Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Бюджетний дефіцит в умовах перехідної економіки (ID:11290)
| Размер: 142 кб. | Объем: 47 стр. | Стоимость: 100 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 2
1. Теоретичні засади бюджетного дефіциту 4
1.1. Дефіцит державного бюджету: основні поняття і причини виникнення 4
1.2. Джерела покриття бюджетного дефіциту 11
2. Бюджетна політика в Україні 17
2.1. Управління бюджетним дефіцитом в перехідній економіці 17
2.2. Фінансування державного дефіциту в Україні 24
3. Напрями збалансування державного бюджету України та шляхи подолання його дефіциту 27
3.1. Зарубіжний досвід оптимізації бюджетного дефіциту 27
3.2. Основні проблеми та шляхи подолання дефіциту державного бюджету в Україні 33
Висновки 41
Список використаної літератури 43-47
Литература1. Бюджетний кодекс України № 2542-ІІІ від 21 червня 2001 року зі змінами та доповненнями. 2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 107-VI від 28.12.2007 р. 3. Артус М.М. Фінанси: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2005. — 197с. 4. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навч. посібник / Віктор Дмитрович Базилевич (заг.ред.). — 2-ге вид., доп. і перероб. — К. : Атіка, 2004. — 368с. 5. Булгакова С. О. Бюджетна система України: Навч. посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т / Світлана Олексіївна Булгакова (ред.). — К. : КНТЕУ, 2003. — 288с. 6. Бедь В. В. Фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Міжрегіональна академія управління персоналом — К. : МАУП, 2004. — 168с. 7. Близнюк О. П. Фінанси: Навч. посібник / Віктор Іванович Оспіщев (ред.). — К. : Знання, 2006. — 415с. 8. Бескид Й.М. Вдосконалення бюджетного процесу//Фінанси України. -2003. - № 10. - С. 11-17 9. Бескид Й.М. Теоретичні підвалини дослідження суті державного бюджету України // Фінанси України. - 2004. -№1.-С. 16-18. 10. Василик О.Д. Теорія фінансів. Підручник. – К.: НІОС., 2001. – 416 с. 11. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підруч. для студ. екон. спец. вищих навч. закл. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : Центр навчальної літератури, 2003. — 606с. 12. Грідчіна М.В., Захожай В.Б., Осіпчук Л.Л., Субботовіч Ю., Темчишина К. Фінанси (теоретичні основи): Підручник для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом / Грідчіна (ред.), Захожай (ред.). — 2. вид., випр. і доп. — К. : МАУП, 2004. — 312с. 13. Д’яконова І.І. Дефіцит бюджету: система показників та джерела фінансування // Вісник Національного банку України, 2002. – № 5. – С. 45-46. 14. Дерлиця А. Ю. Бюджет і суспільний вибір: до основ детермінованості демократичних фінансів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія економіка. – 2005. - №8. – с.72-76. 15. Давиденко С.В. Бюджетні надходження в умовах формування сучасної податкової системи //Формування ринкових відносин в Україні: Збірник статей молодих учених. Вип.7/Наук.ред. І.К.Бондар. – К.,2003.–С.68-80. 16. Дєєва Н. М. Бюджетний менеджмент: Навч. посібник / Дніпропетровська держ. фінансова академія. — Д. : ДДФА, 2006. — 320с. 17. Кабанець А.Г. Державні фінанси: Конспект лекцій / Харківський національний економічний ун- т. — Х. : Видавництво ХНЕУ, 2005. — 59с. 18. Кузнецова А.Я. Теорія фінансів: Навчальний посібник. – Львів: ЛБІ НБУ, 2001. – 158 с. 19. Кілієвич О. І., Розпутенко І. В., Романюк О. П., Юрчишин В. В. Сучасна економічна теорія і державні фінанси: Зб. праць / Українська академія держ. управління при Президентові України. — К. : Вид-во УАДУ, 2002. — 423с. 20. Кадацька О.М. Державний бюджет як інструмент макроекономічної політики в умовах ринкової трансформації // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. - Економічна серія. - №468. – Харків, 2000. - С. 213-217. 21. Луніна І.О., Короткевич О.В., Вахненко Т.П. Державні фінанси України та їх вплив на економічний розвиток: Наук. доп. / НАН України; Інститут економічного прогнозування. — К., 2000. — 96с. 22. Марко І.Ю. Стимулююча функція фінансів. // Банківська справа .- 2000.- № 2.- С. 30-33. 23. Опарін В.М. Фінансова система України: Теоретико-методологічні аспекти / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2005. — 239с. 24. Омелянович Л. О., Чайковська О. В., Кавиршин О. Г., Левченко В. С., Свинаренко Т. І. Бюджетна система: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського / Л.О. Омелянович (наук.ред.). — Х. : ВД "Інжек", 2004. — 253с. 25. Осипчук Л.Л. Моделі виконання бюджетів та можливості їх застосування в умовах сучасної України // Науковий вісник Академії державної податкової служби України: Зб. наук. праць. – Ірпінь: АДПСУ. – 2001. – № 3. – С. 70-73. 26. Огонь С.Г. Фінансова політика і доходи бюджету України // Фінанси України.- 2004. - №9. - стр. 5-15. 27. Павлюк К. В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України / Науково- дослідний фінансовий ін-т. — К. : НДФІ, 2006. — 584с. 28. Плужников І.О. Засади визначення пріоритетів бюджетної політики держави // Економіст, 2003, №2. – С. 25-29. 29. Радіонова І. Макроекономічні чинники дефіциту бюджету в Україні // Економіка України, № 9, 2003, С. 15—23. 30. Старостенко Г. Г. Бюджетна система: Навч. посіб. для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". Інститут дистанційного навчання. — К. : Університет "Україна", 2006. — 219с. 31. Сафонова Л. Д. Бюджетний менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.― К.: КНЕУ, 2001.— 186 с. 32. Теорія фінансів: Навч. посіб. для студ. вузів / А.Я. Кузнєцова; Нац. банк України. Львів. банк. ін-т. — Л.: ЛБІ НБУ, 2001. — 156 с. 33. Фінанси: Навч. посіб. для дистанц. навчання / Л. В. Рудюк; Ред.: Л.Ф. Романенко; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — К.: Ун-т "Україна", 2004. — 116 с. 34. Фінанси: Навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Л.В. Фещенко, П.В. Проноза, Л.О. Меренкова; Харків. держ. екон. ун-т. — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. — 210 с. 35. Фещенко Л. В. Бюджетна система України: навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ІНЖЕК, 2007. — 292с. 36. Федосов В. Бюджетний менеджмент: Підручник / Київський національний економічний ун-т / Віктор Федосов (заг.ред.). — К. : КНЕУ, 2004. — 864с. 37. Чечетов М. В. Бюджетний менеджмент: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.:В 2 ч. / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. — 555с. 38. Чугунов І.Я. Аспекти бюджетної політики держави в контексті сприяння вітчизняному підприємництву та економічному розвитку // Соціально-економічні дослідження в перехідних період. Фінансовий механізм активізації підприємництва в Україні: Зб. наук. пр. Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2002. – Вип. 2 (ХХХІІІ).– Ч.1. – С. 22–27. 39. Чугунов І. Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку / Міністерство фінансів України. Науково-дослідний фінансовий ін-т. — К. : НІОС, 2003. — 488с. 40. Юрій С. І., Крисоватий А. І., Плішко І. В., Дем'янишин В. Г. Бюджетна система України: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Сергій Ілліч Юрій (ред.), Йосип Миронович Бескид (ред.). — К. : НІОС, 2000. — 400с. 41. Януль І.Є. «Бюджетна політика України: проблеми та перспективи». «Фінанси України», №2, 2004. с. 48-51. 42. Матеріали сайту: http://minfin.kmu.gov.ua
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ: СУТНІСТЬ, УМОВИ ІСНУВАННЯ, МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ ТА ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ
  БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ: СУТНІСТЬ, УМОВИ ІСНУВАННЯ, МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ ТА ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 2. Дефіцит і його значення у функціонуванні економіки держави
  Вступ 3 1. Поняття бюджетного дефіциту як фінансового явища 3 2. Якісна характеристика бюджетного дефіциту 5 3. Зв'язок бюджетного дефіциту і державного боргу (внутрішнього і зовнішнього) 6 4. Зв'язок дефіциту державного бюджету і інфляційного процесу 9 5. Необхідність ліквідації бюджетного дефіциту і методи його покриття 9 6. Зміст програми заходів по керуванню бюджетним дефіцитом 12 7. Аналіз динаміки бюджетного дефіциту за останні 5 років і його вплив на стан економіки 15 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 3. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ, ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНЦЕПЦІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 5 1.1. Людський капітал як економічна категорія 5 1.2. Види людського капіталу. Критерії формування людського капіталу 9 2. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 14 2.1. Людський капітал в економіці України 14 2.2. Проблеми зростання людського капіталу у суспільстві 24 3. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 30 3.1. Проблеми формування людського капіталу в Україні 30 3.2. Основні напрями покращення формування та раціонального використання людського капіталу в Україні 34 ВИСНОВОК 39 ЛІТЕРАТУРА 42 ДОДАТКИ 45

 4. Комплексна оцінка соціальної-економічних явищ та процесів перехідної економіки
  Вступ. 3 1. Аналіз соціально-економічних показників перехідної економіки України. 5 1.1 Загальна характеристика перехідної економіки. 5 1.2 Оцінка показників соціально-економічного розвитку країни з перехідною економікою. 6 1.3 Оцінка рівня соціального забезпечення населення. 8 2. Оцінка показників соціального забезпечення населення України. 13 2.2 Державна політика відносно охорони здоров’я населення України і показники захворюваності. 13 2.2 Показники соціального захисту населення. 19 2.3 Коментар до інформації Міжнародної організації праці щодо рівня життя населення України. 21 Висновок. 26 Список використаних літературних джерел. 27 Додаток 1. 29

 5. Макроекономічний зміст соціальної політики держави (за матеріалами країн перехідної економіки)
  Зміст Вступ 3 Розділ 1 Макроекономічний зміст соціальної політики: мета соцальної політики, її складові і зміст 7 1.1. Політика державного регулювання як складова частина господарської системи 7 1.2. Політика економічного розвитку: державне коригування економіко-соціального розвитку суспільства 9 1.3. Соціально-економічні передумови формування соціальних гарантій 13 Розділ 2. Засоби державної соціальної політики їх ефективність 23 2.1. Соціальна структура сучасної Німеччини 23 2.2. Самостійні, буржуазний середній клас, селяни 24 2.3. Прошарки у сфері послуг 26 2.4. Еліта та шлях до неї 28 2.5. Прошарки, що проживають на межі бідності 29 Розділ 3 Макроекономічні наслідки соціальної політики в Україні, заходи спрямовані на зайнятість, зростання доходів бідних, гарантії мінімального споживання 34 3.1. Довгострокова стратегія розвитку України та пріоритети діяльності Уряду на 2006-2007 роки 34 3.2. Соціальна політика як важливий чинник зростання української економіки 38 Висновок 43 Література 45 Теоретичною базою дослідження стали роботи чималої кількості вчених Росії: З.Бербешкіної, Ф.Бурджанова, Н.Грищенка, Н.Денісова, І.Домніної, Є.Капустіна, О.Козловського, Л.Кунельського, Є.Мальгінової, К.Микульського, Л.Ржаніциної, Н.Римашевської, А.Римашевського, В.Роіка, Г.Слезингера. Однак, незважаючи на значну кількість публікацій по різних аспектах соціального захисту населення, серед вчених дотепер не досягнуто єдності у визначенні категоріального статусу соціальних гарантій, організаційно-фінансових джерел, форм та механізму їх реалізації в умовах трансформації економічної системи. Актуальність проблеми формування та реалізації ефективної системи соціальних гарантій, її теоретична та практична значущість, високий ступінь дискусійності, необхідність осмислення та використання вітчизняної і закордонної теоретичної спадщини й практичного досвіду в цій сфері зумовили вибір теми, мету та задачі роботи. Метою курсової є визначення функціональної ролі інтегрального комплексу соціальних гарантій та розробка механізму його забезпечення в процесі становлення в Україні ринкових відносин. Виходячи з цієї мети, в роботі поставлено та вирішено такі задачі: - визначено місце, роль та функціональні можливості розподільного механізму у відтворювальному процесі як економічної основи соціального захисту; - здійснено порівняльний аналіз базових соціальних моделей захисту населення в країнах з розвиненою ринковою та перехідною економікою; - проаналізовано сучасну соціально-економічну ситуацію в Україні; - визначено шляхи та методи формування механізму реалізації соціальних гарантій в Україні. Об’єктом дослідження виступають економічні та соціальні процеси, а також відносини, що виникають при реалізації системи соціальних гарантій в конкретних соціально-економічних умовах. Предметом дослідження є соціальні гарантії як економічна категорія та механізм їх забезпечення в системі соціального захисту населення. Хронологічними рамками дослідження є період незалежності України. У вступі необхідно виправити роботи, замінити на слово - курсову

 6. Фірма, стратегія фірми (стратегія фірми в умовах досконалої конкуренції, в умовах монополії, у умовах сучасної економіки України)
  Вступ 3 Розділ 1. Стратегія фірми в умовах досконалої конкуренції 5 1.1. Характерні ознаки ринку досконалої конкуренції 5 1.2. Поведінка фірми на ринку досконалої конкуренції 8 Розділ 2. Стратегія фірми в умовах монополії 15 2.1. Монополія – як форма недосконалої конкуренції 15 2.2. Максимізація прибутку. Коротко – та довгострокова рівновага монополії 18 Розділ 3. Стратегія фірми в умовах сучасної економіки України 24 3.1. Стратегія діяльності підприємства в сучасних економічних умовах господарювання 24 Висновок 35 Список використаної літератури 37-38 Об’єкт дослідження. Ринок досконалої конкуренції, монополістичний ринок, та сучасні умови господарювання. Мета дослідження. Охарактеризувати стратегію підприємства яке діє на ринку досконалої конкуренції. Розкрити принципи роботи підприємства-монополіста, його стратегію, а також представити засади діяльності підприємства, що функціонує в сучасних умовах господарювання.

 7. Роль світової економіки як науки і навчальної дисципліни в умовах становлення соціально орієнтованої ринкової економіки України
  Вступ 3 1. Загальне поняття "міжнародна (світова) економіка" 4 2. Структура міжнародної економіки 8 Висновок 11 Список використаної літератури 13 Додаток. 14

 8. Державна служба зайнятості в умовах ринкової економіки
  Вступ 3 Державна служба зайнятості в умовах ринкової економіки 4 1. Початок діяльності Державної служби зайнятості 4 2. Завдання Державної служби зайнятості 6 3. Аналіз рівня працевлаштування в Україні та діяльність Державної служби зайнятості 10 Висновки 15 Література 16

 9. ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  Вступ 3 1. Вітчизняні та закордонні методи обліку витрат на виробництво. 5 2. Дослідження діяльності підприємства за період, що аналізується. 12 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства. 12 2.2. Аналіз собівартості продукції підприємства за техніко-економічними чинниками. 20 3. Розробка політики оперативного управління витратами виробництва в умовах ринку. 28 3.1. Оцінка фінансового стану підприємства. 28 3.2. Оперативне управління витратами виробництва на основі альтернативних методів нарахування амортизаційних відрахувань. 33 3.3. Прийняття оперативних управлінських рішень за допомогою методу аналізу беззбитковості виробництва. 34 3.4. Оптимізація використання матеріалів методами лінійного програмування. 37 Висновки 39 Література 40

 10. Трудовий договір та його особливості в умовах ринкової економіки
  Вступ 3 1. Зміст трудового договору 5 2. Загальний порядок прийняття на роботу 9 3. Види трудового договору 11 4. Переведення на іншу роботу 16 5. Підстави про припинення трудового договору 19 6. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника 24 7. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 26 8. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 30 9. Порядок звільнення з роботи 31 10. Порядок оформлення звільнення працівника з роботи 32 Висновок 33 Література 34

 11. Система економічної інформації та особливості її застосування в умовах ринкової економіки
  Система економічної інформації та особливості її застосування в умовах ринкової економіки 2 Задача 11 15 Наведені дані, що характеризують фондоозброєність праці на промисловому підприємстві: Показники Попередній період План Звітний період Середньоквартальна чисельність промислововиробничого персоналу (ПВП), чол 250 240 195 Вартість основних виробничих фондів, у тис.грн. на: 1 січня 341,5 347,8 246,5 1 лютого 345,0 350,0 348,3 1 березня 345,5 359,6 350,2 1 квітня 346,2 350,8 350,7На підставі наведених даних потрібно: 1. Визначити середньоквартальну вартість основних виробничих фондів. 2. Обчислити фондоозброєність праці (Середньоквартальна вартість основних виробничих фондів на одного працюючого). 3. Методом ланцюгових підстановок і інтегрального методу виміряти вплив на зміну фондоозброєності в звітному періоді в порівнянні з планом і попереднім періодом наступних факторів: а) зміни середньоквартальної вартості основних виробничих фондів; б) середньої чисельності ПВП; 4. Скласти узагальнюючу таблицю, проаналізувати обчислені показники і написати висновки. Задача 26 18 Приведено дані, що характеризують середньоспискову чисельність робітників і середньорічну вартість активної частини основних фондів: Показники Базовий період Звітний період План Факт Середньорічна вартість активної частини основних фондів, тис.грн. 4500 4689 4750 Середньоспискова чисельність працівників, чол. 3270 3279 3300 На підставі приведених даних потрібно: 1. Розрахувати показник технічної озброєності праці робітників у базисному і звітному періодах (за планом і фактично). 2. Визначити абсолютні і відносні відхилення показників звітного і базисного періодів. 3. За допомогою методу ланцюгових підстановок і інтегрального методу визначити вплив на зміну фактичного показника технічної озброєності праці робітників, порівняно з планом і базисом, наступних факторів: а) зміни середньоспискової чисельності робітників; б) зміни середньорічної вартості активної частини основних фондів. 4. Скласти узагальнюючу таблицю і проаналізувати обчислені показники, зробити висновки. Література 21

 12. Розвиток персоналу в умовах економіки знань: значення та основні напрями
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 4 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ТА ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ 4 1.1 Сутність та особливості поняття економіки знань на підприємстві 4 1.2 Роль та основні напрямки розвитку персоналу підприємства 5 1.3 Вимоги економіки знань до управління розвитком персоналу на підприємстві 6 РОЗДІЛ 2 9 АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ЯК ЧИННИКА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 9 2.1. Стан розвитку відповідних елементів економіки знань в Україні у порівнянні країн ЄС 9 2.2. Навчання персоналу як важіль формування економіки знань на підприємстві ВАТ «ХХХ» 13 РОЗДІЛ 3 15 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗНАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «ХХХ» 15 ВИСНОВОК 18 ЛІТЕРАТУРА 19

 13. ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  Вступ 4 1. Теоретична частина. 6 Вітчизняні та закордонні методи управління результатами роботи підприємства. 6 2. Аналітична частина. 12 Дослідження діяльності підприємства за період, що аналізується. 12 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства. 12 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства. 14 3. Проектна частина. 20 Розробка політики оперативного управління результатами діяльності підприємства в умовах ринку. 20 3.1. Оцінка фінансових ресурсів підприємства. 20 3.2. Оперативне управління фінансовими результатами роботи підприємства на основі альтернативних методів оцінки виробничих запасів. 25 3.3. Прийняття оперативних управлінських рішень за допомогою методу аналізу беззбитковості виробництва. 29 3.4. Оптимізація сумарного прибутку методами лінійного програмування. 31 Висновки 35 Список використаної літератури 38

 14. Бюджетна система України і проблеми її функціонування в умовах ринкової економіки
  Вступ 3 1. Структура бюджетної системи України і принципи її організації 5 2. Механізм формування бюджетів різних рівнів 17 3. Основні напрямки удосконалення міжбюджетних відносин 33 Висновок 49 Список літератури 53

 15. Дослідження формування собівартості продукції в умовах переходу до ринкової економіки (бакалавр)
  Вступ 3 1. Теоретико методологічні основи зниження собівартості продукції 5 1.1 Сутність собівартості продукції 5 1.2 Калькуляція собівартості та кошторис витрат 9 1.3. Витрати виробництва та їх класифікація 16 2. Аналіз собівартості продукції ЗАТ «Чексіл» 26 2.1 Стан розвитку легкої промисловості в Україні 26 2.2. Фінансово-економічна характеристика підприємства 34 2.3 Особливості калькулювання собівартості продукції на ЗАТ “назва” 38 2.4 Аналіз факторів, які впливають на рівень витрат на одиницю товарної продукції 43 3. Зниження собівартості продукції ЗАТ «Чексіл» 53 Висновки 59 Список використаної літератури 62 Додатки 68-73

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua