Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ (ID:13203)
| Размер: 80 кб. | Объем: 42 стр. | Стоимость: 140 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
1. Вітчизняні та закордонні методи обліку витрат на виробництво. 5
2. Дослідження діяльності підприємства за період, що аналізується. 12
2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства. 12
2.2. Аналіз собівартості продукції підприємства за техніко-економічними чинниками. 20
3. Розробка політики оперативного управління витратами виробництва в умовах ринку. 28
3.1. Оцінка фінансового стану підприємства. 28
3.2. Оперативне управління витратами виробництва на основі альтернативних методів нарахування амортизаційних відрахувань. 33
3.3. Прийняття оперативних управлінських рішень за допомогою методу аналізу беззбитковості виробництва. 34
3.4. Оптимізація використання матеріалів методами лінійного програмування. 37
Висновки 39
Література 40
Литература1. Витрати: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16. Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318. 2. Балабанов И. Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта. – М.: Финансы и статистика, 1998. 3. Бандурка А.М. Финансово - экономический анализ: Учебник 4. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. – К.: ПП “Влад і влада”, 1996.-320 с. 5. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с. 6. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. – К., 1992. 7. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – К.: Знання прес, 2000. 8. Іващенко В.І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. – К.: КНЕУ, 1999. – 176 с. 9. Каракоз И.И. Теория экономического анализа. К.: Вища шк., 1989. – 255 с. 10. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестицый. Анализ отчетности. 2-ге изд., перераб. И доп. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 512 с. 11. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. –К.: Знання, 2000. 12. Крачило М.П. Основи економічної теорії. – К., 1997 13. Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль. Москва, 1988 г. 14. Криницкий Р.И. Ревизия в условиях автоматизации бухгалтерского учета. – М.: Финансы ы статистика, 1990. – 120 с. 15. Криницкий Р.И. Ревизия в условиях применения ЭВМ. – Вильнюс, 1998. – 124. 16. Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Пер. с англ. 11-го изд. К., ХарГар, 19998. – 785 с. 17. Мильчченко А.Г. Ревизия и контроль в НИИ и КБ. – М.: Финансы и статистика, 1986. – 78 с. 18. НеборскийП.П., Белый И.Н. Ревизия и контроль в АПК: справ. Пособие. – Минск: Урожай, 1988. – 287 с. 19. Носова С.С. Экономический контроль: сущность и формы проявления. – М.: Экономика, 1991. – 176 с. 20. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”/ Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник та ін.; 2-е вид, доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576 с. 21. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс Лекцій. Навчальний посібник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги – Житомир: ЖІТІ, 2000 – 608 с. 22. Пархоменко В.М. Основа бухгалтерського обліку – закон.// Бухгалтерський облік і аудит.-1999.-№9. 23. Пархоменко В.М. Реформування бухгалтерського обліку як складова трансформації економіки України. // Цінні папери України.- 1999.- №26,27. 24. Пруссова Л.Г. Основи ринкової економіки: Виробничо-практичне видання. – К.: РВО Поліграфкнига, 1993 25. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 3-е изд. – Мн.: ИП «Экоперспектива»; «Новое знание», 1999. – 498 с. 26. Сопко В.В. Бухгалтерський облік : Навч. Посібник. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. 578 с. 27. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності: Навч. Посібник. – 3-є вид., - К.:А.С.К., 1998. – 784 с. 28. Терехов А.А., Терехов М.А. Контроль и аудит: основные методические приемы и технологии. - М.: Финансы и статистика, 1998.-208 с. 29. Царенко О.М. Економічний аналіз діяльності підприємств агропромислового комплексу: Навч. посіб. – К.: Вища шк.., 1998. – 256 с. 30. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник акт. кол. і наук. Ред. проф.. А.М. Поддєрьогін. №-тє вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с. 31. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практичний посібник – Д. ООО “Баланс-Клуб”, 2000. 368 с. 32. Цвєткова Н.М. Отчетность предприятия:пути совершенствования и финансовый анализ // Світ бухгалтерського обліку. - 1997.- №4. 33. Шевчук В.О. Модифікація бухгалтерського обліку в умовах економічних трансформацій // Світ бухгалтерського обліку. – 1997.- №4. 34. Чумаченко Н.Г. Внутризаводской экономический анализ. – К.: Техника, 1968. – 288 с. 35. Чумаченко Н.Г. Учет и анализ в промышленном производстве США. – М.: Финансы, 1974. – 238 с. 36. Шкарабан С.И. Основы оперетивного экономического анализа. – Львов: Из-во при Львов. Госун-те изд. Обьединения «Вища школа», 1988. – 136 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  Вступ 4 1. Теоретична частина. 6 Вітчизняні та закордонні методи управління результатами роботи підприємства. 6 2. Аналітична частина. 12 Дослідження діяльності підприємства за період, що аналізується. 12 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства. 12 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства. 14 3. Проектна частина. 20 Розробка політики оперативного управління результатами діяльності підприємства в умовах ринку. 20 3.1. Оцінка фінансових ресурсів підприємства. 20 3.2. Оперативне управління фінансовими результатами роботи підприємства на основі альтернативних методів оцінки виробничих запасів. 25 3.3. Прийняття оперативних управлінських рішень за допомогою методу аналізу беззбитковості виробництва. 29 3.4. Оптимізація сумарного прибутку методами лінійного програмування. 31 Висновки 35 Список використаної літератури 38

 2. Роль світової економіки як науки і навчальної дисципліни в умовах становлення соціально орієнтованої ринкової економіки України
  Вступ 3 1. Загальне поняття "міжнародна (світова) економіка" 4 2. Структура міжнародної економіки 8 Висновок 11 Список використаної літератури 13 Додаток. 14

 3. Державна служба зайнятості в умовах ринкової економіки
  Вступ 3 Державна служба зайнятості в умовах ринкової економіки 4 1. Початок діяльності Державної служби зайнятості 4 2. Завдання Державної служби зайнятості 6 3. Аналіз рівня працевлаштування в Україні та діяльність Державної служби зайнятості 10 Висновки 15 Література 16

 4. Трудовий договір та його особливості в умовах ринкової економіки
  Вступ 3 1. Зміст трудового договору 5 2. Загальний порядок прийняття на роботу 9 3. Види трудового договору 11 4. Переведення на іншу роботу 16 5. Підстави про припинення трудового договору 19 6. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника 24 7. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 26 8. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 30 9. Порядок звільнення з роботи 31 10. Порядок оформлення звільнення працівника з роботи 32 Висновок 33 Література 34

 5. Система економічної інформації та особливості її застосування в умовах ринкової економіки
  Система економічної інформації та особливості її застосування в умовах ринкової економіки 2 Задача 11 15 Наведені дані, що характеризують фондоозброєність праці на промисловому підприємстві: Показники Попередній період План Звітний період Середньоквартальна чисельність промислововиробничого персоналу (ПВП), чол 250 240 195 Вартість основних виробничих фондів, у тис.грн. на: 1 січня 341,5 347,8 246,5 1 лютого 345,0 350,0 348,3 1 березня 345,5 359,6 350,2 1 квітня 346,2 350,8 350,7На підставі наведених даних потрібно: 1. Визначити середньоквартальну вартість основних виробничих фондів. 2. Обчислити фондоозброєність праці (Середньоквартальна вартість основних виробничих фондів на одного працюючого). 3. Методом ланцюгових підстановок і інтегрального методу виміряти вплив на зміну фондоозброєності в звітному періоді в порівнянні з планом і попереднім періодом наступних факторів: а) зміни середньоквартальної вартості основних виробничих фондів; б) середньої чисельності ПВП; 4. Скласти узагальнюючу таблицю, проаналізувати обчислені показники і написати висновки. Задача 26 18 Приведено дані, що характеризують середньоспискову чисельність робітників і середньорічну вартість активної частини основних фондів: Показники Базовий період Звітний період План Факт Середньорічна вартість активної частини основних фондів, тис.грн. 4500 4689 4750 Середньоспискова чисельність працівників, чол. 3270 3279 3300 На підставі приведених даних потрібно: 1. Розрахувати показник технічної озброєності праці робітників у базисному і звітному періодах (за планом і фактично). 2. Визначити абсолютні і відносні відхилення показників звітного і базисного періодів. 3. За допомогою методу ланцюгових підстановок і інтегрального методу визначити вплив на зміну фактичного показника технічної озброєності праці робітників, порівняно з планом і базисом, наступних факторів: а) зміни середньоспискової чисельності робітників; б) зміни середньорічної вартості активної частини основних фондів. 4. Скласти узагальнюючу таблицю і проаналізувати обчислені показники, зробити висновки. Література 21

 6. Бюджетна система України і проблеми її функціонування в умовах ринкової економіки
  Вступ 3 1. Структура бюджетної системи України і принципи її організації 5 2. Механізм формування бюджетів різних рівнів 17 3. Основні напрямки удосконалення міжбюджетних відносин 33 Висновок 49 Список літератури 53

 7. Дослідження формування собівартості продукції в умовах переходу до ринкової економіки (бакалавр)
  Вступ 3 1. Теоретико методологічні основи зниження собівартості продукції 5 1.1 Сутність собівартості продукції 5 1.2 Калькуляція собівартості та кошторис витрат 9 1.3. Витрати виробництва та їх класифікація 16 2. Аналіз собівартості продукції ЗАТ «Чексіл» 26 2.1 Стан розвитку легкої промисловості в Україні 26 2.2. Фінансово-економічна характеристика підприємства 34 2.3 Особливості калькулювання собівартості продукції на ЗАТ “назва” 38 2.4 Аналіз факторів, які впливають на рівень витрат на одиницю товарної продукції 43 3. Зниження собівартості продукції ЗАТ «Чексіл» 53 Висновки 59 Список використаної літератури 62 Додатки 68-73

 8. Система економічної інформації діяльності туристичних підприємств та особливості її застосовування в умовах ринкової економіки
  1. Система економічної інформації діяльності туристичних підприємств та особливості її застосовування в умовах ринкової економіки 3 2. Аналіз розподілу та використання прибутку туристичного підприємства 14 Список використаної літератури 21

 9. Організаційно-економічний мехнаізм управління витратами виробництва на підприємстві ( на прикладі)
  Вступ 3 І розділ. Теоретичні засади формування організаційно-економічного механізму управління витратами виробництва на підприємстві 6 1.1 Місце організаційно-економічного механізму управління витратами виробництва на підприємстві в системі господарського механізму підприємства 6 1.2 Поняття та класифікація поточних витрат підприємства 12 1.3 Етапи формування управління витратами. Складання калькуляції 22 Висновки до розділу І 29 ІІ розділ. Аналіз господарської діяльності ЗАТ ШП «Назва» 31 2.1 Загальна характеристика підприємства 31 2.2 Організаційна структура підприємства 34 2.3 Аналіз персоналу та продуктивності праці 38 2.4 Аналіз необоротних активів підприємства 46 2.5 Аналіз оборотних активів підприємства 50 2.6 Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства 54 Висновки до розділу 2 63 ІІІ розділ. Аналіз організаційно-економічного механізму управління витратами виробництва на ЗАТ ШП «Назва» 66 3.1 Аналіз динаміки та структури поточних витрат підприємства 66 3.2 Аналіз калькуляції продукції 71 3.3 Аналіз системи управління витратами 84 Висновки до розділу 3 104 ІV розділ. Напрямки удосконалення організаційно-економічного механізму управління витратами виробництва на підприємстві ЗАТ «Назва» 106 4.1 Програми заходів щодо удосконалення організаціно-економічного механізму управління витратами виробництва на підприємстві ЗАТ «Назва» 106 4.2 Економічне обгрунтування запропонованих заходів 120 Висновки до розділу 4 127 Висновки 128 Список використаної літератури 132 Додатки 135 Звітність

 10. Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне приучення. Необхідність фінансів в умовах ринкової економіки
  ВСТУП 3 1. Призначення і специфічні ознаки фінансів. 4 2. Необхідність фінансів в умовах ринкової економіки. 8 ВИСНОВОК 12 Список літератури 13

 11. Управління в сфері економіки та проблеми його удосконалення в умовах економічної реформи
  1. Поняття, структура державних і недержавних секторів економіки 3 2. Класифікація і адміністративно-правовий статус суб'єктів 6 державного управління економікою 6 3. Управління капітальним будівництвом, агропромисловим 8 комплексом, транспортом і шляховим господарством, зв'язком торгівлею, житловим господарством, побутовим обслуговуванням, використанням і охороною природних ресурсів 8 Література 13

 12. Управління в сфері економіки та проблеми його удосконалення в умовах економічної реформи
  1. Поняття, структура державних і недержавних секторів економіки 3 2. Класифікація і адміністративно-правовий статус суб’єктів державного управління економікою 8 3. Управління капітальним будівництвом, агропромисловим комплексом, транспортом і шляховим господарством, зв’язком, торгівлею, житловим господарством, побутовим обслуговуванням, використанням і охороною природних ресурсів 11 Перелік використаних джерел 19

 13. МИТНА СПРАВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
  ВСТУП 3 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МИТНОЇ СПРАВИ 5 1.1. Історія виникнення та розвитку митної справи 5 1.2. Започаткування та розвиток митної справи в Україні 8 2. МІСЦЕ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ 14 2.1. Поняття митної політики, її місце в системі реалізації державою своїх функцій 14 2.2. Форми та методи проведення митної політики 17 2.3. Державна митна служба України як основний орган реалізації митної політики в Україні 19 3. НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 24 3.1. Позитивні здобутки в сфері виконання митної політики України 24 3.2. Проблемні чинники сучасної митної політики України 33 3.3. Шляхи підвищення дієздатності митної політики України 38 ВИСНОВКИ 42 ЛІТЕРАТУРА 45 ДОДАТКИ 47

 14. Оперативне управління виробництвом
  Вступ 3 Оперативне управління виробництвом 4 1. Сутність та завдання оперативного управління виробництвом 4 2. Процес оперативного виробничого управління на різних типах підприємств 6 3. Розробка системи оперативного управління виробничим процесом 8 Висновки 15 Література 16

 15. Фірма, стратегія фірми (стратегія фірми в умовах досконалої конкуренції, в умовах монополії, у умовах сучасної економіки України)
  Вступ 3 Розділ 1. Стратегія фірми в умовах досконалої конкуренції 5 1.1. Характерні ознаки ринку досконалої конкуренції 5 1.2. Поведінка фірми на ринку досконалої конкуренції 8 Розділ 2. Стратегія фірми в умовах монополії 15 2.1. Монополія – як форма недосконалої конкуренції 15 2.2. Максимізація прибутку. Коротко – та довгострокова рівновага монополії 18 Розділ 3. Стратегія фірми в умовах сучасної економіки України 24 3.1. Стратегія діяльності підприємства в сучасних економічних умовах господарювання 24 Висновок 35 Список використаної літератури 37-38 Об’єкт дослідження. Ринок досконалої конкуренції, монополістичний ринок, та сучасні умови господарювання. Мета дослідження. Охарактеризувати стратегію підприємства яке діє на ринку досконалої конкуренції. Розкрити принципи роботи підприємства-монополіста, його стратегію, а також представити засади діяльності підприємства, що функціонує в сучасних умовах господарювання.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua