Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ДипломТема: Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері господарювання (ID:11430)
| Размер: 118 кб. | Объем: 127 стр. | Стоимость: 210 грн. | Добавлена: 03.06.2008 |
СодержаниеВступ 3
1. Теоретичні основи відповідальності у сфері господарювання 7
1.1. Сутність юридичної відповідальності 7
1.2. Види відповідальності у сфері господарювання 18
2. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності у сфері господарювання 24
2.1. Загальні аспекти адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері господарювання 24
2.2. Склад адміністративного правопорушення у сфері господарської діяльності 44
2.3. Система та види адміністративних стягнень 57
3. Практика притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері господарювання 82
3.1. Проблеми застосування адміністративної відповідальності у сфері валютного законодавства 82
3.2. Практика застосування адміністративних стягнень за порушення законодавства з фінансових питань 92
3.3. Проблеми застосування адміністративних стягнень за правопорушення у сфері виробництва 101
Висновки 114
Список використаних джерел 119-127

Рецензія 3 стор.
Литература1. Конституція України від 28.06.1996 г. № 254к/96-вр // Відомості Верховної Ради, 1996, № 30, ст. 141. 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради 1984, додаток до № 51, ст. 1122. 3. Господарський кодекс України в 16.01.2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради, 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144. 4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-ІV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст. 356. 5. Закон України “Про ціни та ціноутворення” вiд 03.12.1990 № 507-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1990, № 52, ст.650. 6. Закон України “Про ветеринарну медицину” вiд 25.06.1992 № 2498-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, № 36, ст. 531. 7. Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” вiд 21.12.2000 № 2181-III // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 10, ст.44 8. Закон України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 06.07.1995 № 265/95-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1995 - № 28 - ст. 205. 9. Закон України “Про Державну податкову службу в Україні” // Відомості Верховної Ради України – 1994 - № 15 - ст. 84. 10. Закон України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями і тютюновими виробами» // Відомості Верховної Ради України – 1995 - № 46 - ст. 345. 11. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» // Відомості Верховної Ради України – 1995 - № 4 - ст. 28. 12. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”. // Відомості Верховної Ради України – 2000 - № 36 - ст. 299. 13. Закон України “Про виключну (економічну) морську зону України”. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 21. - ст.152 14. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” // Відомості Верховної Ради України – 1991 - № 25 – ст. 283. 15. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" № 15-93 від 19.02.93 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, № 17, ст. 184 16. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України №1968 від 12.12.98 “Про посилення контролю за проведенням розрахунків резидентів і нерезидентів за зовнішньоекономічними операціями”. 17. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку органів ліцензування” // Офіційний вісник України – 2000 - № 46. 18. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.03.1992р. № 6, “Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди”. 19. Рішення Конституційного Суду України за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства "Всеукраїнський Акціонерний Банк" щодо офіційного тлумачення положень пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, частин першої, третьої статті 2, частини першої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про відповідальність юридичних осіб) // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. - № 3. 20. Абрамов В., Радамисельський М. Підприємства, малий бізнес і рин¬кова конкуренція // Економіка України – 1995 - №11 - C. 67-73. 21. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. А.Т. Комзюка – 2-е вид., виправл. і доп. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2001 – С. 326. 22. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Паращук, О.В.Дьяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2006 – 544 с. 23. Антонова В.П. Четвертые Лазаревские чтения к 70-летию Бориса Михайловича Лазарева // Государство и право – 2000 - № 10 – с. 13-42. 24. Базылев Б.Т. Юридическая ответственность как охранитель¬ное правоотношение // Государство и право, № 9, 2003, с. 124 25. Башняк А. Адміністративна відповідальність як правовий інститут // Право України, № 9, 2004, с. 30-34 26. Безносенко І. Притягнення до адміністративної відповідальності порушників законодавства на водному транспорті // Юридичний журнал, 2006, № 3, с. 32-34. 27. Безпалий Ю. Особливості застосування органами податкової служби штрафних санкцій за порушення валютного законодавства // Вісник податкової служби України - 2000 - № 8 - С. 15. 28. Безпалий Ю. Особливості застосування органами податкової служби штрафних санкцій за порушення валютного законодавства // Вісник податкової служби України - 2000 - № 8 - С. 15. 29. Бельский К.С. Административная ответственность: генезис, основные признаки, структура // Государство и право – 1999 – № 12 – С. 12–20. 30. Бизнес - 2000 - № 25 - С. 69. 31. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Адміністративне право України. Конспект лекцій. – Харків Націон. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого, 1996. – 158 с. 32. Бурчак Ф.Г., Лановенко И.П., Яковлев А.М. и др. Уголовное право Украинской ССР на современном этапе. Часть общая. – Киев.: Наукова думка, 1985 – 448 с. 33. Вертузаев М.С., Вертузаев А.М., Юрченко А.М. Предпринимательские риски в банковском бизнесе // Бизнес и безопасность. – 2003. – № 1. – С.12–14. 34. Вертузаєв М.С., Юрченко О.М. Врахування тіньового сектора економіки та відпливу капіталу за кордон // Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України: Монографія. – К.: НДФІ, 2004. – 245 с. 35. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с. 36. Вольский К.С. Административная ответственность: генезис, основные признаки, структура // Право України, № 8, с. 13-15 37. Галаган И.А. Административная ответственность в СССР. Процессуальное регулирование. – Воронеж: Юридическая литература, 1976. – С. 205. 38. Гончарова Н. Юридичні особи в контексті нових ЦК і ГК України // Юридичний вісник України. – 2004 р. – №10, Стор. – 8. 39. Господарське право: Навчальний посібник / Жук Л. А., Жук І. Л., Неживець О. М. - К.: Кондор, 2003. – 400 с. 40. Гражданское право Украины: Учебник. Часть 1 / Пушкин А.А., Самойленко В.М., Шишка Р.Б., и др. под ред. Пушкин А.А., и Самойленко В.М. – Х.: Основа, 1996. – 440 с. 41. Гусак М., Боровик В. Види відповідальності юридичних осіб. Адміністративна відповідальність // Вісник вищого арбітражного суду України. - 1999 - №4 - С.162. 42. Гусак М., Боровик В. Види відповідальності юридичних осіб. Адміністративна відповідальність. // Вісник вищого арбітражного суду України. - 1999. - №4. - С.162. 43. Гусак Н. Большое видится на расстоянии? // Юридическая практика. - 2000. - №13. - С.3. 44. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України: Монографія / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, Т.І. Єфименко, П.І. Гайдуцький, А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, А.І. Мярковський, М.С. Вертузаєв, В.А. Копилов, О.М. Юрченко та ін. – К.: НДФІ, 2004. – 712 с. 45. Димченко В.И. Административная ответственность организаций. Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Пермь, 1982. – 17 с. 46. Жильцов О.Л. Адміністративна відповідальність юридичних осіб: проблеми законодавчого закріплення. // Запорізький юридичний інститут. Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2000. - №2. – с. 124 – 132. 47. Загуменик В., Бабенко К. Проблеми адміністративної відповідальності в законодавстві України // Юридична газета, № 8 (68), 2006, с. 32-36 48. Зуб И. О правовой природе финансовых санкций // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. - №3. – с. 9-12. 49. Кабанець О. Відповідальність за порушення валютного законодавства // Вісник податкової служби України. - 2000. - №25. - С.25. 50. Коваль Л.В. Яким бути адміністративному кодексу України // Право України. – 1993. - №3. – с. 24-27. 51. Ковжарова Е. Господарська діяльність регулюється? // Юридичний журнал, 2003, № 11, с. 25-26 52. Коташевська Т. Мінздрав попереджає, а Колумб не винен!!! // Юридична газета, № 23 (59), 2005, с. 33-37 53. Кравченко Л. Проблеми відповідальності за порушення порядку здійснення валютних операцій в Україні // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 2000. - №2. - С.187. 54. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права, с. 112 55. Кротюк В. Актуальні проблеми валютного регулювання // Збірник рішень таарбітражної практики Вищого арбітражного суду України - 1997. - №2. - С.204. 56. Кузьмін Р.І., Кузьмін Р.Р. Співвідношення понять «підприємництво» та «господарська діяльність». // Право Украини, 1999. - № 5. – с. 43 – 45. 57. Лазарев Б.М. Советское административное право. – М.: Юристъ, 1990. – 480 с. 58. Лук’янець Д.М. Підстави адміністративної відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності. Автореферат. дис... канд. юрид. наук - К., 2000. – 13 с 59. Лук’янець Д.М. Про вину юридичних осіб у сфері адміністративної відповідальності // Право України. – 1999. - № 11. – с. 117 - 122. 60. Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. – М.: Наука, 1968. – 207 с. 61. Мамутов В. Огляди господарського законодавства, арбітражного процесу, організації діяльності арбітражного суду // Вісник господарського судочинства. - 2001. - №1. - С.128. 62. Манохин В.М., Адушкин Ю.С., Багишев З.А. Российское административное право. – М.: Юристъ, 1996. – С. 174. 63. Маркова Э.И., Туранов В.И. Административная ответственность по советскому праву. – Куйбышев: Изд-во Куйбышев. ун-та, 1978. – С. 9. 64. Мартьянов І.В. Проблеми адміністративного права України: галузі права, науки і учбової дисципліни / Юрид. ф-т Львів. ун-ту. – Львів, 1995, с. 52. 65. Межейнікова В. Відповідальність за порушення валютного законодавства // Вісник податкової служби України. - 2000. - №34. - С.41 66. Мичка А. Предприятие как объект собственности. // Юридическая практика № 3 (316), 20 января 2004 г. – с. 9. 67. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В. М. Коссака. — К.: Істина, 2004. — 976 с. 68. Общая теория права и государства. Учебник / Под ред. В.Лазарева. - М. - 1996. 69. Овчарова Е.В. Материально-правовые проблемы административной ответственности юридических лиц// Государство и право, - 1998. - №7.- с. 14 – 19 70. Опрышко В.Ф. Ответственность за правонарушения по новому административному законодательству. – К.: Общество «Знание», 1983. – 48 с. 71. Петров И.Н. Ответственность хозорганов за нарушения обязательств. – М.: Юрид. лит., 1974. – 213 с. 72. Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві. Монографія / Кол. авторів. Під ред. B.I. Семчика. — К., 2001. — С. 33. 73. Рабинович Ф.Л. Вина как основание договорной ответственности предприятий. – М.: Юрид. лит. 1975. – 168 с. 74. Рекомендації науково-практичної конференції “Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності” (Харків, 5–6 жовтня 2005 року). – Х., 2005. – С. 3. 75. Саєнко В. Порушення законодавства з фінансових питань. Практика застосування адміністративних стягнень // Юридичний журнал, 2004, № 8, с. 22-25. 76. Северин О. Відповідальність за правопорушення в сфері валютного регулювання // Вісник податкової служби України. - 2005. - № 15. - С.32 77. Система моніторингу наукових досліджень у сфері економіки та фінансів України: Монографія / М.С. Вертузаєв, О.М. Юрченко та ін. – К.: НДФІ, 2004. – 112 с. 78. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Навчальний посібник. Х.: - 2000, с. 398 79. Сорокин В.Д. Проблемы административного процесса. – М.: Юридична література, 1968, с. 539. 80. Спільник З. Співвідношення понять “адміністративний процес” і “адміністративне провадження” // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – Випуск 36. – 629 с. 81. Стефанюк В., Голосніченко І., Михеєнко М. Інститут адміністративної відповідальності юридичних осіб: проблеми теорії і практики // Право України. – 1999. - № 9. – с. 6 – 9. 82. Тіньков С. О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: Від 16 січня 2003 р.— К.: Видавництво А.С.К., 2004.— 720 с. 83. Тодика Ю.М. Тлумачення Конституції і законів України: теорія та практика.: К. – 2001, с. 563. 84. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К. — К.: Юринком Интер, 2002. — 912 с. 85. Хозяйственный кодекс Украины: Комментарий. — X. ООО «Одиссей», 2004.— 896 с. 86. Цивільне право України : Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. — К.: Істина, 2003. — 776 с. 87. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 1. Загальна частина. — К., 2003. — 520 с. 88. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 2. Особлива частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 408 с. 89. Шевченко Д. Актуальні питання виконання судових рішень в адміністративному судочинстві // Юридична газета, 4 (64), 2006, с. 13-15. 90. Шемшученко Ю. С. Сила демократії у силі влади? // Юридичний журнал, 2001, № 15, с. 12. 91. Шемшученко Ю.С. Правове регулювання адміністративної відповідальності за економічні правопорушення // Радянське право. – 1988. - № 5. – с. 39 – 42. 92. Шомін М. Фальсифікату – бій, або про деякі питання боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів, що залишились без відповіді // Юридичний журнал, № 3, 2004, с. 41-43. 93. Щербина В.С. Хозяйственное право: учебник. – К.: Юринком Интер, 2003. – 480. 94. Юридична енциклопедія. Т.1. - К., - Видавництво "Українська енциклопедія". - 1998. - 672с. 95. Юрченко А.М. Предупреждение преступлений в сфере высоких технологий: взгляд в будущее // Бизнес и безопасность. – 2004. – № 4 (43). – С.4–6. 96. Юрченко О.М. Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності: питання боротьби з організованою злочинністю // Вісник податкової служби України. - 2005. - № 12. - С.18-22. 97. Якимов А.Ю. Административно-юрисдикционный процесс и административно-юрисдикционное производство // Государство и право. – 1999. – №3, с. 11-12. 98. Янюк Н. Основи адміністративно-правового статусу посадової особи // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – Випуск 36. – 629 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері господарювання
  Зміст 2 Вступ 3 1. Теоретичні основи відповідальності у сфері господарювання 7 1.1. Сутність юридичної відповідальності 7 1.2. Види відповідальності у сфері господарювання 18 2. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності у сфері господарювання 24 2.1. Загальні аспекти адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері господарювання 24 2.2. Склад адміністративного правопорушення у сфері господарської діяльності 44 2.3. Система та види адміністративних стягнень 57 3. Практика притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері господарювання 82 3.1. Проблеми застосування адміністративної відповідальності у сфері валютного законодавства 82 3.2. Практика застосування адміністративних стягнень за порушення законодавства з фінансових питань 92 Висновки 102 Список використаних джерел 107-115 Метою даної роботи є характеристика адміністративної відповідальності у сфері господарської діяльності, аналіз складу адміністративного правопорушення, осмислення системи та видів адміністративних стягнень, а також аналіз практики притягнення до адміністративної відповідальності у сфері господарювання. В роботі 96 джерел, 78 зносок, рецензія

 2. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства
  ВСТУП 3 І Загальна характеристика юридичної відповідальності за правопорушення у сфері податкового законодавства 7 1.1 Підстави відповідальності за порушення податкового законодавства 7 1.2 Класифікація податкових правопорушень 21 1.3 Правові основи регулювання відповідальності за правопорушення у сфері податкового законодавства 26 ІІ Види юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства 30 2.1 Адміністративна відповідальність за податкові правопорушення 30 2.2 Фінансова відповідальність за правопорушення у сфері оподаткування 40 2.3 Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства 50 ІІІ Шляхи вдосконалення законодавства щодо юридичної відповідальності за податкові правопорушення 69 3.1 Досвід зарубіжних країн у сфері застосування юридичної відповідальності та протидії податковим правопорушенням 69 3.2 Вдосконалення правової бази юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства в Україні. 91 ВИСНОВКИ 98 ЛІТЕРАТУРА 105

 3. Адміністративна відповідальність та її підстави. Контроль та його види у сфері державного управління
  Вступ 3 1.Адміністративна відповідальність та її підстави 4 2.Контроль та його види у сфері державного управління 11 Висновки 14 Бібліографія 15

 4. Юридична відповідальність у сфері господарювання
  Вступ 3 1. Дисциплінарна відповідальність у господарській діяльності 4 2. Адміністративно-господарські санкції: поняття та характеристика 6 3. Стягнення зборів (обов’язкові платежі) 11 Висновок 13 Список джерел 15

 5. Адміністративні правопорушення в сфері торгівлі, громадського харчування, в сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності
  Вступ 3 1. Загальна характеристика адміністративних правопорушень в сфері торгівлі, громадського харчування, в сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності 4 2. Характеристика окремих адміністративних правопорушень в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності 7 Висновки 16 Список джерел 18

 6. Кр адміністративна відповідальність
  1. Види правопорушень 3 2. Стадії провадження про адміністративні правопорушення 6 Задача: 15 Громадянин Сидоренко був притягнений начальником РВВС до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу за злісну непокору законному розпорядженню члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону з урахуванням того, що півроку назад суддею району на Сидоренка було накладено штраф за непокору працівнику міліції. Дайте юридичний аналіз ситуації, кваліфікуйте дії Сидоренка та притягніть його до відповідальності. Бібліографія 17

 7. К/р адміністративна відповідальність
  1. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про адміністративні правопорушення. 2. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб'єктів Література

 8. Адміністративна відповідальність
  Вступ 3 1. Юридична відповідальність, як різновид юридичної відповідальності 5 1.1. Поняття, властивості та принципи адміністративної відповідальності 5 1.2. Адміністративне правопорушення як підстава адміністративної відповідальності 7 1.3. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності 14 2. Адміністративні стягнення та їх характеристика 20 2.1. Поняття та види адміністративних стягнень 20 2.2. Загальні правила накладання адміністративних стягнень 22 Висновки 31 Бібліографія 33

 9. Адміністративна еколого-правова відповідальність
  Вступ 3 1. Поняття адміністративної еколого-правової відповідальності 4 2. Загальна характеристика екологічних правопорушень, за які настає адміністративна відповідальність 8 Висновки 13 Використана література 14

 10. Адміністративна відповідальність за проступки на транспорті
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ І. Адміністративне правопорушення за законодавством України 5 1.1 Поняття адміністративного правопорушення 5 1.2 Склад адміністративного правопорушення 7 1.3 Види адміністративних правопорушунь 9 Розділ ІІ. Правове управління транспортною системою України 11 2.1 Органи управління транспортом і шляховим господарством 13 2.2 Управління залізничним транспортом 15 2.3 Управління морським і річним транспортом 16 2.4 Управління автомобільним транспортом 20 2.5 Управління цивільним повітряним транспортом 23 2.6 Управління трубопровідним транспортом 26 2.7 Управління шляховим господарством 27 Розділ ІІІ. Державний контроль в галузі транспорту 28 3.1 Адміністративні відповідальність за правопорушення на транспорті 28 3.2 Державний контроль на транспорті 29 Висновки 31 Список використаної літератури 33

 11. Адміністративна відповідальність та адміністративні стягнення
  Вступ 3 1. Поняття, принципи та правове регулювання адміністративної відповідальності 6 2. Адміністративні стягнення. Мета, види та методи їх застосування 16 Висновки 33 Список використаної літератури: 38

 12. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства
  Вступ 3 Розділ 1. Поняття, сутність, підстави адміністративної відповідальності. 5 Розділ 2. Правова характеристика адміністративної відповідальності за окремі порушення норм антимонопольного законодавства. 10 Розділ 3. Характеристика адміністративних стягнень за порушення антимонопольного законодавства. 18 Висновки 21 Список використаної літератури 23 Мета даної роботи полягає у тому, щоб на основі комплексного дослідження дати правову характеристику поняттю, сутності та підставам адміністративної відповідальності за порушення антимонопольного законодавства України. У першому розділі висвітлюються питання загальної характеристики адміністративної відповідальності в адміністративному праві, розкривається її сутність та підстави. У другому розділі наводиться правова характеристика окремих складів адміністративних правопорушень в сфері антимонопольного регулювання суспільних відносин. Третій розділ містить правову характеристику адміністративних стягнень за порушення відповідними суб’єктами норм антимонопольного законодавства України.

 13. Відповідальність за екологічні правопорушення
  Вступ 3 1. Загальне поняття юридичної відповідальності за екологічні правопорушення 4 2. Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення 8 3. Плата за забруднення навколишнього середовища 15 Висновки 17 Бібліографія 18

 14. Адміністративна відповідальність в системі заходів адміністративного примусу
  Вступ 3 1. Адміністративний примус як різновид державного примусу, його види 4 2. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності 5 3. Адміністративні стягнення та загальні правила їх накладення 11 Висновок 20 Список використаної літератури 21

 15. Правопорушення у сфері використання природних ресурсів їх характеристика
  План Вступ 3 1. Екологічне правопорушення: поняття та види 5 2. Правопорушення в сфері використання природних ресурсів: поняття та види 6 3. Склад правопорушення в сфері використання природних ресурсів 9 4. Адміністративна відповідальність за правопорушення в сфері використання природних ресурсів 11 Висновок 12 Список використаної літератури 13

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua