Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Аналіз кредитоспроможності позичальника (ID:13622)
| Размер: 53 кб. | Объем: 38 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
1. Сутність кредитоспроможності та необхідність її оцінювання 4
2. Методи аналізу кредитоспроможності позичальника 7
3. Критерії оцінки кредитоспроможності позичальника 12
Висновок 21
Практичне завдання. 22
Розрахувати і проаналізувати визначений рівень наступних показників (на прикладі під-ва):
1. Період обороту дебіторської заборгованості.
2. Рентабельність основних засобів.
3. Власний оборотний капітал.
4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності.
5. Коефіцієнт фінансової незалежності.
6. Коефіцієнт оборотності запасів.
7. Тривалість фінансового циклу.
8. Загальний оборот капіталу.
9. Частка оборотних коштів в активах підприємства.
10.Ефект фінансового важеля, якщо ставка по кредитах 18%.
Література 30
Литература1. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03.1991року. 2. Закон України “Про бухгалтерський облік в Україні” від 16.07.1999 року. 3. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 19.06.1999 року. 4. Положенням НБУ №246 від 28.09.95 р. “Про кредитування” 5. «Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків», затверджено постановою Правління НБУ від 6.07.200 р. № 279. 6. Абрютина М.С. Экономический анализ торговой деятельности. Учебное пособие. – М.: «Дело и сервис», 2000. – 314с. 7. Банківський менеджмент: Навч. посібник / За ред. О.А. Кириченка. – К.: Знання-Прес, 2002. – 438 с. 8. Банківські операції: Підручник / За ред. О.А. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с. 9. Бланк И.А. Управление прибылью. – К., Ника-Центр. – 1998. – 544с. 10. Велш Г., Шорт Д. Основи фінансового обліку. – К.: Основи, 1997. 11. Вігуржинська С.Ю. Економіка підприємства, К: Либідь, 2002 12. Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ. 2007. - 191 с. 13. Кох Т.У. Управление банком / Пер.с англ.: в 5-ти кн. – Уфа: Спектр, 1993. 14. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств Постанова Центральної спілки споживчих товариств України, від 28.07.2006 15. Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело / Пер.с англ. – М.: ИНФРА - М, 2000. – 856 с. 16. Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, К: 2007 17. Никонова И.А., Шамгунов Р.Н. Стратегия и стоимость коммерческого банка. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 304 с. 18. Покропивний С.Ф. Економіка підприємств, К:КНЕУ, 2001 19. Пономаренко Є.Д. Фінансовий аналіз, К: Либідь, 2003 20. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. - 2-ге вид. – К.: КНЕУ, 2004. – 468 с. 21. Райс, Ентоні. Розкриття таємниці фінансової звітності / Пер. з англ. за ред. С.Ф. Голова. – Дн.: Баланс-клуб, 2001. 22. Редхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками / Пер.с англ. – М.: ИНФРА - М, 1996. – 288 с. 23. Роуз П.С. Банковский менеджмент / Пер.с англ. – М.: Дело ЛТД, 1995. – 768 с. 24. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд. Перераб. И доп.-Минск: Новое знание, 1999.-688с. 25. Савчук В. Фінансовий менеджмент підприємств. Київ – 2002 р. 26. Синки Дж. Управление кредитным портфелем / Пер.с англ. – М.: Catallaxy, 1994. – 820 с. 27. Сучасна економіка Єщенко И. С, Палкім Ю. І. Сучасна економіка: Навч. посіб. — К.. Вища шк., 2005. — 327 с іл. 28. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с., іл. 29. Фінансовий менеджмент, Підручник за ред.. проф.. Поддєрьогіна А.М., К:КНЕУ, 2005 30. Фінансовий менеджмент. Операційна діяльність підприємства. Матеріали сайту www.vlasnasprava.info 31. Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів. Навч. посібник.- К.: Знання, 2001.-301с.-(Вища освіта ХХІ століття). 32. Цал-Цалко Ю. Витрати підприємства.: навч.посібник. – К.: ІУА, 2002. – 656с. 33. ШепіткоГ.Ф. Контролінг: посібник (для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання).- К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005.— С. 136 34. Матеріали сайту http://uafr.com.ua/rp/2006/?y=2006&c=ХСЗ
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Фінансовий аналіз. Аналіз кредитоспроможності позичальника
  ВСТУП 3 Аналіз кредитоспроможності позичальника. 4 ВИСНОВОК 9 Практична частина 10 Розрахувати та оцінити показники: (отчетность в файле) 1. Оборотність власного капіталу 2. Коефіцієнт генерування доходів 3. Час обороту кредиторської заборгованості (період обороту кредиторської заборгованості) 4. Власний оборотний капітал 5. Маневреність швидколіквідних активів 6. Питома вага дебіторської заборгованості в оборотних активах 7. Темп накопичення власного капіталу 8. Коефіцієнт фінансового лівериджу (плече фінансового лівериджу) 9. Коефіцієнт структури позикового капіталу 10. Рентабельність основних засобів Список літератури 12

 2. Аналіз кредитоспроможності та фінансового стану позичальника: мета та основні показники Методи оцінювання інвестиційного проекту в умовах невизначеності
  1. Аналіз кредитоспроможності та фінансового стану позичальника: мета та основні показники 3 2. Методи оцінювання інвестиційного проекту в умовах невизначеності 10 Задача 16 Варіант 2 До банку надійшла заявка на одержання інвестиційного кредиту на суму 1500 тис. грн терміном на 3 роки. Як заставу підприємство пропонує такі матеріальні та фінансові активи: • будівля, балансова вартість на дату звернення за кредитом — 900 тис. грн; • технологічне обладнання — 1500 тис. грн; • пакет акцій — 150 тис. грн. 1. Які форми застави прийме банк і чи вистачить їх для одержання кредиту, якщо відомо, що відсоток за кредит становить 18 %; норма амортизації на будівлю — 10% на рік; норма амортизації на обладнання — 20 % на рік? 2. Складіть графік виплати боргу та погашення відсотків, якщо кредит видається однією сумою і погашається щоквартально рівними частинами. Література 18

 3. Аналіз кредитоспроможності підприємства
  Вступ 3 1. Теоретико-методичні аспекти аналізу кредитоспроможності підприємства 3 1.1. Поняття та критерії кредитоспроможності підприємства 3 1.2. Мета та завдання оцінки кредитоспроможності підприємства 3 1.3. Інформаційні джерла аналізу кредитоспроможності підприємства 3 2. Методика аналізу кредитоспроможності ТОВ «Назва» 3 2.1. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства 3 2.2. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 3 2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 3 2.4. Показники прибутковості і самофінансування підприємства 3 2.5. Аналіз ділової активності підприємства 3 2.6. Оцінка кредитоспроможності підприємства. 3 3. Шляхи підвищення кредитоспроможності підприємства 3 3.1. Розробка оптимальної кредитної політики підприємства 3 3.2. Методи забезпечення платоспроможності підприємства. 40 Висновки Література Додатки

 4. Аналіз кредитоспроможності підприємств
  ВСТУП 3 Розділ І. Методологічні основи оцінки та аналізу кредитоспроможності підприємств 7 1.1. Поняття кредитоспроможності підприємств та основні принципи їх кредитування комерційними банками 7 1.2. Основні етапи процесу кредитування 15 1.3. Показники які використовуються комерційними банками в процесі кредитування підприємств та джерела інформації при оцінці кредитоспроможності 23 Розлділ ІІ. Аналіз сучасного стану кредитоспроможності підприємств 35 2.1. Фінансовий стан підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України 35 2.2. Аналіз нормативно-правової бази оцінки кредитоспроможності підприємств в Україні 44 2.3. Підходи щодо оцінки кредитоспроможності підприємств комерційними банками розвинутих країн світу 51 2.4. Визначення класу кредитоспроможності позичальника 60 Розділ ІІІ. Напрямки підвищення кредитоспроможності відчизнаних підприємств та удосконалення методів її оцінки 74 3.1. Напрямки удосконалення системи державного управління 74 3.2. Шляхи підвищення платоспроможності вітчизняних підприємств 87 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 94 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 98 ДОДАТКИ 103-117 Метою роботи є елімінація основних проблем, які виникають при оцінюванні кредитоспроможності позичальника, критичний аналіз методики визначення кредитоспроможності позичальника та на прикладі конкретного комерційного банку і підприємства – розгляд особливостей визначення кредитоспроможності позичальника комерційного банку та шляхів вдосконалення процесу оцінки кредитоспроможності підприємств в Україні. Об'єктом дослідження роботи є процес оцінки кредитоспроможності позичальника. Предметом дослідження роботи є сукупність теоретичних і практичних питань, пов'язаних з організацією та методологією проведення оцінки кредитоспроможності позичальника. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаної літератури і додатків. В першому розділі роботи розглянуто теоретичні основи визначення кредитоспроможності позичальників комерційних банків, розглянуто сутність категорії «кредитоспроможність», показники які використовуються під час визначення кредитоспроможності підприємств. В другому розділі роботи розглянуто сучасний фінансовий стан вітчизняних підприємств, здійснено аналіз нормативно-правої бази, яка регулює оцінку кредитоспроможності підприємств в Україні, проаналізовано зарубіжний досвід стосовно визначення кредитоспроможності, проведено визначення кредитоспроможності позичальника комерційного банку на прикладі в АКБ “***”,. В третьому розділі дипломної роботи надано пропозиції стосовно участі держави в процесі регулювання оцінки кредитоспроможності підприємств, надано також рекомендації щодо підвищення платоспроможності досліджуваного підприємства.

 5. Методичні підходи аналізу кредитоспроможності підприємства
  Зміст Вступ 3 1. Методи аналізу кредитоспроможності 5 2. Оцінювання фінансового стану підприємства-позичальника 9 Список використаної літератури: 12 Задача1 13 Здійснити вертикальний аналіз змін по Звіту про фінансові результати за наступними даними: Задача 2. 15 Зробимо аналіз фінансового стану реально існуючого підприємства: ТОВ „Мега -Моторс” (м. Київ) на підставі фінансової звітності за 9 місяців 2005 року: форми 1 – Балансу і Форми 2 – Звіту про фінансові результати:

 6. Методичні підходи аналізу кредитоспроможності підприємств
  Література 1. Дзюблюк О. Проблеми підвищення ефективності кредитних операцій комерційних банків // Вісник НБУ. -1998. - №9. 2. Шибалкіна В. Оптимальні умови банківського кредитування // Банківська справа. - 1998. - №4. 3. Ананькина Е., Майорова Н. Критерии определения внутреннего кредитного рейтинга предприятия // Вестник Института экономики города. -1999 - №5. 4. Склярова О.В. Визначення кредитоспроможності позичальника на основі рейтингової оцінки.//Проблеми економіки № 73, 2001 р.

 7. Аналіз розвитку мережі зв’язку. Аналіз обсягу продукції та її якості
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ 6 1.1. Аналіз тенденцій розвитку мережі зв’язку в Україні 6 1.2. Дослідження основних показників розвитку мережі мобільного зв’язку в Україні 13 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ЯКОСТІ НА ПРИКЛАДІ ОПЕРАТОРА МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ – КОМПАНІЇ „ ” 19 2.1. Загальна характеристика компанії " _" та спектр послуг, які вона надає 19 2.2. Аналіз середовища функціонування компанії та її конкурентної позиції 28 РОЗДІЛ 3. ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ КОМПАНІЇ-ОПЕРАТОРА З КЛІЄНТАМИ 35 3.1. Характеристика діяльності роботи компанії зі споживачами послуг зв’язку 35 3.2. Обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності роботи з клієнтами 39 3.3. Заходи щодо подальшого зміцнення ринкових позиції компанії " _" 47 ВИСНОВКИ 50 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 53 ДОДАТКИ 56

 8. Аналіз діяльності медичних установ Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів медичної установи
  1.Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів медичної установи 3 2. Аналіз якості медичної допомоги та медичних послуг 8 3. Задача 15 Визначте показники діяльності фельдшерсько-акушерського пункту (ФАП) села Н. в минулому році. Кількість жителів — 500. Дітей у віці до трьох років — 70. На диспансерному обліку перебуває: вагітних — 12, породілей — 12. Фельдшер веде прийом 4 години на день. Кількість відвідувань фельдшера становить 1200, кількість відвідувань на дому — 500. Виявлено у ФАП 700 захворювань, з них 12 випадків гіпертонії, 24 випадки ангіни. Кількість патронажних відвідувань на дому дітей у віці до 3 років — 420. Кількість патронажних відвідувань на дому вагітних та породілей — 320. Література 16

 9. фінансовий аналіз Аналіз ефективності виробничих і фінансових інвестицій
  1. Аналіз ефективності виробничих і фінансових інвестицій …………… 2. Аналіз забезпеченості підприємства власним оборотним капіталом…………………………………………………………………………… Задача 1…………………………………………………………………………….. На основі даних підприємства: - обчислити маржинальний доход, величину постійних і змінних витрат; - визначити граничний доход і граничні витрати виробництва і на збут; - обчислити критичний обсяг реалізації продукції та суму мінімального чистого прибутку; - зробити відповідні висновки. Задача 2……………………………………………………………………………. На основі даних підприємства вивчити обсяг і склад джерел власних і залучених коштів, формування і розподіл чистого прибутку та зробити відповідні висновки. Список використаної літератури…………………………………………………

 10. Фінансовий аналіз практична курсова, аналіз звітності
  1.1. Аналіз складу і джерел формування майна підприємства. 5 1.1.1. Складання порівняльного аналітичного балансу і аналіз якісних зрушень у майновому стані підприємства 5 1.1.2. Порівняння змін валюти балансу зі змінами фінансових результатів діяльності підприємства 7 1.1.3. Визначення частки інтенсивних і екстенсивних чинників змін виручки від реалізації продукції. 8 1.2. Аналіз ділової активності підприємства. 9 1.2.1. Визначення оборотності активів. 9 1.2.2. Визначення періоду операційного циклу. 10 1.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. 11 1.3.1. Аналіз руху грошових коштів за основними напрямками діяльності підприємства: операційної, інвестиційної, фінансової. 11 1.3.2. Аналіз структури і динаміки прибутку. 12 1.3.3. Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності. 13 1.3.4. Визначення критичних обсягів реалізації продукції 14 1.4. Аналіз рентабельності. 17 1.4.1. Розрахунок показників рентабельності. 17 1.4.2. Розрахунок рентабельності активів з використанням двофакторної моделі. 19 1.4.3. Розрахунок рентабельності власного капіталу з використанням три- та п'ятифакторної моделей. 20 1.4.4. Факторний аналіз рентабельності реалізованої продукції 20 1.4.5. Аналіз рентабельності виробничих фондів 21 1.5. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 22 1.5.1. Складання агрегованого балансу і визначення типу фінансової стійкості. 22 1.5.2. Показники платоспроможності. 22 1.5.3. Показники ринкової стійкості. 22 1.6. Аналіз ліквідності балансу. 24 1.6.1. Групування активів балансу за ступенем ліквідності і пасивів та терміновістю зобов'язань. 24 1.6.2. Складання балансу ліквідності. 24 1.6.3. Розрахунок і аналіз узагальнюючих показників ліквідності балансу. 24 .1.7. Формулювання пропозицій щодо поліпшення фінансового стану підприємства. 30 Література 31 Додаток 1. Баланс 32 Додаток 2. Звіт про фінансові результати 35 Додаток 3. 36

 11. Аналіз оборотності та ефективності використання нематеріальних активів (на прикладі будь-якого підприємства, яке займається нематеріальними активами) (Аналіз 2007-2007 роки)
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Економічна сутність нематеріальних активів в умовах ринкових відносин 6 1.1. Сутність та класифікація нематеріальних активів 6 1.2 Методи оцінки нематеріальних активів 16 РОЗДІЛ 2. Методика та організація фінансового аналізу нематеріальних активів 18 2.1. Економічна характеристика підприємства ВТК „Назва” 18 2.2 Аналіз оборотності нематеріальних активів 25 2.3. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів 27 РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення управління нематеріальними активами підприємства 33 3.1 Ефективне управління нематеріальними активами 33 3.2 Зарубіжний досвід аналізу нематеріальних активів 38 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 46 ДОДАТКИ 48-56 Звітність

 12. Провести комплексний фінансовий аналіз фінансововго стану господарюючого суб’єкта ( КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА )
  ВСТУП……………………………………………………………………….. 2 РОЗДІЛ 1. ПОПЕРЕДНІЙ ОГЛЯД ЕКОНОМІЧНОГО І ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА………………….. 3 1.1. Характеристика загальної спрямованості фінансово-господарської діяльності підприємства…………………………………………………….. 3 1.2. Характеристика макроекономічного середовища……………………. 7 1.3. Характеристика галузі………………………………………………….. 10 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА МАЙНОВОГО СТАНУ ВАТ « »…… 12 2.1 Оцінка майнового стану ВАТ « »………………………………… 12 2.2 Оцінка фінансового стану ВАТ « »………………………………. РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА І АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ « »……………….. 25 3.1 Оцінка ділової активності підприємства………………………………. 25 3.2. Оцінка рентабельності ВАТ « »………………………………….. 27 3.3 Комплексна оцінка результатів діяльності по методиці “Дюпон”….. 29 3.4 Оцінка виробничої (основної) діяльності підприємства……………… 32 3.5. Оцінка ефективності використання ресурсів…………………………. 33 3.6. Оцінка податкової політики підприємства……………………………. 35 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………. 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….. 39

 13. Фінансовий аналіз
  1. Роль обліку та звітності у фінансовому аналізі. 3 2. Оцінка короткострокового залученого капіталу. 7 Задача. 13 На підставі наступних даних розрахувати коефіцієнт вибуття основних засобів: Показники Всього на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Всього на кінець року Основні засоби, тис. грн. 316,2 45,6 58,7 303,1 Список використаної літератури. 15

 14. Економічний аналіз
  1. Зв'язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами 3 2. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу використання основних фондів підприємства 9 Задача 12 Для аналізу браку та втрат від браку розрахуємо узагальнюючі та додаткові показники (ряд. 6-9). № п/п Показник Минулий період Звітний період Відхилення +/- 1 Собівартість забракованих виробів і деталей, тис. грн. 120 110 -10 2 Витрати на виправлення браку, тис. грн. 50 50 - 3 Суми, утримані з постачальників за неякісні матеріали та комплектуючі вироби, тис. грн.. 20 10 -10 ... Список використаної літератури 13

 15. Економічний аналіз
  1. Організація аналізу господарської діяльності підприємства та шляхи його вдосконалення. 3 2. Аналіз праці та її оплати на підприємствах різних форм власності. 11 Література. 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua