Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Поняття та види трудового договору, порядок його укладання (ID:14417)
| Размер: 55 кб. | Объем: 43 стр. | Стоимость: 100 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
Содержание
Вступ 3
1. Поняття трудового договору 5
1.1. Термінологічне визначення “трудового договору” 5
1.2. Сторони трудового договору 8
2. Види трудового договору 13
2.1. Класифікація за терміном дії 13
2.2. Контракт, як особливий вид трудового договору 14
2.3. Класифікація за характером і кількістю виконуваних працівником трудових функцій 18
2.4. Договори, укладені з іноземцями, державними службовцями, молодими фахівцями, неповнолітніми, інвалідами та ін. 21
3. Порядок укладення трудового договору. 30
Висновок 38
Список використаної літератури 40

Литература1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради. — 1996. — № 8. — Ст. 141. 2. Кодекс законів про працю України затверджений Законом N 322-VIII від 10.12.71 в редакції Закону N 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 3. Закон України "Про забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення" // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №27. - Ст. 218; ст. 169 КЗпП 4. Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №4. - Ст. 18 5. Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності": За станом на 11 листопада 2005 року / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламентське видавництво, 2005. — 28с. 6. Закон України „Про внесення змін до Закону України " Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"” від 23 берез. 2000 р. № 1613-ІІІ // Уряд. кур’єр. - 2000. - 26 квіт. - ("Орієнтир." - № 14. - С. 12-14). 7. Закон України „Про зайнятість населення” від 1 березня 1991 року N 803-XII в редакції Закону N 662-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209 8. Закон України «Про державну службу» вiд 16.12.1993 // Верховна Рада України № 3723-XII. 9. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 24, ст.170 10. Закон УРСР «Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР при переході до ринкової економіки» // ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 23, ст.267 ) 11. Постанова Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29 вересня 1981 p. №275 /17-99 „Положення про умови праці надомників” // Бюлетень Держкомпраці СРСР 12. Постанова Кабінетe Міністрів України «Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей» ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 2167 від 29.11.99 N 1895 від 12.12.2002 ) // N 278 від 28 березня 1997 р. 13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» від 19 березня 1994 р. N 170 14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 р. № 245 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1994 р. №779 "Про встановлення письмової форми трудових договорів з працівниками, діяльність яких пов'язана з державною таємницею" // ЗП України. - 1995. - №2. - Ст. 30 16. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України «Про заходи щодо залучення додаткових надходжень до бюджету та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів для забезпечення фінансування соціальних витрат населенню» від 31 серпня 1996 р. // N 1033 17. Указ Президії Верховної Ради СРСР від 24 вересня 1974 р. "Про умови праці тимчасових робітників і службовців" // Відомості Верховної Ради СРСР 18. Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.94 р. N 170) 19. Законодавство України про працю: Збірник законодавчих та нормативних актів: Кодекс законів про працю. Трудовий договір. Оплата праці. Охорона праці. Трудові спори (конфлікти) / Микола Ілліч Камлик (упоряд.). — К., 2003. — 944с. 20. Александров Н. Г., Амфитеатров Г. Н., Астрахан Е. И., Бахчисарайцев Х. Э., Зимелева М. В. Советское право в период Великой Отечественной войны / Всесоюзный ин-т юридических наук Министерства юстиции СССР / И.Т. Голяков (ред.). — М. : Юридическое издательство Министерства юстиции СССР, 1948.Ч. 1 : Гражданское право ; Трудовое право. — 431 с. 21. Бабаскін А. Ю., Баранюк Ю. В. Трудове право України. — К., 2004. — 607с. 22. Бойко М.Д. Трудове право України. — К., 2006. — 312с. 23. Болотіна Н.Б. Трудове право України. — К., 2003. — 725с 24. Венедиктов В.С. Трудовое право Украины. — Х., 2004. — 302с. 25. Гарасимів Т.З. Словник термінів до навчальних курсів "Трудове право" та "Право соціального забезпечення України". — Дрогобич : Видавнича фірма "Відродження", 2003. — 176с. 26. Гирич О.Г. Трудове право: Курс лекцій. — К. : ТП Прес, 2003. — 208с. 27. Глазько С.М. Правове регулювання трудового договору: теоретичний аспект: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2005. — 19 с. 28. Грузінова Л.П., Короткін В.Г. Трудове право України. — К., 2003. — 128с 29. Дмитренко Ю. П. Трудове право України: Курс лекцій / Інститут післядипломної освіти Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. — К. : ІПО КУ ім. Тараса Шевченка, 2001. — 164с. 30. Карлицький С.М. Трудове право України: Навч. посіб.. — 2. вид., перероб. — К. : Прецедент, 2006. — 210с. 31. Лавріненко О.В. Інститут трудового договору за законодавством України про працю: теоретико- прикладні аспекти / Донецький юридичний ін-т Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ. — Донецьк : Норд-Пресс, 2007. — 164c. — 32. Лавріненко О.В. Трудове право України: практикум:у 2 ч. / Донецький юридичний ін-т Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ. — Донецьк : Вебер, Донецька філія, 2007. — Ч. 1 — 390с. 33. Лавріненко О.В. Трудове право: Курс лекцій:У 2 ч. / Маріупольський ін-т Міжрегіональної академії управління персоналом. — Донецьк : Норд-Прес, 2006. — Ч. 1 — 280с. 34. Лазор В.В. Юридичні і соціальні аспекти сутності трудового договору у сучасних умовах: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2001. — 18с. 35. Наровська К.Б., Пастухов В.П., Тищенко О.В., Чорноус С.М. Трудове право України: порядок ведення та офрмлення кадрових документів: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Академія адвокатури України / Володимир Павлович Пастухов (заг.ред.). — К. : Алерта, 2005. — 279с. 36. Павлик П.М. Трудове право України. — К. : Університет "Україна", 2006. — 466с. 37. Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Козак З.Я., Синчук С.М., Якушев І.М. Трудове право України: Академічний курс: підручник для студ. вищих навч. закл. / Пилип Данилович Пилипенко (ред.). — 3. вид., переробл. та доп. — К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2007. — 536c. 38. Поліщук О. Д. Трудове право України: Навч. посіб. Практикум / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин : Видавництво НДПУ ім. Миколи Гоголя, 2003. — 65с. 39. Прокопенко В.І. Трудове право України. — Х., 2002. — 528с. 40. Процевський В.О. Трудове право України: навч. посіб. для студ. юрид. вищ. навч. закл. України / Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х. : ХНПУ, 2006. — 264с. 41. Стичинський Б.С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, В.Г. Ротань/. 4-те вид., доп. та переробл. - К.: Видавництво А.С.К., 2003, - 1024 с. 42. Трудовой кодекс Российской Федерации: Вводится в действие с 1 февраля 2002 г.. — СПб. : Lex Star, 2002. — 206с. 43. Трудове право: Основні нормативно-правові акти України / Харківський національний економічний ун-т / В.Д. Понікаров (уклад.). — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2006. — 248с. 44. Трудове право України: Зб. нормативно-правових актів / П.А. Бущенко (упоряд.), І.А. Вєтухова (упоряд.). — Х., 2002. — 464с. 45. Шумляєва І.Д. Трудове право України: Навч. посіб. — Д. : ДРІДУ НАДУ, 2004. — 140с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Порядок укладання, строк дії колективного договору та відповідальність сторін за його виконання
  1. Порядок укладання, строк дії колективного договору та відповідальність сторін за його виконання 3 2. Колективна (бригадна) відповідальність 8 Література: 13

 2. Поняття трудового стажу, його види. Обчислення й підтвердження трудового стажу
  1. Поняття трудового стажу, його види 3 1.1. Поняття трудового стажу, його значення і класифікація 3 1.2. Загальний трудовий стаж. Спеціальний трудовий стаж, його зміст і підвиди 5 1.3. Страховий трудовий стаж, його значення і зміст 7 1.4. Вислуга років як особливий вид спеціального трудового стажу. 10 2. Обчислення й підтвердження трудового стажу 11 2.1. Обчислення трудового стажу: види та характеристика 11 2.2. Підтвердження трудового стажу 15 Література 19

 3. Підстави і порядок припинення трудового договору
  Література: 1. Кодекс законів про працю України. 2. Коментар до Кодексу законів про працю України. К., 2002 р. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів.

 4. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

 5. поняття та види цивільно правового договору
  Вступ 3 І. Договір, як цивільно-правова категорія: поняття та ознаки 4 ІІ. Різновиди (види) договорів в цивільному праві 15 2.1. Залежно від наявності або відсутності обов’язку сторін надавати зустрічне матеріальне відшкодування 15 2.2. Залежно від моменту, з якого договори вважаються укладеними 18 2.3. Залежно від значення підстав (цілей) та інші види договорів 20 Висновки 25 Список літератури 27

 6. Поняття та види цивільно-правового договору
  ВСТУП 3 Розділ 1. ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ДОГОВОРІВ 5 1.1. Визначення цивільно-правового договору 5 1.2. Види цивільно-правових договорів 6 Розділ 2. РІЗНОВИДИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ 13 2. 1. Істотні умови різних видів цивільно-правових договорів 13 2.2. Форми цивільно-правових договорів 20 Розділ 3. ЗМІНА АБО РОЗІРВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ 22 3.1. Припинення та розірвання цивільно-правових договорів 22 3.2. Момент та наслідки зміни або розірвання договору. 26 Розділ 4. СИСТЕМА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ 30 ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ І ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 30 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ДЖЕРЕЛ 41

 7. Поняття, ознаки і види цивільно-правового договору
  ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ 5 1.1. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ЗНАЧЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ 5 1.2. ФУНКЦІЇ ЦИВІЛЬНИХ ДОГОВОРІВ 10 1.3. ЗМІСТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ ТА ТЛУМАЧЕННЯ ЙОГО УМОВ 11 2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ДОГОВОРІВ ТА ЇХ ОСНОВНІ ФОРМИ І ВИДИ 16 2.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКЛАДАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ДОГОВОРІВ 16 2.2. ОСНОВНІ ВИДИ ЦИВІЛЬНИХ ДОГОВОРІВ 25 ВИСНОВКИ 32 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 34

 8. Поняття та види підстав припинення цивільно-правового договору
  Вступ 3 1. Поняття та види підстав припинення цивільно-правового договору 4 2. Загальне поняття договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності 7 3. Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності 11 Висновок 15 Література: 16

 9. Ессе. Розірвання трудового договору за ініціативою органів, які не є стороною договору
  Ессе. Розірвання трудового договору за ініціативою органів, які не є стороною договору. 3 Практичне завдання. Скласти проект трудового договору. 10 Список використаної літератури. 13

 10. Особливості укладання договору найма жилого приміщення
  Введение 3 1. Правовое регулирование найма жилья 6 2. Договор найма (аренды) как форма реализации права на жилище 17 3. Понятие и условия (содержание) гражданско-правового договора найма (аренды) жилья 21 4. Права и обязанности участников договора найма (аренды) жилья и правовые средства обеспечения их надлежащей реализации 29 Выводы 34 Список литературы: 36

 11. Дисциплінарна відповідальність працівників: поняття, види, підстави і порядок застосування
  1. Дисциплінарна відповідальність працівників: поняття, види, підстави і порядок застосування. 3 2. Вирішити задачу 13 В акціонерному товаристві «Швейна фабрика» працювало десять працівників – акціонерів, 20 працівників за трудовим договором і 5 працівниць – за цивільно-правовою угодою. При затвердженні правил внутрішнього трудового розпорядку акціонерного товариства робочою комісією було запропоновано до переліку заходів стимулювання праці включити щоквартальне преміювання для всіх працівників у розмірі 40% посадового окладу; одноразову грошову допомогу на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку при оформленні щорічної відпустки; оплату щоденного одноразового харчування працівників у столовій підприємства. До переліку дисциплінарних стягнень було запропоновано включити такі заходи: зауваження; попередження; догану; сувору догану; штраф у розмірі п`яти відсотків середньомісячного заробітку за кожне порушення трудової дисципліни; звільнення. Проведіть правову експертизу зазначених локальних правових норм на предмет відповідності їх чинному трудовому законодавству. Список джерел 18

 12. Порядок укладення та зміст шлюбного договору. Підстави розірвання та визнання шлюбного договору недійсним
  Вступ 3 1. Порядок укладення та зміст шлюбного договору. Підстави розірвання та визнання шлюбного договору недійсним 4 2. Розірвання шлюбу в судовому порядку та в державних органах реєстрації актів цивільного стану 8 Висновок 12 3. Задача 13 Авраменко та Гончарова за порадою своїх друзів після трьох років подружнього життя вирішили укласти шлюбний договір. Оскільки Авраменко був змушений негайно виїхати за кордон, він попросив дружину самостійно піти та нотаріально посвідчити шлюбний договір. Якими мають бути дії нотаріуса? Чи має право нотаріус посвідчити договір, якщо дружина надасть йому документальне підтвердження неможливості чоловіка звернутися особисто? З якого моменту набуває чинності шлюбний договір? Яким чином вносяться зміни до шлюбного договору? Хто має право відмовитися від шлюбного договору? Література: 14

 13. Поняття господарського товариства та його види
  Вступ 3 1. Поняття та ознаки господарських товариств 5 2. Види господарських товариств 8 Висновок 15 Список використаної літератури 16

 14. Поняття про відчуття, його види, властивості
  Вступ 3 1. Загальна характеристика пізнавальних процесів. Поняття про відчуття 5 1.2. Фізіологічне підґрунтя відчуттів 6 1.3. Природа відчуттів 8 1.4. Класифікація і різновиди відчуттів 9 1.5. Загальні властивості і закономірності відчуттів. 15 1.6. Взаємодія відчуттів. 19 1.7. Поняття про сприйняття 21 2. Дослідження хронобіологічних особливостей сприйняття часу й простору 24 Висновок 27 Використана література 29 Об'єктом дослідження є процес формування сенсорного образу на основі відчуттів. Предмет дослідження – особливості формування сенсорного образу у процесі творчої діяльності. Мета дослідження полягає у вивченні процесів формування сенсорних образів на основі відчуттів та їх впливу на психічну діяльність. Метою дослідження стало вивчення хронобіологічних особливостей точності сприйняття часу й простору. Методи й організація дослідження. Усього в дослідженні взяли участь 40 чоловік: спортсмени, що спеціалізуються в різних видах спорту (9), особи, що займаються фізичною культурою (13), і не займаються спортом (18). Дослідження точності сприйняття часу й простори здійснювалося за допомогою спеціально розробленої методики, що включала завдання на оцінювання й відмірювання тимчасових і просторових інтервалів. Для оцінки сприйняття часу людиною як особистістю використаний соціально-перцептивний інтуїтивний тест, для вивчення диференціальних характеристик прогнозу часу поведінкових реакцій у діапазоні "повільно" - тест соціально-інтуїтивної перцепції динаміки поводження. Статистична обробка даних полягала в розрахунку коефіцієнтів парних кореляцій і вірогідності розходжень за критерієм T-Cтьюдента й F-Фишера

 15. Визначення поняття. Його структура, види визначень
  Вступ 3 1. Загальне визначення поняття 3 2. Зміст і обсяг поняття 5 3. Сутність, структура визначень 7 Висновок 11 Список літератури 12

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua