Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ДипломТема: Бюджетування (ID:11287)
| Размер: 234 кб. | Объем: 102 стр. | Стоимость: 225 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 8
1.1 Сутність та класифікація бюджетів підприємства 8
1.2 Організація бюджетного процесу на підприємстві 13
1.3 Методика розробки бюджетів 19
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ТНК – ВР КОМЕРС» 31
2.1 Аналіз системи бюджетування ТОВ ТНК – ВР Комерс 31
2.2 Оцінка бюджету грошових коштів 53
2.3 Аналіз дохідної та витратної частини загального бюджету підприємства 63
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЕФЕКТИВНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 68
3.1 Удосконалення бюджетного процесу та його інформаційно-програмне забезпечення 68
3.2 Поліпшення механізму формування бюджету на підприємстві. 77
ВИСНОВКИ 84
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 88
ДОДАТКИ ..............................................................................................................99

ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Андриенко В.Н., Новиков Д.Г. Планирование, контроль и анализ в системе бюджетирования предприятия // Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі (“Економічні науки”).-Донецьк: ДонДУЕТ, №7, 2000.– С. 140–144. 2. Андриенко В.Н., Васильев А.А., Новиков Д.Г. Моделирование подсистем бюджетирования предприятия // Вісник технологічного університету Поділля №4, 2000 г. Економічні науки, ч.2 (23). – Хмельницький, 2000. – С. 174–178. 3. Ансофф И. Стратегическое управление/ Пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. – 519 с. 4. Ансофф И., Макдоннел Эдвард Дж. Новая корпоративная стратегия. – СПб.: Издательство «Питер», 1999. – 416 с. 5. Аньшин В.М., Царьков И.Н., Яковлева А.Ю. Бюджетирование в компании. Современные технологии постановки и развития: Учеб. пособие для подгот. управления персонала по программам МВА / Институт технологий управления и инвестирования / Валерий Михайлович Аньшин (ред.) — М. : Дело, 2005. — 238с. 6. Артеменко О., Марущак В., Марущак О. Бюджетування / Українська академія держ. управління при Президентові України; Одеський регіональний ін-т держ. управління. — О. : Видавництво ОРІДУ УАДУ, 2003. — 108с. 7. Ашурлы З., Кубарева Е. Внедрение матричной системы бюджетирования Журнал «Финансовый директор» №1 за 2006 год 8. Близнюк С.В. Стратегічний маркетинг торговельної фірми: Методичні і організаційні аспекти управління. - К.: Логос, 1998. - 150с. 9. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент: Учеб. курс. — К. : Ника-Центр, 2001. — 448с. 10. Боумен К. Основы стратегического менеджмента. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 175 с. 11. Бочаров В.В. Коммерческое бюджетирование: Финансовые ресурсы. Системы управления финансами. Виды бюджетов. — СПб. : Питер, 2003. — 378с. 12. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы: Управление капиталом. Планирование инвестиций. Бюджетирование. — СПб. : Питер, 2004. — 591с. 13. Василик С.К., Шишмарьова Л.О. Оцінка ринкової вартості підприємства // Вісник ХДЕУ. – 1999. – №1(9). – С.74–77. 14. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – М., 1995. – 250 с. 15. Волкова О.Н. Бюджетирование и финансовый контроль в коммерческих организациях. — М. : Финансы и статистика, 2005. — 269с. 16. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. - М.: ЮНИТИ, 2000. – 486 с 17. Гриньов А.В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методологія, стратегічне управління. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2003. – 308 с. 18. Гриньов А.В. Малич М.М., Сластіна В.В. Економіка й організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. – Х.: Харківський інститут управління, 2004. - 345с . 19. Гриньов А.В., Морозікова Т.В., Шершенюк О.М. Управління проектами: Навчальний посібник.– Х. Харківський інститут управління, 2004. - 285с 20. Дерлоу Дес. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: Пер. з англ. / Р.А. Семків (пер.з англ.), Р.Л. Ткачук (пер.з англ.). — К. : Всеувито; Наукова думка, 2001. — 242с. 21. Замазій О.В., Йохна М.А. Алгоритм управління інтеграційним зростанням організації через мінімізацію трансакційних витрат // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – № 1, Ч. 1, Т. 1. – С. 22-25. 22. Замазій О.В. Внутрішні та міжорганізаційні економічні відносини підприємства як чинник ефективності управління // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – № 6, Т. 2. – С. 127-131. 23. Замазій О.В. Теорія трансакційних витрат як теоретико-методологічна основа проектування організаційних змін // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – № 4, Ч. 2, Т. 3. – С. 221-224. 24. Замазій О.В. Трансакційні витрати як складова методики обґрунтування стратегії інтегрованого зростання підприємства // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – № 5, Ч. 2, Т. 1. – С. 97-102. 25. Коваленко Ю.М. Проблеми формування національних джерел інвестиційних ресурсів в сучасних умовах // Теорії мікро-макроекономіки: Зб. наук. пр. Академії муніципального управління. – К.: АМУ, 2000. – С.16-19. 26. Коваленко Ю.М. Інститути спільного інвестування: закордонний досвід і практика в Україні // Технический прогресс и эффективность производства: Вестник Национального технического университета “Харьковский политехнический институт”: Зб. наук. пр. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2001. – Вип. 24. – С.120-123. 27. Коваленко Ю.М. Депозитарні розписки як альтернативний механізм залучення інвестицій (зарубіжний досвід і вітчизняна практика) // Теорії мікро-макроекономіки: Зб. наук. пр. Академії муніципального управління. – К: АМУ, 2001. – С.197-203. 28. Коваленко Ю.М. Сутність та специфіка діяльності інвестиційних банків в сучасних умовах і потенціал їх створення в Україні // Науковий вісник: Зб. наук. пр. Академії ДПС України. – Ірпінь: АДПСУ, 2002. – Вип.3 (17). – С.65-73. 29. Коваленко Ю.М. Особливості формулювання інвестиційних цілей інституційними інвесторами // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2003. – №5. – Ч.2. – Т.2 (55). – С.282-286. 30. Коваленко Ю.М., Дитинчук К.С. Розвиток інститутів спільного інвестування в Україні // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Випуск 192: В 4 т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – Том ІІ. – С.482-490. 31. Коваленко Ю.М. Інвестиційна політика недержавних пенсійних фондів // Фінанси України. – 2004. – №8. – C.91-96. 32. Ковалко О.М., Лапко О.О. Мотиваційний механізм інноваційного розвитку акціонерного товариства // Матеріали 6-ої Міжнародної науково-практичної конференції “Нафта і газ України – 2000”. – Івано-Франківськ. – 2000. – Т. 3. – С. 296–397 33. Ковалко О.М. Економічні проблеми реструктуризації нафтогазового комплексу // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2001. – № 3.– С.16-22. 34. Ковалко О.М., Лапко О.О. Інноваційні стратегії розвитку нафтогазових компаній у контексті глобалізації: порівняльний аналіз інституційних змін// Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001. - № 18. – Ч.4. – С.90 – 95. 35. Ковтун С. Бюджетування на сучасному підприємстві, або як ефективно управляти фінансами. — Х. : Фактор, 2005. — 340с. 36. Ковтун О.І. Стратегія підприємства: Навч. посібник. – Львів: «Новий світ – 2000», 2005. – 388 с. 37. Косарев О.Й., Волик В.М. Методологія бюджетування діяльності підприємств: Навч. посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. закладів / Національний авіаційний ун-т. — К. : НАУ, 2004. — 96с. 38. Кутовенко А.М. Глобалізація світових фінансових ринків та її вплив на фінансові стратегії транснаціональних корпорацій // Стратегія економічного розвитку України: Наук. збір. – Київ: КНЕУ, 2001. – Випуск 4 – С. 69-75. 39. Кутовенко А.М. Місце України в інвестиційній діяльності транснаціональних компаній у Центральній та Східній Європі: аналіз сучасного стану та перспективи розвитку // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет, 2001. – №75 – С. 27-35. 40. Кутовенко А.М. Модель формування стратегічного партнерства між світовими транснаціональними корпораціями та українськими партнерами // Стратегія економічного розвитку України: Наук. збір. – Київ: КНЕУ, 2001. – Випуск 6 – С. 275-287. 41. Кутовенко А.М. Перспективи та проблеми використання інвестиційного потенціалу світових транснаціональних корпорацій при реалізації інвестиційних стратегій українських компаній // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет, 2002. – №165 – С. 106–113. 42. Кутовенко А.М. Пошук шляхів вирішення проблем, пов’язаних з діяльністю іноземних інвесторів на ринку України // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Зб. наук. пр. – Донецьк: Донецький національний університет, 2001. – С. 398-401. 43. Маккоен Пол, Гох Лео, Мейтленд Иаин, Секретт Малкольм. Финансы и бюджетирование для нефинансовых менеджеров: Практический инструментарий по построению системы бюджетирования и управлению финансами. — Д. : Баланс Бизнес Букс, 2005. — 676с. 44. Мельник О.Г. Методи бюджетного планування // Фінанси України. – 2003. - №12 (97). – С. 37 – 46. 45. Мельник О.Г. Бюджетування як елемент процесу управління підприємством // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Вісник НУ “ЛП”. – Львів: Видавництво НУ “ЛП”, 2003. – №478. – С. 31 – 38. 46. Мельник О.Г. Класифікація та призначення бюджетів підприємства // Проблеми економіки та управління. Вісник НУ “ЛП”. – Львів: Видавництво НУ “ЛП”, 2003. – № 484. – С. 312-319. 47. Мельник О.Г. Бюджет в системі економічних методів менеджменту // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Вісник НУ “ЛП”. – Львів: Видавництво НУ “ЛП”, 2002. – №457. – С.104 – 110. 48. Мельник О.Г. Сутність і значення бюджетування на підприємствах // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ “ЛП”. – Львів: Видавництво НУ “ЛП”, 2002. – №466. - С.59-67. 49. Мертенс А. В. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории. — К. : Изд-во Киевского инвест. агенства, 1997. — 416с. 50. Новиков Д.Г., Смоктий К.В. Учет договоров в системе бюджетирования предприятия // Новое в экономической кибернетике: Модели и методы финансового менеджмента. / Сб. науч. ст. под общ. ред. Ю.Г.Лысенко.– Донецк: ДонГУ, №3, 2000.– С. 41–50. 51. Новиков Д.Г. Моделирование процесса составления бюджета предприятия // Модели управления в рыночной экономике / Сб. науч. ст. под общ. ред. Ю.Г. Лысенко. – Донецк: ДонНУ, Спец. выпуск, 2002. – С. 373–379. 52. Новиков Д.Г. Функциональная модель системы бюджетирования предприятия // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля („Економічні і технічні науки”). – Луганськ: СНУ, 2002. – №2(48). – С. 104–108. 53. Онищенко С.В. Актуальні аспекти контролю в бюджетуванні // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 159. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. - с. 75-83. 54. Онищенко С.В. Актуальні напрямки фінансового планування та зокрема бюджетування на вітчизняних підприємствах // Збірник наукових праць. Вип. 35 / Відп. ред. - доктор економічних наук В.Є. Новицький. - Київ: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2002. - с. 135-140. 55. Онищенко С.В. Упровадження бюджетування на вітчизняних підприємствах // Фінанси України. - 2003. - № 4, с. 45-50. 56. Онищенко С.В. Фінансове планування та бюджетування в контексті трансформації фінансового управління підприємством // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 176. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. - с.82 – 92. 57. Петряєва З.Ф., Хмеленко Г.Г., Азаренков Г.Ф., Ганін В.І. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / К.Д. Гурова (ред.). — Х. : АТЗТ "Самміт-Харків", 2001. — 302с. 58. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. — К. : Лібра, 1998. — 389с. 59. Пересада А.А., Коваленко Ю.М. Особливості здійснення інвестиційної діяльності через розміщення страхових резервів страховими компаніями в Україні // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – Вип. 165. – С.170-176. 60. Пересада А.А., Коваленко Ю.М. Процес управління фінансовими інвестиціями інституційними інвесторами // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Вип. 189: В 5 т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – Том ІV. – С.1083-1088. 61. Пересада А.А., Коваленко Ю.М. Здійснення фінансового інвестування банками в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць. Т.11. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, УАБС, 2004. – С.48-59. 62. Попов В.М., Ляпунов С.И., Воронова Т.А. Бизнес фирмы и бюджетирование потока денежных средств. — М. : Финансы и статистика, 2003. — 400с. 63. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. — К. : Знання, 2004. — 654с. 64. Савчук В.П. Управление прибылью и бюджетирование. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. — 432с. 65. Самочкин В. Н., Пронин Ю. Б., Логачева Е. Н., Барахов В. И., Абрамов Л. Ю. Гибкое развитие предприятия: Эффективность и бюджетирование. — М. : Дело, 2000. — 351 с. 66. Семенов Г.А., Семенов А.Г. Организация и планирование хозяйственной деятельности на предприятии. – Запорожье: ЗГИА, 2001. – 174 с. 67. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: Навч. посібник для студ. екон. спец. вищих навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — 2. вид., стер. — К. : Алерта, 2003. — 486с. 68. Хоуп Джерими, Фрейзер Робин. Бюджетирование, каким мы его не знаем. Управление за рамками бюджетов / Р.В. Кащеев (пер.). — М. : ООО "Вершина", 2005. — 256с. 69. Хруцкий В.Е., Сизова Т.В., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетирование: Настольная кн. по постановке фин. планир.. — М. : Финансы и статистика, 2002. — 400с. 70. Черненко М. Бюджетування. Вчимося на помилках. Украинском деловом еженедельнике "Контракти", октябрь 2003. 71. Шило В.П., Верхоглядова Н.І., Ільіна С.Б., Темченко А.Г., Брадул О.М. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навч.посібник для студ. вищ. навч. закладів. — К. : Кондор, 2005. — 240с. 72. Шпак О.Г. Нафта і нафтопродукти: наукова монографія. – К.: Ясон – К, 2000. – 370c. 73. Шпак О.Г. Проблеми формування ринку нафти і нафтопродуктів у контексті інтеграції України до європейських економічних структур. // Зб. наукових праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. –2003. № 37. – С.180–188. 74. Шпак О.Г. Методичні та організаційні підходи до вдосконалення управління ринком нафти і нафтопродуктів.// Проблеми науки. 2003. №9. – С.20–26. 75. Шпак О.Г. Стратегічні інтереси України у транспортуванні каспійської нафти та шляхи їх забезпечення. // Зб. наукових праць “Зовнішня торгівля: проблеми і перспективи”. Вип. 3 (7). – К.: УАЗТ, 2003. – С. 119–126.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Бюджетування на підприємстві
  Бюджетування на підприємстві Література

 2. Бюджетування на підприємстві
  Вступ 4 1. Теоретичні аспекти бюджетування на підприємстві 6 1.1 Поняття та необхідність бюджетування на підприємстві 6 1.2 Бюджетування як інструмент управління розвитком роботи підприємств 19 2. Оцінка процесу бюджетування на ЗАТ «Назва» 24 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 24 2.2 Оцінка фінансового планування та бюджетування на ЗАТ «Назва» 35 3. Розробка прогнозного бюджету на ЗАТ «Назва» 43 Висновки 55 Список використаної літератури 58 Додатки 62

 3. Бюджетування і контроль витрат
  ВСТУП 3 І РОЗДІЛ . ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ БЮДЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 5 1.1. Бюджетування у системі управління витратами підприємства 5 1.2. Формування бюджетів як основа обліково-аналітичного забезпечення системи бюджетування підприємства 9 1.3. Методи бюджетування в системі управлінського обліку 11 ІІ РОЗДІЛ. КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ БЮДЖЕТІВ ПІДПРИЄМСТВА 14 2.1. Внутрішньогосподарський контроль в системі управління витратами 14 2.2. Інформаційне забезпечення контролю витрат підприємства 16 2.3. Методика внутрішньогосподарського контролю в системі бюджетування 18 ІІ РОЗДІЛ. БЮДЖЕТУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗАТ «__» 21 3.1. Економічна характеристика підприємства ЗАТ «__» 21 3.2. Організація бюджетування та контролю витрат основної діяльності підприємства 22 ВИСНОВОК 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33 ДОДАТКИ 36

 4. СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Поточне планування та бюджетування
  Завдання 1. 3 1. Поточне планування та бюджетування 3 2. Оцінка стратегії, контроль виконання стратегії розвитку підприємства, фірми. Ризики, пов'язані з реалізацією стратегії 6 3. Формування технічної і соціальної політики фірми 10 Завдання 2. 14 Задача 14 Керівництво готелю «О, що знаходиться у Севастополі передбачило у ціновій стратегії для стимулювання збуту введення наступних цінових модифікацій: сконто, оптові і сезонні знижки. Визначте базову ціну послуги розміщення у готелі, та розрахуйте яким чином вона зміниться, якщо собівартість проживання у 2-місному номері складає 190 грн.,у одномісному - 220 грн. а норма прибутку для визначення базового рівня ціни 35%. Література 15

 5. Створити проект «Постановка систем бюджетування на підприємстві»
  План Резюме проекту. 2 1. Визначення учасників проекту. 2 2. Розробка проекту. 5 Література. 15

 6. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання (задача) 19 вар.
  Скласти бюджет грошових коштів на ІІ квартал 2010 р. Таблиця 1 № Показник вар 19 1 Прогноз обсягу продажу (тис. шт.): 1.1 квітень 20 1.2 травень 30 1.3 червень 50 1.4 липень 20 2 Ціна продажу одиниці товару (грн.) 12 3 Надходження: 3.1 Протягом 1-го місяця (%) 75 3.2 Протягом 2-го місяця (%) 20 3.3 Протягом 3-го місяця (%) 5 4 Запас готового товару на початок квітня (тис. шт.) 5 5 Запас готового товару на кінець періоду: % від обсягу продажу наступного місяця 15 6 Норми витрат матеріалів (грн./шт.) 1,50 7 Запас матеріалів на початок квітня (тис. грн.) 5,0 8 Запас матеріалів на кінець періоду: % від потреби поточного місяця 12 9 Витрати на оплату праці: % від виручки від реалізації товару поточного місяця 7 10 Постійні витрати (тис. грн.) 42 11 Грошові кошти на початок квітня (тис. грн.) 45 12 Необхідний мінімальний залишок грошових коштів (тис. грн.) 12

 7. ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ НА ОСНОВІ БЮДЖЕТУВАННЯ
  ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ НА ОСНОВІ БЮДЖЕТУВАННЯ Література на прикладі

 8. Формування ціни продукції на основі повної та часткової собівартості. Бюджетування на підприємстві
  1. Формування ціни продукції на основі повної та часткової собівартості. 3 1.1. Поняття ціни продукції на основі повної собівартості 3 1.1. Ціна продукції на основі часткової собівартості 7 2. Бюджетування на підприємстві. 11 2.1 Поняття та необхідність бюджетування на підприємстві 11 2.2 Бюджетування як інструмент управління розвитком роботи підприємств 13 Список використаної літератури 16

 9. Зведений кошторис (бюджет) підприємства. Суть і порядок розробки. Бюджетування в системі контролінгу
  Зміст Вступ 3 1. Зведений кошторис (бюджет) підприємства: суть і порядок розробки. 4 2. Бюджетування в системі контролінгу ( на прикладі готелю) 12 Висновок 16 Література 17

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua