Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна зі статистики (ID:12566)
| Размер: 58 кб. | Объем: 20 стр. | Стоимость: 100 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеТеорія
Завдання 1
Суть групування, його завдання у статистичному дослідженні. Види групувань
Завдання 2
Абсолютні та відносні показники рядів динаміки
Практика
Завдання 3
Рівень рентабельності підприємств харчової промисловості ре¬гіону характеризується такими даними:
Рівень рентабельності, % 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 >30
Кількість
підприємств, % до 8 12 35 20 12 8 5
загальної кількості
Визначити середній рівень рентабельності підприємств регіону, дисперсію та коефіцієнт варіації. Зробити висновки.
Завдання 4
Динаміка норми капіталовкладень у галузь характеризується такими даними:
Рік 2001 2002 2003 2004 2005
Норма капіталовкладень, % 22,5 26,8 25,9 24 27,8
Визначити середньорічний абсолютний і відносний темпи зрос¬тання капіталовкладень.
Завдання 5
Виробництво шкіряного взуття об'єднанням характеризується такими даними:
Взуття 2004 р. 2005 р.


За планом Фактично Вироблено взуття
головним підприємством
Доросле
54 65 66,5 23,2
Дитяче 41 43 45,0 12,3
Разом 95 108 111,5 35,5
Обчислити усі можливі відносні величини і проаналізувати.
Завдання 6
Є така інформація про реалізацію промислових товарів:
Вид товару Товарообіг за місяць, тис. грн. Зміна ціни у жовтні, порівняно з січнем, %

січень жовтень

А
Б
В 13500
9800 24500 18900
6400
24500 + 12,2
-0,5
-2,0
Визначити:
1. Середню зміну ціни за всіма видами товарів.
2. Абсолютну зміну товарообігу за рахунок цін і кількості прода¬них товарів. Зробити висновки.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контрольна зі статистики
  1.Статистичні показники варіації. Необхідність вивчення варіації ознаки. 2 2.Статистичні таблиці, види, принципи побудови. 5 3. 8 За даними про ступінь використання енергетичного устаткування підприємством визначити середній коефіцієнт використання устаткування, середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації. Зробити висновки. Коефіцієнт використання, % До 70 75-80 80-85 85-90 90 і більше Кількість одиниць устаткування 12 28 35 24 16 4. 10 Шляхом випадкової повторної вибірки із партії було взято 100 проб продукту А. У результаті дослідження було встановлено, що середня вологість продукту А у вибірці становила 8 % при середньому квадратичному відхиленні 1,2 %. Визначити з імовірністю 0,997 довірчий інтервал, у якому перебуватиме середня вологість продукту А в усій партії. 5. 11 Визначити залежність між вживанням молока за місяць і доходами на одного члена сім'ї, а також знайти лінійний коефіцієнт кореляції за такими даними: Дохід на одного члена сім'ї, грн. 35 43 51 59 67 75 83 Обсяг вживання молока, л 8 10 11 15 18 22 25 6. 13 Є така інформація щодо двох підприємств про випуск продукції та її собівартість. Підприємство Базовий період Звітний період Виготовлено, одиниць Собівартість одиниці, грн. Виготовлено, одиниць Собівартість одиниці, грн. №1 №2 15000 10 400 28 31 18000 8600 26 20 Обчислити: 1) індекси собівартості одиниці продукції за кожним підприємством; 2) індекси середньої собівартості двох підприємств разом, Індекс собівартості постійного складу та структурних зрушень. Зробити висновки. Література 15

 2. Контрольна робота з статистики
  Вступ. 3 1 Вплив демографічних процесів на економічне зростання. Зв’язок економічного розвитку та відтворення населення. 5 2. Виявлення кількісних співвідношень між демографічними й економічними явищами. 8 Висновок. 13 Список використаних літературних джерел. 15

 3. Контрольна робота зі статистики
  ЗМІСТ 1. Статистика життєвого рівня населення. Аналіз динаміки. 3 2. Статистичний аналіз рівня та динаміки продуктивності праці у вартісному та трудовому вигляді. 4 Список використаної літератури 7

 4. Контрольна робота з статистики
  1. Суть групування, його завдання у статистичному дослідженні. Види групувань. 3 2. Абсолютні та відносні показники рядів динаміки. 6 Список літератури. 8

 5. Контрольна робота з статистики
  1. Обчислення середніх рівнів і середніх показників рядів динаміки 3 2. Агрегатні індекси, техніка побудови 5 3.Задача 7 Терміни ефективного використання нематеріальних активів фірми, захищених патентами, ліцензіями, на кінець 2005 р. становили:… 4. Задача 10 Визначити зв'язок між виходом цукру з 1 т цукрових буряків та їх цукристістю за такими даними:… 5. Задача 11 Динаміка продажу принтерів на внутрішньому ринку характеризується такими даними:… 6. Задача. 13 Є така інформація за звітний рік. (млн.. грн.)… Література 16

 6. Контрольна з фінансової статистики
  1. Предмет фінансової статистики 3 2. Еластичність показників державного бюджету 3 Список літератури 9

 7. Контрольна робота з статистики
  1. Статистичне вивчення структури основних виробничих фондів. Види оцінок, показники зносу та норм амортизації. 3 2. Статистика трудових ресурсів. Основні статистичні показники. 8 Задача 3. 12 Населення району в середньому за рік становило 67400 чол., у тому числі жінок у віці від 15 до 49 років — 24380. Протягом року народилось 120 чол., померло 30 чол. Визначити коефіцієнти народжуваності, смертності, природного приросту населення, спеціальний коефіцієнт народжуваності. Задача 4. 13 Відомі такі дані по двох галузях машинобудування міста: Визначити індекси фондовіддачі змінного, постійного складу і впливу структурних зрушень. Задача 5 14 Обсяг реалізації продукції за місяць підприємству встановлено у розмірі 30 млн. грн. Фактично вироблено готових виробів на суму 28 млн. грн.., з них реалізовано у звітному періоді на суму 27,9 млн. грн. Задача 6 15 Виробництво зерна у сільгоспоб'єднанні характеризується такими даними: Визначити: 1. загальні індекси врожайності змінного, постійного складу й індекс впливу зміни структури посівних площ на динаміку врожайності; 2. загальні індекси посівної площі і валового збору та їх взаємозв’язок з індексом врожайності; 3. приріст валового збору за рахунок розширення посівної площі та зміни середньої врожайності зернових культур. Задача 7 17 Визначити індекс реальної заробітної плати робітників і службовців, якщо фонд заробітної плати у звітному періоді зріс на 12,5%, середньоспискова чисельність працівників збільшилась на 2,8%, а купівельна спроможність гривні знизилась на 3,4 %. Список використаної літератури. 19

 8. Контрольна робота з статистики
  Вступ 3 1. Види статистичного спостереження за часом реєстрації і охопленням одиниць 4 2. Системи взаємопоєднаних індексів і їх значення в соціально-економічному аналізі 5 Висновки 14 Список використаних джерел 15

 9. Контрольна робота зі статистики
  ЗМІСТ 1. Статистичний показник та його види 3 2. Помилки статистичного спостереження 5 3. Вимоги до складання статистичних таблиць 8 4. Мода і способи її обчислення 10 5. Основні види статистичних індексів 11 6. Завдання та система показників статистики національного багатства. 14 Задачи 18 Задача 5 Розрахунки показників динаміки проводимо за формулами: Базисний абсолютний приріст: Di, баз = yi – y0 . Ланцюговий абсолютний приріст: Di, лан = yi – yi-1 . Середній абсолютний приріст: Dсер = . Задача 7 Позначимо p0, p1 – ціна продукції в базовий і звітний період, а q0, q1 – відповідні обсяги реалізації. Формули для розрахунків: Індивідуальний індекс фізичного обсягу: iq = q1/q0; Індивідуальний індекс ціни: ip = p1/p0; Загальний індекс товарообороту: ; Індекс зміни товарообороту за рахунок зміни обсягу реалізації: ; Індекс зміни товарообороту за рахунок зміни ціни: ; Залежність між загальними індексами така: Задача 9 Таблиця розрахунків: Номер групи Товарооборот, тис.грн. Кількість підприємств у групі, од. Структура підприємств кожної групи, % Центр інтервалу Акумульована частота Акумульована частка Список використаної літератури. 21

 10. Контрольна робота зі статистики
  1. Варіація ознак. Необхідність і завдання статистичного вивчення варіації. 3 2. Розмах варіації та середнє лінійне відхилення. Формули. Техніка обчислення. Економічний зміст. 4 3. Дисперсія і середнє квадратичне відхилення. Формули. Техніка обчислення. Економічний зміст. 4 4. Коефіцієнт варіації. Формули. Випадки застосування. Техніка обчислення. Економічний зміст. 6 5. Обчислення середнього квадратичного відхилення спрощеним способом. Формули і робоча таблиця для розрахунків. Техніка обчислення. 6 Література 10

 11. КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МУНІЦИПАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
  1. Основні поняття та категорії ринку послуг. 3 2. Показники статистики обслуговування населення в сфері торгівлі та громадського харчування. 9 Примітка. Основні показники, що використовують під час складання статистичної звітності з обслуговування населення у сфері торгівлі та громадського харчування. 11 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 14

 12. Контрольна робота з статистики туризму
  1. Статистичні показники рівня інфляції та купівельної спроможності грошової одиниці 4 2. Рейтингові оцінки видів транспорту 8 Список використаних джерел 13

 13. Контрольна робота з статистики надання туристичних послуг
  Варіант 2 1. Статистичні оцінки туристичних ресурсів 3 2. Статистичний аналіз діяльності персоналу турфірми 6 Список використаних джерел 10

 14. Контрольна з соціально-економічної статистики сфери послуг і туризму
  Варіант 3 1. Статистична звітність підприємств туризму 3 2. Статистичні оцінки ризику в туризмі 8 Список використаних джерел 12

 15. Контрольна робота з теорії ймовірностей та математичної статистики Варіант № 9 а-7 б-1
  Завдання 1. Маємо дві партії деталей. У першій партії 71 придатних і 3 браковані деталі. У другій – 10 придатних і 4 браковані. Із кожної партії навмання беруть по одній деталі. Знайти ймовірності: 1) обидві деталі придатні; 2) обидві деталі браковані; 3) 1 деталь придатна, а друга бракована. Завдання 2. Деталі на конвеєр поступають із двох автоматів. Від першого –60%, від другого – 40%. Перший автомат дає 7% браку, другий – 1%. Деталь, яка поступила на конвеєр, виявилась стандартною. Знайти ймовірність того, що деталь виготовлена першим автоматом. Завдання 3. Серед 16 виробів три – першого ґатунку, чотири – другого, а решта – з дефектами. Навмання беруться 4 вироби. Знайти закон розподілу випадкової величини – числа стандартних виробів серед навмання взятих. Обчислити і . Завдання 4. Випадкова величина задається щільністю розподілу: . Знайти , , і . Завдання 5. Відхилення розміру деталі від номіналу – нормально розподілена випадкова величина з нульовим математичним сподіванням та дисперсією, рівною 36. Скільки потрібно виготовити деталей, щоб з імовірністю не менше можна було стверджувати, що серед них буде принаймні одна придатна, якщо допускаються відхилення розміру деталей від номіналу на проміжку ?

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua