Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Дивідендна політика та її вплив на структуру капіталу підприємства (ID:11527)
| Размер: 96 кб. | Объем: 53 стр. | Стоимость: 160 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
1. Аналіз основних моделей формування дивідендної політики корпорації в сучасних умовах 6
1.1. Корпорації та корпоративне управління в Україні 6
1.2. Основи формування фінансового менеджменту в корпораціях 9
1.3. Напрями формування дивідендної політики в Україні 15
2. Дивідендна політика ВАТ «Назва» та її вплив на капіталізацію компанії 18
2.1. Загальні відомості про підприємство 18
2.2. Фінансова стратегія підприємства 28
2.3. Аналіз дивідендної політики ВАТ «Назва» 32
3. Дивідендна політика як складова формування та реалізації сучасної моделі корпоративного розвитку в Україні 34
3.1. Забезпечення інтересів інвесторів 35
3.2. Дивідендна політика та вдосконалення корпоративного управління 37
Висновки 41
Література 44
Додаток 1. 48
Додаток 2. 49-53
Литература1. Бондаренко Ю. В., Овсянников В. П., Чупайленко А. А. Финансовые инвестиции (фондовый рынок): Учеб. пособие для студ. вузов, которые обучаются по напр. подгот. "Менеджмент" / Донецкий национальный технический ун-т — Донецк : РВА ДонНТУ, 2002. — 394с. 2. Вайн Саймон. Инвестиции и трейдинг: Формирование индивидуального подхода к принятию инвестиционных решений. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. — 533с. 3. Головко С.І. Фінансово-економічні засади створення і функціонування інституційних інвесторів // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Випуск 204: В 4 т. Том 4. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 1070-1074. 4. Головко С.И. Основные тенденции развития процедур корпоративного управления // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Випуск 205: В 4 т. Том 4. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 1086-1093. 5. Головко С.І. Фінансові стратегії формування дивідендної політики акціонерних товариств // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2005. - №6. – С. 66-70. 6. Головко С.І. Основи функціонування інституційних інвесторів і їхнє значення в системі корпоративного управління // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Випуск 206: В 4 т. Том 1. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 254-259. 7. Иванов А.Н. Акционерное общество: управление капиталом и дивидендная политика. — М. : Инфра-М, 1996. — 144с. 8. Лігоненко Л.О., Клоченок Л.В., Юрчук Н.В. Дивідендна політика підприємства: Навч. посіб. / Київський держ. торговельно- економічний ун-т. — К., 2000. — 66с. 9. Мертенс А.В. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории. — К. : Изд-во Киевского инвест. агенства, 1997. — 416с. 10. Мірошник А.М. Економічна природа розвитку корпоративних відносин в Європі в історичному аспекті // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Випуск №7. – К.: НДЕІ Мінекономіки України. – 2004. – С.8 - 12. 11. Мірошник А.М. Розвиток корпоративних відносин в Україні // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Випуск №10. – К.: НДЕІ Мінекономіки України. – 2004. – С. 81 - 84. 12. Мірошник А.М. Економічна природа корпорації: сутність та особливості // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Випуск №1. – К.: НДЕІ Мінекономіки України. – 2005. – С. 64 -72. 13. Мірошник А.М. Розвиток корпоративних утворень в Україні // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Випуск №7. – К.: НДЕІ Мінекономіки України. – 2005. – С. 48 - 55. 14. Мозговий О., Головко А., Науменко О., Ровинський Ю. Цінні папери: історія та сучасність. Історико-економічний нарис: Монографія. – Одеса: Вид-во КП ОМД, 2003. – 192 с. 15. Науменкова С.В., Пігуль Н.Г. Дивідендна політика в системі управління державними корпоративними правами // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т. 5. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 2002. – С. 55-61 16. Нестерова С.В. Дивідендна політика у розподілі прибутку підприємств колективної форми власності// Вісник Технологічного університету Поділля. Серія 2. Економічні науки. – 1997. - №1. –С.117-121. 17. Нестерова С.В. Методика розподілу прибутку на підприємствах власності працівників// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 1998. - №3. –С.38-42. 18. Пігуль Н.Г. Порівняльна характеристика функціонування суб’єктів господарювання різних форм власності // Вісник УАБС. – 2001. – № 2. – С. 16-20 19. Пігуль Н.Г. Основні засади формування дивідендної політики акціонерних товариств в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т. 6. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 2002. – С. 179-186. 20. Пігуль Н.Г. Запровадження ефективної моделі корпоративного управління у фінансово-банківському секторі // Механизм регулирования экономики, экономика природопользования, экономика предприятия и организации производства: Збірник наукових праць Сумського державного університету. – 2001. – № 3-4. – С. 104-109. 21. Пігуль Н.Г. Основні форми дивідендних виплат: специфіка та методи їх застосування // Вісник УАБС. – 2002. – № 1(12). – С. 36-41. 22. Шарп Уильям Ф., Александер Гордон Дж., Бейли Джеффри В. Инвестиции: Для использования в учеб. процессе студ. вузов, обуч. по экон. спец. / А.Н. Буренин (пер.), А.А. Васин (пер.). — М. : Инфра-М, 2003. — ХІІ, 1027 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Дивідендна політика та її вплив на структуру капіталу підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження діяльності підприємства на основі аналізу його дивідендної політики 6 1.1. Сутність дивідендної політики 6 1.2. Фактори, що впливають на дивідендну політику підприємства 8 1.3. Методичний інструментарій дивідендної політики 14 Розділ 2. Аналіз дивідендної політики на ВАТ «Назва» 28 2.1. Організаційна економічна характеристика ВАТ "Назва" 28 2.2. Аналіз основної поточної фінансово-економічної діяльності підприємства 32 2.3. Аналіз дивідендної політики підприємства 38 Розділ 3. Шляхи покращення дивідентної політики на ВАТ "Нива" 40 Висновки 43 Література 46 Додаток 1. Баланс ВАТ «Назва» на 01.01.07 р. 49 Додаток 2. Звіт про фінансові результати ВАТ «Назва» за 2006 р. 50

 2. Дивідендна політика акціонерного товариства
  План Вступ 3 1. Сутність дивідендної політики акціонерного товариства 6 2. Особливості проведення дивідендної політики на вітчизняних акціонерних товариствах 10 3. Оптимізація дивідендної політики акціонерного товариства в Україні 21 Висновок 27 Література 29 Додаток А. Фінансова звітність підприємства за 2001-2004 рр. 32 Додаток Б. Інформація про рух грошових коштів підприємства в 2003-2004 рр. 35 Додаток В. Випуск та розміщення цінних паперів АТ „УАК” в 2004-му році 36 Додаток Г. Характеристика основних типів дивідендної політики 38 Метою роботи є аналіз методологічних та методичних засад формування дивідендної політики як складової сучасної моделі корпоративного розвитку, дослідження її впливу на прийняття стратегічних і тактичних фінансових рішень. Відповідно до поставленої мети були визначені наступні задачі: - розкрити сутність дивідендної політики акціонерного товариства; - дослідити особливості проведення дивідендної політики на вітчизняних акціонерних товариствах; - визначити напрями оптимізації дивідендної політики акціонерного товариства в Україні. Об’єктом дослідження є дивідендна політика акціонерних товариств України в умовах трансформації власності. Предметом дослідження є формування та реалізація дивідендної політики акціонерних товариств як складової сучасної моделі корпоративного розвитку. Інформаційну базу роботи складають Закони України та інші нормативні акти, в тому числі рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, праці вітчизняних та зарубіжних дослідників з питань корпоративного управління, фінансів, економічної теорії. Також в при написанні роботи використані матеріали дисертаційних досліджень з проблем корпоративного управління та дивідендної політики.

 3. Цінова політика підприємства та її вплив на формування доходів
  ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 4 1.1. Сутність та взаємозв’язок понять ціна, ціноутворення і цінова політика. 4 1.2. Цілі цінової політики. 11 1.3. Методи ціноутворення. 13 РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ПОТОЧНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ЦІНОВА ПОЛІТИКА 23 2.1. Загальна характеристика підприємства. 23 2.2. Аналіз системи цін підприємства. 25 2.3. Аналіз цінової політики підприємства. 29 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 31 3.1. Сегментація ринку споживачів продукції підприємства. 31 3.2. Адаптація цінової політики підприємства до різних сегментів ринку. 33 Висновок. 37 Список використаної літератури. 39

 4. Вплив типів виробництв на організаційну структуру управління в країні
  Вступ 3 1. Аналіз впливу типів виробництв на організаційну структуру управління підприємством 5 1.1. Основи теорії організації 5 1.2. Взаємозв’язки типу виробництва з організаційною структурою 8 1.3. Типи організаційних структур 16 2. Аналіз впливу типів виробництва на організаційну структуру управління українських підприємств 25 2.1. Проблеми підвищення ефективності організаційних структур 25 2.2. Аналіз організаційної структури ВАТ «ХК «Назва» 28 2.3. Напрями вдосконалення організаційної структури управління ВАТ «ХК «Назва» 32 Висновки 36 Література 39

 5. Вплив глобалізації процесів та поглиблення виробничо-інвестиційних зв’язків на структуру та ефективність зовнішньої торгівлі
  Зміст Вступ 3 Вплив глобалізації процесів та поглиблення виробничо-інвестиційних зв’язків на структуру та ефективність зовнішньої торгівлі 3 Висновок 14 Література 15

 6. Аналіз капіталу підприємства. Показники економічної ефективності використання капіталу
  Вступ 3 1. Теоретико-методологічні основи аналізу капіталу підприємства 5 1.1. Теоретичні аспекти щодо визначення сутності поняття «капітал» 5 1.2. Методологія аналізу капіталу підприємства 8 1.3. Показники економічної ефективності використання власного та залученого капіталу 12 2. Аналіз капіталу підприємства 15 2.1. Аналіз структури і динаміки капіталу 15 2.2. Аналіз ефективності використання капіталу 18 3. Аналіз фінансового-господарської діяльності підприємства 21 3.1. Аналіз майна та фінансової стійкості 21 3.2. Аналіз ефективності використання основного та оборотного капіталу 24 3.3. Аналіз ліквідності та платоспроможності 30 3.4. Аналіз фінансових результатів діяльності 32 4. Шляхи покращення фінансового стану та ефективності використання капіталу підприємства 34 Висновки 38 Список використаної літератури 40 Додатки 43

 7. Сучасна податкова політика в Україні та її вплив на доходи бюджету
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ 4 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА ДОХОДИ БЮДЖЕТУ 9 2.1. Оцінка ефективності формування податкової політики в Україні 9 2.2. Динаміка надходжень податків до Державного бюджету України 15 2.3. Шляхи підвищення ефективності системи оподаткування в Україні 17 ВИСНОВКИ 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 25 ДОДАТКИ 27

 8. Капітал підприємства та джерела його формування. Показники використання капіталу підприємства. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства
  1. Капітал підприємства та джерела його формування. Показники використання капіталу підприємства. 3 2. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства 12 Задача 1. Складіть платіжний календар розрахункового рахунку господарюючого суб'єкту на перший тиждень місяця. Дані для розрахунку: Виручка, одержана господарюючим суб'єктом від реалізації продукції складає 80% суми усіх грошових надходжень. Інші показники наведено у таблиці 1. Платіжний календар розрахункового рахунку господарюючого суб'єкта на перший тиждень місяця. Задача 2. Визначити дивідендну віддачу акції. Дані для розрахунку: За акціями AT виплачується дивіденди 10грн. на одну акцію;01.01. акція продавалась на фондовій біржі за ціною - 250 грн., а 2.07.- 300 грн. Список літератури 16

 9. Час і швидкість обороту капіталу. Вплив швидкості обороту на процес
  Вступ 3 1. Кругообіг капіталу 4 1.1 Час виробництва 4 1.2 Час обертання 5 2. Швидкість обороту капіталу і її вплив на процес самозростання капітальної вартості 8 Висновки 14 Список використаної літератури 15

 10. Облік власного капіталу підприємства
  Вступ РОЗДІЛ 1. Власний капітал як основна складова підприємства 1.1. Власний капітал як економічна категорія……………………………...6 1.2. Огляд спеціальної та нормативної літератури по обліку власного капіталу…………………………………………………………………11 1.3. Організаційно – економічна характеристика ДНВП “Назва”………………………………………………………......16 РОЗДІЛ 2. Бухгалтерський облік власного капіталу 2.1. Облік статутного капіталу………………………………………………22 2.2. Облік додаткового капіталу……………………………………………..27 2.3. Облік нерозподіленого прибутку……………………………………….31 2.4. Шляхи вдосконалення обліку власного капіталу……………………...34 Висновки і пропозиції Список використаної літератури Додатки

 11. Облік власного капіталу підприємства
  Вступ 3 1. Методичні основи обліку власного капіталу підприємства 5 1.1. Визначення та класифікація власного капіталу підприємства 5 1.2. Документальне підтвердження обліку власного капіталу підприємства 11 1.3. Порядок проведення інвентаризації власного капіталу підприємства 18 2. Облік власного капіталу підприємства 20 2.1 Характеристика рахунків, призначених для обліку власного капіталу підприємства 20 2.2 Облік власного капіталу підприємства 23 3. Характеристика показників діяльності підприємства ТОВ “Назва” 29 3.1. Загальна характеристика підприємства ТОВ “Назва” 29 3.2 Аналіз показників виробничо-фінансової діяльності ТОВ “Назва” 30 Висновки 33 Список використаних джерел 35 Додатки 39

 12. Управління структурою капіталу підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи управління структурою капіталу 10 1.1. Поняття фінансової структури капіталу та її роль у формуванні ринкової вартості підприємства 10 1.2. Теорія формування структури капіталу підприємства 27 1.3. Фактори, що впливають на формування структури капіталу 42 Розділ 2. Аналіз управління структурою капіталу підприємства на прикладі ТОВ «Умка-1» 49 2.1. Аналіз зміни структури капіталу підприємства 49 2.2. Оцінка ефективності управління структурою капіталу на підприємстві 58 Розділ 3.Розробка стратегії управління структурою капіталу підприємства 76 3.1. Обгрунтування потреби підприємства у капіталі на плановий період 76 3.2. Методи оптимізації структури капіталу підприємства 93 Висновки 102 Література 106 Додатки 111

 13. Визначення вартості капіталу підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1.Капітал підприємства та його сутність 5 1.2. Види капіталу підприємства 14 РОЗДІЛ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 20 2.1. Теорії структури капіталу 20 2.2. Концепція вартості капіталу. Принципи процесу оцінки вартості капіталу підприємства 27 РОЗДІЛ 3. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА 36 3.1. Оцінка вартості капіталу, залученого за рахунок різних джерел на прикладі ЗАТ «***» 36 ВИСНОВОК 39 Мета роботи – представити теоретичні засади такого економічного поняття, як капітал підприємства та охарактеризувати його види. Розглянути принципи процесу оцінки вартості капіталу. Здійснити оцінку вартості капіталу на прикладі конкретного підприємства. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41

 14. Визначення вартості капіталу підприємства
  Вступ 3 1. Методичні засади оцінки вартості капіталу 6 Значення коефіцієнта капіталізації 10 2. Методи оцінки бізнесу 10 3. Теоретико-методичні основи управління формуванням і функціонуванням капіталу підприємств 14 4. Оцінка вартості капіталу ВАТ “ХК “Луганськтепловоз” 17 5. Напрямки зростання ринкової вартості машинобудівних підприємств 33 Висновки 35 Література 38 Додаток 1. 41 Додаток 2. 44 Метою дослідження є обгрунтування методичних і прикладних засад визначення вартості капіталу, зокрема на машинобудівних підприємствах України. Об’єктом дослідження є процеси визначення вартості капіталу підприємства. Предметом дослідження є теоретико-методичні проблемні питання формування та функціонування системи управління капіталом вітчизняних машинобудівних підприємств в умовах їх інноваційного розвитку.

 15. Фінансування підприємства за рахунок власного капіталу
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РАХУНОК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 5 1.1.Поняття та види фінансування підприємства 5 1.2. Поняття стратегії фінансування 10 1.3. Оптимізація структури капіталу підприємства 16 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ 23 2.1. Загальна характеристика підприємства 23 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 29 2.3. Аналіз фінансування на підприємстві 36 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 51 3.1. Розробка стратегії фінансування підприємства за рахунок власного капіталу 51 3.2. Управління власним капіталом 54 3.3. Вибір програмного забезпечення ЗАТ „ 61 ВИСНОВОК 67 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 72

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua