5 3,0 2,1 3,8 2,7 Література 17

 6. Завдання для контрольної вар 27 Основні фонди та основні засоби підприємств. Методи оцінки, обліку основних фондів та основних засобів
  7. Основні фонди та основні засоби підприємств. Методи оцінки, обліку основних фондів та основних засобів 3 20. Поняття ринку праці. Класифікація персоналу підприємства 5 Задача 2 8 Визначите темпи росту фондовіддачі, якщо у звітному році: вартість валової продукції в оптових цінах — 8 550 тис. грн., вартість основного капі-талу — 4 200 тис. грн., частка активної частини — 0,6, коефіцієнт заванта-ження — 0,7. У плановому році: частка активної частини — 0,65, коефіцієнт завантаження — 0,75. Задача 12 10 Визначити показники використання оборотних засобів на підприємстві в 1 і 2 кварталах і суму оборотних засобів, що вивільняються, якщо: Показники Значення Обсяг реалізованої продукції в 1 кварталі, тис. грн. 180 Залишок оборотних засобів у 1 кварталі, тис. грн. 60 Індекс зросту обсягу реалізації в 1 кварталі 1,1 Час прискорення обороту оборотних засобів, днів 1 Задача 22 12 Підсобний працівник обслуговує трьох основних працівників. Його го-динна тарифна ставка — 2,9 грн. при восьмигодинному робочому дні. Змінна норма виробітки кожного з основних працівників склала 55 шт. деталей за зміну, а фактичне виконання склало: у першого робітника — 105%; другого — 99 %; третього — 100%. Визначити фактичний денний заробіток підсоб-ного працівника. Перелік використаної літератури 13

 7. Комісія з питань охорони праці підприємства. її основні завдання та права. 3 2. Основні заходи надання першої медичної допомоги при кровотечах, пошкодженні ока, вуха, горла, носа. 6 Список використаної літератури 12
  1. Комісія з питань охорони праці підприємства. її основні завдання та права. 3 2. Основні заходи надання першої медичної допомоги при кровотечах, пошкодженні ока, вуха, горла, носа. 6 Список використаної літератури 12

 8. Аналітичне завдання з фінансового аналізу (5 варіант)
  Аналітичне завдання 4 За даними балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал конкретного підприємства проаналізувати: динаміку та структуру статей агрегованого балансу; ліквідність, платоспроможність та фінансову стійкість підприємства; динаміку прибутковості та рентабельності, провести факторний аналіз рентабельності; ймовірність банкрутства. За результатами розрахунків запропонувати шляхи покращення фінансового стану підприємства. Список використаних джерел 24 Додатки 25

 9. Практичне завдання з економічного аналізу Варіант № 5
  Задача 1 3 Умови завдання. Підприємство випускає продукцію в асортименті. Проаналізувати вало-вий обсяг випуску продукції і визначити вплив асортиментно-структурних зрушень на обсяг випуску продукції. Вихідні дані наведені у таблиці 1. Таблиця 1. Вихідні дані Назва виробу Ціна одиниці ви-робу, грн. Обсяг продукції в натуральних одини-цях, тис. штук План Факт А 200 64 50 Б 320 75 90 В 450 100 75 Г 580 60 65 Д 600 100 125 Разом: - 399 405 Визначити загальне відхилення вартості товарної продукції, в т.ч. за ра-хунок зміни обсягу і асортиментно-структурних зрушень. Розрахунки виконати за допомогою таблиці 2, використовуючи спосіб ланцюгових підстановок. Задача 2 5 Умови завдання. Визначити, чи виконаний план за сортністю продукції за наведеними да-ними, використавши різні способи (спосіб першосортних одиниць, порівняння середньозважених цін та спосіб порівняння виконання рівнів плану випуску у вартісному і натуральному вимірі). Вихідні дані наведені у таблиці 2.1. Таблиця 2.1. Вихідні дані Сорт Ціна за 1 шт., грн. За планом Фактично Кількість, шт. Питома ва-га, % Кількість, шт. Питома ва-га, % 1 125 14000 75,0 12000 80,0 2 100 4000 20,0 2250 15,0 3 80 500 5,0 650 5,0 Разом: - 18500 100,0 14900 100,0 Задача 3 8 Умови завдання. Розрахувати за наведеними даними вплив трудових факторів на виконан-ня виробничої програми. Вихідні дані наведені у таблиці 3.1. Таблиця 3.1. Показник План Звіт Абсолютне відхилення % вико-нання плану 1. Обсяг продукції за місяць у по-рівняльних цінах, грн. 40000 50500 + 10500 126,25 2. Середньооблікова кількість ро-бітників, осіб 320 315 - 5 98,43 3. Загальна кількість відпрацьова-них всіма робітниками за місяць людино-днів 7360 7150 - 210 97,15 4. Загальна кількість відпрацьова-них всіма робітниками за місяць людино-годин 55936 55055 - 881 98,43 Задача 4 12 Умови завдання. За наведеними даними проаналізувати вплив факторів на зміну матеріа-льних витрат у собівартості продукції. Вказати резерви зниження собівартості. Таблиця 4.1. Вихідні дані Вид ма-теріалу Одиниця виміру План Звіт Кількість виробленої продукції, умовних одиниць Норма витрат Ціна, грн. Норма витрат Ціна, грн. А Кг 80 4,5 70 5,5 900 В М 5 50 6 45 Задача 5 14 Умови завдання. Розрахувати прибуток від реалізації (на підприємстві виробляється один вид продукції) і визначити вплив факторів на зміну прибутку. Чи є резерви зростання прибутку на підприємстві ? Дати свої пропозиції щодо резервів зрос-тання прибутку. Таблиця 5.1. Вихідні дані Показники План Факт Відхилення від плану, +/- % до плану Реалізовано продукції, т 3550 3480 - 70 98,01 Собівартість 1т, грн. 420 400 - 20 95,23 Ціна за 1т, грн. 450 430 - 20 95,56 Прибуток за 1т, грн. 30 30 0 100 Прибуток від реалізації то-варної проду-кції, тис.грн. 106,5 104,4 - 2,1 98,03 Перелік літератури 16

 10. Основні функції проектного аналізу
  Вступ 3 1. Теоретичні основи проектного аналізу та його функції 5 2. Аналіз сучасного стану проблеми проектного аналізу 11 3. Стан проблеми проектного аналізу на прикладі ЗАТ «Оболонь» 15 Висновок 20 Список використаної літератури 23

 11. Основні принципи проведення екологічного аналізу
  Вступ 3 1. Екологічний аналіз інвестиційного проекту 5 2. Сучасний стан формування і реалізації екологічного менеджменту природоохоронної діяльності в Україні 12 3. Екологічний менеджмент в Україні 16 Висновки 23 Література 25

 12. Предмет та основні завдання психології управління
  Вступ 3 1. Роль менеджера в системі управління 4 2. Основні стилі керівництва в практиці управління 11 3. Особливості формування сприятливого психологічного клімату в організації 15 Висновки 19 Список літератури 20

 13. Основні завдання та принципи системного підходу
  1. Основні завдання та принципи системного підходу 3 2. Навести приклади класифікації систем 13 3. Розкрити етапи процесу прийняття рішень 21 Список використаних джерел 31

 14. Предмет та основні завдання психології управління
  Вступ 3 1. Предмет психології управління. 4 2. Завдання та функції психології управління. 8 Висновок 16 Список використаних джерел 18

 15. Основні завдання курсу " Цивільний захист".
  1. Основні завдання курсу " Цивільний захист". 3 2. Державне управління у сфері захисту населення і територій надзвичайних ситуацій. 8 3. Оцінка хімічної обстановки при аваріях з викидом сильнодіючих отруйних речовин. 13 Список використаної літератури 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua