Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Вітчизняна психологічна освіта в першій половинні ХХ століття (ID:12691)
| Размер: 42 кб. | Объем: 36 стр. | Стоимость: 80 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 5
1.1. Виникнення психології як науки 5
1.2. Загальна характеристика вітчизняної психологічної школи 8
РОЗДІЛ ІІ. РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ПЕРІОД КРИЗИ ТА СТАНОВЛЕННЯ 11
2.1. Періодизація кризи психологічної науки 11
2.2. Напрямки наукових шкіл вітчизняної психологічної освіти 17
РОЗДІЛ ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЕМПІРИЧНИХ МЕТОДІВ ПСИХОЛОГІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИННІ ХХ СТОЛІТТЯ 20
3.1. Інтроспекція, як один з основних практичних методів психології 20
3.2. Поняття експерименту у вітчизняній психології 24
ВИСНОВОК 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35

Литература1. Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. "Тенденції розвитку психології в Україні:історія та сучасність" / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Факультет соціології та психології / В.Б. Євтух (відп.ред.) — К. : Либідь, 2006. — 480с. 2. Артемова Л. В. Історія педагогіки України: Підручник для студ. вищих пед. навч. закл.. — К. : Либідь, 2006. — 424с. 3. Бойко А. М., Лутфуллін В. С., Юрас І. І., Пащенко В. О. Методика викладання і вивчення інтегрованого курсу "Теорія та історія педагогіки": Навч. посібник / Полтавський держ. педагогічний ін-т. — К. : ІСДО, 1996. — 120с. 4. Волкова Н. П., Шевченко А. Д. Історія українського шкільництва та педагогіки: Навч. посіб. / Дніпропетровський національний ун-т. — Д. : РВВ ДНУ, 2003. — 60с. 5. Данилюк І. В. Історія психології в Україні. Західні регіони (остання чверть XIX - перша половина XX століття): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Либідь, 2003. — 150с. 6. Іванова О. Ф. Історія психології ХІХ-ХХ століття (на матеріалі розвитку психології на Слобожанщині): Навч. посібник / Харківський держ. ун-т. — Х., 1995. — 120с. 7. Корольчук М. С., Криворучко П. П. Історія психології: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.. — К. : Ельга; Ніка-Центр, 2004. — 246с. 8. Левківський М. В. Історія педагогіки / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2005. — 190с. 9. Лузан П. Г., Васюк О. В., Бернова О. М. Історія педагогіки та освіти в Україні: навч. посібник. — К. : Національний аграрний ун-т, 2007. — 300c. 10. Панченко С. М. Психологічна освіта старшокласників як їх життєвого самовизначення: Автореф. дис. канд... психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 20с. 11. Панченко С. М. Психологічна освіта старшокласників як чинник їх життєвого самовизначення: Дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 277арк. — Бібліогр.: арк. 222-235. 12. Проскура О. В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками: Навчальний посібник / Міжнародний фонд "Відродження". — К. : Освіта, 1998. — 200 с. 13. Роменець В. А., Маноха І. П. Історія психології ХХ століття: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., що навчаються за спец. "Психологія". — 2. вид., стер. — К. : Либідь, 2003. — 990с. 14. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навч. посіб. / Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.С.Макаренка. — Суми : СумДПУ, 2000. — 208с. 15. Фурман А. В., Сівак С. С. Практична психологія у соціальній роботі: Навч.- метод. посіб. / Тернопільська академія народного господарства ; Інститут експериментальних систем освіти ; Інститут економіки і управління. Кафедра соціальної роботи. — Т. : ІЕСО, 2004. 16. Якса Н. В. Історія соціальної педагогіки: Метод. посібник / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І.Франка, 2006. — 156с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Історія Волині наприкінці 18 у першій половині 19 століття
  1. Соціальний та політичний розиток Волині 2 2. Релігія та освіта. 2 3. Економічний розвиток Волині 6 5. Промисловість Волині 13 Література 15

 2. Державність України в першій половині дев’ятнадцятого століття
  Вступ 3 1.Суспільний лад на українських землях у складі Російської імперії в першій половині дев’ятнадцятого століття. 4 2.Поширення російського територіально-адміністративного устрою на українських землях. 8 3.Органи та система управління російського царату в Україні. 10 Висновки 12 Бібліографія 13

 3. Західноукраїнські землі в першій половині ХІХ століття під владою Австрійської імперії
  1. Україна під владою імперії 3 2. Реформи Гобсбургів у західній Україні. 4 3. Національно-визвольний рух в західних землях 6 Висновок 12

 4. Вища освіта 21 століття реформи: та тенденції розвитку
  Вища освіта 21 століття реформи: та тенденції розвитку Список джерел

 5. Сучасна психологічна освіта в США
  ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1 4 Психологічна освіта в США як фактор неперервного зв'язку людини із соціумом 4 1.1. Базові принципи психологічної освіти в США 4 1.2. Структура психологічної освіти у вищих школах США 9 Висновки до розділу 1 13 РОЗДІЛ 2 14 Професійна спрямованість вищої психологічної освіти в США 14 2.1. Складові процесу розвитку професійно-значущих якостей студентів 14 2.2. Методологічна компонента курсу сучасної американської психології 18 Висновки до розділу 2. 23 РОЗДІЛ 3 24 Перспективні можливості використання освітнього досвіду США на українських наукових теренах 24 3.1. Можливості використання здобутків американської університетської психологічної освіти 24 3.2. Ефективність запозичення стандартів вищої психологічної освіти США 28 Висновки до розділу 3 32 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35 ДОДАТОК 38

 6. Державно-правовий розвиток України в першій половині 60-х років - в першій половині 80-х років
  Вступ 3 1. Суспільно-політичне життя України в період неототалітарного режиму: «стабілізація» і закритість 5 2. Дисидентський рух 10 3. Суспільно-політичний лад 14 4. Судова система та правоохоронні органи 20 5. Правова система 23 Висновок 34 Список використаної літератури 36

 7. Українські землі під владою Російської імперії в першій половині ХІХ ст.
  Зміст 1. Соціально-економічний розвиток. Занепад кріпосницьких відносин 3 2. Соціальні рухи на Україні 8 3. Початок національного відродження в Україні 10 Список використаної літератури 19

 8. Українське національне відродження і зростання національної самосвідомості у першій половині ХІХ ст.
  Вступ 3 1. Імперська політика російського самодержавства в Україні 4 2. Відродження національної свідомості українців Наддніпрянщини в першій половині ХІХ ст. Харківський університет. 9 3. Тарас Шевченко у процесі українського національного відродження 13 4. Кирило-Мефодіївське братство: програмні засади, діяльність, історичне значення. 17 Висновки 20 Список використаної літератури 22

 9. Університетська освіта
  1. Основні тенденції розвитку вищої школи в Україні на початку третього тисячоліття 3 2. Державна політика у галузі вищої освіти в Україні 11 3. Структура освіти в Україні 15 Література 19

 10. Університетська освіта
  1. Науково-педагогічні працівники та їх основні посади 3 2. Нормування навчальної роботи студентів 8 Список літератури 11

 11. Середньовічна освіта. Університети
  Вступ 3 1. Загальна характеристика розвитку середньовічної освіти 4 2. Паризький університет – яскравий представник середньовічних університетів 6 3. Англійські середньовічні університети 8 Висновок 10 Список використаної літератури 11

 12. Туристична освіта в Україні
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДГОТОВКИ ТУРИСТИЧНИХ КАДРІВ 5 1.1. Сучасний стан ринку підготовки туристичних кадрів 5 1.2. Становлення туристичної освіти в Україні 7 1.3 Теоретичні засади кадрового забезпечення сфери туризму в Україні 8 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТУРИСТИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 12 1.2. Кадрове і наукове забезпечення туризму в Україні 12 2.2. Стан розвитку туристичної освіти в Україні 13 2.3. Проблеми української освіти в туризмі 22 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 24 3.1 Удосконалення системи підготовки професіоналів для сфери туризму 24 3.2. Іплементація в Україні європейського досвіду розвитку професійної туристичної освіти 29 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37

 13. Освіта в Київській Русі
  Вступ 3 1. Фізична культура і виховання в Київській Русі 3 2. Культура Київської Русі 6 3. Освіта у Великокняжої України-Руси 10 Висновки 16 Література 17

 14. Україна на початку ХХ століття
  1. Соціально-економічний розвиток України на початку ХХ ст. 3 2. Початок масової політичної боротьби. Утворення політичних партій та їхня діяльність 7 Список використаної літератури 12

 15. Міф срібного століття
  Міф срібного століття Література

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua