Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Облік і аудит. ВАРІАНТ 4 (ID:13103)
| Размер: 41 кб. | Объем: 11 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
Содержание1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій банку за 4 квартал за наступною формою:
№ п/п Дата Зміст операції Первинний документ Кореспонденція рахунків Сума
Дебет Кредит

Всі необхідні розрахунки здійснювати в операційному щоденнику.

2. Відобразити інформацію про господарські операції банку на рахунках бухгалтерського обліку: вказати сальдо на початок періоду, визначити обороти по дебету та кредиту, розрахувати сальдо на кінець року. Інформацію по кожному рахунку подати у наступному вигляді:...
3. Визначимо фінансовий результат діяльності банку за рік...
4. Складемо оборотно-сальдову відомість за 4 – ий квартал за наступною формою:...
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Литература1. Постанова Правління Національного Банку України «Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України» №280 від 17.06.2004р. зі змінами та доповненнями. 2. Герасимович Анатолій Михайлович, Кіндрацька Любомира Максимівна, Кривов'яз Тетяна Василівна, Боришкевич О. В., Мазур О. А. Облік і аудит у банках: Підручник / Київський національний економічний ун- т / Анатолій Михайлович Герасимович (ред.). — К. : КНЕУ, 2004. — 540с. 3. Кіндрацька Любомира Максимівна, Семеніченко Юлія Костянтинівна, Тюхляєва Марина Юріївна. Облік у банках: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана — К. : КНЕУ, 2006. — 404с. 4. Табачук Галина Прокопівна, Римарська Надія Іванівна. Облік у банках: навч. посібник для студ. базового напряму 6.0501 "Економіка і підприємництво" / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2006. — 292с. 5. Чмутова Ірина Миколаївна. Облік і аудит у банках: Конспект лекцій / Харківський держ. економічний ун- т. — Х. : ХДЕУ, 2002. — 120с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Фінансовий облік і аудит Варіант 9
  1. Оцінка виробничих запасів, їх класифікація згідно П(С)БО 9 „Запаси”. 4 2. Облік прибутку підприємства та його використання. 6 3. Аудит розрахунків з учасниками 10 Задача 1. 13 1. Скласти бухгалтерські проводки з обліку придбання підприємством обладнання за даними таблиці 1. 2. Навести розрахунок сум до операцій 1б, 2, 3, 4, з необхідними поясненнями. Задача 2. 14 1. На підставі даних табл. 2 розрахувати місячну суму амортизаційних відрахувань для інвентарного об”єкту основних засобів, користуючись методами: 1) прямолінійним; 2) зменшення залишкової вартості; 3) прискореного зменшення залишкової вартості; 4) кумулятивний. 2. Прокоментувати результати розрахунків. 3. Скласти бухгалтерські проводки з обліку амортизаційних відрахувань, розрахованих прямолінійним методом. Задача 3. 19 За даними таблиці 3 розрахувати вартість відпущених зі складу у виробництво матеріалів та залишку на кінець місяця при періодичній системі контролю запасів, користуючись різними методами, а саме: 1) середньозваженої собівартості; 2) ФІФО; 3) ЛІФО. Задача 4. 21 1. За даними таблиці 4 розрахувати суму прибуткового податку та утримань до соціальних фондів. 2. скласти бухгалтерські проводки з обліку нарахованої, утриманої та виплаченої суми. 3. зробити розрахунок відрахувань до соціальних фондів та скласти бухгалтерські проводки з обліку відрахувань. Задача 5. 23 1. Скласти бухгалтерські проводки, накреслити схема рахунків доходів, витрат та фінансових результатів роботи підприємства, зробити необхідні записи, визначити: 1) валовий прибуток; 2) операційний прибуток; 3) прибуток від звичайної діяльності до оподаткування; 4) прибуток від звичайної діяльності; 5) чистий прибуток; 6) нерозподілений прибуток, якщо відомо: Підприємство у звітному періоді здійснювало два види господарської діяльності (операційну та іншу (інвестиційну)): 1) продаж готової продукції; продаж основних засобів. Податок на прибуток визначений за бухгалтерським та податковим обліками умовно приймається рівним. 2. На основі рішення задачі скласти звіт про фінансові результати роботи підприємства згідно П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати”. Витрати підприємства обліковувати на рахунках класу 9. Накреслити схеми рахунків 901, 972, 701, 742, 98, 92, 93, 791, 793, 44. Література 29

 2. Питання до ДЕК «Облік і аудит» Спеціалізація «Облік і аудит»
  1.Фінансовий облік як галузь економічної науки. 2.Точка беззбитковості в умовах виробництва декількох видів продукції. 3.Відмінності фінансового та управлінського обліку. 4.Моделі управлінськог о обліку. 5.Класифікація витрат. б.Принципи поділу витрат на ті, що включаються до собівартості продукції, та ті, що відносяться до витрат періоду. 7.Прямі та непрямі витрати у виробництві. 8.Елементи витрат. 9.Сутність управлінського обліку та його призначення. 10.Алгоритм розрахунку собівартості виробленої продукції.. 11 .Відмінності між поняттям „елемент витрат" і „стаття калькуляції"". 12. Елементи, з яких складається система управління собівартістю. 13.Фактори, що впливають на побудову обліку витрат виробництва. 14.Принципи організації управлінського обліку. 15.Взаємозв'язок інформації оперативного та фінансового обліку виробництва. 16.Принципи ведення обліку витрат за статтями калькуляції. 17.Оцінка відходів виробництва. 18.Оцінка втрат від браку на виробництві. 19.Суть системи калькулювання «директ-костінг». 20.Суть системи калькулювання «стандарт-костінг». 21. Калькулювання за методом однорідних секцій. 22. Побудова обліку за функціями управління. 23.Побудова обліку за багатоступеневим варіантом. 24.Алгоритм визначення оптимальної вартості поставок. 25.Розробка операційних бюджетів. 26.Відмінності внутрішньої та зовнішньої звітності підприємства. 27.Розробка фінансових бюджетів. 28.Зведений бюджет підприємства. 29.Центри витрат і центри відповідальності на підприємстві. 30.Маржинальний дохід, поняття, способи визначення. 31. Організація та процедури аудиту власного капіталу. 32.Синтетичний та аналітичний облік касових операцій і грошових документів. 33.Облік поточних фінансових інвестицій. 34.Облік розрахунків: з.а виданими авансами, з підзвітними особами, за нарахованими доходами, за претензіями, по відшкодуванню матеріального збитку. З5.Визначення та класифікація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів З6.Облік зносу основних засобів. 37. Облік зносу інших необоротних матеріальних активів. З8.Суть та методика виконання вертикального аналізу звітності. 39. Аналіз коефіцієнтів. 40.Синтетичний та аналітичний облік запасів. 41. Облік витрат на виробництво. 42.Формування та облік собівартості реалізованої продукції. 43.Облік та розподіл загальновиробничих витрат. 44.Облік витрат майбутніх періодів. 45. Облік амортизації необоротних активів та інших операційних витрат. 46. Аналітичний та синтетичний облік готової продукції. 47. Відображення операцій з руху готової продукції на рахунках бухгалтерського обліку. 48.Облік довгострокових фінансових та капітальних інвестицій. 49. Облік резерву сумнівних боргів. 50.Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги. 51.Етапи розвитку управлінського обліку. 52.0рганізація аудиторської перевірки фінансової звітності. 53.Бухгалтерський баланс. Порядок оцінки статей балансу в зарубіжних країнах. 54.3віт про прибутки і збитки, його зміст і форма. 55.Організація і методика аудиту оренди (лізингу) необоротних активів. 56.Організація і методика аудиту кредитних операцій. 57.Суть та методика виконання горизонтального аналізу звітності. 58.Синтетичний та аналітичний облік руху нематеріальних активів. 59.Визначення запасів та їх класифікація: сировина, матеріали, товари, паливо, запасні частини, малоцінні та швидкозношувані предмети тощо. 60.Методика обліку операцій по касі в зарубіжних країнах. 61.Суть, призначення і облік створення та використання фонду дрібних сум на підприємстві. 62.Суть та методи системи періодичного обліку запасів. 63.Суть та методи системи постійного обліку запасів. 64. Організація і методика аудиту оподаткування доходів персоналу. 65.Вплив методів оцінки запасів на фінансові результати діяльності підприємства. бб.Поняття довгострокових активів в обліку зарубіжних країн. 67.Методи нарахування амортизації основних засобів. 68.Поняття фінансових інвестицій, їх класифікація в обліку зарубіжних країн. 69.Поняття спільного підприємства та спільного контролю. 70.Критерії наявності суттєвого впливу інвестора. 71.Облік довгострокових інвестицій у зарубіжних країнах. 72.Методика обліку облігацій з дисконтом. 73.Методика обліку облігацій з премією. 74.Облік довгострокових зобов'язань за лізингом у зарубіжних країнах. 75.Сутність та класифікація короткострокових зобов'язань. 76.Методика обліку заборгованості за рахунками постачальників у зарубіжних країнах. 77.Аудиторська діяльність та її реєстрація. 78.Облік простих та привілейованих акцій. 79.Нарахування та облік дивідендів. 80.Способи підготовки звітів про рух грошових коштів: прямий та непрямий методи. 81. Сутність міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 82.Склад фінансової звітності в зарубіжних країнах. 83.Організація аудиту необоротних активів та його процедури. 84.Організація і методика аудиту фінансових інвестицій. 85.Зміст та методика складання звіту про рух грошових коштів. 86.3віт про зміни у власному капіталі: зміст та методика складання. 87.Організація і методика аудиту основних засобів. 88.Організація та процедури аудиту грошових коштів. 89.Організація та процедури аудиту дебіторської заборгованості. 90.Організація і методика аудиту касових операцій. 91 .Організація і методика аудиту операцій на рахунках у банках. 92.Організація і методика аудиту валютних операцій. 93.Організація і методика аудиту праці та її оплати. 94.Методи оцінки товарно-матеріальних запасів та їх характеристики. 95. Організація і методика аудиту витрат операційної діяльності. 96.Організація й процедури аудиту довгострокових і поточних зобов'язань. 97.0рганізація і методика аудиту звіту про фінансові результати. 98.0рганізація і методика аудиту податкової звітності. 99.0рганізація і методика аудиту нарахування та сплати податку на додану вартість. 100.Організація і методика аудиту оренди (лізингу) необоротних активів. 101.Організація та процедури аудиту запасів. 102.Організація і методика аудиту операцій на рахунках у банках. 103.Організація і методика аудиту зовнішньоекономічної діяльності. 104.Організація і методика аудиту витрат операційної діяльності. 105. Документальне оформлення аудиту. 116.Етапи проведення аудиту. 107 .Облік формування капіталу підприємства. 108.Нормативне забезпечення аудиторської діяльності. 109.3віт про фінансові результати та методика його складання. 110.Функції Аудиторської палати в Україні. 111. Формування власного капіталу на підприємствах різних організаційно-правових форм. 112.Нерозподілений прибуток, непокритий збиток та їх відображення у складі власного капіталу. 113.Облік забезпечення виплат відпусток. 114.Облік цільового фінансування та цільових надходжень. 115.Форми, системи та види оплати праці. 116.Державне регулювання праці та її оплати. 117.Методика нарахування заробітної плати в різних системах оплати праці. 118.Утримання із заробітної плати та їх облік. 119.Соціальне страхування персоналу та його облік. 120.Облік допомоги з тимчасової непрацездатності та інших соціальних виплат. 121 .Оцінка доходу та його визнання в обліку. 122.Визначення фінансових результатів діяльності та відображення їх в обліку. 123.Облік реалізації готової продукції , товарів, робіт, послуг. 124.Облік доходів від іншої операційної діяльності. 125.Облік фінансових доходів. 126.Облік довгострокових позик. 127.Облік довгострокових векселів виданих. 128.Облік відстрочених податкових зобов'язань. 129.Облік короткострокових позик. 130.Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. 131 .Облік розрахунків щодо податків і платежів. 132.Відмінності податкового та бухгалтерського обліку формування доходів. 133. Доходи звітного та майбутніх періодів. 134.Інформація про власний капітал у фінансовій звітності. 135.Ліквідація товариства. Методика складання ліквідаційного балансу. І36.Примітки до фінансових звітів. 137.Фінансова звітність, її мета, склад. 138.Баланс підприємства та методика його складання. 139.Виправлення помилок та зміни у фінансовій звітності. 140.Організація і методика аудиту дотримання статутних вимог підприємства.

 3. Облік зовнішньоекономічної діяльності Варіант 21 Облік бартерних операцій у ЗЕД
  1. Облік бартерних операцій у ЗЕД 3 2. Які документи необхідно передати банку для продажу інвалюти 12 3. Задача 13 Згідно контракту щодо комісійної торгівлі нерезидентом (комітентом) перераховано на поточний інвалютний рахунок комісіонеру 8000$ за курсом НБУ за 1$=8,00 грн. з них 3000$ як передоплата за виконані роботи. Українське підприємство придбало в постачальника товари за ціною 36000 грн. з ПДВ. Транспортні витрати 2400 грн. з ПДВ. При оформлені ВДМ на вивіз товарів нараховано мито 4%, МЗ- 0,2%, ПДВ-? При оформлені ВДМ курс НБУ за 1$=8,10 грн. Відобразити кореспонденцію рахунків. Практичне завдання 2. Варіант 10. 17 Журнал реєстрації господарських операцій № з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн. Первинні документи Дебет Кредит 1 2 3 4 5 6 1. За відкриття розрахункового рахунку підприємством перераховані кошти 92 311 250,00 Платіжне доручекння 2. Від постачальника ЗАТ "Радість" надійшли товари 281 631 30000,00 Прибуткова накладна Відображена сума ПДВ 641 631 6000,00 Податкова накладна 3. На валютний рахунок від нерезидента за товари надійшла валюта (в американських доларах); курс НБУ на момент надходження $1 =8,0 грн відповідно до угоди 312 362 160000,00 Банківська виписка 4. 3 розрахункового рахунку постачальнику ЗАТ " Радість" за товари перераховані кошти в сумі з ПДВ 631 311 27000,00 Платіжне доручекння ............ Список використаної літератури. 20

 4. Аудит Варіант 19
  Ситуація. 3 На підставі наведених даних потрібно: 1. Скласти робочі документи по перевірці каси заводу; 2. Сформулювати пропозиції для клієнта на підставі недоліків виявлених при перевірці касової готівки. 3. Скласти аудиторські висновки. В касі 3 виявлено, що бухгалтерією заводу в період з 1 по 17 грудня 2004 р. були проведені касові операції (в грн.), наведені нижче. Касир отримав по чеку № 46771 з розрахункового рахунку в банку 29 грудня 2004 р. 1562 грн., а прибутковим касовим ордером № 27 від 29 грудня 2004 р. оприбуткував по касовій книзі 1542 грн. Касиром внесена на розрахунковий рахунок депонована заробітна плата за об’явою на внесок готівкою № 1679 від 18 грудня 2004 р. в сумі 1042 грн., а за касовим видатковим ордером № 407 2004 р. в сумі 1042 грн., а за касовим видатковим ордером № 407 від 19 грудня 2004 р. списано 1072 грн. Допускаються недоговорені виправлення грошових документів: у прибутковому касовому ордері № 20 від 20 грудня 2004 р. сума 124 грн. Виправлена на 104 грн., у видатковому касовому ордері № 410 від 25 грудня 2004 р. сума 582 грн. Виправлена на 562 грн.; у видатковому касовому ордері № 415 від 25 грудня 2004 р. сума 1040 грн. Виправлена на 1070 грн. Виправлення були перевірені і шляхом зустрічних перевірок, пояснень та підтверджень встановлено, що всі нові суми, за винятком видаткового касового ордера № 415 від 25 грудня 2004 р., відповідають дійсним фактам. Тест Які дії повинен вжити аудитор при виявленні великих нестач коштів в касі підприємства? Методичний прийом проведення аудиторської перевірки – спостереження: Список використаної літератури 7

 5. Аудит. Варіант 6
  1. Лист-пропозиція. 3 2. Лист-зобов’язання. 4 3. Договір на проведення аудиту з аудиторською фірмою “Практик”. 8 4. План аудиторської перевірки на підприємстві недержавної форми власності “Назарія”. 15 5. Програма аудиторської перевірки на підприємстві недержавної форми власності “Назарія”. 17 6. Робочі документи аудитора, що підтверджують перевірку документального оформлення відображених в обліку операцій. 19 1. На початок року справедлива вартість виробничого обладнання становила 42000 грн. Первісна вартість обладнання становила 45000 грн., сума нарахованого зносу - 8000 грн. На підприємстві було вирішено провести переоцінку обладнання, за результатами переоцінки значиться: первісна вартість - 49400 грн. сума зносу – 9020 грн. ... 2. На підприємстві не велика номенклатура матеріалів, що використовується у виробництві. Поточний облік матеріалів ведеться за фактичною собівартістю. Залишок матеріалу А на складі на 01.07.2006 р. склав 460 тонн на суму 9100 грн. У липні на склад надійшло 1540 тонн матеріалу А вартістю 31300 грн. За липень зі складу у виробництво відпущено 1600 тонн, залишок матеріалу А на складі на 1 серпня - 400 шин. ... 3. Вартість будівельних матеріалів ( 298 грн.), відпущених підприємством своєму робітнику Коваль Т.А. без оплати, не оподаткована прибутковим податком з громадян. Якщо розмір доходу складає 940 грн., робітник має право на податкову соціальну пільгу в розмірі 302,5 грн. Отже, 298 грн. менше податкової соціальної пільги податок з доходів фізичних осіб не утримується. ... 4. Заступнику директора підприємства Сапону A.A.. який перебував у відрядженні у м. Васильків Київської області з 15 по 26 серпня 2008 р. з метою оформлення замовлення на запасні частини, бухгалтерією підприємства відшкодовано витрат?: :... 5 У січні 2006 р. засновником було внесено до статутного фонду основні засоби (меблі). У бухгалтерію підприємства було пред'явлено накладну та рахунок - фактуру торговельного підприємства, що займається реалізацією меблів. На підставі цих документів у бухгалтерському обліку були зроблені такі записи :... 6 Підприємство отримало короткостроковий кредит для збільшення обігових коштів на суму 8000 грн., за рахунок якого придбало 1000 од. товару з метою перепродажу. Договірна ціна - 5 грн. за од. (без ПДВ). Транспортні витрати - 750 грн. (без ПДВ). Додаткові витрати склали : послуга по розвантаженню та розміщенню товарів на складі - 200 грн. ( без ПДВ), нарахування відсотків по банківському кредиту (з розрахунку 60 % річних), проведення рекламної компанії 2000 грн. (без ПДВ). В бухгалтерському обліку результати переоцінки було відображено так :... 7. На підприємстві за вересень 2008 р. працівниці Соболевій O.K. була нарахована заробітна плата у розмірі 720 грн. Соболева O.K. має посвідчення "чорнобильця 3-ої категорії". Крім того, вона має двох дітей (10 років та 13 років), що підтверджується копіями свідоцтв про народження дітей та довідкою з місця роботи чоловіка. Прибутковий податок за місяць склав 50 грн.... 8. Підприємством 15.04.2006 р. за чеком № 042428 було отримано 1200 грн. на виплату заробітної плати, 100 грн. - на господарські потреби, 150 грн. - на відрядження. На підставі розрахункових відомостей на виплату заробітної плати списано :... 7. Аудиторський звіт та аудиторський висновок по результатам перевірки. 25 8. Аудиторський висновок по результатам перевірки. 27 Список використаної літератури 38

 6. Аудит Варіант 3
  3. Порядок планування проведення аудиту? 3 13. Назвіть основні поняття аудиторських доказів та їх видів? 11 23. Яким чином проводиться аудит грошових документів і грошових коштів у дорозі? 16 33. Які є методи проведення аудиту оплати праці? 19 43. Яким є завдання та мета аудиту витрат і собівартості продукції? 21 53. Яким чином проводиться формальна та аналітична перевірка звітності? 24 Список використаної літератури 26

 7. Аудит Варіант 6
  Вступ 3 1. Лист-пропозиція. 4 2. Лист-зобов’язання. 5 3. Договір на проведення аудиту з аудиторською фірмою “Практик”. 9 4. План аудиторської перевірки на підприємстві недержавної форми власності “Назарія”. 16 5. Програма аудиторської перевірки на підприємстві недержавної форми власності “Назарія”. 18 6. Робочі документи аудитора, що підтверджують перевірку документального оформлення відображених в обліку операцій. 20 7. Аудиторський звіт по результатам перевірки. 26 8. Аудиторський висновок по результатам перевірки. 28 Висновок 39 Список використаної літератури 40

 8. Аудит Варіант 7
  7. Метод аудиту? 3 17. Які додаткові пояснення в аудиторському висновку існують? 9 27. Як здійснюється документування роботи аудитора при перевірці виробничих запасів? 14 37. Назвіть джерела інформації для аудиту операцій з необоротними активами? 16 47. Яким є завдання та мета аудиту доходів і фінансових результатів? 19 57. За допомогою яких способів проводиться аналіз майнового стану підприємства? 21 Список використаної літератури 25

 9. Аудит Варіант І
  1. Історія виникнення і розвитку аудиту в Україні та світі 3 2. Етапи аудиторської перевірки 8 3. Тести 13 4. Працівник аудиторської фірми, сертифікований аудитор, є засновником комерційного банку. Оцініть цю ситуацію з погляду необхідності отримання принципу незалежності для України. 7. За чий рахунок сплачуються послуги аудиторів, які проводять обов'язкові аудиторські перевірки, на вимогу державних органів: 12. Аудиторською діяльністю в Україні мають право займатися: 15. Суб'єктами аудиту є: 18. Який стаж роботи необхідно мати для отримання сертифіката: 19.Право на отримання сертифіката мають: : 22. Мета аудиту: 25. Правильно встановлює завдання зовнішнього аудиту: 32. Аудиторські фірми можуть створюватися у таких організаційно- правових формах: 36. Частка сертифікованих аудиторів в статутному капіталі аудиторської фірми для її включення до Реєстру об’єктів аудиторської діяльності повинна бути: 40. За результатами інвентаризації складу виробничих запасів фірми завідувач складом повинен відшкодувати матеріальні збитки через крадіжку цінностей. Інвентаризацію здійснює: 41. Документальний аналіз інвентаризаційної відомості є методом аудиторської перевірки на відповідність фінансової звітності критерію: 49. Фактори, які не впливають на властивий ризик – це: 50. На підставі зібраних та проаналізованих під час аудиту доказів аудитор вирішує збільшити оцінку рівня ризику контролю в порівнянні з раніше запланованою. Для того, щоб загальний ПАР залишився на рівні запланованого, аудитор повинен: 67. При укладанні договору на проведення аудиту клієнт зробив аудиторській фірмі вигідну пропозицію про надання в оренду приміщень. Можливі дії керівника аудиторської фірми: 86. Здійснюючи обов’язковий аудит фінансової звітності, аудитор запросив облікові регістри і звітність за поточний рік. Керівництво клієнта відмовило в цьому аудитору. Керівництво вчинило: 88. Аудитор здійснює аналіз перевіреної фінансової звітності на стадії завершення аудиту з метою: 94. Відшкодування матеріального збитку з працівника проводиться на підставі: 97. Не настає повної матеріальної відповідальності: 4. Завдання 18 Укласти договір на проведення аудиторської перевірки між підприємством-клієнтом та аудиторською фірмою. ж) формування облікової політики; з) постановка обліку; і) формування декларації. Список використаної літератури 25

 10. Аудит. Варіант 4
  І. Теоретична частина. 3 1. Наведіть на прикладах процедуру отримання аудиторських свідчень. 3 2. Розкрийте на прикладах аудиторський ризик. 6 ІІ. Практична частина 9 Завдання 2 9 Складіть угоду на проведення аудиту з об’єктом підприємницької діяльності за встановленою структурою. Вкажіть які основні положення повинні бути відображені в угоді на проведення аудиту. Завдання 3 16 Наведіть форму стандартного позитивного аудиторського висновку та його варіанти. Завдання 4 24 За даними балансу підприємства (додаток 3 до розділу 9) визначте фінансові показники: Завдання 5 26 За даними додатку 4 розрахуйте наступні показники: 1 Рентабельність продаж 2 Оборотність активів 3 Тривалість одного обігу обігових коштів. 4 Період інкасації дебіторської заборгованості. 5 Тривалість обігу кредиторської заборгованості. 6 Курс акцій. Завдання 6 28 За даними додатків 3 і 4 до розділу 9 проведіть оцінку ефективності використання власного капіталу за показниками: 1. Коефіцієнт обігу власного капіталу. 2. Рентабельність власного капіталу. 3. Коефіцієнт віддачі на вкладений капітал. Розрахунок показників зведемо у таблицю 3 Завдання 7 29 Проведіть оцінку стабільності отримання прибутків фірмою за 5 років на підставі даних додатку 5 до розділу 9. Розрахуйте середньо квадратичне відхилення в прибутках і коефіцієнт варіації прибутків. Завдання 8 31 Із сукупності перевірених документів аудитором зроблена вибірка. У результаті вивчення вибірки виявлені перекручення в кількох документах. Необхідно визначити коефіцієнт перекручення і сумарне перекручення у всій сукупності документів на основі даних додатку 6 до розділу 9. Список використаної літератури 32

 11. Аудит. Варіант 3
  1. Лист-пропозиція. 3 2. Лист-зобов’язання. 4 3. Договір на проведення аудиту з аудиторською фірмою “Практик”. 8 4. План аудиторської перевірки на підприємстві недержавної форми власності “Назарія”. 15 5. Програма аудиторської перевірки на підприємстві недержавної форми власності “Назарія”. 17 6. Робочі документи аудитора, що підтверджують перевірку документального оформлення відображених в обліку операцій. 19 1. Як внесок до статутного капіталу засновник ТОВ вніс автомобіль. Експертна вартість автомобіля становить 12000 грн., в бухгалтерському обліку підприємства було зроблено запис: Д-т К-т Сума, грн. 10 46 10000 641 46 2000 2. На балансі підприємства є верстат первісна вартість якого – 17300 грн., накопичений знос – 5600 грн. В другому кварталі підприємство прийняло рішення реалізувати верстат за 18000 грн. (без ПДВ) оплата надійшла на рахунок підприємства. В бухгалтерському обліку були зроблені записи: 3. Оприбутковані МШП, а саме канцелярські приладдя, яке придбане підзвітною особою Марченко В. М. Вартість МШП становить 60 грн. (у т.ч. ПДВ). В обліку підприємства дану операцію було відображено: 4. За товарно – транспортною накладною № 954 надійшло борошно в мішках, вартість якого становить 72000 грн., в т.ч. ПДВ - 12000 грн. Транспортні витрати на доставку борошна становили 96 грн., в т.ч. ПДВ – 18 грн. 5. Касовий звіт від 12.03. 2008 р. складено за такими первинними документами: Видатковий касовий ордер № 30 від 12.03.2008 р. – на виплату заробітної плати на суму 8500 грн.; 7. Дані виписки банку з поточного рахунку підприємства за 14.03 2008 року: 8. На підприємстві є залишки по розрахунках з покупцями (замовниками), грн.: 7. Аудиторський звіт та аудиторський висновок по результатам перевірки. 24 8. Аудиторський висновок по результатам перевірки. 27 Список використаної літератури 39

 12. Аудит варіант 4
  4. Які види аудиторського ризику ? 3 14. Які процедури отримання аудиторських доказів ви знаєте? 5 24. Яка мета та завдання аудиту виробничих запасів? 10 34. За допомогою яких нормативних документів відбувається регулювання, формування та використання фонду оплати праці на підприємстві? 12 44. Вкажіть особливості аудиту витрат і формування собівартості? 14 54. Який порядок оцінювання фінансової звітності підприємства? 20 Список використаної літератури 28 Додатки 29

 13. Аудит. Варіант 2
  Завдання 1. 3 Визначте правомірність отримання сертифіката аудитора наступними особами. Всі аудиторські фірми повинні діяти та дотримуватися Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХІІ (зі змінами і доповненнями) в редакції Закону України від 14 вересня 2006 року № 140-V, Кодексу професійної етики аудитора затверджено рішенням Аудиторської палати України від 18.12.1998 р. № 73 та «Положення про сертифікацію аудиторів» затверджено рішенням Аудиторської палати України від 31.05.2007 № 178/6. Також з 2004 року аудиторські перевірки проводяться згідно з Міжнародними стандартами аудиту. Тест 1. 9 Помилка це: а) навмисно неправильне відображення господарських операцій та подання на цій основі заздалегідь перекрученої, недостовірної звітної інформації її користувачам; б) відхилення, які можуть вплинути на рішення користувача фінансової звітності; в) ненавмисне перекручення фінансової інформації в результаті арифметичних чи логічних помилок в облікових записах і групуваннях, недогляду у повноті обліку чи неправильного подання фактів господарської діяльності, наявності та стану майна. г) дії посадових осіб, які суперечать законодавству і здійснюються навмисно або ненавмисно. Попередній контроль: а) здійснюється до прийняття управлінських рішень і проведення господарський операцій; б) проводиться після здійснення господарських операцій на підставі даних, зафіксованих у первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку і в бухгалтерській звітності; в) проводиться з метою виявити в процесі господарських операцій негативні відхилення в господарській діяльності; Тест 2 9 Список використаної літератури 10

 14. Аудит Варіант 1
  Завдання 2 3 Складіть угоду на проведення аудиту з об’єктом підприємницької діяльності за встановленою структурою. Вкажіть які основні положення повинні бути відображені в угоді на проведення аудиту. Завдання 3 10 Наведіть форму стандартного позитивного аудиторського висновку та його варіанти. 1. Умовно – позитивний висновок з поясненнями, які стосуються обставинам і обмеженням, що викликані ними: 2. Умовно – позитивний висновок з поясненнями, які стосуються невпевненості: 3. Умовно – позитивний висновок з поясненнями, які стосуються невизначеності: 4. Умовно – позитивний висновок з поясненнями, які стосуються невизначеності: Завдання 4 18 За даними балансу підприємства (додаток 3 до розділу 9) визначте фінансові показники: 1. Чистий обіговий капітал 2. Коефіцієнт автономії 3. Коефіцієнт маневрування 4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 5. Коефіцієнт термінової ліквідності 6. Коефіцієнт покриття 7. Рентабельність підприємства 8. Коефіцієнт загальної платоспроможності За результатами виконаних розрахунків дайте оцінку фінансового стану підприємства Завдання 5 20 За даними додатку 4 розрахуйте наступні показники: 1 Рентабельність продаж 2 Оборотність активів 3 Тривалість одного обігу обігових коштів. 4 Період інкасації дебіторської заборгованості. 5 Тривалість обігу кредиторської заборгованості. 6 Курс акцій. За результатами виконаних розрахунків визначите вплив цих показників на фінансовий стан підприємства, сформулюйте основні шляхи його покращення. Завдання 6 22 За даними додатків 3 і 4 до розділу 9 проведіть оцінку ефективності використання власного капіталу за показниками: 1. Коефіцієнт обігу власного капіталу. 2. Рентабельність власного капіталу. 3. Коефіцієнт віддачі на вкладений капітал. Завдання 7 23 Проведіть оцінку стабільності отримання прибутків фірмою за 5 років на підставі даних додатку 5 до розділу 9. Розрахуйте середньо квадратичне відхилення в прибутках і коефіцієнт варіації прибутків. Завдання 8 25 Із сукупності перевірених документів аудитором зроблена вибірка. У результаті вивчення вибірки виявлені перекручення в кількох документах. Необхідно визначити коефіцієнт перекручення і сумарне перекручення у всій сукупності документів на основі даних додатку 6 до розділу 9. Список використаної літератури 26

 15. Аудит Варіант 6
  1. Складіть програму аудиту праці і заробітної плати. 3 2. Приведіть види процедур при аудиті зобов'язань підприємства. 6 3. Укажіть дії аудитора при виявлені ним зміни в обліковій політиці. 9 Список використаної літератури 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua