Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
МатериалТема: Внутрішньо фінансовий аналіз, його зміст, задачі і організація (ID:11784)
| Размер: 8 кб. | Объем: 6 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВнутрішньо фінансовий аналіз, його зміст, задачі і організація
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Задачі Фінансовий аналіз
  Завдання 7(3-8) Прибутковість урядових облігацій у країні А вище, ніж у країні Б. Який основний фактор може змусити інвестора із країни А вкласти гроші в урядові облігації країни Б, якщо строки погашення й фінансові ризики цих облігацій однакові? Завдання 14(6-1) Розрахуйте вартість капіталу по наведеним нижче даним: Авансований капітал Балансова оцінка, тис. грн. Вартість складових частин авансованого капіталу, % Позикові кошти: короткострокові довгострокові 6000 2000 8,5 5,2 Звичайні акції 7000 16,5 Привілейовані акції 1500 12,4 Нерозподілений прибуток 500 15,2

 2. Фінансовий аналіз та його використання в управлінні портфелем цінних паперів
  Вступ 3 Розділ 1. Загальнотеоретичні аспекти діяльності інститутів спільного інвестування 6 1.1. Сутність та значення діяльності з управління активами інституційних інвесторів 6 1.2. Методологія фінансового аналізу діяльності підприємства 22 1.3. Особливості фінансового аналізу та планування діяльності КУА 42 Розділ 2. Фінансовий аналіз діяльності компаній з управління активами 52 2.1. Огляд діяльності КУА в Україні 52 2.2. Характеристика ЗАТ «ххх» 66 2.3. Фінансовий аналіз діяльності ЗАТ «ххх» 74 Розділ 3. Шляхи покращання фінансового стану компаній з управління активами 78 3.1. Прогноз ринку інвестиційних послуг КУА на 2010-2012 роки 78 3.2. Рекомендації з розробки фінансового плану ЗАТ «ххх» на 2010 рік 87 Висновки 99 Література 103 Додаток. Фінансова звітність ЗАТ «ххх» 109-114

 3. Питання з Організація обліку, Звітність підприємства, Фінансовий аналіз
  3.1. З дисципліни "Організація обліку" 3 1. Основи організації бухгалтерського обліку. 3 2. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку. 4 3. Організація облікового процесу. 5 4. Організація обліку власного капіталу. 5 5. Організація обліку зобов'язань. 6 6. Організація обліку та аналізу довгострокових активів. 6 7. Організація обліку та аналізу оборотних активів. 7 8. Організація обліку та аналізу витрат, доходів і результатів діяльності підприємств. 8 9. Організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, контролем і аналізом. 9 10.Організація інформаційного, технічного та ергономічного забезпечення обліку, контролю і аналізу. 10 11. Планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку. 11 1. Організація обліку розрахунків з бюджетом 12 2. Організація обліку безготівкових розрахунків 13 3. Організація обліку грошових коштів підприємства 14 4. Організація обліку нематеріальних активів 14 5. Організація обліку виробничих запасів 15 6. Організація обліку готової продукції (робіт, послуг), товарів та їх реалізації 16 7. Організація обліку витрат виробництва 17 8. Організація обліку розрахунків з підзвітними особами 18 9. Організація обліку оплати праці 19 10.Організація обліку довгострокових зобов'язань підприємства 19 11.Організація обліку відстрочених податкових зобов'язань 20 12.Документування господарських операцій, його значення в організації 20 бухгалтерського обліку 20 13.Первинні документи 21 14. Організація обліку на позабалансових рахунках 22 15.Організація обліку доходів майбутніх періодів 22 16.Організація обліку поточної дебіторської заборгованості 22 17.Організація обліку дебіторської заборгованості за розрахунками з 23 бюджетом 23 18. Організація обліку відстрочених податкових активів 24 19. Методика нарахування зносу малоцінних необоротних матеріальних активів 24 20.Організація обліку довгострокової дебіторської заборгованості 24 21.Організація обліку поточних зобов'язань підприємства 25 22.Організація обліку необоротних активів 26 23.Організація обліку оборотних активів 27 24. Структура Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств, організацій 28 25.Організація обліку забезпечення майбутніх витрат і платежів 28 26.Принципи організації бухгалтерського обліку 29 27.Форми організації бухгалтерського обліку на підприємстві 30 28.Облікова політика підприємства 31 29.Організація обліку фінансових інвестицій 31 30.Нормативна база, що регулює організацію бухгалтерського обліку. 32 3.2. З дисципліни "Звітність підприємства" 33 підлягають вивченню такі теми: 33 1. Загальні вимоги до звітності 33 2. Баланс підприємства 33 3. Звіт про фінансовіі результати 34 4. Звіт про рух грошових коштів 34 5. Звіт про власний капітал 35 6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах 36 7. Зведена і консолідована фінансова звітність 37 8. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва 38 9. Податкова звітність 39 10. Статистична і спеціальна звітність 39 1. Мета і склад фінансової звітності 41 2. Вимоги національних стандартів до складу та елементів фінансової звітності 41 3. Характеристика фінансової звітності 42 4. П(С)БО № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності'" 42 В П(С)БО № 1 визначено: 42 1) Мета фінансової звітності 42 2) Склад та елементи фінансової звітності 42 3) Звітний період 42 4) Якісні характеристики фінансової звітності 43 5) Принципи підготовки фінансової звітності 43 5. Принципи складання фінансової звітності 43 6. Загальна характеристика активів балансу 43 7. Загальна характеристика пасивів балансу 44 8. Узгодженість плану рахунків зі статтями активу і пасиву балансу 46 9. Структура і зміст Звіту про фінансові результати 47 10. Класифікація доходів і витрат у Звіті про фінансові результати 47 11 .Визначення фінансових результатів операційної діяльності підприємства 48 12.Розрахунок фінансових результатів звичайної діяльності підприємства 49 13.Узгодженість статей Звіту про фінансові результати з планом рахунків 50 14.Порядок визначення даних про рух грошових коштів у результаті 50 операційної діяльності підприємства 50 15.Порядок визначення даних про рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності підприємства 51 16.Порядок визначення даних про рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності підприємства 52 17.Узгодженість показників Звіту про рух грошових коштів з балансом 52 18.Порядок складання Звіту про власний капітал 53 19. Види податкової звітності 54 20. Нормативна база для складання Декларації про прибуток підприємства 54 21.Порядок складання Декларації про прибуток підприємства 55 22.Порядок складання Податкової декларації про податок на додану вартість 56 23. Розрахунок акцизного збору 56 24. Звітність про платежі на соціальні заходи 57 25. Розрахунок податку з реклами і комунального податку 58 Порядок розрахунку суми комунального податку 58 26. Здійснення річних перерахунків прибуткового податку 58 27. П(С)БО № 6 Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах 59 28. Інформація у примітках до фінансової звітності 60 29. Порядок складання консолідованої фінансової звітності 61 30. Фінансова звітність суб'єктів малого підприємництва 62 3.4. З дисципліни "Фінансовий аналіз" 63 до програми підготовки спеціалістів з обліку і аудиту передбачені такі теми: 63 1. Теоретичні основи фінансового аналізу. 63 2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства. 63 3. Аналіз фінансової стійкості. 64 4. Аналіз платоспроможності та ліквідності. 64 5. Аналіз грошових потоків. 65 6. Аналіз кредитоспроможності підприємства. 66 7. Аналіз ефективності використання капіталу. 67 8. Оцінювання виробничо - фінансового левереджу. 67 9. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства. 68 10. Короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства. 69 11. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств. 70 12. Стратегічний аналіз фінансових ризиків. 70 1. Предмет, об'єкт та суб'єкт фінансового аналізу. Основні види фінансового аналізу. 72 2. Методи та прийоми фінансового аналізу. 72 3. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу підприємства. 73 4. Аналіз структури капіталу підприємства. 74 5. Аналіз джерел формування капіталу підприємства. 74 6. Ефект фінансового важеля. 75 7. Основні показники майнового стану підприємства, їх розрахунок і характеристика. 76 8. Аналіз руху грошових коштів. 77 9. Оцінка оптимального рівня грошових коштів. 77 10.Оцінка ануїтетів. 78 11. Оцінка ефективності управління структурою капіталу на основі фінансового левериджу. 79 12.Основна мета та методи аналізу грошових потоків. 79 13.Основні завдання та методи оцінки інвестиційних проектів. 80 14.Оцінка вартості капіталу підприємства. 80 15.Аналіз показників ліквідності і платоспроможності. 81 16.Аналіз ліквідності балансу. 82 18. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості. Типи стійкості. 82 19. Аналіз відносних показників фінансової стійкості. 83 20.Оцінка запасу фінансової стійкості підприємства. 83 21.Оцінка майбутньої та поточної вартості ануїтетів пренумерандо та постнумерандо. 84 22.Аналіз інвестиційних проектів в умовах інфляції та ризику. 84 23.Поняття, мета організації та проведення комплексного фінансового аналізу. 85 24.Основні напрями оцінки ділової активності підприємства. 86 25. Попередній аналіз фінансового стану підприємства. 86 26. Ціна основних джерел капіталу підприємства. 87 27. Леверидж і його роль у фінансовому аналізі. 89 28.Аналіз кредитоспроможності позичальника. 89 29.Вертикальний і горизонтальний аналіз балансу підприємства. 90 30.Оцінка кредитоспроможності підприємства на основі фінансових коефіцієнтів. 90

 4. Організація внутрішньо - виробничого обліку, аналізу та контролю на прикладі ЗАТ “Автомобільні перевезення”
  ВСТУП 3 1. Сутність внутрішньовиробничого обліку, його об'єкти та завдання 7 1.1. Характеристика внутрішньовиробничого обліку 7 1.2. Об'єкти внутрішньовиробничого обліку та аналізу 21 1.3. Завдання та функції внутрішньовиробничого обліку та аналізу 26 2.Організація внутрішньовиробничого обліку, аналізу та контролю автотранспортного підприємства 32 2.1. Особливості організації внутрішньовиробничого обліку та аналізу транспортних витрат 32 2.2. Методи контролю витрат 40 2.3. Інформаційне забезпечення автоматизації та вихідні форми автоматизованого обліку в умовах АРМ бухгалтера 48 3. Методика внутрішньовиробничого обліку, аналізу та контролю транспортних послуг 52 3.1. Аналіз основних техніко – економічних показників діяльності ЗАТ “Автомобільні перевезення”, його галузеві особливості та оцінка фінансового стану. 52 3.2. Облік операцій на внутрішньовиробничому рівні та калькулювання собівартості транспортних послуг 63 3.3. Аналіз витрат за центрами відповідальності та центрами формування витрат 69 3.4. Методика аудиту внутрішньовиробничого обліку 78 3.5. Автоматизація обліку, аналізу та контролю на автотранспортному підприємстві 84 ВИСНОВКИ 86 Список використаних джерел 90 Додатки 93

 5. Задачі фінансовий менеджмент
  Задача 3 Порівняйте суму доходів, одержаних власниками облігацій, виходячи з таких даних. Показники Облігація "А" Облігація 'В" Номінальна ціна, грн 10000 1000 Термін обігу, роки 3 3 Частота нарахування доходу раз на рік щоквартально Купонний дохід, % річних 30 27 Дохід на облігацію в обох випадках нараховується за системою складних відсотків. Проведемо розрахунки доходність за облігацією «А» за допомогою таблиці 1. Задача 4 Вам, як фінансовому працівнику корпоративного підприємства, необхідно визначити джерела фінансування реконструкції та технічного переозброєння підприємства (враховуючи можливість отримання кредиту в банку) і скласти план фінансування на основі таких даних (у тис. грн.): - обсяг капіталовкладень – 2500, з них будівельно-монтажні роботи – 1800, в тому числі підлягає виконанню господарським способом – 850; - кошти, що отримані з інноваційного фонду і спрямовуються на фінансування капіталовкладень – 200; - доходи від супутнього добування піску та виконання інших будівельно-монтажних робіт – 400; - централізовані фінансові ресурси міністерства, що надані підприємству з метою фінансування капіталовкладень – 350 грн. На фінансування капіталовкладень використовуються також: А) кошти фонду соціального розвитку: очікуваний залишок коштів цього фонду на початок планового року – 85, нараховано за планом на майбутній рік – 265, підлягає спрямуванню на капіталовкладення в плановому році – 40%. Б) амортизаційні відрахування (балансова вартість основних фондів) на початок планового року – 9000. Загальна норма амортизації по звіту за рік – 10%, з них на капіталовкладення – 50%; В) економія від зниження собівартості робіт, що виконуються господарським способом – 5%; Г) мобілізація (іммобілізація) внутрішніх ресурсів у будівництві на плановий рік характеризується такими даними: - наявність оборотних коштів на початок року – 6000; - потреби в оборотних активах на кінець року – 53000. Задача 5 Компанія “Зевс” розглядає два взаємно виключних проекти; витрати та грошові потоки за якими наступні. Рік Проект ”А” Проект ”В” 0 ($1000) ($1000) 1 100 100 2 300 100 3 400 500 4 700 500 Проекти мають однаковий рівень ризику та вартість капіталу – 12%. 1). Розрахуйте NPV при 15% - ставці дисконтування та IRR для обох проектів. 2). Розрахуйте MIRR для обох проектів та зробіть відповідні рекомендації базуючись на цьому показникові. Задача 6 Складіть бюджет грошових коштів на 2008 рік, із врахуванням наступних квартальних надходжень виручки від реалізації готової продукції: І кварт. ІІ кварт. ІІІ кварт IV кварт Запланований обсяг виручки від реалізації, грн. 20 500 20 800 40 000 30 500 Дебіторська заборгованість на 01.01.2008 р. становить 5 000 грн. Підприємство має 45 – денний середній термін отримання дебіторської заборгованості. Запланований обсяг реалізації на 01.01.2009р. становить 40 500 грн.

 6. Фінансовий менеджмент задачі
  Фінансовий менеджмент (задачі) 1. Вам запропоновано проаналізувати два варіанти інвестицій в основні активи проектів “А” та “Б”. Кожен з проектів коштує $ 10 000, вартість капіталу для обох проектів становить 12%. Очікувані чисті грошові потоки проектів: Рік Очікувані чисті грошові потоки Проект “А” Проект “Б” 0 (10 000) (10 000) 1 6 500 3 500 2 3 000 3 500 3 3 000 3 500 4 1 000 3 500 Всього: 13 500 14 000 1). Розрахуйте для кожного проекту період окупності , NPV, IRR, MIRR. 2). Який проект слід прийняти, якщо вони незалежні? 3). Який проект слід прийняти, якщо вони виключають один одного? 2. Складіть бюджет грошових коштів на 2007 рік, із врахуванням наступних квартальних надходжень виручки від реалізації готової продукції: І кварт. ІІ кварт. ІІІ кварт IV кварт Запланований обсяг виручки від реалізації, грн. 20 500 10 800 30 000 20 500 3. Компанія має наступну структуру капіталу: Джерела капіталу $ % Кредитні ресурси (борг) 2 500 000 25,0 Привілейовані акції 1 250 000 12,5 Звичайні акції (25 х 250 000) 6 250 000 62,5 10 000 000 100,0 - Курс акцій Ро = $25; - Дивіденди на акцію за попередній період Dо = 1,256 (інвестор, що купує акції сьогодні, отримає наступний дивіденд D1); - Очікувана швидкість зростання дивідендів g = 8%; - Процент за новими облігаціями (до сплати податків) Кв = 12%; - Витрати на залучення капіталу за привілейованими акціями К рs = 12%, Тс = 30%. Припустимо, що інвестиційні плани компанії вимагають залучення $ 1 млн. Для збереження оптимальної структури капітал буде залучатися із різноманітних джерел в наступних пропорціях (і відповідно отримає): Залучення Отримані кошти Витрати по залученню 25% - борг $ 250 000 – боргові зобов’язання 12% (до оподаткування), 8,4 % (після оподаткування) 12,5 % - привілейовані акції $ 125 000 - привілейовані акції 12% 62,5% - нерозподілений прибуток $ 625 000 – звичайні акції 13% Визначити: - вартість нерозподіленого прибутку (K R/Е); - WACC при використанні нерозподіленого прибутку; - WACC при використанні нової емісії. 4. Розрахуйте β-коефіцієнт портфеля цінних паперів банку на інвестиції, виходячи з таких даних. № З/п Назва емітента Вартість пакета цінних паперів, грн В-акцій 1 АТ"A" 10500 0,9 2 АТ "B" 8100 1,1 3 АТ "C" 650 1,8 4 АТ "D" 12300 0,8 5 АТ "E" 743 1,55

 7. Державний фінансовий контроль задачі
  Завдання 1. 3 Визначити суть порушень: Кредиторську заборгованість в сумі 3600 грн., що виникла 20 грудня 4 роки тому, списано у лютому місяці поточного року на підставі довідки бухгалтерії від 20.02.200_ р. наступним записом: Д-т 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» К-т 79 «Фінансові результати». Завдання 6. 4 Визначити суть порушень: Безкоштовна передача фірмі К згідно акту передачі №18 від 04.12 п. р. матеріалів на суму 16000 грн. відображена в обліку за грудень бухгалтерським записом: Завдання 7. 5 Визначити суть порушень: Трьома співзасновниками оголошено розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю у сумі 125,0 тис. грн. На день реєстрації товариства засновником А здійснено внески до статутного капіталу у грошовій формі в сумі 1,0 тис. грн., засновником Б внесено основні засоби на суму 0,5 тис. грн., засновником В – матеріали на суму 1,4 тис. грн.. Завдання 8. 7 Визначити суть порушень: Бухгалтерією ревізованого підприємства у розрахунок валових доходів до оподаткування за ІІ кв. м. р. включено наступні доходи: кошти, що надійшли у вигляді прямих інвестицій, у сумі 16 500 грн.; штрафи за порушення господарського договору постачальника – 1 870 грн.; дивіденди від участі у статутному капіталі ВАТ «Ява» за минулий рік – 2 300 грн.; попередня оплата від фірми «Кольт» за продукцію, яку буде відвантажено у ІІІ кв. м. р. – 5 800 грн.. Завдання 10. 9 Визначити суть порушень: Вартість безкоштовно переданих матеріалів фірмі «Бета» на підставі акту передачі відображено в обліку: Д-т 977 «Інші витрати звичайної діяльності» – 5000 грн. К-т 20 «Виробничі запаси» – 5000 грн.. Завдання 11. 10 Визначити суть порушень: Згідно акту №36 від 25.06 п.р. у зв’язку з невідповідністю за якістю покупцем А повернуто фірмі К продукцію за продажними цінами на суму 65000 грн.. У бухгалтерському обліку фірми К відображено: Д-т 26 «Готова продукція» – 65000 грн. К-т 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» – 65000 грн.. Завдання 12. 13 Визначити суть порушень: У бухгалтерському обліку ЗАТ «Горн» на підставі акту прийому зроблено запис на вартість безкоштовно отриманого «ноу-хау» в сумі 38000 грн. від фірми «Альфа»: Д-т 124 «Права на об’єкти промислової власності» – 38000 грн. К-т 40 «Статутний капітал» – 38000 грн.. Завдання 13. 14 Визначити суть порушень: Під час проведення ревізії ЗАТ «Альфа» ревізором виявлено, що підприємство зареєстроване із статутним фондом у 600 тис. грн. Частка кожного із засновників складає: Фонд державного майна – 30%; Іванов І. В. – 40%; Петров Н. І. – 30%; Іщенко М. П. – 30%. Нараховано дивідендів за рік – 120 тис. грн., в т.ч. Іванову І.В. – 80 тис. грн., Петрову Н.І. – 20 тис. грн., Іщенку М.П. – 20 тис. грн.. Завдання 14. 15 Визначити суть порушень: До складу транспортно-заготівельних витрат за січень включено 7400 грн., в т.ч.: оплата за перевезення на автотранспорті у сумі 2400 грн.; митні податки та збори – 1000 грн.; оплата простоїв вагонів – 1200 грн.; комісійні послуги посередників – 2800 грн.. Завдання 15. 16 Визначити суть порушень: ЗАТ «А» отримало від постачальника сировину в тарі вартістю 8 600 грн., яка підлягає поверненню. На протязі терміну позивної давності тару постачальнику не повернуто. В обліку вона числиться на складі № 3. Завдання 18. 17 Визначити суть порушень: Результати інвентаризації матеріальних цінностей від 05.10 м. р. відображено в обліку 05.12 м. р. Обсяг збитків до відшкодування при нестачі в сумі 14300 грн. визначено за обліковими цінами і відображено в обліку наступним записом: Д-т 949 «Інші витрати операційної діяльності» – 14300 грн., К-т 201 «Сировина й матеріали» – 14300 грн.. Завдання 21. 19 Визначити суть порушень: Згідно наказу директора підприємства списано на витрати діяльності встановлену за результатами внутрішнього контролю в ревізованому періоді нестачу матеріалів по облікових цінах на суму 12400 грн.. У бухгалтерському обліку відображено: Д-т 949 «Інші витрати операційної діяльності» – 12400 грн. К-т 201 «Сировина й матеріали» – 12400 грн.. Завдання 25. 21 Визначити суть порушень: Бухгалтер ЗАТ «Тиса» Кравченко Є. М. 10.10 п. р. самостійно виявила помилки щодо окремих показників декларації про прибуток за І кв. п. р., а саме: заниження вартості матеріальних запасів у залишках незавершеного виробництва на суму 10,0 тис. грн. 20.10 п. р. було донараховано суму податку на прибуток, яка дорівнює 3,0 тис. грн. та внесено до бюджету. Список літератури 22

 8. Предмет та задачі курсу «Фінансовий менеджмент»
  1. Предмет та задачі курсу «Фінансовий менеджмент». Функції служби фінансового менеджера на підприємстві. 3 2. Сутність і класифікація капіталу підприємства. 12 Власний капітал підприємства та його структура 14 Особливості формування позикового капіталу підприємства 16 Література 19

 9. Безробіття, його макроекономічний зміст і наслідки
  Вступ 3 1. Теоретичні дослідження сутності та основних видів безробіття 5 1.1 Безробіття, його сутність та історія боротьби з цим явищем 5 1.2 Види безробіття та критерії їх класифікації 13 2. Дослідження сучасного стану безробіття в Україні 24 2.1 Показники зайнятості 24 2.2 Показники безробіття 29 3. Шляхи подолання безробіття 44 Висновки 50 Література 53

 10. фінансовий аналіз Аналіз ефективності виробничих і фінансових інвестицій
  1. Аналіз ефективності виробничих і фінансових інвестицій …………… 2. Аналіз забезпеченості підприємства власним оборотним капіталом…………………………………………………………………………… Задача 1…………………………………………………………………………….. На основі даних підприємства: - обчислити маржинальний доход, величину постійних і змінних витрат; - визначити граничний доход і граничні витрати виробництва і на збут; - обчислити критичний обсяг реалізації продукції та суму мінімального чистого прибутку; - зробити відповідні висновки. Задача 2……………………………………………………………………………. На основі даних підприємства вивчити обсяг і склад джерел власних і залучених коштів, формування і розподіл чистого прибутку та зробити відповідні висновки. Список використаної літератури…………………………………………………

 11. Спосіб ланцюгової підстановки. Розкрийте його зміст
  ВСТУП 3 1. Характерні риси методу економічного аналізу. 4 2. Зміст способу ланцюгових підставок. 6 3. Практичне застосування способу ланцюгових підстановок. 9 ВИСНОВКИ 12 Список літератури 13

 12. Спосіб абсолютних різниць. Розкрийте його зміст
  Вступ 3 1. Роль прийомів елімінування в економічному аналізі 4 2. Спосіб ланцюгових підстановок як основа способу абсолютних різниць 5 3. Спосіб абсолютних різниць 10 Висновки 13 Список використаної літератури 16

 13. Спосіб відносних різниць. Розкрийте його зміст
  Вступ 3 1. Прийоми елімінування в економічному аналізі 4 2. Спосіб відносних різниць 6 Висновок 12 Список використаної літератури 13

 14. Інформаційне забезпечення податкового менеджменту та його зміст
  Вступ 3 Інформаційне забезпечення податкового менеджменту та його зміст 4 Висновки 21 1. Принципи проведення податкового аналізу. 23 2. Податкова стратегія підприємства та етапи її розробки. 23 3. Податковий контроль та його види. 23 Список використаної літератури 26

 15. Інформаційне забезпечення податкового менеджменту та його зміст
  Вступ 3 Інформаційне забезпечення податкового менеджменту та його зміст 4 Висновки 21 1. Принципи проведення податкового аналізу. 23 2. Податкова стратегія підприємства та етапи її розробки. 23 3. Податковий контроль та його види. 23 Список використаної літератури 26

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua