Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ДипломТема: ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ (ID:11418)
| Размер: 866 кб. | Объем: 96 стр. | Стоимость: 225 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади формування та механізм функціонування валютного ринку 6
1.1. Економічна сутність валютного ринку 6
1.2. Законодавчі і нормативні акти які регулюють валютний ринок 16
1.3. Валютно-курсова політика України 23
Розділ 2. Аналіз діяльності комерційних банків на валютному ринку України 36
2.1. Аналіз діяльності комерційних банків як основного суб’єкта валютного ринку 36
2.2. Аналіз розвитку валютного ринку 45
2.3. Операції з іноземною валютою на валютних ринках України 55
Розділ 3. Шляхи підвищення ефект діяльності банків на валютному ринку 60
3.1. Адаптація валютно-курсової політики 60
3.2. Удосконалення регулювання валютних операцій комерційних банків 72
Висновки 87
Список використаної літератури 90
Додатки 96

ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Закон України «Про Національний банк України» № 679-XIV від 20.05.1999р. зі змінами та доповненнями. 2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р. зі змінами та доповненнями. 3. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” №15-93 вiд 19.02.1993. 4. Постанова Правління Національного банку України «Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій» №275 від від 17 липня 2001р. 5. Постанова Правління Національного банку України «Інструкція про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон» №122 від 16 березня 1999р. 6. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями» №136 від 24 березня 1999р. 7. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» №15-93 вiд 19.02.1993 зі змінами та доповненнями. 8. Азаров М.Я., Гацька Л.П., Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./За заг. ред. М.Я. Азарова. – К.:ДІЯ, 2000. – 320 с. 9. Береславська О. Тенденції розвитку фінансових ринків у 2002 році та їх вплив на економіку України. // Вісник НБУ. – 2003. - №2. – с. 54-55. 10. Блащук Ю.О. Валютний контроль: міжнародний досвід і національні тенденції.// Вісник НБУ. – 2001. – №4. – с. 28-30. 11. Блащук Ю.О. Комерційний банк як агент валютного контролю.//Фінанси України. - 2004. - №4. - с. 138-141. 12. Блащук Ю.О. Валютний контроль: міжнародний досвід і національні тенденції.// Вісник НБУ. – 2001. – №4. – с. 28-30. 13. Боровець В. Дату відліку змінити не можна.// Дебет-Кредит. – 2003. - №10. – с.44-46. 14. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – К.: Знання, 2000. – 305 с. 15. Боринець С. Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 494 с. 16. Богун В.Я. «Аккредитив и инкассо как формы международных расчетов» // Хозяйственное право от 15.08.99. стр.14. 17. Банківські операції / За ред. Мороза А. М. - К.: КНЕУ, 2002. – 302 с. 18. Банковское дело: Учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 1998. – 576 с. 19. Белiнська Я. Стабiльний валютний курс як передумова стабiльностi економiки // Фондовый рынок. - 2000. - №23. - C. 16-20. 20. Белінська Я. Валютний механізм і принципи його структурування // Економіка України. – 2006. – № 5. – С. 19–27. 21. Барамія В.Н. Перспективи становлення валютного ринку в умовах монетарної політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Вип.31. - Ч.2. - К.: Київський університет.- 2002. - С.251-253. 22. Бутук О. І. Валютно-фінансові відносини: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. – 349 с. 23. Берестовий С. Вплив політики обмінного курсу на економічні процеси в перехідних економіках//Економі№-2000.-№9.-С.33-35 24. Васюренко О.В. Банківські операції. - К.: Знання, 2001. – 378 с. 25. Васюренко О.В. Механизм осуществления банковских операций с иностранной валютой. – Харьков: Гриф, 2002. – 176 с. 26. Важеєвська Т. Валютне регулювання. Становлення та розвиток УМВБ, міжбанківського валютного ринку // Вісн. НБУ. - 2002. - Травень (Спец. вип.). - С. 22-23. 27. Гальчинський А.С. Сучасна валютна система. – К.: Лібра. – 2000. 28. Кабанець О.І., Кольга В.Д. Валютне регулювання та контроль в Україні. – Донецьк: Донеччина, 2000. – 224 с. 29. Кабанець О. Еволюція валютних обмежень. // Вісник податкової служби України. 2001. - №13. – с.62-63. 30. Котовська Р., Ричаківська В. Операції комерційних банків. ― Львів.: Центр Європи, 2003. – 302с. 31. Кидуэлл Д. С., Петерсон Р. Л., Блэкуэлл Д. У. Финансовые институты, рынки и деньги. – СПб.: Питер, 2000. – 752 с. 32. Кравченко Л. М., Шапошников О. О. Валютне регулювання і валютний контроль в Україні: Навчальний посібник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 102 с. 33. Литвин Н.Б. Деякі методичні аспекти аналізу ефективності валютних операцій комерційних банків// Вісник ТАНГ. Випуск 4. Тернопіль. - 2003.- С.-59-61. 34. Михайлів З. В., Гаталяк З. П., Горбаль Н. І. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: Навч. посібник. – Львів: В-во «Львівська політехніка», 2004. – 244 с. 35. Моисеев С. Р. Международные валютно-кредитные отношения: Учеб. пособие. – М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2003. – 576 с. 36. Максіменцев М.Г. Валютно-курсова політика в Україні : аналіз ефективності та умови вдосконалення//Вісник Київського національного університету ім. Шевченка.-2000.-вип.16.-С.57-65 37. Макаренко О. Валютний контроль як інструмент стабілізації валютного ринку в Україні //Вісник НБУ - 2002. - №9. - 36-38. 38. Міщенко В.І. Валютне регулювання. – Суми: Слобожанщина, 2001. – 52 с. 39. Михайличенко С.Ю. Валютно-курсова політика в умовах економічного зростання: досвід України // Стратегія монетарної політики: проблеми вибору та застосування.: Зб. матеріалів наук.-практ. конф., м Київ, 25-26 квіт., 2002 р. / Нац. банк України, Ін-т екон. прогнозування НАН України, Світ. банк. - К.: Ін-т екон. прогнозування, 2003 - С. 177-180. 40. Михайличенко С.Ю. Валютно-курсова політика НБУ та її вплив на макроекономічні чинники // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. пр. - Т. 7 / Ред.: А.О. Єпіфанов; Нац. банк України, Ін-т економіки НАН України, Акад. екон. наук України, Укр. акад. банк. справи. - Суми: Мрія-1, 2003. - С. 43-49. 41. Пасічник О.В. Валютно-курсова політика НБУ: цільові орієнтири та фактична динаміка курсу гривні // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. – Вип. 9(28). – 2003. – С. 50-52. 42. Пасічник О.В. Валютний курс гривні: динаміка та основні чинники формування // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 8(26). – С.98-110. 43. Пашко Є.О. Оцінка тенденцій та передумов інтеграції України до світового валютного ринку // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект. Збірник наукових праць. Ч. 2. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – С.591-597. 44. Пашко Е.А. Интеграция Украины в мировой валютный рынок // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський Національний Університет. Вип. № 163. – 2002. – С.224-231. 45. Правові аспекти регулювання валютних операцій комерційних банків України// Вісник Національного банку України. – 2003. - № 11.- С.18-21. 46. Пруський О.С. Основні тенденції розвитку валютного регулювання та валютного контролю в Україні // Вісник Тернопільської академії народного господарства. –Тернопіль: Економічна думка, 2003. – Вип. 4. – С. 72-76. 47. Пруський О.С. Проблеми становлення валютних відносин в Україні в перехідний період // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – Вип. 10. – С. 245-259. 48. Половко С.М. Правовий режим валютних операцій в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково-практичний збірник. – 2003. - № 4. – С. 25-29. 49. Половко С.М. Система засобів валютного регулювання та її законодавче закріплення // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 21. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - 2003. – С. 355-365. 50. Резнікова О. Необхідність застосування валютних обмежень у період ринкової трансформації економіки.// Банківська справа. – 2006. - №6 - с.50-51. 51. Стойко О.Я. Банківські операції. ― Київ: Знання, 2002. – 355с. 52. Северин О. Індивідуальні ліцензії НБУ: вдаючись у подробиці // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - №7. - С.86-90. 53. Савельєв Є. В. Міжнародна економіка: Підручник. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 504 с. 54. Суть і види валютних операцій комерційних банків// Формування економічних відносин в умовах ринку: Зб. наук. пр. ТАНГ: Випуск 2 /Під ред.Фаріона І.Д.– Тернопіль: Економічна думка. - 2002. – С.193-197. 55. Тарасенко І.Л. Еволюція теорії валютно-фінансової кризи//Вісник Київського національного університету ім. Шевченка,сер.Міжнародні відосини.-2000.-вип.16.-С.21-26. 56. Шаповалов А. Стратегические направления курсовой политики Украины в условиях устойчивого экономического развития // Зеркало недели. – 2005. – № 43. – С. 1–8. 57. Ющенко В. А., Міщенко В. І. Валютне регулювання: Навч. посібник. – К.: Знання, 2001. – 359 с. 58. Матеріали сайту: www.banks.kiev.ua 59. Матеріали сайту: www.finance.com.ua
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Операції банків на валютному ринку України та перспективи їх розвитку
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади здійснення операцій комерційних банків на валютному ринку 6 1.1 Сутність та класифікація операцій комерційних банків на валютному ринку 6 1.2 Правове регулювання операцій комерційних банків на валютному ринку 14 1.3. Сучасні тенденції валютного ринку України 28 РОЗДІЛ 2. Організація операцій на валютному ринку в АКБ “Правекс-Банк” 38 2.1. Динаміка валютних операцій банку 38 2.2. Структура операцій на валютному ринку 59 2.3. Валютні операції в системі ризик-менеджменту банку 69 РОЗДІЛ 3. Шляхи та заходи вдосконалення операцій комерційних банків на валютному ринку України 86 ВИСНОВКИ 101 СПИСОК ВИКОРИТАНИХ ДЖЕРЕЛ 104 Додатки 107 Метою роботи є дослідження економічної сутності та методики проведення операцій комерційних банків на валютному ринку, вивчення та аналіз практичного досвіду проведення таких операцій АКБ “Правекс-банк”. Об'єктом дослідження роботи є процес діяльності комерційних банків на валютному ринку. Предметом дослідження роботи є сукупність теоретичних і практичних питань, пов'язаних з організацією та методологією проведення валютних операцій комерційних банків. Дипломна робота складається з трьох розділів, вступу і висновків. В першому розділі розглянуто теоретичні основи проведення, валютних операцій, висвітлено основні аспекти правового регулювання операцій комерційних банків на валютному ринку. У другому розділі розглянуто порядок оформлення, обліку і контролю операцій на валютному ринку АКБ “Правекс-Банк”, проведено аналіз структури і динаміки операцій банку на валютному ринку, що дозволив внести деякі рекомендації, спрямовані на удосконалення діяльності комерційного банку на валютному ринку. У третьому розділі розглядаються можливі шляхи вдосконалення організації операцій комерційних банків на валютному ринку. При написанні роботи використовувався Закон України, Декрети Кабінету Міністрів України, нормативні акти Національного банку України, облікові і звітні дані АКБ “Правекс-Банк”, економічна література за даними проблемами провідних вітчизняних та закордонних фахівців.

 2. Практична робота Фінансові послуги на валютному ринку
  Вступ 3 1. Конверсійні операції на валютному ринку 6 2. Операції на форвардному ринку 12 3. Інституційний механізм організації сучасних валютних ринків 16 4. Функціонування безготівкового міжбанківського валютного ринку України 21 Висновки 34 Література 39

 3. Банки і банківська діяльність, види банків
  ВСТУП 3 1. ВИДИ БАНКІВ В УКРАЇНІ, ПОРЯДОК ЇХ СТВОРЕННЯ, ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ, ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ 4 2. МІСЦЕ НБУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ПРАВОВИЙ СТАТУС 10 2.1. Правовий статус Національного банку України 10 2.2. Завдання та функції Національного банку України 12 2.3. Правовий статус керівних органів НБУ 19 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ 22 4. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 28 ВИСНОВОК 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37

 4. Валютні операції банків, їх класифікація та розвиток в умовах ринку
  ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА ВАЛЮТНОГО РИНКУ 4 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ 7 3. ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ ТА ВЕДЕННЯ КЛІЄНТСЬКИХ РАХУНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 10 4. КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ 19 5. РОЗВИТОК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УМОВАХ РИНКУ 26 ВИСНОВОК 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33 Об'єктом дослідження роботи є процес діяльності комерційних банків на валютному ринку

 5. Правовий статус банків в Україні. Контроль за діяльністю банків з боку Національного банку України: банківське регулювання і банківський нагляд
  1. Теоретичне питання 3 Правовий статус банків в Україні. Контроль за діяльністю банків з боку Національного банку України: банківське регулювання і банківський нагляд 3 2. Ситуаційне завдання 14 Викладач технікуму, який щомісяця отримує 2180 грн. у травні написав методичні вказівки за спецкурсом і отримав в червні 1000 грн. гонорару. З вересня він почав за сумісництвом (контрактом) викладати свій предмет в коледжі, отримуючи погодинну оплату по 1,5 умовній одиниці за годину по 10 годин на тиждень. Викладач має двох дітей 3 років і дружину, яка ніде не працює. Підрахуйте доходи викладача і поясніть порядок оподаткування цих доходів. Список літератури 17

 6. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання Фінансування короткостроковими позиками на кредитному ринку
  1. Дайте відповіді на питання 3 1. Фінансування короткостроковими позиками на кредитному ринку 3 2. Особливості фінансового лізингу 6 3. Самофінансування підприємства 10 2. Розв’яжіть задачу 15 За звітністю підприємства на початок поточного року обігові кошти у запасах становили 4085,0 тис грн., при плані 3999,0 тис. грн. На кінець поточного року запаси зменшились до 3 970,0 тис грн, але внутрішньо-фірмовий контроль виявив 31,0 тис. грн.. непотрібних запасів, які виникли після змін в асортименті продукції (коригування контрактів). Розрахувати обсяг фінансування запасів на плановий обсяг реалізації в розмірі 68 490, тис. грн. проти 67 810,0 тис. грн.. обсягу продажів поточного року. Література 16 Додатки 18

 7. Роль Світового банку у валютному регулюванні
  ЗМІСТ Вступ 3 Роль Світового банку у валютному регулюванні 4 Висновок 8 Список використаної літератури 9

 8. Європейська валютно-економічна інтеграція та створення європейської системи центральних банків. Функції, завдання та організаційна структура європейського центрального банку, центральних банків США та Японії
  Вступ 3 1. Європейська валютно-економічна інтеграція 4 2. Створення Європейської системи центральних банків 5 3. Функції, завдання та організаційна структура Європейського Центрального банку 8 4. Функції та організаційна структура центральних банків США та Японії 12 Висновок 14 Список використаної літератури 16

 9. Європейська валютно-економічна інтеграція та створення європейської системи центральних банків. Функції, завдання та організаційна структура європейського центрального банку, центральних банків США та Японії
  Вступ 2 1. Європейська валютно-економічна інтеграція 3 2. Створення Європейської системи центральних банків 4 3. Функції, завдання та організаційна структура Європейського Центрального банку 7 4. Функції та організаційна структура центральних банків США та Японії 11 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 10. Особливості методики організації аудиту коштів на валютному рахунку підприємства
  1. Завдання аудиту коштів на валютному рахунку підприємства 3 2. Джерела інформації аудиту коштів на валютному рахунку підприємства 4 3. Програма аудиту коштів на валютному рахунку підприємства, оцінка системи внутрішнього контролю 5 4. Виконання аудиторської процедури перевірки коштів на валютному рахунку підприємства 10 5. Оформлення результатів аудиту коштів на валютному рахунку підприємства 15 Список використаної літератури 18

 11. Облік і контроль руху грошових коштів у касі підприємства на поточних і валютному рахунках в банку
  Вступ 3 Розділ І. Сутність грошових коштів у касі підприємства на поточних і валютному рахунках в банку 5 1.1. Економічна сутність грошових коштів у касі підприємства на поточних і валютному рахунках в банку 5 1.2. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку грошових коштів у касі підприємства на поточних і валютному рахунках в банку 8 Розділ ІІ. Організація обліку і контролю грошових коштів у касі підприємства на поточних і валютному рахунках в банку 13 2.1. Організаційно – економічна характеристика ТОВ “Назва” 13 2.2. Документальне оформлення грошових коштів у касі підприємства на поточних і валютному рахунках в банку 20 2.3. Синтетичні та аналітичні облік грошових коштів у касі підприємства на поточних і валютному рахунках в банку 23 Розділ ІІІ. Автоматизація обліку грошових коштів у касі підприємства на поточних і валютному рахунках в банку 28 3.1. Огляд сучасних комп’ютерних технологій ведення обліку 28 3.2. Застосування комп’ютерних технологій з обліку грошових коштів у касі підприємства на поточних і валютному рахунках в банку 31 Висновки 34 Список використаних джерел 36 Додатки 38

 12. Структура туристичного ринку. Оцінка кон’юктури та місткості ринку
  Вступ - 3 - 1. Поняття, ознаки та види ринку туристичних послуг - 4 - 2. Територіальні структури туристичного ринку - 7 - 3. Кон’юнктура туристичного ринку - 9 - 4. Місткість туристичного ринку - 12 - Висновки - 15 - Список використаної літератури - 16 -

 13. Розвиток законодавства з ринку капіталів (фондового ринку) в Україні
  Вступ 3 1. Поняття ринку капіталів 4 2. Характеристика фондового ринку України 7 3. Розвиток законодавства фондового ринку України 11 4. Вагомі доповнення до Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» 14 Висновок 19 Список використаної літератури 21-22

 14. Політичне красномовство українських парламентарів
  Вступ 3 Політичне красномовство і політична культура в Україні 5 Короткий аналіз публічних виступів українських парламентарів 9 Висновки 14 Література 15

 15. Історія виникнення українських грошей
  ЗМІСТ Вступ 3 Ι. Гроші в Україні за найдавніших часів 5 1.1. Античні монети на території сучасної України 5 1.2. Гроші в Київській Русі, початок карбування власної монети 6 2. Гроші в Україні за часів козацтва 10 3. Гроші України у складі Російської імперії 14 4. Українські гроші за часів визвольних змагань (1917-1920 рр.) 15 4.1. Грошова система, впроваджена Центральною Радою 16 4.2. Гроші Української Держави 20 4.3. Грошова система Директорії 24 5. Гроші України у складі СРСР 28 5. Українські гроші на сучасному етапі 30 5.1. Купоно-карбованцева грошова система в Україні 31 5.2. Організація випуску української монети 34 5.3. Грошова реформа 1996 p.- введення гривні 37 Висновки 43 Література 47 Як джерельна база при написанні роботи були використані монографічні історичні праці з історії грошей: “Монеты Ольвии” (Каришковський П.О.), “Грошовий обіг на території України доби феодалізму” (Котлер М.Ф.), “Денежено-весовые системы русского средневековья” (Янин В.Л.); праці з історії грошей загального характеру: “Гроші в Україні: факти і документи” (Дмитрієнко М., Литвин В., Ющенко В., Яковлева Л.), “Нариси історії грошей в Україні”, “Національні паперові гроші” (Тхоржевський Р.Й.); загальні праці з історичної нумізматики: “Монеты рассказывают” (Давыдов Г.А.), “О чём рассказывают монеты” (Рябцевич В.Я.) та загальні праці з історії України. Мета даної роботи – розкрити історію виникнення грошей в Україні. Робота має таку структуру: вступ, основна частина з 5 розділів, висновки, список використаної літератури.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua