Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз ефективності фінансових вкладень (ID:11777)
| Размер: 163 кб. | Объем: 61 стр. | Стоимость: 130 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 4
1. Теоретичні основи організації фінансів підприємства 6
1.1 Економічна сутність та організація фінансів підприємств 6
1.2. Особливості управління фінансами на підприємстві 10
2. Аналіз та оцінка процесу управління фінансовою діяльністю АЕП «Чернігівобленерго» 15
2.1 Фінансово–економічна характеристика діяльності підприємства 15
2.2 Склад та структура активів та джерел їх формування 18
2.3 Оцінка ефективності фінансової діяльності 23
підприємства 23
3. Напрямки підвищення ефективності фінансової діяльності АЕП «Чернігівобленерго» 32
Висновок 42
Список літератури 45
Додатки 49-61
Литература1. Господарський кодекс України від 16.03.2004 р. // Інфодиск «Законодавство України» 2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 р. за № 334/94 – ВР // Інфодиск «Законодавство України» 3. П (с) БО № 2 «Баланс» від 31.03.1999 р. // Інфодиск «Законодавство України» 4. П (с) БО № 3 «Звіт про фінансові результати» від 31.03.1999 р. // Інфодиск «Законодавство України» 5. Азаренкова Г.М.,Журавель Т.М.,Михайленко Р.М. Фінанси підприємств:Навч.посібник для самостійного вивчення дисципліни .-К.:Знання-Прес,2005 .-291с. 6. Аранчій В.І. Фінанси підприємств:Навч.посібник для проведення практичних занять .-К.:Професіонал,2005 .-293с. 7. Аранчій В.І.,Чумак В.Д.,Смолянська О.Ю.,Черненко Л.В. Фінансова діяльність підприємств:Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів .-К.:Професіонал,2005 .-240с. 8. Буряк П.Ю.,Римар М.В.,Бець М.Т.,Карпінський Б.А. Фінансово-економічний аналіз:Підручник для студентів вищих навч.закладів/Під ред.П.Ю.Буряка,М.В.Римара .-К.:Професіонал,2005 .-520с. 9. Вдовенко Н.М. Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства (на прикладі рибницьких господарств внутрішніх водойм України): Автореферат дис...канд.екон.наук/08.06.04-бухгалтерський облік.аналіз та аудит .-К.:НАУ,2005 .-19с. 10. Балдинюк А.Г. Управління фінансуванням оборотних активів торговельних підприємств:Дис...канд.екон.наук/08.07.05-економіка торгівлі та послуг;Наук.кер.Б.І.Бланк .-К.,2006 .-180с. 11. Вдовенко Н.М. Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства (на прикладі рибницьких господарств внутрішніх водойм України): Автореферат дис... канд.екон.наук /08.06.04 - бухгалтерський облік.аналіз та аудит .-К.:НАУ,2005 .-19с. 12. Гольцова С.М.,Плікус І.Й. Звітність підприємств (фінансова, статистична,консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування):Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів .-К.:ЦУЛ,2005 .-292с. 13. Гриньова В.М.,Коюда В.О. Фінанси підприємств:Навч.посібник .-3-є вид.,перероб.і доп.-К.:Інжек,2005 .-431с. 14. Гриньова В.М.,Коюда В.О. Фінанси підприємств:Навч.посібник .-2-ге вид.,перероб.і доп.-К.:Знання-Прес,2005 .-423с. 15. Данилюк М.,Савич В.,Орлова В.,Турій О. Управління фінансовою санацією підприємства:Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів .-К.:Центр навч. літератури,2006 .-320с. 16. Докіенко Л.М. Управління фінансовою стійкістю підприємств в торгівлі:Дис...канд.екон.наук/08.07.05-економіка торгівлі та послуг; Наук.кер. І.О.Бланк .-К.,2006 .-196с. 17. Зоріна В.Н.,Осадча Т.С.,Зорін Г.Г. Фінансова звітність підприємств:Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів/За ред.В.І.Покотилової .-К.:ЦНЛ,2006 .-200с. 18. Копилюк О.І.,Штангрет А.М. Фінансова санація та банкрутство підприємств:Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів.-К.:ЦНЛ,2006. -166с. 19. Кузьмін В.В. Фінансові основи підприємництва:Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів .-К.:Центр навч. літератури,2006 .-192с. 20. Лігоненко Л.О.,Гринюк Н.А.,Керанчук Т.Л.,Докієнко Л.М. Фінанси підприємства:Опорний конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво" та "Менеджмент" .-К.:КНТЕУ,2005 .-216с. 21. Матвійчук А.В. Аналіз та прогнозування розвитку фінансово-економічних систем із використанням теорії нечіткої логіки:Монографія .-К.:Центр навчальної літератури,2006 .-208с. 22. Нестеренко Ж.К.,Череп А.В. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства:Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів .-К.:ЦНЛ,2006 .-122с. 23. Шило В.П.,Верхоглядова Н.І.,Ільіна С.Б.,Темченко А.Г. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства:Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів .-К.:Кондор,2006 .-238с. 24. Нестеренко Ж.К.,Череп А.В. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства:Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів .-К.:ЦНЛ,2006 .-122с. 25. Поддєрьогін А.М.,Білик М.Д.,Буряк Л.Д.,Булгакова С.О. Фінанси підприємств:Підручник/Кер.кол.авт.А.М.Поддєрьогін .-5 вид., перероб. та доп.-К.:КНЕУ,2005 .-546с. 26. Салига С.Я.,Дацій О.І.,Нестеренко Н.В.,Серебряков О.В. Управління фінансовою санацією підприємства:Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів .-К.:ЦНЛ,2006 .-237с. 27. Софіщенко І.Я. Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства:Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів .-К.:ЦНЛ,2006 .-137с. 28. Стасюк Г.А. Фінанси підприємств:Навч.посібник .-Херсон:Олді-плюс,2005 .-480с. 29. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві:Монографія .-К.:КНЕУ,2005 .-268с. 30. Третякова О.В. Фінансове забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні:Автореферат дис...канд.екон.наук/08.04.01-фінанси,грошовий обіг і кредит .-К.:КНУ ім.Т.Шевченка,2005 .-18с. 31. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств:Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів .-2-е вид.,перероб.та доп.-К.:Кондор,2006 .-397с. 32. Черкасова Т.О. Синтез системи фінансового менеджменту територіально-розподіленого виробничого підприємства:Автореферат дис...канд.екон.наук/08.02.03-організація управління,планування та регулювання економікою .-Д.:ДНУ,2005 .-20с. 33. Шило В.П.,Верхоглядова Н.І.,Ільіна С.Б.,Темченко А.Г. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства:Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів .-К.:Кондор,2006 .-238с. 34. Шило В.П.,Ільіна С.Б.,Доровська С.С.,Барабанова В.В. Фінанси підприємств (за модульною системою навчання):Теоретично-практичний посібник .-К.:Професіонал,2006 .-288с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Аналіз ефективності фінансових вкладень
  Вступ 3 1. Сутність і класифікація фінансових інвестицій підприємства 3 2. Оцінка доцільності фінансових інвестицій 11 3. Аналіз ефективності фінансової діяльності ВАТ «Назва» 14 Висновки 19 Література 22 Додаток. Фінансова звітність ВАТ “Назва» за 2009 р. 23-31

 2. фінансовий аналіз Аналіз ефективності виробничих і фінансових інвестицій
  1. Аналіз ефективності виробничих і фінансових інвестицій …………… 2. Аналіз забезпеченості підприємства власним оборотним капіталом…………………………………………………………………………… Задача 1…………………………………………………………………………….. На основі даних підприємства: - обчислити маржинальний доход, величину постійних і змінних витрат; - визначити граничний доход і граничні витрати виробництва і на збут; - обчислити критичний обсяг реалізації продукції та суму мінімального чистого прибутку; - зробити відповідні висновки. Задача 2……………………………………………………………………………. На основі даних підприємства вивчити обсяг і склад джерел власних і залучених коштів, формування і розподіл чистого прибутку та зробити відповідні висновки. Список використаної літератури…………………………………………………

 3. Облік і аналіз банківського фінансування капітальних вкладень
  Задача (варіант 10) 1) Скласти бухгалтерські проведення за наведеними нижче опе¬раціями (табл. 10). Виконати необхідні розрахунки. Таблиця 10 2) Складіть необхідні бухгалтерські проведення та розрахуйте ефективну ставку за цінним папером. Банк придбав купонний борговий цінний папір номіналом 1000 гри. за 900 грн., купонна (номінальна) ставка за цінним папером стано¬вить 12% річних, купон сплачується першого числа кожного місяця, строк погашення цінного папера — через 6 місяців. Згідно з обліковою політикою банку нарахування процентних до¬ходів відбувається на щомісячній основі. Отже, за таких умов періоди сплати купона і періоди нарахування доходів збігаються, тобто балансо¬ва вартість буде дорівнювати амортизованій собівартості цінного папера.

 4. Порівняльний аналіз економічної ефективності туристичної діяльності на основі статистичних даних складових ефективності по регіонах
  Вступ 3 1. Теоретичні засади дослідження економічної ефективності туристичної діяльності 4 2. Стан розвитку туристичної діяльності в регіонах 6 3 Дослідження економічної ефективності діяльності 11 Висновки 12 Література 13

 5. Провести порівняльний аналіз економічної ефективності туристської діяльності на основі статистичних даних складових ефективності по регіонах
  Вступ 3 1. Особливості зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств України 4 2. Аналітична довідка про роботу туроператорів та турагентів за 9 місяців 2006 року (дані за формою № 1-ТУР(к)) 6 Висновки 14 Література 15

 6. Визначення ефективності виробничих і фінансових інвестицій підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ТА ВИРОБНИЧИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 6 1.1. Інвестиції: їх суть, склад та структура 6 1.2 Особливості управління виробничими інвестиціями 13 1.3. Чинники підвищення використання капітальних вкладень та фінансових інвестицій 18 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ТА ВИРОБНИЧИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ „КЕРАМІКА” 25 2.1. Організаційно - економічна характеристика ТОВ “Кераміка” 25 2.2 Аналіз фінансового стану ТОВ „Кераміка” 30 2.3 Оцінка ефективності фінансових та виробничих інвестицій ТОВ „Кераміка” 37 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 51 3.1 Необхідність застосування інформаційних систем і програмних засобів в процесі управління реальними інвестиціями 51 3.2 Впровадження інформаційних систем з підтримки прийняття рішень на ТОВ “Кераміка” 60 3.3 Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту ТОВ “Кераміка” 63 ВИСНОВКИ 69 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 73 Додатки 80-88 Метою дипломної роботи є - на основі аналізу економічної літератури та практичного матеріалу визначити основні напрямки ефективного управління інвестиціями, проявити розуміння особливостей інвестування, здійснити економічний аналіз інвестиційних проектів і способів його фінансування з використанням відповідних методів оцінки, для підготовки управлінського рішення про доцільність включення проекту в інвестиційний план (бюджет капіталовкладень) підприємства. В першому розділі розглядаються теоретичні основи інвестування, розкривається зміст та структура фінансових та виробничих інвестиції, залежність обсягу інвестицій від зовнішніх факторів. В другому розділі на основі виробничих даних підприємства ТОВ “Кераміка”, що спеціалізується на виготовленні облицювальних матеріалів, зроблені дослідження по розробці та оцінці привабливості реального інвестиційного проекту згідно стадіям передінвестиційного етапу життєвого циклу проекту: проаналізовано вибір пріоритетних напрямків реального інвестування, здійснена розробка бізнес-плану інвестиційного проекту, проаналізовано вибір приорітетних напрямків реального інвестування, здійснено аналіз фінансових показників. Третій розділ містить дослідження можливості підвищення ефективності управління реальними інвестиціями за допомогою інформаційних систем з підтримки прийняття рішень. Обґрунтована доцільність застосування сучасних інформаційних систем, зроблений порівняльний аналіз характеристик та можливостей програм з підтримки прийняття рішень, приведений приклад застосування інформаційних систем на підприємстві ТОВ “Кераміка”. У висновках зроблено підсумки та узагальнення по зроблених дослідженнях, ступеню виконання поставлених завдань

 7. Формування фінансових ресурсів підприємства та забезепечення ефективності їх використання
  Вступ 3 1. Теоретичні основи формування фінансових ресурсів підприємства 6 1.1. Економічна сутність фінансових ресурсів, їх склад та структура 6 1.2. Проблеми формування фінансових ресурсів підприємств України 20 1.3. Державне регулювання процесу формування фінансових ресурсів в Україні 27 2. Аналіз механізму формування та використання фінансових ресурсів на прикладі туристичного підприємства ТОВ «Туристична фірма «...» 40 2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської туристичного підприємства ТОВ «Туристична фірма «...» 40 2.2. Аналіз джерел формування та розміщення фінансових ресурсів на прикладі ТОВ «Туристична фірма «...» 48 2.3. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів підприємства 50 3. Напрями оптимізації системи формування та використання фінансових ресурсів ТОВ «Туристична фірма «...» 68 3.1. Резерви збільшення власних фінансових ресурсів ТОВ «Туристична фірма «...» 68 3.2. Удосконалення системи регулювання джерел формування фінансових ресурсів ТОВ «Туристична фірма «...» 75 3.3. Світовий досвід формування фінансових ресурсів підприємства та можливість його використання в Україні 80 Висновки 95 Список літератури 100 Додаток 1. Баланс ТОВ «Туристична фірма «...» на 01.01.07 р. 105 Додаток 2. Звіт про фінансові результати ТОВ «Туристична фірма «...» за 2006 р. 107

 8. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 5 1.1. Економічна сутність управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 5 1.2. Проблеми діючої системи управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 11 2. Сучасний стан управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками м. Києва 17 2.1. Загальний огляд строкової структури фінансових ресурсів 17 2.2. Аналіз основних статей активів 24 2.3. Аналіз основних статей пасивів 28 2.4. Оцінка збалансованості фінансових ресурсів комерційних банків 31 3. Вдосконалення механізму управління ресурсним потенціалом комерційних банків 34 Висновки 39 Список використаної літератури 41

 9. Аналіз діяльності медичних установ Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів медичної установи
  1.Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів медичної установи 3 2. Аналіз якості медичної допомоги та медичних послуг 8 3. Задача 15 Визначте показники діяльності фельдшерсько-акушерського пункту (ФАП) села Н. в минулому році. Кількість жителів — 500. Дітей у віці до трьох років — 70. На диспансерному обліку перебуває: вагітних — 12, породілей — 12. Фельдшер веде прийом 4 години на день. Кількість відвідувань фельдшера становить 1200, кількість відвідувань на дому — 500. Виявлено у ФАП 700 захворювань, з них 12 випадків гіпертонії, 24 випадки ангіни. Кількість патронажних відвідувань на дому дітей у віці до 3 років — 420. Кількість патронажних відвідувань на дому вагітних та породілей — 320. Література 16

 10. Аналіз фінансових ресурсів
  Вступ 3 1. Теоретичні основи вивчення фінансових ресурсів компанії 5 2. Організаційно економічна характеристика підприємства ЗАТ "Спецбуд” 11 3. Організаційно - інформаційна модель аналізу фінансових ресурсів підприємства 15 4. Аналіз власних ресурсів підприємства ЗАТ „Спецбуд” 19 5. Аналіз залучених коштів та фінансової незалежності підприємства 25 6. Методика аналізу фінансових ресурсів підприємства в умовах електронної обробки 32 Висновки та пропозиції 35 Список використаної літератури 38 Додатки 41

 11. Аналіз фінансових результатів підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 5 1.1. Значення, завдання і відбір інформації для аналізу фінансових результатів 5 1.2. Аналіз прибутку підприємства 6 1.3. Аналіз показників рентабельності 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «Назва» 15 2.1. Коротка характеристика підприємства ТОВ «Назва» 15 2.2. Аналіз фінансових результатів підприємства 17 2.3. Оцінка показників рентабельності функціонування підприємства 28 РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІІ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТОВ «Назва» 37 3.1. Розробка стратегії розвитку підприємства та зростання його прибутковості 37 3.2. Обґрунтування комплексу заходів з підвищення рентабельності діяльності 42 ВИСНОВКИ 49 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 51 ДОДАТКИ 55 Звітність

 12. Аналіз оборотності та ефективності використання нематеріальних активів (на прикладі будь-якого підприємства, яке займається нематеріальними активами) (Аналіз 2007-2007 роки)
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Економічна сутність нематеріальних активів в умовах ринкових відносин 6 1.1. Сутність та класифікація нематеріальних активів 6 1.2 Методи оцінки нематеріальних активів 16 РОЗДІЛ 2. Методика та організація фінансового аналізу нематеріальних активів 18 2.1. Економічна характеристика підприємства ВТК „Назва” 18 2.2 Аналіз оборотності нематеріальних активів 25 2.3. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів 27 РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення управління нематеріальними активами підприємства 33 3.1 Ефективне управління нематеріальними активами 33 3.2 Зарубіжний досвід аналізу нематеріальних активів 38 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 46 ДОДАТКИ 48-56 Звітність

 13. Аналіз фінансових результатів (практична робота)
  1. Загальна характеристика підприємства 3 2. Аналіз фінансового стану ЗАТ «СП «Назва» 10 Висновок 18 Список літератури 19 Додаток. Фінансова звітність ЗАТ «СП «Назва» за 2006 р. 21

 14. Прогнозування і аналіз фінансових звітів Варіант 11
  Вступ. 1. Необхідність та методика прогнозування показників фінансових звітів. 2. Аналіз фінансової звітності. Висновки Варіант 11. Завдання 1. Проаналізувати динаміку випуску товарної продукції за п’ять років. Визначити абсолютні і відносні прирости та темпи зростання (базисні та ланцюгові). Які були середні темпи зростання обсягу продукції на підприємстві, що аналізується? Наскільки вони відрізняються від темпів розвитку галузі? На підставі розрахунків побудуйте власну таблицю даних і зробіть аналітичний висновок. Таблиця 1 тис. грн. Варіант Рік 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й (звітний) В галузі (для всіх варіантів) 40 000 40 800 44 000 46 600 50 400 11 2000 2200 2080 2800 3400 Примітка. Виробнича потужність підприємства 4000 тис. грн. Вплив інфляції в наведених даних вже враховано. Завдання 2. Проаналізуйте виконання плану за асортиментом. Розрахуйте коефіцієнти асортиментності, оновлення асортименту та зробити відповідні аналітичні висновки. Таблиця 2 (тис. грн.) Варіант В И Д П Р О Д У К Ц І Ї А Б В Г Д інша разом А 1 2 3 4 5 6 7 11 388 1782 530 892 308 ? 5120 Планові показники 400 1800 500 850 300 1150 5000 Минулий рік - 1600 480 900 400 1300 4780 Завдання 3. Проаналізуйте ритмічність випуску продукції. Розрахуйте коефіцієнт ритмічності на підставі таких даних: Таблиця 3 тис. грн. Варіант 1 декада 2 декада 3 декада за планом фактично за планом фактично за планом Фактично 11 300 300 300 350 300 450 Завдання 4. Визначте, чи виконано підприємством план за сортністю продукції за звітний період. Таблиця 4 (одиниць) Варіант Перший сорт Другий сорт Третій сорт за планом фактично за планом фактично за планом фактично А 1 2 3 4 5 6 11 4400 4000 400 600 200 100 Примітка. Ціна продукції першого сорту 20 грн., другого сорту – 18 грн., третього сорту – 16 грн. Завдання 5. Дайте оцінку затрат матеріалів і розрахуйте вплив факторів на відхилення від плану. Таблиця 5 варіант Матеріал За планом Фактично норми затрат на 1 виріб, кг сума, грн. норми затрат на 1 виріб, кг сума, грн. А 1 2 3 4 5 11 А 175 700 170 850 Б 18 144 20 160 Завдання 6. Підрахуйте резерви збільшення валового прибутку на підставі таких даних: Таблиця 6 (тис. грн.) Варіант Резерви зростання обсягу реалізації Резерви зниження собівартості продукції Інші збитки Сума уцінки реалізованої продукції Дебіторська заборгованість, не сплачена в строк Рентабельність продукції, % А 1 2 3 4 5 6 11 590 42 36 450 700 18 Завдання 7. Який валовий прибуток може бути у підприємства за наведеними даними? Визначте необхідну кількість продукції до продажу, яка забезпечить поліпшення фінансового результату на 400 тис. грн. Таблиця 7 Варіант Обсяг реалізації товарної продукції, тис. грн. Кількість реалізованої продукції, т Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн. У т.ч. змінна частина собівартості 1 т продукції, грн. Загальна сума постійних витрат підприємства, тис. грн. Фактичний валовий прибуток (збиток), тис. грн. А 1 2 3 4 5 6 11 5040 63 85 65 Завдання 8. Розрахуйте критичну точку обсягу виробництва продукції, за якого забезпечується беззбитковість роботи підприємства. Таблиця 8. Варіант Загальна сума постійних витрат підприємства, тис. грн. Ціна виробу, грн. Собівартості одиниці продукції, грн. Змінна частина собівартості одиниці продукції, грн. Точка беззбитковості роботи підприємства, одиниць Кількість виробленої продукції тис. одиниць А 1 2 3 4 5 6 11 360 28 30 24 Завдання 9. Розрахуйте вплив факторів на прибуток від реалізації (на підприємстві один вид продукції). Таблиця 9 Варіант Реалізовано продукції, т Собівартість 1 т продукції, грн. Ціна 1 т, грн. за планом фактично за планом фактично за планом фактично 11 1200 1100 350 370 700 740 Завдання 10. За наведеними даними проаналізуйте прибуток підприємства і вкажіть фактори, які змінили прибуток. Чи є резерви збільшення прибутку ? Таблиця 10 Варіант Реалізовано продукції Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн. Валовий прибуток підприємства, тис. грн. Інші прибутки та збитки Чистий прибуток сума, тис. грн. тонн А 1 2 3 4 5 6 11 4290 8250 380 -900 План (для всіх варіантів) 4000 8000 400 -500 300 Завдання 11. За наведеними даними дайте оцінку виконання плану за прибутком. Які фактори вплинули на прибуток і чи є резерви його зростання? Таблиця 11 (тис. грн.) Варіант Обсяг реалізації продукції Валовий прибуток Чистий прибуток за планом фактично за планом фактично за планом фактично А 1 2 3 4 5 6 11 4500 4455 800 768 260 265 Завдання 12. Розрахуйте оборотність оборотних активів. Чи має місце вивільнення оборотних коштів з обороту внаслідок прискорення їх оборотності? Таблиця 12 Варіант Фактичний обсяг реалізації (без ПДВ) у звітному році, тис. грн. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. Середньорічні залишки оборотних активів у звітному році, тис. грн. Тривалість одного обороту оборотних активів, дні Відносне вивільнення або залучення коштів, тис. грн. у минулому році А 1 2 3 4 6 11 10200 5100 1020 80 Завдання 13. За наведеними даними в табл. 13 і 14 завершити складання бухгалтерського балансу. Провести аналіз фінансового стану підприємства і зробити для цього: • порівняльний аналітичний баланс; • групування активів підприємства за ступенем їх ліквідності; • коефіцієнти ліквідності • інші фінансові коефіцієнти. Таблиця 13 (тис. грн.) Варіант Статті бухгалтерського балансу станом на початок року 100 210 230 500 530 540 А 1 2 3 4 5 6 11 30124 7100 1124 6510 3000 25039 Таблиця 14 (тис. грн.) Варіант Статті бухгалтерського балансу станом на кінець року 100 210 230 500 530 540 А 1 2 3 4 5 6 11 32926 12200 1527 7041 11248 18528

 15. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 5 1.1. Економічна сутність фінансових результатів та порядок їх формування 5 1.2. Методика аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ АТ «назва» 14 2.1. Аналіз показників фінансово – господарської діяльності підприємства 14 2.2. Аналіз доходів та витрат, як складових, що формують прибуток 26 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37 ДОДАТКИ 39-50

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua