Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ДипломТема: Аналіз формування капіталу та залучення фінансових ресурсів банками України. Порівняння з іншими країнами (ID:11195)
| Размер: 230 кб. | Объем: 118 стр. | Стоимость: 230 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
1. Методологічні засади залучення фінансових ресурсів комерційними банками 6
1.1. Ресурси комерційного банку, їх склад та структура 6
1.2. Власний капітал комерційного банку та його формування 11
1.3. Залучений капітал комерційного банку та його характеристика 19
1.4. Аналіз власного капіталу банку 26
2. Порівняльний аналіз залучення фінансових ресурсів комерційними банками в Україні та в інших країнах 33
2.1. Методика и основні показники порівняльного аналізу формування капіталу банками України та інших країн 33
2.2. Аналіз формування ресурсної бази у АКБ «Укрсоцбанк» 41
2.3. Аналіз залучення фінансових ресурсів АКБ « » 48
2.4. Напрями зростання ресурсів ТОВ «Комерційний банк « » 52
2.5. Комерційні банки України на світовому ринку кредитних і валютних ресурсів 56
3. Пропозиції щодо підвищення ефективності формування капіталу та залучення фінансових ресурсів банками України 64
3.1. Аналіз впливу зовнішнього фінансування на банківську систему України 64
3.2. Оптимізація банківської стратегії на світовому фінансовому ринку в умовах глобалізації 73
3.3. Напрями вдосконалення управління ресурсами українських банків 76
Висновки 97
Література 103
Додаток 1. Річна фінансова звітність « » 110
Додаток 2. Річна фінансова звітність банку « » 113
Додаток 3. Річна фінансова звітність « » 116

ЛитератураЛітература 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” № 2121-III від 7.12.2001. 2. Алексеєнко М.Д., Білошапка В.С., Большакова О.Ю., Боришкевич О.В., Бутинець Ф.Ф. Аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів за спец. "Банківський менеджмент" / Київський національний економічний ун-т; Київський національний торговельно- економічний ун-т / Ф.Ф. Бутинець (ред.), А.М. Герасимович (ред.). — Житомир : Рута, 2001. — 384с.. 3. Алексеєнко М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2002. — 276с. 4. Аналіз банківської діяльності: Підручник / За ред. А. М. Герасимовича. — КНЕУ, 2003. — 599 с. 5. Андрійчук В.Г., Бауер Л. Менеджмент: прийняття рішень і ризик: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К., 1998. — 314с. 6. Банківська система в умовах трансформації фінансового ринку: Матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 21-23 травня 2003 року / Київський національний торговельно-економічний ун-т; Головне управління НБУ по м. Києву і Київській області; АППБ "Аваль" / А.А. Мазаракі (відп.ред.) — К., 2003. — 363с. 7. Банківська справа. Центральний банк і грошово-кредитна політика. Банківські операції: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.:У 5 т. / В.О. Сичов (ред.) — К. : "АВТ", 2004. 8. Банківський капітал: історія, теорія, досвід / За ред. проф. С.К. Реверчука. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 276 с. 9. Белінська Я.В. Валютний курс та інфляція у трансформаційний економіці / Інститут економіки НАН України. — К., 2002. — 183с. 10. Боришкевич О.В. Євроринок і його основні фінансові інстументи //Вісник Національного банку України. – 1997. -№5 – с.26-30.. 11. Боришкевич О.В. Тенденції розміщення депозитарних розписок. //Вісник Національного банку України. – 1997. -№11 – с.46-48. 12. Боришкевич О.В. Валютне кредитування в Україні: проблеми та перспективи. // Банківська справа. – 1997. - №2 – с.43-46. 13. Боришкевич О.В. Проблеми формування ринку валютних кредитів.// Економіка та підприємництво. Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів. Вип. 1. К.: КНЕУ, 1997. – с. 151-154. 14. Бутенко О. Іноземні банки на фінансових ринках країн центрально-східної Європи// Банківська справа.-2005.-№3.-с.62 15. Васюренко О.В. Механизм осуществления банковских операций с иностранной валютой. – Харьков: ИКФ Гриф, 1997. – 176 с. 16. Васюренко О.В. Современные методы управления банковскими ресурсами. – Харьков: ИКФ Гриф, 1997. – 392 с. 17. Васюренко О.В. Облік операцій з іноземною валютою в комерційних банках // Бухгалтерський облік і аудит. – 1996. – №12. – С. 38-42. 18. Васюренко О.В. Регулирование рынка валютных отношений // Бизнес Информ. – 1997. – №4. – С. 65-69. 19. Версаль Н.І. Проблеми відкриття філій іноземних банків// Фінанси України.-2004.-№5.-с.100. 20. Вовчак О.Д. Банківська інвестиційна діяльність в Україні. – Львів: Вид-во Львів. комерційної академії, 2005. – 544 с. 21. Вовчак О.Д., Скаско О.І., Стасів А.М. Банківський нагляд: Навч. посіб. – Львів: “Новий Світ-2000”, 2005. – 472 с. 22. Вожжов А.П. Процеси трансформації банківських ресурсів: Монографія. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2006. – 339 с. 23. Гладких Д. Проблеми і перспективи залучення іноземних інвестицій у банківську систему України// Вісник НБУ.-2005.-№10.-с.13. 24. Голуб В.М. Проблемні позики й управління ними // Фінанси України. – 1999. — № 11. – С. 93—100. 25. Голуб В.М. Управління активами комерційних банків як засіб зміцнення позиції банку на фінансово-кредитному ринку: Економіка та підприємництво. — Зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. — Вип. 6. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 151—157. 26. Голуб В.М. Концептуальні підходи до управління проблемними кредитами в комерційних банках // Вісник НБУ. – 2000. — № 2. – С. 56—59. 27. Голуб В.М. Кредитні ризики комерційних банків як об’єкт управління // Вісник КНТЕУ. – 2001. — № 5. – С. 46—60. 28. Єріна А.М., Павлюк Є.Д. Статистичні аспекти моніторингу кон’юнктури валютного ринку// Наукові записки: Зб. наук. праць. - том 15.-К.: Національний Університет “Києво-Могилянська академія”.-1999.-С.9-13 29. Кочетков В. М. Організація управління фінансовою стійкістю банку в ринкових умовах: Монографія. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. — 300 с. 30. Кочетков В. М. Методичні підходи до аналізу та управління ризиком ліквідності балансу комерційного банку // Фінанси України. — 2000. — № 10. — С. 98—101. 31. Кочетков В. М. Методологічні аспекти визначення фінансової стійкості комерційного банку // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. — Вип. 4. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 293—300. 32. Кочетков В. М. Методологічні підходи до моделювання банківських ризиків // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. — Вип. 5(12). — К.: КНЕУ, 2002. — С. 279—282. 33. Кочетков В. М. Вдосконалення методів рейтингової оцінки комерційних банків у механізмі зміцнення довіри до банківської системи // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. Львівського національного університету: Доходи та заощадження в умовах трансформації економіки України. — Спец. вип. 10. — Львів: Інтереко, 2002. — С. 177—184. 34. Кравченко Л.М., Шапошников О.О. Валютне регулювання і валютний контроль в Україні: Навчальний посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К., 2001. — 100с. 35. Крамаренко Я. Ю. Валютні деривативи: сутність, класифікація, призначення // Економіст. Київ. - 2000.- № 10. - С. 44-47. 36. Петрук О.М. Банківська справа: Навч. посібник / Ф.Ф. Бутинець (ред.). — К. : Кондор, 2004. — 462с. 37. Половко С.М. Система засобів валютного регулювання та її законодавче закріплення // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 21. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - 2003. – С. 355-365. 38. Половко С.М. Правовий режим валютних операцій в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково-практичний збірник. – 2003. - № 4. – С. 25-29. 39. Половко С.М. Режим ліцензування валютних операцій // Право України. - 2003. – № 11. - С. 41-45. 40. Половко С.М. Обов’язковий продаж валюти у сучасний період (правові питання) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково-практичний збірник. – 2003. - № 5. – С. 28-34. 41. Расширение ЕС и банковская система//Банковская практика за рубежом.-2004.-№5-с.7. 42. Рычик В. Австрийский прорыв на восток//Банковская практика за рубежом.-2005.-№9(81).-с.20. 43. Сафонов В.С. Валютный дилинг: Как можно зарабатывать деньги честно и самостоятельно: Практ. пособие для начинающих — М. : Консалтбанкир, 1999. — 333с. 44. Семенов В.П. Валютный курс и инфляция / Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова. — М., 2003. — 540с. 45. Сідорова С. Правові основи регулювання ринку фінансових послуг в умовах глобалізації // Збірник наукових праць „Міжнародна економіка” Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Випуск 34. - 2002. – С. 227-230. 46. Сідорова С. Регулювання фінансових ринків: іноземний та вітчизняний досвід // Збірник наукових праць „Міжнародна економіка” Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Випуск 36. – 2002. – С. 261-263. 47. Сідорова С. Обслуговування комерційними банками міжнародних зв’язків суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Київського університету. Економіка. – Вип. 55-57, 2002. - С. 214-217. 48. Сідорова С. Міжнародні розрахунки в діяльності комерційних банків України.// Вісник Київського унвіерситету. Актуальні проблемі міжнародних відносин. – Вип. 51 (Частина 2), 2005. – С. 158-160 49. Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл., які навч. за освітньо-професійною програмою спеціаліста з напряму "Економіка і підприємництво" / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К. : Кондор; ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2004. — 200с. : 50. Фінансово-банківська система України у європейському вимірі / Національний банк України; Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності ; Фонд Фрідріха Еберта (регіональне бюро в Україні, Білорусі та Молдові) / С.А. Буковинський (упоряд.). — К. : ВД "Козаки", 2002. — 224с. 51. Фінкельштейн О.Б. Кредит та ризики: погляд кредитора // Проблеми формування ринкової економики: Міжвідомчий науковий збірник. - Вип. 7 / Відп. ред. С.Ф.Покропивний. – К.: КНЕУ, 1999. – 248 с. - С.222-226. 52. Финкельштейн О.Б. Риски и их классификация // Экономика и управление.– 2000. - №1(20). – 32 с. 53. Фінкельштейн О.Б. Місце фінансових ризиків у загальній системі банківських ризиків // Стратегія економічного розвитку України: Наук. збірник. – Вип. 2-3 / Відп. ред. О.П.Степанов. – К.: КНЕУ, 2000. –328 с. – С. 227-234 54. Фінкельштейн О.Б. Кредитний ризик у контексті кредитного портфеля комерційного банку // Стратегія економічного розвитку України / Наук. Збірн. - Вип. 4 / Відп. ред. О.П.Степанов. – К.: КНЕУ, 2001. – 360 с. - С. 303-307. 55. Циганов С.А. Генезис банківських систем у трансформаційних економіках: структурно-функціональний аналіз: Монографія. – К.: Академпрес, 2006. – 412 с. 56. Циганов С. А. Банки на фондовому ринку країн із трансформаційною економікою // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. Вип. 53. Ч.ІІ – К.: КНУ ім. Т. Шевченка. ІМВ, 2005. – С.216 – 222. 57. Циганов С. А. Капітал банківської системи як важливий фактор забезпечення фінансової стабільності трансформаційних країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. Вип. 56. Ч.ІІ – К.: КНУ ім. Т. Шевченка. ІМВ, 2005. – С.163 – 169. 58. Циганов С.А. Стратегії та основні цілі монетарної політики в країнах Центральної та Східної Європи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т. 17. – Суми: УАБС НБУ, 2006. – С. 46 – 59. 59. Циганов С.А. Банківська система в умовах глобалізації світової економіки // Зовнішня торгівля: право та економіка: Науковий журнал. – К.: УАЗТ, 2006. – № 5 (28). – С. 120 – 124. 60. Шелудько Н.М. Іноземний капітал у банківському секторі України: тенденції, проблеми, перспективи// Фінанси України.-2004.-№12.-с.100 61. Шлапак О. Національний банк України має намір ввести консолідований нагляд за банківськими групами// Цінні папери України.-2004.- № 18 (306). 62. www.usb.com.ua – веб-сайт АКБ «Укрсоцбанк»
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 5 1.1. Економічна сутність управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 5 1.2. Проблеми діючої системи управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 11 2. Сучасний стан управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками м. Києва 17 2.1. Загальний огляд строкової структури фінансових ресурсів 17 2.2. Аналіз основних статей активів 24 2.3. Аналіз основних статей пасивів 28 2.4. Оцінка збалансованості фінансових ресурсів комерційних банків 31 3. Вдосконалення механізму управління ресурсним потенціалом комерційних банків 34 Висновки 39 Список використаної літератури 41

 2. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ)
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 6 1.1. Економічна сутність управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 6 1.2. Проблеми діючої системи управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 21 1.3. Світовий досвід управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів 26 Розділ 2. Аналіз діючої системи формування та ефективності використання фінансових ресурсів (на прикладі АБ «банк») 37 2.1. Сучасний стан управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 37 2.2. Аналіз законодавчих та нормативних актів, що регулюють процес управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 53 2.3. Методичні аспекти управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 61 2.4. Аналіз фінансової діяльності АБ «банк», починаючи з формування його фінансових ресурсів 65 Розділ 3. Шляхи удосконалення чинної системи формування та ефективності використання фінансових ресурсів вітчизняних банків 90 3.1. Перспективи вдосконалення державного регулювання процесу формування фінансових ресурсів комерційних банків та ефективності їх використання 90 3.2. Перспективи розвитку депозитного формування банківських ресурсів 95 3.3. Вдосконалення механізму управління ресурсним потенціалом комерційного банку 104 Висновки 109 Список використаної літератури 112 Додатки 118

 3. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ БАНКУ)
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 6 1.1. Економічна сутність управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 6 1.2. Проблеми діючої системи управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 22 1.3. Світовий досвід управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів 27 Список використаної літератури 38 Додатки 44

 4. Аналіз фінансової системи України у порівнянні з іншими країнами
  Вступ. 3 1. Ознаки фінансової системи України. 4 1.1 Сутність реструктуризацій них процесів у фінансовій системі України. 4 1.2 Фінансова політика. 7 2. Аналіз фінансових показників України. 9 2.2 Характеристика фінасів України у 2005 році. 9 2.2 Аналіз фінансових показників України відносно інших раїн. 11 2.3 Доходи населення України у 2005 році, як один із показників функціонування фінансової системи країни. 13 3. Інтеграція України в міжнародний фінансовий простір. 19 3.1. Необхідність інтеграції української фінансової системи до міжнародної спільноти. 19 3.2. Перетворення на шляху до інтеграції в світове співтовариство. 22 3.3 Характеристика взаємовідносин України з міжнародними фінансовими організаціями. 24 Висновок. 33 Список використаних літературних джерел. 35 Додаток 1. 37

 5. Поняття фінансових ресурсів туристичного підприємства. їх склад, структура економічна характеристика та класифікація. Власні та залучені фінансові ресурси підприємства. Специфіка формування та використання фінансових ресурсів на туристичних підприємствах
  Вступ 4 1. Поняття фінансових ресурсів туристичного підприємства, їх склад, структура економічна характеристика та класифікація 5 2. Власні та залучені фінансові ресурси підприємства 10 3. Специфіка формування та використання фінансових ресурсів на туристичних підприємствах 13 Висновки 19 Список використаної літератури 21

 6. Джерела формування та напрямки використання фінансових ресурсів фінансових організацій
  Вступ 3 1. Світові міжнародні фінансові організації 5 2. Європейські фінансові організації 14 3. Основні форми співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями 17 4. Сучасний стан співробітництва України з МФО 25 Висновки 32 Література 35

 7. Управління формуванням власних фінансових ресурсів і капіталу туристичного підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні засади формування фінансових ресурсів та капіталу підприємства 5 1.1 Сутність, склад та структура фінансових ресурсів. 5 1.2 Структура капіталу, та джерела його формування. 13 2. Формування та використання фінансових ресурсів на туристичному підприємстві 20 2.1 Загальна характеристика туристичного підприємства. 20 2.2 Структура та джерела формування фінансових ресурсів на туристичному підприємстві 28 2.3 Ефективність використання фінансових ресурсів і капіталу на туристичному підприємстві 34 Висновки 46 Список використаних джерел 48 Додатки 51

 8. Визначте сутність понять — світове господарство, міжнародне економічне співробітництво, економічна інтеграція. Які форми співробітництва України з іншими країнами набувають найбільшого розвитку в сучасних умовах?
  Теоретичне питання 3 Визначте сутність понять — світове господарство, міжнародне економічне співробітництво, економічна інтеграція. Які форми співробітництва України з іншими країнами набувають найбільшого розвитку в сучасних умовах? 3 Задача 1 10 Підприємство виробило 100 тис. телевізорів за рік. Собівартість одного телевізора — 200 грн, реалізаційна ціна — 300 грн. Визначте: а) Як зміниться прибуток підприємства, якщо воно зменшить собівартість телевізора на 10%; б) Якою за нових умов буде норма прибутку (рентабельності) на підприємстві; на скільки вона зросте? Задача 2 11 Між країною А та іншими країнами були проведені такі зовнішньоторговельні операції: купівля резидентами країни А цінних паперів іноземних фірм — 60 млн дол.; імпорт товарів і послуг у країну А — 110 млн дол,; експорт товарів та послуг з країни А — 130 млн дол.; продаж цінних паперів фірм країни А іноземцям — 70 млн дол.; імпорт золота у країну А — 70 млн дол.; грошові перекази з інших країн у країну А — 40 млн дол. Дайте визначення поняттю "платіжний баланс країни" і складіть платіжний баланс країни А. Список літератури 12

 9. Формування фінансових ресурсів на підприємстві
  Вступ 3 1. Теоретичні засади формування фінансових ресурсів на підприємстві 5 2. Аналіз формування фінансових ресурсів ВАТ «Назва». 11 3. Напрями вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів підприємства 17 Висновок 22 Список використаної літератури 24 Додатки 28-31

 10. Формування та використання фінансових ресурсів туристичного підприємства
  РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ „ххх” 2.1. Загальна характеристика підприємства 2.2. Дослідження стану фінансових ресурсів підприємства РОЗДІЛ 3. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 3.1. Економічна оцінка ефективності формування та використання фінансових ресурсів ТОВ „ххх” 3.2. Проблемні аспекти ефективності використання фінансових ресурсів підприємства та шляхи їх подолання ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ

 11. Формування основних фінансових ресурсів підприємства (практична)
  Розділ 1. Вихідні дані 3 1.1. Назва підприємства 3 автомобільний завод 1.2. Організаційно-правова форма 3 1.3. Вид економічної діяльності 3 1.4. Місце знаходження підприємства 3 Розділ 2. Розрахункові таблиці 6 Розрахунок планових обсягів амортизаційних відрахувань… Висновки 10 Література 11 Додаток 1. Баланс ВАТ «Луцький автомобільний завод» 13 Додаток 2. Звіт про фінансові результати ВАТ «Луцький автомобільний завод» 15

 12. Джерела формування власних фінансових ресурсів підприємства
  ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 4 2. ФОРМИ ТА ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 8 3. ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 14 4. ЕМІСІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА 16 ВИСНОВКИ 19 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 20

 13. Формування фінансових ресурсів банку та ефективність їх використання
  Вступ 3 1. Теоретичні основи формування фінансових ресурсів банку 5 1.1 Сутність фінансових ресурсів банківської установи 5 1.2 Формування фінансових ресурсів банку 10 2. Аналіз формування та ефективності використання фінансових ресурсів ЗАТ КБ «Назва» 16 2.1 Дослідження процесу формування фінансових ресурсів ЗАТ КБ «Назва» 16 2.2 Дослідження ефективності використання фінансових ресурсів банку 19 3. Розробка методу управління фінансовими ресурсами ЗАТ КБ «Назва» на основі логістичного підходу 25 Висновки 34 Список використаної літератури 38 Додатки 41

 14. Джерела формування власних фінансових ресурсів підприємства
  Зміст Вступ 3 1. Формування статусного капіталу на підприємстві 4 2. Прибуток підприємства 5 3. Амортизаційні відрахування 10 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 15. Управління формування та використанням фінансових ресурсів туристичного підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні засади формування та використання фінансових ресурсів на туристичному підприємстві 6 1.1. Сутність та види фінансових ресурсів 6 1.2. Склад та структура фінансових ресурсів 15 1.3. Джерела формування та їх характеристика 18 2. Діагностика формування та використання фінансових ресурсів на прикладі туристичного підприємства ТОВ «Туристична фірма «САМ» 22 2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства ТОВ «Туристична фірма «САМ» 22 2.2. Дослідження фінансових ресурсів за джерелами їх формування 29 2.3. Аналіз фінансового стану та ефективності використання фінансових ресурсів 31 3. Шляхи покращення фінансових ресурсів ТОВ «Туристична фірма «САМ» 48 3.1. Виявлення проблеми використання фінансових ресурсів ТОВ «Туристична фірма «САМ» 48 3.2. Пропозиції щодо покращення формування та використання фінансових ресурсів ТОВ «Туристична фірма «САМ» 54 Висновки 59 Список літератури 63 Додаток 1. Баланс 67 Додаток 2. Звіт про фінансові результати 69-70

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua