Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Типові ризики проекту (ID:15111)
| Размер: 440 кб. | Объем: 37 стр. | Стоимость: 100 грн. | Добавлена: 31.03.2009 |
Содержание1. Типові ризики проекту 3
2. Розробка проекту 12
Мета проекту - розробка інвестиційного проекту будівництва цеху по виробництву продуктів харчування високої якості на базі існуючого заводу...
Маркетингові дослідження ринку
Аналіз особливостей продукції та її виробництва
Розрахунки потреб у ресурсах виробництва
Техніко-економічні розрахунки
Калькуляція витрат
Точка беззбитковості та аналіз її чутливості
Розрахунки та аналіз техніко-економічних показників ефективності

Список використаної літератури 37
Додатки 38
Литература1. Аблов А.С., Довгий О.С., Гальперіна Л. П. , Грищенко А. А. Інституційні засади інноваційної економіки: міжнародний досвід та вітчизняна практика: Монографія/За заг. ред. В. Є. Новицького. - К.: Книжкове вид- во НАУ, 2005. - 198 с. 2. Агафонова И.П. Характеристика и классификация рисков инновационного проекта // Менеджмент в России и за рубежом. – 2007. – №6. – с. 41 – 48. 3. Афанасьєв М.В., Шемаєва Л.Г., Аведян Л.Й., Гордієнко Л.Ю. Інноваційні процеси в системі державного управління і місцевого самоврядування/За заг. ред. М. В. Афанасьєва. - Х.: ХНЕУ, 2006. - 210 с. 4. Василенко О. В. , Шматько В. Г. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів/За ред. В. О. Василенко. - К.: ЦУЛ, 2003. - 440 с. 5. Ильяшенко С.Н. Инновационные риски и их классификация // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №4. – с. 93 – 103. 6. Ілляшенко С. М. Економічний ризик: Навч. посібник. – 2-ге вид., доп., перероб. – К: Центр навчальної літератури, 2004. – с. 10 – 86. 7. Стеченко Д. М. Інноваційні форми регіонального розвитку: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 2002. - 254 с. 8. Федулова Л. І. Інноваційна економіка: Підручник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Либідь, 2006. - 478 с. 9. Холодний Г. О. Лізинг в інвестиційному механізмі інноваційного розвитку підприємств. - Х.: ХНЕУ, 2007. - 196 с. 10. Цигилик І. І. , Кропельницька С. О. , Мозіль О. І. , Ткачук І. Г. Економіка й організація інноваційної діяльності: Навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2004. - 128 с. 11. Щербань В. М. , Козубенко Л. Д. Товарна інноваційна політика: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2006. - 396 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Типові ризики проектів
  Вступ 2 1. Поняття ризику та невизначеності. Класифікація ризиків проекту 4 2. Причини виникнення та чинники впливу на динаміку ризиків 8 3. Основні методи аналізу ризиків 10 4. Способи зниження ризиків проектів 13 Висновок 15 Література 17

 2. Життєвий цикл проекту характеристика фази життєвого циклу проекту
  Зміст Вступ 3 1. Поняття інвестиційних проектів. 4 2. Життєвий цикл проекту 10 Висновок 14 Література 15

 3. Типові проблеми корпоративного управління
  1. Типові проблеми корпоративного управління 3 2. Способи реорганізації акціонерного товариства та вимоги щодо їх проведення 7 3. Завдання ревізійної комісії, та їх практична реалізація. Складіть звіт ревізійної комісії перед черговими загальними зборами акціонерного товариства 14 Література 18 Додаток 19

 4. Типові помилки дослідження у віковій психології та шляхи їх запобігання
  Вступ 3 1. Спостереження та експеримент як основні методи дослідження в психології розвитку 3 2. Допоміжні методи дослідження 7 3. Деякі нові теоретичні проблеми вікової та педагогічної психології 10 Висновок 12 Література 13

 5. Ризики у менеджменті
  Вступ 3 1. Класифікація ризиків в менеджменті 4 1.1. Базова класифікація ризиків 4 1.2. Інші критерії класифікації ризиків 6 2. Загальна схема процесу управління ризиками 9 3. Вимір ризику 11 Висновки 16 Список використаної літератури 17

 6. економічні ризики
  Завдання 1 3 Відомо, що при вкладанні капіталу в захід А із 5320 випадків прибуток А1 було отримано 2690 разів, прибуток А2 - 850, а прибуток A3 — 1780 разів, а при вкладанні капіталу в захід Б із 2470 випадків прибуток Б1 було отримано 400 разів, прибуток Б2 - 770 і прибуток БЗ - 1300 рази. Визначити варіант вкладання капіталу за допомогою показників математичного сподівання, дисперсії, середньоквадратичного відхи¬лення і коефіцієнта варіації. Варіант визначається за двома цифрами із табл.1: перша — для визначення прибутків при вкладанні капіталу в захід А, друга - в захід Б. Завдання 2 5 Маємо два інвестиційні проекти. Норма прибутку за кожним із них залежить від економічної ситуації. На ринку можливі два варіанти економічної ситуації: ситуація А з ймовірністю 0,3 і ситуація Б - 0,7. Різні проекти неоднаково реагують на різні економічні ситуації: прибуток першого проекту за обставин А зростає на 2,6 %, за обставин Б — на 1,5 %; прибуток другого проекту за обставин А зменшується на 2,0 %, за обставин Б зростає на 3,5 %. Для інвестиційних проектів інвестор бере позику під 2,5%. Дати оцінку проектів за математичним сподіванням прибутку. Який інвестиційний проект потрібно провести з погляду ризику банкрутства. Дати пояснення. Варіант визначається за табл.2. а1=2,6, а2 = 1,5, а3=2,0, а4 = 3,5 Завдання 3 7 Підприємство повинно налагодити виробництво певного виду продукції для задоволення потреб споживача протягом визначеного часу. Конкретна кількість споживачів невідома, але очікується, що вона може становити одне із п'яти значень - S1,S2, S3, S4 і S5. Для кожного з цих значень існує п'ять альтернативних варіантів рішень - А1, А2, А3, А4 іА5. Для кожного із можливих значень існує найкраща альтернатива з погляду можливих прибутків (табл.3). Відхилення від цих альтерна¬тив призводить до зменшення прибутків через підвищення пропозицій над попитом або неповного задоволення попиту. Розмір прибутків у грн розраховується за табл. З і варіантами табл. 4. Потрібно знайти оптимальну альтернативу випуску продукції з погляду максимізації прибутків за критеріями Байєса за умов, що ймовірності виникнення попиту відповідно становитимуть 0,1; 0,2; 0,3; 0,25; 0,15, а також за критеріями Лапласа, Вальда, Севіджа за умов повної невизначеності і Гурвіца - із коефіцієнтом оптимізму 0,6. Варіант задається за двома цифрами із табл. 4: перша - варіант визначення показників б1, б2, б3, а друга - показників с1, с2, с3. б1=2, б2=3, б3=0, с1=2, с2=2, с3=1. Таблиця 3. Прибутки за альтернативними рішеннями Альтернативне рішення Кількість споживачів S1 S2 S3 S4 S5 А1 5+б1 5+б2 2+б3 15+с3 19+с1 А2 10+б2 18+с2 16+б1 10+б3 22+б1 A3 7+б3 2+б3 14+с1 12+с1 8+с3 А4 10+с3 20+с1 10+б2 3+б2 5+с2 А5 12+с2 4+с3 5+с2 9+с2 15+б3 Ймовірності виникнення попиту Завдання 4 12 Виробник звернувся у відділ маркетингу для з'ясування сподіва¬ного попиту на товар. Дослідження відділу маркетингу показали: ймовірність того, що попит становитиме 1000 од. товару — 0,1; 3000 — 0,5; 5000 - 0,25; 8000 - 0,15. Відхилення від цих рівнів призводить до до¬даткових витрат або через перевищення пропозиції над попитом становить 2 грн, або через неповне задоволення попиту - 1 грн за одиницю. Доход від виробництва - 12 грн за одиницю. Для прийняття рішення виробнику потрібно врахувати думку директора з маркетингу і фінансового директора щодо їх корисності різних сум доходів (табл. 5). Директора з маркетингу Фінансового директора 0 10 40 70 100 0 10 40 70 100 0 7 14 35 100 0 45 72 92 100 Потрібно: визначити, скільки потрібно виробити продукції за допомогою критерію сподіваного доходу; побудувати два графіки ко¬рисності і визначити за ними відношення до ризику обох директорів; визначити корисність доходів для кожного директора і скільки одиниць продукції потрібно випустити з погляду кожного директора за правилом сподіваної корисності. Завдання 5 16 Для компанії, яка впроваджує новий проект, відомі такі показ¬ники: чутливість компанії до ринку до впровадження нового проекту - Р; безризикова ставка - krf; середня доходність ринку - km; чутливість до ринку нового проекту — βн. Потрібно розрахувати необхідну доходність нового проекту, якщо 80 % капіталу вкладається в існуючі проекти компанії і 20 % - у новий проект. За розрахованими даними побудувати лінію надійності ринку цінних паперів. Варіант визначається за двома цифрами із табл.6: перша — для визначення β=1,4 і βн=1,6, а друга – krf=14 і km=19. Література 18

 7. Ризики зовнішньоекономічної діяльності
  Вступ. 4 1. Ризики зовнішньоекономічної діяльності. 6 2. Задача на використання дерева рішень. 21 Висновок. 22 Література. 23

 8. Фінансові ризики
  1.Визначення економічного ризику. Його сутність. 3 2.Основні методи оцінки фінансового ризику 5 3.Задача 8 Розрахуйте коефіцієнт ризику та вибиріть найменш ризикований варіант вкладу капіталу. Показники Варіанти вкладання капіталу А В Власний капітал 10000 60000 Максимально можлива сума збитку 6000 24 000 Коефіціент ризику Список використаної літератури 9

 9. Ризики у підприємницькій діяльності
  Вступ 3 1. Основні причини виникнення ризику 4 2. Класифікація причин ризику 6 3. Аналіз можливих збитків 8 4. Ризик у підприємницькій діяльності 10 5. Основні підходи до процесу управління ризиком 15 Висновок 18 Список використаних джерел 19

 10. Глобалізація, її перспективи і ризики
  ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ «ГЛОБАЛІЗАЦІЯ», ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЙОГО ТЛУМАЧЕННЯ 4 2. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 7 3. ГЛОБАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЧНІЙ, ПОЛІТИЧНІЙ, КУЛЬТУРНІЙ СФЕРАХ 12 4. ГЛОБАЛЬНІ ПРОЦЕСИ СУЧАСНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ 17 ВИСНОВОК 20 ЛІТЕРАТУРА 21

 11. СТРАХОВІ РИЗИКИ І УПРАВЛІННЯ НИМИ
  Вступ 3 1. Поняття страхового ризику 4 2. Види страхових ризиків 9 3. Ризик-менеджмент і страхування 14 Висновок 22 Список використаної літератури 23

 12. Ризики слов'янської ментальності
  Вступ 3 Ризики слов’янської ментальності 4 Висновок 13 Список літератури: 14

 13. Кредитні ризики та методи їх оптимізації
  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні засади кредитного ризику та методи його оцінювання 5 1.1. Кредитний ризик і його прямо пропорційний зв’язок з дохідністю 5 1.2. Якісна та кількісна оцінка кредитного ризику 21 1.3. Способи мінімізації кредитного ризику 35 Розділ 2. Практичні аспекти оцінки та управління кредитними ризиками в Київської філії АТ „Кредит Банк Україна” 50 2.2. Загальна характеристика діяльності Київської філії АТ „Кредит Банк Україна” 50 2.2. Методи мінімізації кредитного ризику на рівні кредитної операції 59 2.3. Методи оптимізації портфельного кредитного ризику 66 Розділ 3. Проблеми шляхи мінімізації кредитних ризиків у сучасних умовах 91 3.1. Проблеми управління кредитними ризиком 91 3.2. Шляхи оптимізації кредитних ризиків у сучасних умовах 96 Висновки 107 Список використаних джерел 112-118

 14. Ризики здійснення кадрової політики
  Вступ 3 1. Характеристика кадрової політики 4 2. Ризики здійснення кадрової політики 6 Висновок 13 Список використаних джерел 15

 15. Валютні ризики та методи їх хеджування
  Зміст Вступ 3 1. Поняття і види валютних ризиків 4 2. Хеджування валютного ризику 13 3. Стратегії управління валютним ризиком за допомогою строкових угод 16 Висновок 21 Список використаної літератури 23

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua