Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Заходи заохочення та стягнення в трудовому праві. Порядок їх застосування (ID:12674)
| Размер: 43 кб. | Объем: 41 стр. | Стоимость: 80 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
1. Правове регулювання трудової дисципліни та методи її забезпечення 5
1.1. Поняття та зміст трудової дисципліни 5
1.2. Основи забезпечення трудової дисципліни 7
1.3. Порядок організації праці на підприємствах, в установах та організаціях 9
2. Загальна характеристика засобів забезпечення трудової дисципліни 13
2.1. Заходи заохочення працівників та їх застосування 13
2.2. Система стягнень у трудовому праві та порядок їх застосування 26
Висновок 38
Список використаної літератури 41
Литература1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-вр // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, № 30, ст. 141 2. Кодекс законів про працю України вiд 10.12.1971 № 322-VIII // Затверджується Законом N 322-VIII від 10.12.71 ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375 3. Александров М. Г. Трудовое правоотношение. — М., 1948. — С. 7 4. Галиця О. Деякі новели проекту Трудового кодексу України // Юридичний журнал, № 4, 2006, с. 54-57 5. Галиця О. Трудові відносини, їх відмінність від правових відносин інших галузей права // Юридичний журнал, № 9, 2005, с. 27-29. 6. Жолнович О. Місце трудового права в системі права України // Право України, № 5, 2004, с. 33-37 7. Иванов С. А, Лившиц P. З., Орловский Ю. П. Советское трудовое право: Вопросы теории. — М., 1978. — С. 83 8. Киселев И. Я. Трудовое право стран Запада на рубеже XXI века // Государство и право. — 1996. — № 2. — С. 142 9. Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар. — Харків: Консум, 2003. — 832 с. 10. Кодекс законов о труде Украины : Научно-практический комментарий.- 3-е дополненое и переработаное. - Х.: Одиссей, 2003.- 864с. 11. Лаврінчук І. Європейська конвенція і трудове право України // Праця і зарплата.- 2004.- № 18. - С.2-3. 12. Никитинский В. И., Коршунова Т. Ю. Правовое регулирование трудовых отношений работающих собственников // Государство и право. — 1992. — № 6, c. 65-66. 13. Основи трудового права України: Курс лекцій / За ред. доктора юридичних наук, професора П. Д. Пилипенка. - 3-тє вид., виправл. і доп. - Львів: «Магнолія плюс», 2004. - 238 с. 14. Прокопенко В.І. Трудове право: Підручник – Х. Консум, 2000, с. 359. 15. Процевский А. И. Предмет советского трудового права. — М., 1979. — С 5. 16. Советское трудовое право: Учебник / Под ред. А. С. Пашкова и О. В. Смирнова. — М., 1988. — С. 7 17. Стичинський Б.С. Науково-практичний коментар до законовавства України про працю / Б.С.Стичинський, І.В.Зуб, В.Г.Ротань.- 4-те вид., доп. та перероб.- К.: А.С.К., 2003.- 1024 с. 18. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К.:”А.С.К.”, 2000. – 1068 с. 19. Трудове право України / За ред. П.Д.Пилипенка. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 536 с. 20. Трудове право України : Бібліографічний покажчик / Укладач О.Ю.Бут. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 28с. 21. Трудове право України. Академічний курс: Підручник / П.Д.Пилипенко, В.Я.Бурак, З.Я.Козак, С.М.Синчук; За ред. П.Д.Пилипенка.- К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2004.- 536с. 22. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юорид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, 3. Я. Козак та ін.; За ред. П. Д. Пилипенка. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с. 23. Трудове право України: Навч. посіб.: Курс лекцій / М.Д.Бойко. - 2-е вид., перероб. і допов.. - К.: [Олан], 2003. - 335 с. 24. Трудовое право России: Учебник для вузов / Под ред. Р. 3. Лившица и Ю. П. Орловского. — М., 1998. — С. 16 25. Трудовое право Украины : [Сборник нормативных документов] // Право и практика.- 2004.- № 15.- С.3-132. 26. Трудовое право: Учебник / Под ред. О. В. Смирнова. — М., 1997. — С. 260. 27. Чанышева Г.И., Болотина Н.Б. Трудовое право Украины. – Х.: Одиссей, 2001. – 512 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Строки давності та їх застосування в податковому праві
  Вступ 3 1. Визначення строків давності в Податковому кодексі 3 2. Проблеми визначення і обчислення строків 12 Висновки. 17 Література 18

 2. Строки давності та їх застосування в податковому праві
  Вступ 3 1. Визначення строків давності в Податковому кодексі 3 2. Проблеми визначення і обчислення строків 12 Висновки. 17 Література 18

 3. Основні форми вираження відносних показників та їх застосування у праві
  Вступ 3 1. Відносні величини, їх види та способи обчислення 3 2. Обчислення відносних величин 7 Висновки 16 Література 17

 4. Порядок застосування податкової застави
  Порядок застосування податкової застави 6 Задача 13 При проведені податковим інспектором оперативної перевірки пункту роздрібної торгівлі на ринку він на свою вимогу одержав від власника торгової точки свідоцтво про державну реєстрацію, де зазначалися відомості про найменування юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, місце проведення державної реєстрації, дата проведення державної реєстрації, прізвище та ініціали державного реєстратора. Податковий інспектор вилучив це свідоцтво про державну реєстрацію, пояснивши, що воно підроблене. Поясніть позицію податкового інспектора. Список джерел 15

 5. Дисциплінарна відповідальність працівників: поняття, види, підстави і порядок застосування
  1. Дисциплінарна відповідальність працівників: поняття, види, підстави і порядок застосування. 3 2. Вирішити задачу 13 В акціонерному товаристві «Швейна фабрика» працювало десять працівників – акціонерів, 20 працівників за трудовим договором і 5 працівниць – за цивільно-правовою угодою. При затвердженні правил внутрішнього трудового розпорядку акціонерного товариства робочою комісією було запропоновано до переліку заходів стимулювання праці включити щоквартальне преміювання для всіх працівників у розмірі 40% посадового окладу; одноразову грошову допомогу на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку при оформленні щорічної відпустки; оплату щоденного одноразового харчування працівників у столовій підприємства. До переліку дисциплінарних стягнень було запропоновано включити такі заходи: зауваження; попередження; догану; сувору догану; штраф у розмірі п`яти відсотків середньомісячного заробітку за кожне порушення трудової дисципліни; звільнення. Проведіть правову експертизу зазначених локальних правових норм на предмет відповідності їх чинному трудовому законодавству. Список джерел 18

 6. Адміністративна відповідальність та адміністративні стягнення
  Вступ 3 1. Поняття, принципи та правове регулювання адміністративної відповідальності 6 2. Адміністративні стягнення. Мета, види та методи їх застосування 16 Висновки 33 Список використаної літератури: 38

 7. Управління поточними витратами за системою "стандарт-костінг", "директ-костінг", сфера застосування, можливості використання, порядок обчислення витрат при одно- та багатоступеневому розподілі маржинального (граничного) доходу
  Завдання 1. Теоретична частина 3 1. Управління поточними витратами за системою "стандарт-костінг", "директ-костінг", сфера застосування, можливості використання, порядок обчислення витрат при одно- та багатоступеневому розподілі маржинального (граничного) доходу 3 2. Показники прибутку та рентабельності, фактори, що впливають на рентабельність діяльності підприємства 9 Завдання 2. Практична частина 13 Вихідні дані : Мале підприємство , що займається реалізацією товарів легкої промисловості , запланувало реалізувати товарної продукції у звітному році більше ніж в минулому році . Таке рішення було прийнято керівництвом підприємства на основі проведеного аналізу діяльності підприємства за три попередніх роки та проведених маркетинговим відділом досліджень щодо попиту та пропозиції на товарну продукцію , яку реалізує підприємство. Крім того, на основі даних інвентаризації, яку було проведено в кінці звітного року, проаналізовано динаміку залишків нормованих оборотних засобів. Завдання до ситуації: Встановити суму абсолютного та відносного вивільнення оборотних засобів в результаті прискорення їх оборотності . Інформаційне забезпечення задачі. В звітному році було заплановано реалізувати товарної продукції на суму 110 тис.грн. Залишки нереалізованої продукції на складах на початок року становили 20 тис.грн. Фактично обсяг реалізації за рік зріс в порівнянні з плановим рівнем на 3,2 %. Середньорічні залишки нормованих оборотних засобів заплановані в розмірі 2 тис.грн. , а фактично склали 1,7 тис.грн. Література 16

 8. Скласти наказ про заохочення працівників
  Теорія по темі Наказ Література

 9. Переконання, заохочення та примус в діяльності публічної адміністрації
  Вступ 3 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи 5 2. Переконання в діяльності публічної адміністрації 10 3. Заохочення в діяльності публічної адміністрації 16 4. Примус в діяльності публічної адміністрації 21 Висновок 24 Використана література 26

 10. ПДВ проблеми вдосконалення механізму стягнення та адміністрування
  Вступ 2 I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПДВ 6 1.1. ПДВ як об’єкт оподаткування 6 1.2. ПДВ в системі непрямих податків 13 1.3. Історія становлення ПДВ 19 ІІ. МЕХАНІЗМ СТЯГНЕННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ 28 2.1. Основні елементи ПДВ. 28 2.2 Роль ПДВ в бюджетних надходженнях 44 2.3. Проблеми адміністрування 53 ІІІ. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СТЯГНЕННЯ ПДВ 60 3.1.Зарубіжний досвід 60 3.2.Проблеми та недоліки 77 3.3. Проблеми вдосконалення 81 Висновки 90 Література 95 Додатки 96 1. Склад платників податку на додану вартість 2. Види пільг, які надаються податку на додану вартість в Україні 3. Об’єкти оподаткування податку на додану вартість 4. Податкові надходження у Державному бюджеті 2004 5. Податкові надходження у Державному бюджеті 2005 6. Надходження ПДВ до Державного бюджету у 1998-2005рр (млрд. грн.) 7. Ставки ПДВ у країнах ЄС та деяких країнах з перехідною економікою До роботи додано: Рецензія - 1 стор. Доповідь - 5 стор. Бібліографія Мета і задачі цієї роботи полягають в розвиненні теоретичних положень щодо сутності податку на додану вартість та обґрунтувати практичні рекомендації по підвищенню його ефективності. Для досягнення мети дослідження були поставлені наступні завдання: – розкрити економічну сутність доданої вартості та податку на додану вартість як найбільш адекватної форми сучасного непрямого оподаткування; – проаналізувати причини виникнення і динаміку розвитку, переваги і недоліки системи оподаткування доданої вартості; процес формування, сучасний стан і проблеми вітчизняного механізму ПДВ, його вплив на діяльність суб’єктів господарювання та стан державних фінансів України; – визначити основні напрями удосконалення вітчизняної системи оподаткування доданої вартості; обґрунтувати можливість і доцільність використання в Україні позитивного досвіду застосування ПДВ в розвинених країнах. Об’єкт дослідження – механізм податку на додану вартість і його вплив на економічні процеси. Предмет дослідження – економічні відносини, які виникають між державою, суб’єктами підприємницької діяльності і громадянами в процесі вилучення державою частини валового внутрішнього продукту у вигляді податку на додану вартість. Перша частина роботи присвячена теоретичним основам ПДВ. Розглядається еволюцію універсальних акцизів, виникнення та розвиток податку на додану вартість, його сутність, функції. У другій частині роботи, користуючись законодавчими актами, статистичними та аналітичними матеріалами визначаються основні елементи ПДВ, іх характерні риси. Приділяється значна увага ролі ПДВ у бюджетних надходженнях. Проаналізована динаміка надходжень. Виділяються проблеми, які існують в адмініструванні цього податку. Вдосконаленню механізму стягнення ПДВ присвячена третя частина роботи. Результати аналізу зарубіжного досвіду справляння ПДВ дозволяють стверджувати, що тенденції розвитку системи оподаткування доданої вартості в розвинених країнах зумовлюють розвиток механізму ПДВ і в Україні. Розглядаються переваги та недоліки а також пропонуються шляхи вдосконалення стягнення ПДВ. Дослідження даної теми проведено на основі теоретичних матеріалів, викладених в підручниках та навчальних посібниках. Особливої уваги заслуговують підручники Білика М.Д., Золотько І.А. „Податкова система України: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни”, Дікань Л.В. Воїнової Т.С. „Податкова система”, Кляшторного О.М. „Непрямі податки ПДВ у законодавстві європейських держав”, Опарін аВ.М. „Фінанси”. У роботі багато уваги було приділено періодичній літературі. Використано метеріали статей. Окрім підручників та наукових статей, базою для написання магістерської дипломної роботи стали Закон України „Про Державний бюджет на 2005 рік” від 23.12.2004., Закон України „Про податок на додану вартість” від 03.04.1997., Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про податок на додану вартість” від 15.06.2004., Закон України „Про систему оподаткування” від 22.03.96. Достовірність отриманих результатів ґрунтується на використанні таких статистичних і фактографічних джерел: parlament.org.ua, www.ukrstat.gov.ua, www.afu.org.ua Робота виконана на 105 сторінках, має 14 формул, 1таблицю, 6 малюнків, 8 додатків

 11. Переконання, заохочення та примус в діяльності публічної адміністрації
  Вступ 3 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи 5 2. Переконання в діяльності публічної адміністрації 12 3. Заохочення в діяльності публічної адміністрації 15 4. Примус в діяльності публічної адміністрації 22 Висновки 30 Список джерел 33

 12. Заходи грошового обігу
  Зміст Вступ 2 1. Методологічні аспекти дослідження грошового обігу 4 1.1. Сутність та економічна основа грошового обігу 4 1.2. Регулювання грошового обігу 8 2. Закон грошового обігу та фактори, що його порушують 12 2.1. Закон грошового обігу 12 2.2. Маса грошей в обороті. Грошові агрегати 16 3. Особливості реалізації монетарної політики в сучасних умовах 27 Висновок 36 Список використаної літератури 38 Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є системно-концептуальне дослідження теоретичних та методологічних основ грошового обігу. Відповідно до поставленої мети визначені основні завдання дослідження, спрямовані на її досягнення: – дослідити методологічні підходи до визначення сутності та функцій грошей, кількісних та якісних характеристик грошового обігу; – дослідити методологічні аспекти визначення вартості грошей, на цій основі проаналізувати теоретичні концепції порушення рівноваги у грошовій сфері; – розкрити сутність законів грошового обігу; – визначити концептуальну основу монетарної політики, адекватної цілям та умовам соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі. Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є грошовий обіг України у його взаємозв’язку з розвитком виробництва та системою державного регулювання економіки. Предмет дослідження – закони грошового обігу

 13. Запобіжні заходи кримінального процесу
  1. Поняття , мета, і підстави застосування запобіжних заходів та їх відмінність від інших заходів процесуального процесу 3 2. Види запобіжних заходів та їх характеристика 6 3. Процесуальний порядок обрання зміни та скасування запобіжного заходу 16 Перелік використаної літератури 21

 14. Примусові заходи медичного характеру
  Вступ. 1. Примусові заходи медичного характеру. 1.1. Поняття примусових заходів медичного характеру. 1.2. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру. 1.3. Види примусових заходів медичного характеру. 2. Продовження зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру. 2.1. Суспільно-небезпечні дії неосудних осіб, як умова для призначення примусових заходів медичного характеру. Висновки. Перелік використаних джерел.

 15. Запобіжні заходи у кримінальному судочинстві
  Вступ 3 1. Поняття, підстави і мета застосування заходів процесуального примусу 4 2. Види запобіжних заходів 6 3. Процесуальний порядок обрання, зміни і скасування запобіжного заходу 22 Висновок 27 Список використаної літератури 29

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua