Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ РОБОЧОЇ СИЛИ В УКРАЇНІ ТА ПРОГНОЗНІ ОЦІНКИ РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ (ID:12598)
| Размер: 143 кб. | Объем: 64 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ БЕЗРОБІТТЯ ЯК СКЛАДНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЯВИЩА 5

1.1. Основні форми та види безробіття, їх урізноманітнення 5
1.2. Механізм регулювання безробіття та сучасні методики виміру його рівня 11

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ 20

2.1. Причини виникнення безробіття та стан зайнятості 20
2.2. Основні суб'єкти та важелі регулювання сфери зайнятості в сучасній Україні 26
2.3. Соціально-економічні наслідки безробіття та ефективність їх подолання в трансформаційний період 33

РОЗДІЛ 3. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ РОБОЧОЇ СИЛИ В УКРАЇНІ ТА ПРОГНОЗНІ ОЦІНКИ РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ 44

3.1. Заходи державної політики у сфері розширення зайнятості та обмеження безробіття 44
3.2. Програма забезпеченя соціального захисту безробітних 53

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 56
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 59
ДОДАТКИ 61-64
Литература1. Богоявленська Ю.В. Економіка та менеджмент праці: Навч. посіб./ Ю.В.Богоявленська, Є.І.Ходаківський. – К.: Кондор, 2005. – 332 с. 2. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч.посібник. – К.: Знання Прес, 2000. 3. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. посіб./ Ред. В.М.Ковальов. – К.: Центр навч. літ., 2006. – 256 с. 4. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб./ Н.І.Єсінова. – К.: Кондор, 2004. – 432 с. 5. Лібанова Е.. Палій О. Ринок праці та соціальний захист. – К.: Основи, 2004. – 491 с. 6. Петюх В.М. Ринок праці та зайнятість: Навч. посіб. – К.: МАУП, 1997. 7. Рофе А.И., Збишко Б.Г., Ишин В.В. Ринок труда, зайнятість населення, економіка ресурсів для праці: Навч. посібник. – Запоріжжя, 2006. 8. Адаменко С.Ю. Зайнятість населення і безробіття: стан і тенденції розвитку ринку праці // Вісник ЛДАУ: Економіка АПК. – 2006. – №10(2). – с.49. 9. Біляцький С. Нові світові тенденції на ринку праці // Україна: аспекти праці: Наук.-ек. та сусп.-політ. журнал. – 2006. – №4. – с.3. 10. Бондар І.К. Проблеми безробіття та рівня життя населення України // Україна: аспекти праці. – K.‚ 2003. – №2. – с.13. 11. Горін М. Трансформаційна специфіка формування ринку праці в України на сучасному етапі / Зб. наук. праць. Вип. 29. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2001. 12. Гуць М.I. Безробіття та фактори‚ що впливають на його рівень та динаміку // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 2(21). – K.‚ 2003. – с.82. 13. Ким Т.И.Современные аспекты исследования безработицы как социально-экономического явления // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія економічна. – №534. – Харків, 2002. – с.26. 14. Коваленко К.А. Удосконалення нормативно-правового забезпечення та механізмів реалізації державного регулювання ринку праці // Вісник ЛДАУ: Економіка АПК. – 2006. – №11(2). – с.71. 15. Костенко А.В. Становлення та розвиток ринку праці в Україні: проблеми та перспективи розв'язання // Персонал. – 2006. – №17. – с.34. 16. Мірошниченко Т. Стан та перспективи розвитку ринку праці в Україні / Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук. журнал. – Вип. 1-2 / Голов. ред. О.П.Степанов. – К.: НАУ, 2004. – с.147. 17. Прудков Ю.О. Державна політика на ринку праці у країнах з економіками перехідного типу // Львівська збірка наукових праць. – 2006. – Вип.12. – с.79. 18. Сенчишина Д. Особливості розвитку ринку праці сьогодні // Проблеми економіки. – 2008. – №2. – с.15. 19. Степанов О.П. Стратегія вирішення проблеми безробіття в Україні // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. Вип.6. – К.: КНЕУ. – 2004. – с.58. 20. Степура Т. Тенденції рівня зайнятості й безробіття та шляхи їх регулювання // Вісник ЛДАУ: Економіка сільського господарства. – 2004. – №3. – с.14. 21. Туранський Ю. Демографічні передумови формування трудового потенціалу // Зайнятість та ринок праці: Міжвідомчий науковий збірник НАН і Мінпраці та соціальної політики України. – Вип. 15. – Київ, 2005. – с.135. 22. Удовенко Л.Д. Особливості попиту на робочу силу на українському ринку праці в порівнянні зі світовим / Зб. наук. праць. Вип. 31. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2006. – с.161. 23. Хахлюк А.М. Захист зайнятості на світових ринках праці (світовий досвід) // Економічний вісник. – 2005. – №10. – с.19. 24. Ходакевич С. І. Вплив безробіття на загальний відтворювальний процес в Україні // Економіка: проблеми теорії та практики. 36. наук. пр. Випуск 10. – Дніпропетровськ.: Наука і освіта. – 2007. – с.32. 25. Ши Хун. Национальный рынок труда и структурные преобразования сферы труда и занятости в трансформационной экономике // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – №630, 2004. – с.37. 26. Якимченко Д. Рынок труда, тенденции развития, проблемы // Деловой журнал. – 2005. – №2. – с.37. 27. http: // www.ukrstat.gov.ua // офіційний сайт Державного комітету статистики України 28. http://www.dcz.gov.ua // офіційний сайт Державної служби зайнятості 29. http://mlsp.gov.ua // сайт Міністерства праці та соціальної політики України
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Становлення ринку робочої сили в Україні
  Вступ 3 1. Сутність робочої сили та поняття народонаселення 5 2. Поняття та значення ринку робочої сили 7 2.1. Сутність ринку робочої сили 7 2.2. Основні функції та види ринку праці 9 2.3. Механізм функціонування ринку праці в Україні 12 3. Людський капітал і відтворення робочої сили 14 3.1. Попит та пропозиція робочої сили 14 3.2. Сутність та ефективність державної політика зайнятості 18 3.3. Забезпечення зайнятості і формування ринку праці в Україні 21 4. Тенденції сучасного ринку праці в Україні 25 Висновки 30 Список використаної літератури 32 Додатки 34-39 Предметом курсової роботи є ринок робочої сили як економічна система. Об’єкт курсової роботи – становлення та сучасний стан ринку робочої сили в Україні

 2. Ринок робочої сили та особливості його розвитку в Україні
  Вступ 3 1. Теоретичні основи дослідження ринку робочої сили 5 1.1. Поняття ринку робочої сили 5 1.2. Основні функції та види ринку праці 7 1.3. Основні показники стану ринку робочої сили та методика їх обчислення 10 2. Сучасний ринок робочої сили України 13 2.1. Основні показники розвитку ринку праці України 13 2.2. Негативні наслідки розширення обсягів неформальної зайнятості в Україні 18 2.3. Характеристика впливу зниження рівня заробітної плати на стан робочої сили на ринку праці 22 3. Шляхи вдосконалення механізмів державного регулювання ринку робочої сили України 29 3.1. Заходи державної політики зайнятості та обмеження безробіття 29 3.2. Державне регулювання рівня заробітної плати робочої сили на ринку праці України 32 Висновки 37 Список використаної літератури 39 Додатки 41

 3. Тенденції та основнi особливостi мiжнародної мiграцiї робочої сили
  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні основи мiжнародної мiграцiї робочої сили 5 1.1. Сутність трудової міграції населення 5 1.2. Причини та фактори трудової міграції населення 8 1.3. Наслідки міжнародної міграції трудових ресурсів 10 Розділ ІІ. Аналіз та оцінка трудової міграції населення 15 2.1. Масштаби, форми й основні напрямки сучасних міграційних процесів 15 2.2. Зовнішня трудова міграція населення України 22 Розділ ІІІ. Проблеми міжнародної міграції та шляхи її вирішення 27 3.1. Міжнародна міграція як аспект глобалізації 27 3.2. Організаційно-економічні напрями вдосконалення міграційної політики в умовах трансформації економіки України 30 Висновки 41 Список використаних джерел 45

 4. Проблема для аналізу. Ринкові ціни практично усіх товарів можуть бути як більшими за їх вартості, так і меншими. Проте заробітна плата, яка є ринковою ціною праці (робочої сили), звичайно є меншою за вартість робочої сили. Поясніть, чому так відбувається. Чи означає це, що закони вартості і ринкового ціноутворення на ринку праці не діють?
  Проблема для аналізу. Ринкові ціни практично усіх товарів можуть бути як більшими за їх вартості, так і меншими. Проте заробітна плата, яка є ринковою ціною праці (робочої сили), звичайно є меншою за вартість робочої сили. Поясніть, чому так відбувається. Чи означає це, що закони вартості і ринкового ціноутворення на ринку праці не діють? Література

 5. Формування вартості робочої сили на ринку праці
  Вступ 3 1. Класифікація витрат на робочу силу 4 2. Джерела інформації для розрахунку вартості робочої сили 6 3. Чинники, що впливають на величину вартості робочої сили 6 Висновок 13 Література 14

 6. Міжнародна міграція робочої сили в Україні
  Вступ 3 1. Сутність, причини та фактори трудової міграції населення 4 2. Наслідки міжнародної міграції трудових ресурсів 7 3. Зовнішня трудова міграція населення України 10 4. Напрями вдосконалення міграційної політики України 15 Висновки 21 Список використаних джерел 23

 7. Проблема зайнятості та відтворення робочої сили в Україні
  Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу зайнятості та відтворення робочої сили 5 1.1. Соціально-економічна суть і види зайнятості 5 1.2. Проблеми відтворення робочої сили 8 2. Аналіз сучасного стану зайнятості та відтворення робочої сили в Україні 11 3. Регулювання сфери зайнятості в сучасній Україні. 17 3.1. Зарубіжний досвід регулювання зайнятості 17 3.2. Основні суб’єкти та важелі регулювання сфери зайнятості в сучасній Україні. 25 Висновки 33 Список використаної літератури 35

 8. Ринок робочої сили та особливості його формування в Україні
  Зміст Вступ 3 1. Функціонування ринку робочої сили 4 2. Становлення та розвиток ринку праці в Україні 9 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 9. Ринок праці, як регулятор зайнятості. Проблема зайнятості та відтворення робочої сили в Україні
  Вступ 3 1. Теоретичні засади функціонування ринку праці 4 1.1. Сутність поняття “ринок праці” 4 2.2. Функціонування та сегментація ринку праці 6 2.3. Економічний механізм ринку праці 9 2. Зайнятість та відтворення робочої сили 12 2.1. Соціально-економічна суть і види зайнятості 12 2.2. Проблеми відтворення робочої сили 15 2.3. Аналіз сучасного стану зайнятості та відтворення робочої сили в Україні 17 3. Регулювання сфери зайнятості в Україні 23 3.1. Механізм регулювання безробіття 23 3.2. Основні суб’єкти та важелі регулювання сфери зайнятості в сучасній Україні. 25 Висновки 31 Список використаної літератури 33

 10. Статистичні методи виявлення і кількісної оцінки основної тенденції розвитку (на прикладі зайнятості населення)
  Вступ. 1 1. Поняття динамічного ряду, складові елементи, види. 7 2.Показники інтенсивності розвитку, їх взаємозв'язок. 10 3. Методи виявлення та кількісної оцінки тенденції розвитку. 19 Розрахунок параметрів 22 3.1. Метод збільшення інтервалів. 23 3.2. Методика ковзних середніх. 23 3.3. Аналітичне вирівнювання. 24 4. Прогнозування виявлення тенденції розвитку. 27 Висновок. 33 Література. 36

 11. Тенденції формування ринку праці в Україні
  Вступ 3 1. Теоретико-методологічні засади дослідження формування ринку праці в Україні 6 1.1. Соціально-економічна категорія ринку праці 6 1.2. Умови виникнення і ефективного функціонування ринку праці 9 2. Аналіз стану та тенденцій зайнятості населення і ринку праці 13 2.1. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні 13 2.2. Аналіз показників безробіття 18 3. Основні напрями розвитку ринку праці 30 Висновок 35 Список використаної літератури 37

 12. Сучасні тенденції розвитку світового валютного ринку
  АНОТАЦІЯ 3 ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТОВОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ 6 1.1. Еволюція розвитку світового валютного ринку 6 1.2. Структурна характеристика валютного ринку 7 1.3. Теоретичні концепції світового валютного ринку 12 РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 16 2.1. Вплив глобалізації на обсяги та структуру валютних операцій 16 2.2. Нові риси валютного ринку у світовій фінансовій системі 20 РОЗДІЛ 3. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВАЛЮТНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 23 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42 ДОДАТКИ 45

 13. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 4 1.1 Міжнародний туризм: поняття та класифікація 4 1.2 Фактори розвитку міжнародного туризму 10 2. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 16 2.1 Загальні напрямки розвитку міжнародного туризму 16 2.2 Аналіз розвитку міжнародного туризму в різних регіонах світу 20 3. СУЧАСНИЙ СТАН МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 33 3.1 Динаміка розвитку міжнародного туризму в Україні 33 3.2 Проблеми міжнародного туризму та потенційні можливості їх вирішення 40 ВИСНОВКИ 45 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 47 ДОДАТКИ 49

 14. Сучасні тенденції ринку внутрішнього туризму в Україні
  Сучасні тенденції ринку внутрішнього туризму в Україні

 15. Аналіз рівня зареєстрованого безробіття
  ПЛАН ВСТУП 1. Динаміка і тенденції зареєстрованого рівня безробіття 2. Регіональна диференціація зареєстрованого безробіття 3. Порівняння рівня зареєстрованого безробіття і рівня безробіття по методиці МОП 4. Рівень зареєстрованого безробіття за статтю та місцем проживання ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua