Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна стратегічний аналіз (ID:14260)
| Размер: 157 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
Содержание1. Виробнича діяльність і закон спадної віддачі. 3
2. Використовуючи прогнозні дані, наведені у таблиці розрахувати граничний продукт праці за кожним обсягом виробництва 13
3. Дати визначення граничного фізичного продукту та закону спадної віддачі: 14
4.Коли починає діяти закон спадаючої віддачі? 15
5. Розрахувати витрати виробництва за кожним випуском продукції 16
6. Проаналізувати загальний дохід, загальні витрати та прибуток, якщо ціна одиниці продукції 25 грн. 17
8. Зробити висновок щодо обсягу виробництва, який рекомендується в умовах стратегії, спрямованої на максимізацію прибутку. 18
Література 19
Литература1. Базилевич В.Д. "Мікроекономіка"/ К., 1997. 2. Будаговська С., Кілієвич О., Луніна І. та інш. “Мікроекономіка і макроекономіка. Підручник”/ К., 1998. 3. Гальчинський А.С. та ін. “Основи економічної теорії”/ К.: “Вища школа”, 2000. 4. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. “Микроэкономика. Учебник”/ Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, 1998. 5. Головко Т. В., Сагова С. В. Стратегічний аналіз Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За ред. д-ра екон. наук, проф. М.В.Кужельного. — К.: КНЕУ, 2002. — 198 с. 6. Лекції з дисципліни Мікроекономіка, http://almamater.com.ua/modules/smartsection/item.php?itemid=28&page=5 7. Максимова В.Ф. "Микроэкономика"/ М., 1996. 8. "Микроэкономика - макроэкономика. Практикум: задачи, тесты, ситуации"/ С-П., 1994. 9. . Нуреев Р.М. “Курс микроэкономики. Учебник для вузов.”/ М: Норма-Инфра, 1998. 10. “Основи економічної теорії” за ред. Ніколенка Ю.В./ К.: “Либідь”, 2002. 11. Самуэльсон П., Нордхаус Р. "Экономика”/ М., 2002. 12. “Современная экономика” науч. ред. Мамедов О.Ю./ Ростов-на-Дону: “Феникс”, 1998. 13. “Экономическая теория”, ч. 3 - "Микроэкономика"/ Х., 1993.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контрольна стратегічний аналіз
  1. Теоретична частина 3 1.1 Методи аналізу конкурентних переваг і конкурентоспроможності підприємства 3 1.2 Концепція інвестиційної діяльності підприємства. Види інвестицій. Інвестиційний портфель. 9 2. Практичне завдання 14 Розрахуйте показники, що характеризують інвестиційну привабливість підприємства... Література 44 Додатки 45

 2. Контрольна робота стратегічний аналіз
  Завдання 2. 3 Провести SWOT- аналіз досліджуваного підприємства, визначити : - зовнішні можливості та загрози, - сильні та слабкі сторони підприємства. Побудувати SWOT - матрицю, матриці можливостей і загроз. На основі проведеного аналізу визначити вид корпоративної стратегії. Завдання 3. 13 Провести аналіз конкурентних позицій підприємства на основі матриці General Electrik/McKinsey - матриці ринкової привабливості і конкурентних позицій. Дати оцінку стратегічній позиції і рекомендувати стратегію для різних позицій моделі. Завдання 3. Провести аналіз конкурентних позицій підприємства на основі матриці General Electrik/McKinsey - матриці ринкової привабливості і конкурентних позицій. Дати оцінку стратегічній позиції і рекомендувати стратегію для різних позицій моделі. Література Додаток А 20 Додаток В 22-28

 3. Контрольна робота стратегічний аналіз
  Стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних управлінських рішень. 3 Завдання 2. 11 Провести SWOT- аналіз досліджуваного підприємства, визначити зовнішні можливості та загрози, сильні та слабкі сторони підприємства. Побудувати SWOT -матрицю, матриці можливостей і загроз. На основі проведеного аналізу визначити вид корпоративної стратегії. Завдання 3. 16 Провести аналіз конкурентних позицій підприємства на обнові матриці General Electrik/McKinsey - матриці ринкової привабливості і конкурентних позицій. Дати оцінку стратегічній позиції і рекомендувати стратегію для різних позицій моделі. Література 20

 4. Контрольна робота стратегічний аналіз
  Аналіз цільових орієнтирів діяльності підприємства. Типи і критерії 2 цілей 2 Вартість капіталу - „ціна” фірми. Фактори, що впливають на вартість капіталу. Вартість різних складових капіталу 7 Розрахунок показників згідно з методичними вказівками до виконання практичного завдання 12 Розрахунок показників буде проведено на підставі даних за 2006 рік Товариства з обмеженою відповідальністю. Звітні форми № 1 „Баланс на 31.12.2006 р.”, № 2 „Звіт про фінансові результати за 2006 р.”, № 3 „Звіт про рух грошових коштів за 2006 р.”, № 4 „Звіт про власний капітал за 2006 р.” та № 5 „Примітки до річної фінансової звітності за 2006 р” є вихідними даними для розрахунків та наведені у додатках № 1-5 в кінці роботи. SWOT-аналіз ТОВ 25 Список використаної літератури 31

 5. Стратегічний аналіз
  1. Виробнича діяльність і закон спадаючої віддачі 3 Практичне завдання. 11 3. Використовуючи прогнозні дані, наведені у таблиці розрахувати граничний продукт праці за кожним обсягом виробництва: Виробництво продукції, од. Прогнозовані витрати праці, годин Граничний фізичний продукт 0 0 23 38 52 75 67 114 77 150 82 188 86 225 4. Дати визначення граничного фізичного продукту та закону спадаючої віддачі 5. Коли починає діяти закон спадаючої віддачі? 8. Зробити висновок щодо обсягу виробництва, який рекомендується в умовах стратегії, спрямованої на максимізацію прибутку Список використаних джерел 13

 6. Стратегічний аналіз у фармації
  Вступ 3 1. Основи стратегічного аналізу та його місце в системі управління 6 1.1. Зміст стратегічного аналізу 6 1.2. Діагностика у стратегічному аналізі 11 1.3. Використанням методів моделювання та прогнозування 15 1.4. Основи законодавства України "Про охорону здоров'я". 17 2. Маркетингова стратегія як основа розвитку фармації 21 2.1. Маркетингові системи для забезпечення конкурентоспроможності 21 2.2. Маркетингові складові конкурентоспроможності фармацевтичних підприємств України 23 2.3. Маркетингові ресурси підвищення конкурентоспроможності фармацевтичних підприємств України 27 3. Логістика як основний напрям стратегічного управління фармацевтичним підприємством 31 3.1. Традиційне і логістичне управління 31 3.2. Моделі оцінки і прогнозування стану ринку фармацевтичних препаратів 32 3.3. Моделі формування логістичних стратегій підприємств на регіональних ринках 38 Висновки 43 Література 46

 7. Стратегічний аналіз діяльності компанії
  Вступ 3 1. Концептуальні основи аналізу і діагностики 4 2. Напрямки проведення стратегічного аналізу компанії 9 3. Роль і значення SWOT - аналізу 17 Висновки 20 Література 21

 8. Стратегічний аналіз середовища організації
  Вступ 3 1.Методичний підхід до аналізу середовища організації 5 1.1. Аналіз середовища організації як стадія стратегічного планування 5 1.2.Методи стратегічного аналізу середовища організації 7 1.3.Інформаційне забезпечення дослідження середовища організації 8 2. SWOT аналіз середовища ВАТ "Назва" 9 2.1. Загальні характеристики діяльності ВАТ "Назва" 9 2.2. Аналіз зовнішнього середовища ВАТ "Назва" 12 2.3. Аналіз внутрішнього середовища ВАТ "Назва" 17 2.4. Побудова матриці SWOT 20 3. Обґрунтування напрямів розвитку ВАТ „Назва” за результатами SWOT аналізу 24 Висновки 29 Список літератури 32 Додатки 34-36

 9. Стратегічний аналіз компанії Аеросвіт
  Вступ. 1.Визначення стратегічного аналізу авіакомпанії 1.1. Сегментація транспортних послуг 1.2 SWOT-аналіз як інструмент стратегічного аналізу 1.3. Конкурентоспроможність компанії на українському ринку. 2.Управління стратегічними змінами компанії. 2.1. Організація стратегічного маркетингу. 2.2. Визначення стратегічних змін етапу життєвого циклу компанії. Висновки. Використана література

 10. Стратегічний аналіз хлібобулочного комбінату
  Вступ. 1.Стратегічний аналіз підприємства «Хлібобулочний комбінат». 1.1. Процес стратегічного аналізу. 1.2. Етапи стратегічного аналізу на підприємстві. 1.3 Аналіз зовнішнього т внутрішнього середовища. 2. Формування стратегії – єдиний шлях досягнення мети. 2.1. Вага маркетингових функцій в стратегії підприємства. 2.2. Основні стадії розробки маркетингової стратегії. 2.3. Людський фактор та імідж підприємства. 3.Управління стратегічними змінами на підприємстві. 3.1. Концепція стратегічного планування. 3.2. Максимізація успіху через оцінку результативності Висновки Використана література

 11. Стратегічний аналіз Матриця спрямованої політики
  1. Матриця спрямованої політики 3 Завдання 2 9 Провести SWOТ-аналіз досліджуваного підприємства, визначити зовнішні можливості та загрози, сильні та слабкі сторони підприємства. Побудувати SWOТ-матрицю, матрицю можливостей і загроз. На основі проведеного аналізу визначити вид корпоративної стратегії. Завдання 3. 15 Провести аналіз конкурентних позицій підприємства на основі матриці General Electrik/McKinsey – матриці ринкової привабливості і конкурентних позицій. Дати оцінку стратегічній позиції і рекомендувати стратегію для різних позицій моделі. Завдання 4. 17 Розрахувати рентабельність власного капіталу й ефект фінансового левериджу при різних варіантах структури капіталу. Ставка оподаткування прибутку = 25%. Вихідні дані: Показники 1 2 3 1. Сума функціонуючого капіталу 7000 7000 7000 2. Власний капітал 7000 5000 4000 3. Залучений капітал 2000 3000 4. Загальна сума прибутку до сплати відсотка за кредит 2400 2400 2400 5. Ставка відсотків за кредит 0,22 0,22 0,22 Література. 19

 12. Стратегічний аналіз банку (практична курсова)
  Вступ 1.Стратегіний аналіз банку. 1.1. Визначення конкурентного середовища. 1.2.Стратегічний аналіз діяльності банку. 1.3. Сегментація фондового ринку. 2. Формування загальних стратегій АКБ банку. 2.1. Основні етапи оновлення послуг АКБ банку. 2.2 Стратегічна лінія диверсифікації структури кредитного портфеля. 2.3. Основні завдання товарної політики АКБ банку. Висновки Використана література

 13. Стратегічний аналіз людських ресурсів у промисловій компанії
  Вступ 3 1. Стратегічне значення менеджменту людських ресурсів 3 2. Резерви раціонального використання трудових ресурсів 6 3. Планування потреби в персоналі на підприємстві 14 Висновок 16 Література 18

 14. Стратегічний аналіз оператора мобільного зв’язку UMC
  Вступ 1.Стратегічний аналіз компанії 1.1. Цілі маркетингових досліджень 1.2. Сегментація продукції компанії 1.3. Макро— та конкурентне середовище UMC. 1.4. Визначення внутрішніх сильних та слабких сторін компанії 2. Формування стратегії компанії UMC: 2.1 Аналіз господарського портфеля. 2.2 Стратегічний управлінський облік компанії 2.3 Управління стратегічними змінами в компанії Висновки. Використана література.

 15. Стратегічний аналіз конкурентних позицій підприємства на ринку та перспектив його розвитку
  1.Стратегічний аналіз конкурентних позицій підприємства на ринку та перспектив його розвитку. 3 2. Аналіз показників фінансової стійкості організації. 6 3. Проведіть аналіз факторів і резервів збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції підприємства (на конкретному прикладі 10 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 22 ДОДАТКИ 23

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua