Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз ліквідності в балансі підприємства (ID:11101)
| Размер: 55 кб. | Объем: 36 стр. | Стоимость: 90 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 4
1 Теоретичні основи аналізу платоспроможності і ліквідності підприємств 6
1.1 Методика аналіз ліквідності 6
1.2 Аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства 10
2 Аналіз ліквідності ТОВ «Інтер-2000» 14
2.1 Коротка організаційно-економічна характеристика об'єкту дослідження 14
2.2 Аналіз фінансової стійкості підприємства 18
2.3 Аналіз платоспроможності і ліквідності ТОВ «Інтер-2000» 21
3 Шляхи підвищення ліквідності підприємства 24
Висновки 30
Список літератури 32
Додатки

Литература1. Бандурка О.М.,Коробов., Орлов П.І. Фінансова діяльність підприємства.: Підручник для студентів. ВЗО фін.спец. – К: Либідь, 1998. – 399 с. 2. Баранчеев В. Стратегический аналіз: технология, инструменты, организация // Проблемы теории и практики управления. – 1998. - №5. 3. Бородін Е.И., Поликова Ю.С. Финансы предприятий: Учеб.пособ. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,1995. 4. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз. Навчальний посібник. - Житомир: ПП Рута, 2003. – 358 с. 5. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. – М. Центр экономики и маркетинга. – 1996. – 308 с. 6. Волкова И.О., Скляренко В.К. Экономика фирмы: учеб. Пособие. – М.: ИНФРА – М. 2000. – 427 с. 7. Економіка підприємства: Підручник / за ред. С.Ф. Покропивного, 2-ге вид., перероблене і доповнене. — К.: КНЕУ, 2000. – 294 с. 8. Кірейцев Г.Г. Фінанси підприємств. – К.: ЦУЛ, 2002. – 395 с. 9. Костіна Н.І.‚ Алєксєєв А.А.‚ Василик О.Д. Фінансове прогнозування: методи та моделі. - К.: Знання‚ 1999. – 247 с. 10. Круглов М.И.Стратегическое управление компанией: Учебник для вузов. – М – 1998. – 361 с. 11. Лихота У.П. Фінансова стратегія управління підприємством // Фінанси України .- 2001 - № 2 12. Пастухові В.В. Аналіз системи стратегічного управління //Фінанси України. – 2000. - № 10 13. Поддерьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 1999. – 382 с. 14. Поддерьогін А.М. Фінанси підприємств: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 427 с. 15. Поліщук О.В. Планування результативної діяльності підприємства. – К.: Знання, 2004. – 386 с. 16. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. - К.: КНЕУ, 2001. – 194 с. 17. Слав`юк Р.А. Фінанси підприємств.: Навчальний посібник. – К. ЦУЛ, 2002. – 458 с. 18. Тарасенко Л.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. – Львів: ЛБІ НБУ, 2000. – 485 с. 19. Шеремет А.Д. Финансы предприятий. – М.: ИНФРА, 1998г. – 418 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Оцінка платоспроможності та ліквідності підприємства (на прикладі підприємства залізничного транспорту)
  Вступ 3 1. Теоретичні основи оцінки платоспроможності на ліквідності підприємства 5 1.1. Сутність платоспроможності та ліквідності підприємства 5 1.2. Фактори, що впливають на платоспроможність та ліквідність підприємства 7 1.3. Оцінка платоспроможності та ліквідності підприємства 8 2. Аналіз платоспроможності та ліквідності Відкритого акціонерного товариства "Днiпровагонмаш" 19 2.1. Характеристика ВАТ "Днiпровагонмаш" 19 2.2. Аналіз відносних та абсолютних показників платоспроможності та ліквідності ВАТ "Днiпровагонмаш" 27 3. Напрями підвищення платоспроможності та ліквідності 35 3.1. Використання факторингу, як нової високоефективної системи поліпшення ліквідності і зменшення фінансового ризику 35 3.2. Змiцнення ліквідності та платоспроможності підприємства шляхом своєчасної та об’єктивної оцінки його фiнансового стану 36 Висновок 42 Список використаної літератури 44 Додатки 47-56 Мета дослідження – представити теоретичні основи оцінки платоспроможності на ліквідності підприємства. Здійснити аналіз показників платоспроможності та ліквідності підприємства залізничного транспорту ВАТ "Днiпровагонмаш". Зробити висновки, щодо проведеного аналізу та запропонувати напрями підвищення платоспроможності та ліквідності обраного підприємства. Предметом дослідження є господарська діяльність ВАТ "Днiпровагонмаш", та його фінансовий стан, а саме показники платоспроможності та ліквідності. Об’єктом дослідження даної роботи є відкрите акціонерне товариство "Днiпровагонмаш"

 2. Фінансово-інвестиційний аналіз Власний оборотний капітал — абсолютний показник ліквідності
  14. Власний оборотний капітал — абсолютний показник ліквідності і платоспроможності; основні етапи його аналізу 3 41. Види та оцінка облігацій 10 Задача 1 16 Варіант 7 Фірма розглядає два альтернативні проекти, грошові потоки яких відо-бражені у таблиці, тис.грн. Періоди Проект X Проект Y 0 -300,0 -380,0 1 180,0 240,0 2 210,0 190,0 3 210,0 150,0 Визначити більш ефективний проект, якщо річна норма дисконту стано-вить 10 %. Додатково обчислити критерії ефективності, якщо премія за ризик становить 8 і 12 % відповідно до кожного проекту. Задача 2 19 Задача 2 полягає у визначенні та оцінці аналітичних фінансових коефіці-єнтів за даними статей балансу (таблиця 1). Таблиця 1 Статті балансу Варіант 4 п.р. к.p. 1. Необоротні активи, усього 12300 11500 2. Оборотні активи, усього ? ? В т. ч. виробничі запаси 5500 5800 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1200 2450 Поточні фінансові інвестиції 150 100 Грошові кошти та їх еквіваленти 3020 2500 Інші ? ? 3. Витрати майбутніх періодів 350 120 Баланс ? ? 1. Власний капітал 12600 11600 2. Забезпечення наступних витрат і платежів 70 200 3. Довгострокові зобов'язання 800 1500 4. Поточні зобов'язання 9300 10200 5.Доходи майбутніх періодів - - Баланс ? ? Чистий дохід (виручка від реалізації) 25700 Чистий прибуток 7300 Коефіцієнт автономії (незалежності) ? ? Коефіцієнт мобільності ? ? Коефіцієнт маневреності ? ? Коефіцієнт фінансової стійкості ? ? Коефіцієнт покриття заборгованості ? ? Коефіцієнт поточної ліквідності ? ? Коефіцієнт критичної ліквідності ? ? Коефіцієнт абсолютної ліквідності ? ? Коефіцієнт покриття поточної заборгованості за рахунок дебіторів ? ? Рентабельність активів, % ? Рентабельність продаж, % ? Рентабельність власного капіталу, % ? Перелік використаної літератури 26

 3. ЕКОНОМІКА ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА Характеристика показників ліквідності туристичного підприємства
  Завдання 1. 1. Поняття про фінанси, їх природа та сутність 3 2. Характеристика показників ліквідності туристичного підприємства 8 3. Характеристика фінансових відносин підприємств туристичної індустрії 12 Завдання 2. 20 Здійсніть розрахунок показників по труду і заробітній платі і визначте вплив основних факторів (зміни обсягу продажів, продуктивності праці і середньої заробітної плати) на фонд оплати праці у звітному році. Література 21

 4. Регулювання ліквідності вітчизняних комерційних банків
  Вступ 3 Регулювання ліквідності вітчизняних комерційних банків 4 1. Сутність ліквідності як складової фінансової стійкості банківської системи 4 2. Регулювання ліквідності банків в Україні 12 Висновки 16 Література 17

 5. Інвестиційний менеджмент Методика оцінки рівня ліквідності об'єктів інвестування
  1. Методика оцінки рівня ліквідності об'єктів інвестування 3 2. Особливості та форми здійснення реальних інвестицій туристичного підприємства 7 Література 13

 6. Управління залишками коштів на рахунках клієнтів як інструмент підтримки ліквідності банку
  Вступ 3 1. Ліквідність банку та її аналіз 5 1.1. Сутність і показники ліквідності банку. Аналіз ліквідності банку 5 1.2. Управління залишками коштів на рахунках клієнтів 15 2. Аналіз управління залишками коштів на рахунках клієнтів 21 2.1. Структурний аналіз залишків коштів на рахунках клієнтів банку 21 2.2. Аналіз ліквідності банку 27 3. Шляхи підвищення ліквідності банку 32 Висновки 47 Список літератури 51 ДОДАТОК А 53 ДОДАТОК Б 55

 7. Капітал підприємства та джерела його формування. Показники використання капіталу підприємства. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства
  1. Капітал підприємства та джерела його формування. Показники використання капіталу підприємства. 3 2. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства 12 Задача 1. Складіть платіжний календар розрахункового рахунку господарюючого суб'єкту на перший тиждень місяця. Дані для розрахунку: Виручка, одержана господарюючим суб'єктом від реалізації продукції складає 80% суми усіх грошових надходжень. Інші показники наведено у таблиці 1. Платіжний календар розрахункового рахунку господарюючого суб'єкта на перший тиждень місяця. Задача 2. Визначити дивідендну віддачу акції. Дані для розрахунку: За акціями AT виплачується дивіденди 10грн. на одну акцію;01.01. акція продавалась на фондовій біржі за ціною - 250 грн., а 2.07.- 300 грн. Список літератури 16

 8. Види та оцінка облігацій. Власний оборотний капітал – абсолютний показник ліквідності та платоспроможності, основні етапи його аналізу
  ВСТУП 3 1. Види та оцінка облігацій. 4 2. Власний оборотний капітал – абсолютний показник ліквідності та платоспроможності, основні етапи його аналізу. 9 ВИСНОВОК 12 Список літератури 13

 9. Аналіз логістичної системи підприємства (на прикладі будь-якого підприємства)
  1. Загальна характеристика підприємства 3 2. Матеріальні потоки підприємства ПП «Назва» 8 3. Закупівлена логістика підприємства ПП «Назва» 12 4. Збутова логістика підприємства ПП «Назва» 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 23

 10. Оцінка стану динаміки економічного потенціалу підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства
  ВСТУП 3 1. Необхідність та значення оцінки фінансового стану підприємства. 4 2. Оцінка стану динаміки економічного потенціалу підприємства. 7 3. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 11 ВИСНОВОК 13 Список літератури 14

 11. Аналіз використання основних фондів підприємства (на прикладі підприємства)
  Вступ 4 1. Теоретичні основи аналізу стану і ефективності використання основних фондів 5 2. Аналіз використання основних фондів ВАТ «__» 12 Висновки 19 Список використаної літератури 21 Додатки 23

 12. Облік і аналіз витрат підприємства в системі управління підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Економічна сутність витрат та класифікація витрат 6 1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку і аналізу витрат підприємства 24 РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА 33 2.1. Організація обліку витрат підприємства 33 2.2. Синтетичний та аналітичний облік витрат діяльності підприємства 37 2.3. Відображення інформації про витрати підприємства у формах звітності 42 2.4. Особливості обліку витрат підприємства в умовах використання комп'ютерної техніки 42 РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 46 3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу витрат підприємства 46 3.2. Загальний аналіз витрат підприємства 50 3.3. Факторний аналіз витрат підприємства 56 ВИСНОВКИ 60 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 65 ДОДАТКИ 70

 13. Аналіз логістичної системи підприємства (на базі підприємства)
  1. Коротка характеристика підприємства 3 2. Матеріальні потоки підприємства 7 3. Закупівельна логістика підприємства 10 4. Збутова логістика підприємства 12 5. Висновки 20 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 22 ДОДАТКИ 24

 14. Аналіз оборотності та ефективності використання нематеріальних активів (на прикладі будь-якого підприємства, яке займається нематеріальними активами) (Аналіз 2007-2007 роки)
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Економічна сутність нематеріальних активів в умовах ринкових відносин 6 1.1. Сутність та класифікація нематеріальних активів 6 1.2 Методи оцінки нематеріальних активів 16 РОЗДІЛ 2. Методика та організація фінансового аналізу нематеріальних активів 18 2.1. Економічна характеристика підприємства ВТК „Назва” 18 2.2 Аналіз оборотності нематеріальних активів 25 2.3. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів 27 РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення управління нематеріальними активами підприємства 33 3.1 Ефективне управління нематеріальними активами 33 3.2 Зарубіжний досвід аналізу нематеріальних активів 38 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 46 ДОДАТКИ 48-56 Звітність

 15. Аналіз, динаміка, структура, джерела формування та оцінка ефективності використання оборотних коштів підприємства (розрахункова робота на прикладі підприємства)
  В С Т У П 3 1. Техніко-економічна характеристика діяльності підприємства 5 2. Оцінки стану, структури й ефективності використання оборотних активів підприємства 11 3. Аналіз ефективності використання грошових активів підприємства 16 4. Аналіз дебіторської заборгованості 20 5.Оцінка ефективності управління виробничими запасами підприємства 23 6. Аналіз джерел формування оборотних активів підприємства 26 Висновки 31 Література 33

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua