Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна статистика (ID:12581)
| Размер: 49 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 100 грн. | Добавлена: 25.12.2007 |
СодержаниеРяди динаміки 3
Види рядів динаміки. 3
Аналітичні показники ряду динаміки. 3
Статистика життєвого рівня населення 6

Задача 3
Середні залишки нормативних оборотних коштів будівельного
управління за перший квартал становили 720 тис. грн, на 1 квітня —
1180 тис. грн, на 1 травня — 1200 тис. грн, на 1 червня —
1380 тис. грн, на 1 липня — 1450 тис. грн. Обсяг виконаних буді¬
вельно-монтажних робіт за перше півріччя — 3240 тис. грн.
Визначити показники оборотності оборотних коштів:
а) кількість оборотів;
б) тривалість одного обороту у днях.
Задача 4
Продуктивність праці на підприємстві у II кварталі за планом мала
підвищитися на 7% порівняно з І кварталом. Фактично продуктив¬ність праці підвищилася на 12%.
Визначити коефіцієнт виконання плану з підвищення продуктивності праці.
Задача 5
Відомі такі дані про розмір заробітної плати робітників підприємства:

Групи за розміром
заробітної плати, грн. Кількість
робітників, чол.
220-260 35
260-300 55
300-340 84
340-380 98
380-420 33
Понад 420 12
Визначити середній розмір заробітної плати робітників підприємст¬ва, середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації.
Задача 6
Динаміка норми капіталовкладень у галузь характеризується такими даними:
Рік 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Норма капіталовкла¬день, % 28,2 24,3 26,3 32,1 36,3 42,2
Знайти базові та ланцюгові темпи зростання, темпи приросту норми капіталовкладень, середньорічний темп зростання і визначити тенден¬цію ме-тодом аналітичного вирівнювання.
Задача 7
Відомі такі дані про установи комерційного банку:

Установа банку Прибуток, тис. грн.,
за кварталами Активи, тис. грн.,
за кварталами

І II І II
І
II
III
IV 1020 3040 2300 3200 2480
5820
4840
4360 1940 3880 2650 4210 3400
6350
3840
6150
Визначити:
а) індивідуальні індекси рентабельності активів кожної установи
банку;
б) динаміку середнього рівня рентабельності активів (змінного, ста-лого складу та структурних зрушень),
в) абсолютний приріст прибутку за рахунок зміни рівня рентабель-ності та обсягів активів.
Задача 8
Номінальна заробітна плата в регіоні за звітний період збільшилася
на 18%, ціни підвищились на 7%, а чисельність населення збільшилась на 1,5%.
Визначити, як змінився рівень реальної заробітної плати.
Задача 9
Із партії деталей відібрано для перевірки 300 деталей. Серед них ви¬
явилося 8 нестандартних. Знайти з імовірністю 0,954 межі, в яких
перебуватиме частка нестандартних деталей в усій партії з 9000 деталей.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Статистика контрольна
  1. Середні величини 3 2. Дисперсія, її види та методи визначення 5 3. Характеристика основної тенденції розвитку 7 Завдання 3.1 10 За даними про кваліфікаційні розряди 50 робітників підприємства, наведеними нижче, необхідно: … 1. Утворити дискретний варіаційний ряд; 2. Обчислити абсолютні та відносні характеристики ряду. 3. Побудувати полігон і кумуляту. 4. Розрахувати: а) показники центру розподілу б) абсолютні та відносні показники варіації ознаки. 5. Зробити висновки. Розв’язання 10 Завдання 3.6-3.15 13 При вибірковому обстеженні 10% партії молочної продукції отриманні дані про її жирність (табл. 4) необхідно: Таблиця 4. Вихідні дані по завданню 3.6-3.15 1. Із ймовірності 0,954 можливі межі, в яких змінюється середня жирність молока всієї партії. 2. Із ймовірності 0,997 можливі межі питомої ваги стандартної продукції, при умові що до нестанда-ртної відноситься продукція з жирністю менше 3%. 3. Чи можна стверджувати, що якість продукції відповідає стандартній при умові, що середня жир-ність молока повинна складати 4%? Розв’язання 13 Завдання 3.16 - 3.20 15 За даними про щомісячний обіг реалізації продукції молочної промисловості в регіоні, наведеними в таблиці 5 необхідно: 1. Визначити абсолютні та відносні показники динаміки: – базисні та ланцюгові абсолютні прирости; – темпи зростання і темпи приросту; – абсолютне значення 1 % приросту; – середній абсолютний приріст; – середній темп зростання. 2. Провести вирівнювання ряду за допомогою середньої плинної та аналітичного вирівнювання. 3. Зробити висновки. Табл. 5. Розв’язання 15 Завдання 3.21-3.30 19 Організації району реалізували свою продукцію по ринковим цінам. Кількість продукції і її ціни вказані в таблиці 6. Таблиця 6 Вихідні дані до завдання 3.21 — 3.30 1. Визначити індивідуальні індекси цін на товари і загальний індекс цін на всю групу товарів в організації. 2. Визначити як змінюється виручка від реалізації всієї продукції в організації за даний пе-ріод. 3. Вичислити збільшення чи зменшення вартості проданої продукції за рахунок змін цін. Зро-бити висновки. Розв’язання 19 Завдання 3.31-3.35 21 За даними 10 цукрових заводів, вихід цукру з 1 т. переробленої сировини залежить від цукристості буряка, як це зазначено в таблиці. Таблиця. Вихідні дані по завданню 3.31-3.35 1. Визначити щільність зв'язку між виходом цукру з 1т. переробленого цукрового буряка і його цук-ристість за допомогою лінійного коефіцієнта кореляції. 2. Описати зв'язок між показниками лінійною функцією, поясніть їх економічний зміст. 3. Перевірити істотність зв'язку, висновки зробіть з ймовірністю 0,95. Розв’язання 21 Література 23

 2. Контрольна робота статистика
  1. Зведення та групування в статистиці. 3 2. Середні величини у статистиці. 13 Задача 4 18 Визначити середньозважені індекси цін і кількості проданих акцій на фондовому ринку за такими даними:. . .

 3. Контрольна робота статистика
  1. Відносні величини у статистиці, види, техніка обчислення. 2 2. Мода і медіана у статистиці. Техніка обчислення, застосування в економіці. 7 Література 9

 4. Контрольна робота статистика
  1 Середні величини у статистиці. Види середніх величин, умови їх застосування 3 2 Загальні індекси та їх взаємозв'язок 5 Список літератури 10

 5. Контрольна робота статистика
  Зміст : І. Теоретична частина. 1. Поняття про статистику та її основні розділи. 2 2. Поняття статистичного спостереження. 5 3. Основні види статистичних групувань. 7 4. Відносні величини в статистиці та її види. 9 5. Основні види рядів динаміки. 12 6. Взаємозв'язок індексів в статистиці. 15 ІІ. Практична частина. 1. Задача 1. 18 На основі вихідних даних про річний товарооборот підприємств району А побудувати дискретний ряд розподілу. Результати групування представити у вигляді дискретного графіка ряду розподілу. 824,3 825,8 824,3 824,3 826,2 825,8 825,8 826,2 824,3 824,6 825,8 825,8 807,4 824,3 824,6 807,4 825,8 630,2 630,2 807,4 826,2 630,2 630,2 630,2 2. Задача 9. 20 На основі проведеного групування підприємств за рівнем товарообороту: Номер групи Товарооборот, тис.грн. Кількість підприємств у групі, од. . Структура підприємств кожної групи, % Центр інтервалу Акумульована частота 1 До 200 11 ? ? ? 2 200 - 400 4 ? ? ? 3 400-600 4 ? ? ? 4 600-800 2 ? ? ? 5 800-1000 4 ? ? ? Разом 25 ? ? ? визначити: структуру кількості підприємств у кожній групі; центр інтервалу кожної групи; акумульовані частоти для кожної групи; побудувати інтервальний графік ряду розподілу на основі згрупованих підприємств 3. Задача 11. 23 Темпи росту виробництва чоловічих костюмів в підприємствах Броварського району Київської області становлять: РІК ТЕМПИ РОСТУ ТЕМПИ ПРИРОСТУ, % базисний ланцюговий базисний ланцюговий 1998 1,00 1,00 ? ? 1999 1,15 1,15 ? ? 2000 1,20 1,04 ? ? 2001 0,90 0,75 ? ? 2002 1,25 1,39 ? ? 2003 1,45 1,16 ? ? 2004 1,20 0,83 ? ? визначте темпи приросту та середні темпи приросту (базисні та ланцюгові) за період з 1998 по 2004 pp. та дайте їм економічну інтерпретацію Використана література. 25

 6. Статистика финансів контрольна
  Зміст 1. Основні показники статистики населення 3 2. Вимірювання витрат робочого часу. Показники використання робочого часу та робочого періоду. 8 Задача 3 11 Розрахувати чисельність населення, яка буде через 5 років, якщо чисельність населення у звітному році становить 2 млн. чол., загальний коефіцієнт смертності-9%, коефіцієнт прибуття-6%, коефіцієнт вибуття-3%, коефіцієнт народжуваності - 7%. Задача 4 11 Повна первісна вартість основних фондів підприємства на початок року становила 2000 тис. грн., залишкова - 1500 тис. грн. Протягом року надійшло нових фондів на 130 тис. грн. (термін введення в експлуатацію - 20 травня) та вибуло від зносу за повною первісною вартістю на 124 тис. грн. (дата вибуття - 1 жовтня). Річна норма амортизації на реновацію - 8%. Визначити середньорічну повну вартість основних фондів, суму амортизаційних відрахувань, а також коефіцієнт зносу та придатності. Задача 5 12 На машинобудівному підприємстві за звітний період було вироблено готових виробів із своєї сировини на суму 62400 тис. грн., з сировини замовника - на 510 тис. грн. (вартість сировини замовника - 310 тис. грн.), напівфабрикатів - на 23410 тис. грн., у тому числі спожито у виробництві на 20310 тис. грн., а решту реалізовано за межі підприємства. У звітному періоді виконано робіт з капітального ремонту устаткування свого підприємства на суму 250 тис. грн. Залишки незавершеного виробництва на початок звітного періоду становили 1240 тис. грн. а на кінець звітного періоду - 1420 тис. грн. Визначити валовий виробничий оборот, валову й товарну продукцію підприємства. Задача 6 13 Визначити індекси врожайності змінного, постійного складу та індекс впливу зміни структури посівних площ на зміну середньої врожайності за наведеними даними. Зробити економічній аналіз розрахованих показників. Культура Посівна площа, га Врожайність, ц/гa Базовий період Звітний період Базовий період Звітний період Пшениця 400 500 23 28 Жито 200 120 15 17 Овес 150 140 14 18 Задача 7 14 Відомі такі дані діяльності будівельної організації за місяць: Показник Період базовий звітний Середньоспискова чисельність робітників на будівельно-монтажних роботах, чол. 300 280 Фонд заробітної плати робітників на будівельно-монтажних роботах, тис. грн. 800 750 Визначити: 1) динаміку середньої заробітної плати; 2) абсолютну економію фонду заробітної плати за рахунок: зменшення чисельності робітників; зміни їх середньої заробітної плати. Список використаної літератури 16

 7. Статистика контрольна. Варіант №5
  Варіант №5 1. Складові плану статистичного спостереження. 2. Середні величини, їх види та умови застосування. 3. Планом на звітний рік передбачалось збільшення обсягів виробництва на 5%. План перевиконано на 1%. Визначте відносну величину динаміки. 4. За наведеними нижче даними визначте модальний та медіанний розмір стажу роботи: Стаж роботи, років Частка працівників, % До 3 5 3 – 5 25 5 – 7 45 7 – 9 15 9 і більше 10 5. Динаміка житлового фонду міста характеризується такими даними: Рік Загальна площа житла на кінець року, тис. см2 1993 4860 1996 6012 1999 7204 2002 7596 Обчислити та прокоментувати ланцюгові, базисні та середньорічні характеристики інтенсивності динаміки. 6. Обсяги продажу товарів в магазині становили: Групи товарів Товарообіг за вересень в поточних цінах, тис. грн. Індекс фізичного обсягу продаж у жовтні А 180 1,240 Б 50 1,126 В 70 1,150 Визначити: 1) зведений індекс фізичного обсягу продаж; 2) зведений індекс цін за умови, що товарообіг зріс на 15,2%. 7. Відомі дані 1%-го безповторного вибіркового обстеження 16-ти сімей: N Число членів сім’ї, чол. N Число членів сім’ї, чол. 1 3 9 4 2 4 10 3 3 4 11 5 4 2 12 2 5 6 13 6 6 2 14 4 7 3 15 2 8 3 16 2 Визначити середній розмір сім’ї у вибірці та побудувати довірчий інтервал для середнього розміру сім’ї у генеральній сукупності з імовірністю 0,997. Як зміниться гранична помилка вибірки, якщо її обсяг збільшити вдвічі?

 8. Контрольна робота Правова статистика
  План 1. Організація проведення статистичного спостереження 3 2. Загальна характеристика середніх величин 11 Задача 14 Органами ВС зареєстровано в 2001 р. 575,5 тис. злочинів, в 2002 p.- 558,7 тис. злочинів. В тому числі злочини пов'язані з наркотичними засобами 39,8 тис. і 42,8 тис. відповідно: у сфері економіки 65,3 тис. і 65,7 тис. Визначити відносні величини динаміки ланцюговим способом. Література 15

 9. Контрольна робота правова статистика
  1. Середні величини: суть, застосування у правовій статистиці. Середня арифметична проста та зважена. 2 2. Ряди динаміки: суть, види, характеристики у правовій статистиці. 6 3. 10 Обчислити середньорічну кількість засуджених і середнє лінійне відхилення, а також інші показники варіації середньої. Рік 1999 2000 2001 2002 2003 Кількість засуджених в області з конфіскацією майна 27 30 36 47 61 4. 12 За даними таблиці визначити структуру засуджених за віком. Рік 2001 2002 2003 Загальна кількість засуджених за скоєння злочинів, тис. чол. У тому числі кількість засуджених за віком, років 232,6 222,2 230,9 14-17 18,2 17,7 20,0 18-24 60,2 61,1 64,3 25-29 43,2 41,0 42,8 30 і старші 111,0 102,4 103,8 Проаналізувати динаміку засуджених за скоєння злочинів. Зро¬бити висновки. Література 15

 10. Правова статистика контрольна робота
  Вступ 4 1. Що таке статистика? 6 2. Об'єкти статистичного спостереження в кримінально-правовій і цивільно-правовій статистиці. 9 Висновок 18 Використана література 20

 11. Контрольна робота муніципальна статистика
  1. Методика обчислення впливу окремих факторів на зміну рівня рентабельності. 2 2. Основні показники статистики грошового обігу. 8 3. Задача. 12 Маємо дані страхових організацій про добровільне майнове страхування суб’єктів господарювання. Показник Базовий період Звітний період Число укладених угод 225 250 Сума застрахованого майна, тис.грн. 87 750 100 000 Надійшло страхових внесків, тис.грн. 810 950 Страхові виплати, тис.грн. 153 174 Число постраждалих об’єктів 27 30 Визначити для кожного періоду середні розміри страхової суми, страхового внеску, страхових виплат. Література 14

 12. Контрольна робота з соціально-економічної статистика сфери послуг та туризму
  Статистичні оцінки туристичних ресурсів 3 Статистичний аналіз діяльності туристичних ресурсів 10 Скласти опитувальний лист для визначення структури купівельного центру сім'ї при купівлі туристичної послуги 14 Література 15

 13. Статистика
  Аналітико-розрахункове завдання 1. Аналіз заробітної плати в країнах СНД 3 Список використаних джерел 10 Аналіз до теми № 2 «ПОПЕРЕДНІЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ТА ВИБІР МЕТОДУ ПРОГНОЗУВАННЯ» Аналіз до теми № 3 «ПРОГНОЗУВАННЯ НА ОСНОВІ ЗГЛАДЖУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ» Аналіз до теми № 4 «ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ ТРЕНДУ НА ОСНОВІ КРИВИХ ЗРОСТАННЯ» Аналіз до теми № 4 «ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ ТРЕНДУ НА ОСНОВІ КРИВИХ ЗРОСТАННЯ» Реферат Прогнозування попиту продукції Вступ 3 1. Сутність попиту та необхідність його прогнозування 4 2. Моделі прогнозування попиту 10 Висновки 14 Список використаних джерел 15

 14. Статистика
  1. Числові характеристики неперервних випадкових величин 3 2. Рівномірний, нормальний показник розподілу та їх характеристики 5 3. Однофакторний дисперсійний аналіз 9 3. Теоретичні розподіли, що використовуються у статистичних висновках 14 Література 18

 15. Статистика
  1. За присвоєним N (N= -1,2) заповнити табл.1., враховуючи наступні умови : - товарооборот фірми в цілому, в 2008 р. відрізняється від 2007 р. на +4N%; - частка товарообороту спеціалізованих магазинів змінилася на -2N в.п. Табл.1. Розподіл товарообороту фірми за спеціалізацією магазинів в 2007-2008 рр. Магазин Товарооборот, млн.грн. Зміна товарообороту Структура товарообороту, % Зміна структури товарообороту 2007 2008 абс. млн.грн. відн. % 2007 2008 абс. відсот. пункти відн. % Спеціалізовані 180 30,0 Універсальні 420 70,0 Фірма в цілому 600 100,0 - - 2. З табл.1. виписати до табл.2. товарооборот фірми в 2008 році. Цю суму, на свій розсуд, розподілити по 20 магазинам. Табл.2. Дані про результати діяльності магазинів фірми в 2007-2008 рр. Магазин Товарооборот, млн.грн. Прибуток, млн.грн. Прибутковість, % 2007 2008 2007 2008 2007 2008 1 20 1,0 2 23 1,2 3 25 1,4 4 26 1,6 5 28 1,8 6 30 2,0 .......... 3. За умови, що товарооборот 2006 р. відрізняється від товарообороту 2007 року на -5N%, обчислити за даними про товарооборот фірми в 2006-2008 рр. базові, ланцюгові та середні показники динаміки та занести їх в табл.6. , показавши взаємозв’язки ланцюгових та базових показників. Табл.6. Показники інтенсивності динаміки. Показники Ланцюгові Базисні Взаємозв’язок ланцюгових та базисних Абсолютний приріст ∆ (в од. виміру ознаки) Темп зростання Т(в разах) Темп приросту ∆Т (у %) Х 4. За даними останнього рядочка табл.2. скласти табл.7. Табл.7. Характеристика результатів діяльності фірми в 2007 – 2008 рр. Показники 2007 2008 Зміна в 2008 р. в порівнянні з 2007р. абсолютна відносна Товарооборот (млн.грн.) Прибуток (млн.грн.) Прибутковість (%) Обчислити прирости прибутку за рахунок відокремленого впливу 2-х чинників в абсолютних та відносних (двома способами) одиницях виміру.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua