Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Колізійні проблеми розірвання шлюбу (ID:12666)
| Размер: 47 кб. | Объем: 36 стр. | Стоимость: 100 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
1. Загальні засади шлюбних відносин у міжнародному приватному праві 5
1.1. Визначення шлюбу у міжнародному приватному праві 5
1.2. Шлюбні відносини з іноземним елементом у доктрині міжнародного приватного права 10
2. Правове регулювання розірвання шлюбу у міжнародному приватному праві 15
2.1. Питання розірвання шлюбу в системі шлюбних відносин у міжнародному приватному праві 15
2.2. Процедура розірвання шлюбів у міжнародному приватному праві 24
2.3. Правове регулювання розлучення з іноземним елементом в Україні 29
Висновок 33
Список використаної літератури 35
Литература1. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 № 2709-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 32, ст.422 2. Богуславский М. M. Международное частное право: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Междунар. отношения, 1997.- 416 с. 3. Бикова О.Ю. Деякі особливості розірвання шлюбу державним органом реєстрації актів цивільного стану // Держава і право: Зб. наук. праць. – К.: ІДіП НАНУ, 2003. – Вип. 23. – С.338-343. 4. Брун М.И. Коллизионная и материально-правовая норма о форме сделок - locus regit actum. С-Петербург, 1911. С. 15-18. 5. Введение в шведское право. // Под ред. Б.С. Крилова. - М.: Юрид. л-ра., 1986. 6. Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учеб-ник / Под ред. проф. Р. Л. Нарышкиной. — М.: Междунар. отношения, 1984. — Ч. ІІ. — С. 259—260. 7. Гражданское и семейное право развивающихся стран. — М.: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1989. — С. 187—205. 8. Дахно І.І. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. — К.:, МАУП, 2004. — 312 с. — Бібліогр.: с. 307. 9. Кисіль В. І. Механізми колізійного регулювання в сучасному міжнародному приватному праві: Автореф. Дис… д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Київський нац. ун-т. - К., 2001. - 40 с. 10. Кисіль В.І. Категорія публічного порядку в міжнародному приватному праві // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 10.-К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001.- 437-445 с. 11. Кисіль В.І. Судова практика як чинник розвитку норм та інститутів міжнародного приватного права // Вісник Верховного Суду України.- 2001.-№3.- 28-30 с. 12. Лилак Д. Колізія і конкуренція законів // Право України. - 2001. - № 4. - 18-20 c. 13. Международное частное право / Под ред. Г. К. Матвеева. — К.: Выща шк., 1985. — С. 115. 14. Орлова Н. В. Брак и семья в международном частном праве. — М.: Междунар. отношения, 1966. — С. 19—20 15. Попов А.А. Международное частное право. - Харьков.: РА. - 1998. - 220 c. 16. Раапе Л. Международное частное право. - М.: Изд-во иностр. лит. - 1960. - 608 с. 17. Сімейне право України: Підручник / Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. - К.: Юрінком Інтер, 2006. — 264 с. 18. Хачатурян А.Г. Унификация коллизионных норм в международном частном праве. - К.: Наукова думка. - 1993. - 128 c. 19. Храбсков Е.О. Історія приватного права Європи: східна традиція. - Одеса. - Юрид. літ. - 2000. - 260 c. 20. Чешир Д., Норт П. Международное частное право: М.,1992, с. 412. 21. Чубарев В. Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник, - К.: Атіка, 2006.- 608 с. 22. Яблочков Т.М. Форма брака в частном международном праве. Ярославль, 1912. С.5 23. Uluocak N. Quelques reflexions sur la loi de 1982. //Revue critique de droit international prive. 1983. P. 151 24. Sonnenberg Н. Introduction generate a la reforme du droit international prive dans la Republique federale d'Allemagne selon la loi dujuillet 1986. //Revue critique de droit international prive, vol. 76(1),janv.-mars 1987. P. 25 25. Labrusse С Droit constitutionel et droit international prive en Allemagne federale. //Revue critique de droit international prive. 1974. Pp. 1-46 26. Beitzke G. Vorschlage und Gutachen zur Reform des deutschen internationalcn Personen-, Familien, und Erbrechts. Tubingen, 1981.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Значення реєстрації шлюбу
  1. Загальна характеристика парної та моногамної сім’ї 3 2. Порядок реєстрації шлюбу. Умови та перешкоди при вступі до шлюбу. 6 3. Припинення, недійсність та розірвання шлюбу. 8 Список використаної літератури 11

 2. Умови вступу до шлюбу
  Вступ 3 1. Види шлюбу та його умови 4 2. Перепони при укладанні шлюбу 7 3. Процес укладання шлюбу 9 4. Припинення шлюбу 12 Висновок 15 Список використаної літератури 16

 3. Соціологія сім’ї та шлюбу
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Сім'я як соціальний інститут 3 2. Структура сім'ї 11 3. Функції сім'ї 12 Висновок 15 Список літератури 16

 4. Підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника
  Вступ 4 І. Трудовий договір і його зміст 5 1.1. Контрактна форма трудового договору 5 ІІ. Загальні підстави розірвання трудового договору 8 2.1. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 8 2.2. Детальний аналіз загальних підстав звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 9 ІІІ. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 26 IV. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника 32 Висновки 40 Список використаної літератури 42

 5. Загальні підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця
  Вступ 3 1. Припинення трудового договору 6 2. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 9 а) звільнення працівника у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці 10 б) виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, що перешкоджають продовженню цієї роботи 13 в) систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського покарання 15 г) звільнення за прогул 16 д) розірвання трудового договору у випадку неявки на роботу протягом чотирьох місяців підряд унаслідок тимчасовї непрацездатності 17 е) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу 18 є) поява на роботі працівника в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння 19 ж) вчинення за місцем роботи розкрадання майна власника, установленого вироком суду, що вступили в законну силу, або постановою органа, у компетенцію якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів суспільного впливу 20 Висновки 22 Література: 24

 6. Контрольна робота психологія. Стабільність шлюбу
  Вступ 3 1. Стабільність шлюбу. Підходи до інтерпретації поняття 4 2. Аналіз факторів, що впливають на стабільність шлюбу 7 Висновок 11 Список використаної літератури 12

 7. Соціологічне дослідження: Ставлення молоді до шлюбу
  1. Визначення проблемної ситуації 3 2. Об'єкт і предмет дослідження 6 Об'єктом нашого дослідження є студентська молодь. Велика кількість молоді відноситься до шлюбу абсолютно не серйозно, внаслідок чого це приводить до частих розлучень. 3. Мета і завдання дослідження 6 4. Попередній аналіз об'єкту дослідження 6 4.1 Логічний аналіз основних понять 6 4.2 Гіпотези дослідження 7 Основна гіпотеза - Студенти легковажно відносяться до шлюбу. 5. Організаційно - методичний розділ. 8 5.1 Визначення вибіркової сукупності 8 загальне число респондентів складе 60 чоловік 5.2. Робочий план дослідження 8 5.3 Анкета дослідження 8 Висновок 13

 8. Особливості сімї, шлюбу у сучасному світі
  Вступ 3 1. Поняття шлюбу та сім’ї 4 1. 1. Типи шлюбів 4 1.2. Сім’я 6 2. Сім’я у сучасному суспільстві 10 2.1. Тип родини в сучасному суспільстві 10 2.2. Сучасна українська сім’я 11 Висновки 15 Література: 16

 9. Особливості реєстрації шлюбу з іноземними громадянами
  Основна частина присвячена теоретичному питанню: Особливості реєстрації шлюбу з іноземними громадянами Література

 10. Підстави та порядок зміни і розірвання господарських договорів (ст. 188 ГКУ)
  Вступ 3 1. Поняття та зміст господарського договору 5 3. Умови укладення господарського договору 10 4. Порядок зміни та розірвання господарських договорів 15 Висновок 20 Список використаної літератури 24

 11. Визнання шлюбу недійсним у міжнародному приватному праві
  Вступ 3 1. Умови дійсності шлюбу 4 2. Формальні умови дійсності шлюбу 5 3. Матеріальні умови дійсності шлюбу 10 4. Визнання шлюбів, укладених за кордоном 15 Висновки 17 Перелік використаної літератури

 12. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

 13. Ессе. Розірвання трудового договору за ініціативою органів, які не є стороною договору
  Ессе. Розірвання трудового договору за ініціативою органів, які не є стороною договору. 3 Практичне завдання. Скласти проект трудового договору. 10 Список використаної літератури. 13

 14. Порядок укладення та зміст шлюбного договору. Підстави розірвання та визнання шлюбного договору недійсним
  Вступ 3 1. Порядок укладення та зміст шлюбного договору. Підстави розірвання та визнання шлюбного договору недійсним 4 2. Розірвання шлюбу в судовому порядку та в державних органах реєстрації актів цивільного стану 8 Висновок 12 3. Задача 13 Авраменко та Гончарова за порадою своїх друзів після трьох років подружнього життя вирішили укласти шлюбний договір. Оскільки Авраменко був змушений негайно виїхати за кордон, він попросив дружину самостійно піти та нотаріально посвідчити шлюбний договір. Якими мають бути дії нотаріуса? Чи має право нотаріус посвідчити договір, якщо дружина надасть йому документальне підтвердження неможливості чоловіка звернутися особисто? З якого моменту набуває чинності шлюбний договір? Яким чином вносяться зміни до шлюбного договору? Хто має право відмовитися від шлюбного договору? Література: 14

 15. Проблеми теорії держави і права білети. Теорії Доказів. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
  1. Юридична наука: проблеми характеристики, поняття та класифікації. 2. Проблеми розуміння та визначення поняття «предмет ТДП». 3. Об'єкт ТДП та його співвідношення з предметом: проблемні аспекти. 4. Функції ТДП (функціональний аналіз). 5. Місце ТДП в системі суспільних та юридичних наук: підходи розуміння. 6. Проблеми класифікації методів юридичної науки. 7. Походження держав: проблематика причин та шляхів її розвитку. 8. Проблеми поняття та ознак держави. 9. Сутнісна характеристика держави: основні підходи 10. Тип держави: проблеми розуміння. 11. Форми державного устрою: проблеми розуміння. 12. Форма державного правління: проблеми визначень. 13. Політичний режим: проблеми розуміння поняття та особливості. 14. Правовий статус особи: проблеми ідентифікації понять. 15. Держава та економіка: межі втручання та напрямки взаємодії. 16. Політична система суспільства: поняття та типологія. 17. Структура та функції політичної системи суспільства. Держава - центральний елемент політичної системи суспільства. 18. Проблематика шляхів формування права. 19. Сутність права, підходи до визначення. 20. Проблематика виокремлення функцій права. 21. Проблематика співвідношення об'єктивного та суб'єктивного права. 22. Поняття, зміст та напрямки праворозуміння. 23. Основні західні школи праворозуміння. 24. Типи праворозуміння. 25. Дія права як фактор забезпечення мети правового регулювання суспільних відносин. 26. Методологічні засади правового регулювання та правового впливу, їх взаємозв'язок із суміжними правовими категоріями. 27. Соціальна відповідальність: проблеми розуміння. 28. Проблематика юридичної відповідальності. 29. Законність та правопорядок: проблеми співвідношення. 30. Законність як комплексна категорія. Теорії Доказів 1. Поняття та предмет теорії доказів. Співвідношення кримінального процесу, доказового права та теорії доказів. 2. Поняття, види та особливості пізнання у кримінальному процесі. 3. Поняття, види та зміст істини в кримінальному процесі. 4. Встановлення об'єктивної істини як мета доказування та принцип кримінального процесу. 5. Поняття та класифікація доказів у кримінальному судочинстві. 6. Юридичні властивості доказу у кримінальному процесі. 7. Умови (правила) допустимості доказу у кримінальному процесі. 8. Поняття та елементи (структура) предмета доказування у кримінальній справі. 9. Особливості предмета доказування в справах про злочини неповнолітніх. 10. Поняття та елементи (зміст) процесу доказування у кримінальних справах. 11. Поняття та значення слідчих і судових версій в процесі доказування у кримінальних справах. Планування під час розслідування кримінальних справ. 12. Презумпції та преюдиції в процесі доказування у кримінальних справах: поняття, види та значення. 13. Формула і зміст презумпції невинуватості. її значення для кримінально-процесуального доказування. 14. Способи збирання та перевірки доказів у кримінальному процесі: поняття, класифікація та загальна характеристика. 15. Поняття, класифікація та значення слідчих і судових дій як основних способів збирання та перевірки доказів у кримінальній справі. 16. Принципи оцінки доказів у кримінальному процесі. 17. Поняття, види та суб'єкти оцінки доказів у кримінальному процесі. 18. Поняття та класифікація суб'єктів доказування у кримінальному процесі. 19. Поняття, види, зміст та значення свідоцького імунітету у кримінальному процесі. 20. Поняття та предмет показань потерпілого. Особливості оцінки показань потерпілого. 21. Правовий статус свідка та потерпілого у кримінальному процесі (права, обов'язки, відповідальність). 22. Поняття, предмет та види показань підозрюваного та обвинуваченого. Особливості оцінки показань підозрюваного та обвинуваченого. 23. Поняття та види судових експертиз. Випадки обов'язкового призначення експертизи у кримінальному процесі. 24. Поняття, види, зміст та значення висновку експерта як джерела доказів у кримінальному процесі. 25. Правовий статус експерта у кримінальному процесі (права, обов'язки, відповідальність). Особливості оцінки висновку експерта. 26. Поняття, види та значення речових доказів у кримінальному процесі. 27. Одержання речових доказів та їхнє процесуальне закріплення (оформлення) у кримінальній справі. 28. Вирішення питання про речові докази у судовому вироці суду та у разі закриття кримінальної справи. 29. Протоколи слідчих і судових дій як джерела доказів у кримінальній справі. 30. Додатки до протоколів слідчих і судових дій та їхнє доказове значення у кримінальному судочинстві. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 1. Поняття та підстава кримінальної відповідальності. Склад злочину: поняття, елементи, ознаки та види. 2. Закон про кримінальну відповідальність. Поняття та вити тлумачення закону про кримінальну відповідальність. 3. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі. 4. Поняття та види стадій умисного злочину. Добровільна відмова при незакінченому злочині. Відмінність добровільної відмови від дійового каяття. 5. Поняття та ознаки співучасті у злочині. Види співучасників. Кваліфікація злочинів з урахуванням виду співучасника. Форми співучасті у злочині. 6. Поняття, ознаки та види множинності злочинів. Сукупність злочинів. Повторність злочинів. Рецидив злочинів. 7. Поняття, ознаки та види обставин, що виключають злочинність діяння. Характеристика окремих обставин, що виключають злочинність діяння (необхідної оборони, крайньої необхідності, затримання особи, яка вчинила злочин, фізичного або психічного примусу). 8. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності. 9. Поняття, ознаки, система та мета покарання. 10. Принципи та загальні засади призначення покарання. 11. Поняття та види звільнення від покарання та його відбування. 12. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування (поняття, умови застосування та види). 13. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. 14. Поняття та види кримінально-правової кваліфікації. Підстави та принципи кримінально-правової кваліфікації. 15. Поняття, ознаки та види вбивств. Умисне вбивство за наявності обтяжуючих обставин (ч. 2 ст. 115 КК України). Умисні вбивства за наявності пом'якшуючих обставин (статті 116-118 КК України). 16. Поняття, ознаки та види тілесних ушкоджень за ступенем їх тяжкості. Загальна характеристика ознак тяжких, середньої тяжкості та легких тілесних ушкоджень. 17. Загальна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК України). Розмежування з захопленням заручників (ст. 147 КК України). 18. Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. Зґвалтування (ст. 152 КК України). Розмежування з насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом (ст. 153 КК України). 19. Крадіжка (ст. 185 КК України). Переростання крадіжки у грабіж або розбій. 20. Вимагання (ст. 189 КК України). Розмежування вимагання з насильницьким грабежем і розбоєм. 21. Шахрайство (ст. 190 КК України). 22. Контрабанда (ст. 201 КК України). Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 305 КК України). 23. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України). 24. Кримінальна відповідальність за створення та діяльність злочинних організацій в Україні. 25. Загальна характеристика злочинів проти безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК України). 26. Загальна характеристика злочинів проти громадського порядку. Хуліганство (ст. 296 КК України). 27. Загальна характеристика злочинів проти моральності. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 КК України). 28. Загальна характеристика злочинів проти здоров'я населення. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК України). 29. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України). Розмежування з перевищенням влади або службових повноважень (ст. 365 КК України). 30. Одержання хабара та незаконне збагачення (статті 368 та 368-2 КК України). Поняття службової особи у кримінальному праві України.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua