Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Типові ризики проектів (ID:13932)
| Размер: 58 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 2
1. Поняття ризику та невизначеності. Класифікація ризиків проекту 4
2. Причини виникнення та чинники впливу на динаміку ризиків 8
3. Основні методи аналізу ризиків 10
4. Способи зниження ризиків проектів 13
Висновок 15
Література 17
Литература1. Методичні рекомендації з підготовки інвестиційних проектів (2005) 2. Брегін Н.А., Брітченко І.Г. Механізм оцінки й управління фінансовими ризиками підприємств: Монографія: Наукове видання.- Донецьк: , 2004.- 172 c. 3. Золотогоров В. Г. Инвестиционное проектирование: Учеб. посо¬бие. - Минск: ИП "Экоперспектива", 1998. 4. Кобилянський Л.С. Управління проектами: Навч. Посіб. – К.: МАУП, 2002. – 200 с. 5. Мішин О.Ю. Багатокритеріальна система класифікації ризиків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 13: Збірник наукових праць: Наукове видання.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС, 2005. - 270 c. 6. Вербицька Г.Л. Управління економічним ризиком // Фінанси України. – 2004. - № 4. – с.34. 7. Вітлінський В.В. Концептуальні засади ризикології у фінансовій діяльності // Фінанси України. - 2003.- №3. – с.4. 8. Грачов В.І., Коюда Т.П. Класифікація ризиків та управління ними // Фінанси України. - 2002. - №10. – с.22. 9. Захарченков С.П. Оцінка ризику інноваційних проектів // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. Випуск 5-6.- Харків: УкрДАЗТ. – 2004. – С.31. 10. Тян Р.Б., Грабовський І.С. Ризик інвестиційного проекту як величина можливих втрат // Вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту: Економічні науки. – Дніпропетровськ: ДДФЕІ.– 2002. №2 (8).– с.124.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Типові ризики проекту
  1. Типові ризики проекту 3 2. Розробка проекту 12 Мета проекту - розробка інвестиційного проекту будівництва цеху по виробництву продуктів харчування високої якості на базі існуючого заводу... Маркетингові дослідження ринку Аналіз особливостей продукції та її виробництва Розрахунки потреб у ресурсах виробництва Техніко-економічні розрахунки Калькуляція витрат Точка беззбитковості та аналіз її чутливості Розрахунки та аналіз техніко-економічних показників ефективності Список використаної літератури 37 Додатки 38

 2. Типові проблеми корпоративного управління
  1. Типові проблеми корпоративного управління 3 2. Способи реорганізації акціонерного товариства та вимоги щодо їх проведення 7 3. Завдання ревізійної комісії, та їх практична реалізація. Складіть звіт ревізійної комісії перед черговими загальними зборами акціонерного товариства 14 Література 18 Додаток 19

 3. Контролінг інвестиційних проектів у системі контролінгу. Визначення якості інвестиційних проектів з урахуванням ризиків
  1. Контролінг інвестиційних проектів у системі контролінгу 3 2. Визначення якості інвестиційних проектів з урахуванням ризиків 8 Література 15

 4. Контролінг інвестиційних проектів у системі контролінгу. Визначення якості інвестиційних проектів з урахуванням ризиків
  Вступ 3 1 Контролінг інвестиційних проектів у системі контролінгу 4 2 Визначення якості інвестиційних проектів з урахуванням ризиків 9 Висновки 17 Список літератури 18

 5. Типові помилки дослідження у віковій психології та шляхи їх запобігання
  Вступ 3 1. Спостереження та експеримент як основні методи дослідження в психології розвитку 3 2. Допоміжні методи дослідження 7 3. Деякі нові теоретичні проблеми вікової та педагогічної психології 10 Висновок 12 Література 13

 6. економічні ризики
  Завдання 1 3 Відомо, що при вкладанні капіталу в захід А із 5320 випадків прибуток А1 було отримано 2690 разів, прибуток А2 - 850, а прибуток A3 — 1780 разів, а при вкладанні капіталу в захід Б із 2470 випадків прибуток Б1 було отримано 400 разів, прибуток Б2 - 770 і прибуток БЗ - 1300 рази. Визначити варіант вкладання капіталу за допомогою показників математичного сподівання, дисперсії, середньоквадратичного відхи¬лення і коефіцієнта варіації. Варіант визначається за двома цифрами із табл.1: перша — для визначення прибутків при вкладанні капіталу в захід А, друга - в захід Б. Завдання 2 5 Маємо два інвестиційні проекти. Норма прибутку за кожним із них залежить від економічної ситуації. На ринку можливі два варіанти економічної ситуації: ситуація А з ймовірністю 0,3 і ситуація Б - 0,7. Різні проекти неоднаково реагують на різні економічні ситуації: прибуток першого проекту за обставин А зростає на 2,6 %, за обставин Б — на 1,5 %; прибуток другого проекту за обставин А зменшується на 2,0 %, за обставин Б зростає на 3,5 %. Для інвестиційних проектів інвестор бере позику під 2,5%. Дати оцінку проектів за математичним сподіванням прибутку. Який інвестиційний проект потрібно провести з погляду ризику банкрутства. Дати пояснення. Варіант визначається за табл.2. а1=2,6, а2 = 1,5, а3=2,0, а4 = 3,5 Завдання 3 7 Підприємство повинно налагодити виробництво певного виду продукції для задоволення потреб споживача протягом визначеного часу. Конкретна кількість споживачів невідома, але очікується, що вона може становити одне із п'яти значень - S1,S2, S3, S4 і S5. Для кожного з цих значень існує п'ять альтернативних варіантів рішень - А1, А2, А3, А4 іА5. Для кожного із можливих значень існує найкраща альтернатива з погляду можливих прибутків (табл.3). Відхилення від цих альтерна¬тив призводить до зменшення прибутків через підвищення пропозицій над попитом або неповного задоволення попиту. Розмір прибутків у грн розраховується за табл. З і варіантами табл. 4. Потрібно знайти оптимальну альтернативу випуску продукції з погляду максимізації прибутків за критеріями Байєса за умов, що ймовірності виникнення попиту відповідно становитимуть 0,1; 0,2; 0,3; 0,25; 0,15, а також за критеріями Лапласа, Вальда, Севіджа за умов повної невизначеності і Гурвіца - із коефіцієнтом оптимізму 0,6. Варіант задається за двома цифрами із табл. 4: перша - варіант визначення показників б1, б2, б3, а друга - показників с1, с2, с3. б1=2, б2=3, б3=0, с1=2, с2=2, с3=1. Таблиця 3. Прибутки за альтернативними рішеннями Альтернативне рішення Кількість споживачів S1 S2 S3 S4 S5 А1 5+б1 5+б2 2+б3 15+с3 19+с1 А2 10+б2 18+с2 16+б1 10+б3 22+б1 A3 7+б3 2+б3 14+с1 12+с1 8+с3 А4 10+с3 20+с1 10+б2 3+б2 5+с2 А5 12+с2 4+с3 5+с2 9+с2 15+б3 Ймовірності виникнення попиту Завдання 4 12 Виробник звернувся у відділ маркетингу для з'ясування сподіва¬ного попиту на товар. Дослідження відділу маркетингу показали: ймовірність того, що попит становитиме 1000 од. товару — 0,1; 3000 — 0,5; 5000 - 0,25; 8000 - 0,15. Відхилення від цих рівнів призводить до до¬даткових витрат або через перевищення пропозиції над попитом становить 2 грн, або через неповне задоволення попиту - 1 грн за одиницю. Доход від виробництва - 12 грн за одиницю. Для прийняття рішення виробнику потрібно врахувати думку директора з маркетингу і фінансового директора щодо їх корисності різних сум доходів (табл. 5). Директора з маркетингу Фінансового директора 0 10 40 70 100 0 10 40 70 100 0 7 14 35 100 0 45 72 92 100 Потрібно: визначити, скільки потрібно виробити продукції за допомогою критерію сподіваного доходу; побудувати два графіки ко¬рисності і визначити за ними відношення до ризику обох директорів; визначити корисність доходів для кожного директора і скільки одиниць продукції потрібно випустити з погляду кожного директора за правилом сподіваної корисності. Завдання 5 16 Для компанії, яка впроваджує новий проект, відомі такі показ¬ники: чутливість компанії до ринку до впровадження нового проекту - Р; безризикова ставка - krf; середня доходність ринку - km; чутливість до ринку нового проекту — βн. Потрібно розрахувати необхідну доходність нового проекту, якщо 80 % капіталу вкладається в існуючі проекти компанії і 20 % - у новий проект. За розрахованими даними побудувати лінію надійності ринку цінних паперів. Варіант визначається за двома цифрами із табл.6: перша — для визначення β=1,4 і βн=1,6, а друга – krf=14 і km=19. Література 18

 7. Ризики зовнішньоекономічної діяльності
  Вступ. 4 1. Ризики зовнішньоекономічної діяльності. 6 2. Задача на використання дерева рішень. 21 Висновок. 22 Література. 23

 8. Фінансові ризики
  1.Визначення економічного ризику. Його сутність. 3 2.Основні методи оцінки фінансового ризику 5 3.Задача 8 Розрахуйте коефіцієнт ризику та вибиріть найменш ризикований варіант вкладу капіталу. Показники Варіанти вкладання капіталу А В Власний капітал 10000 60000 Максимально можлива сума збитку 6000 24 000 Коефіціент ризику Список використаної літератури 9

 9. Ризики у менеджменті
  Вступ 3 1. Класифікація ризиків в менеджменті 4 1.1. Базова класифікація ризиків 4 1.2. Інші критерії класифікації ризиків 6 2. Загальна схема процесу управління ризиками 9 3. Вимір ризику 11 Висновки 16 Список використаної літератури 17

 10. Глобалізація, її перспективи і ризики
  ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ «ГЛОБАЛІЗАЦІЯ», ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЙОГО ТЛУМАЧЕННЯ 4 2. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 7 3. ГЛОБАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЧНІЙ, ПОЛІТИЧНІЙ, КУЛЬТУРНІЙ СФЕРАХ 12 4. ГЛОБАЛЬНІ ПРОЦЕСИ СУЧАСНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ 17 ВИСНОВОК 20 ЛІТЕРАТУРА 21

 11. Ризики у підприємницькій діяльності
  Вступ 3 1. Основні причини виникнення ризику 4 2. Класифікація причин ризику 6 3. Аналіз можливих збитків 8 4. Ризик у підприємницькій діяльності 10 5. Основні підходи до процесу управління ризиком 15 Висновок 18 Список використаних джерел 19

 12. Ризики слов'янської ментальності
  Вступ 3 Ризики слов’янської ментальності 4 Висновок 13 Список літератури: 14

 13. Ризики здійснення кадрової політики
  Вступ 3 1. Характеристика кадрової політики 4 2. Ризики здійснення кадрової політики 6 Висновок 13 Список використаних джерел 15

 14. Банківські ризики в Україні і за кордоном
  1. Банківські ризики в Україні і за кордоном 3 2. Задача 15 Таблиця 2 Категорії ризику Норма відрахування Кредити на 1 січня, тис. грн. Кредити на 1 квітня, тис. гри. Стандартні 2% 10 000,00 12 500,00 Під контролем 5% 15 000,00 14 000,00 Субстандартні 20% 3 000,00 3 500,00 Сумнівні 50% 600,00 800,00 Безнадійні 100% 750,00 450,00 Разом 29 350,00 31 250,00 Список використаних джерел 18

 15. Проектні ризики і методи їх зменшення
  Зміст ВСТУП 3 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОГО РИЗИКУ 4 2. МЕТОДИ ЗМЕНШЕННЯ ПРОЕКТНИХ РИЗИКІВ 6 ВИСНОВКИ 12 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 14

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua