Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ПрактикаТема: Звіт з практики (ID:15122)
| Размер: 107 кб. | Объем: 49 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 31.03.2009 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Аналіз літератури з теми та огляд нормативно-правової бази 5
2. Загальна характеристика діяльності ТОВ „__” 9
3. Характеристика кадрового потенціалу ТОВ „__” 11
4. Стимуляційна політика персоналу ТОВ „__” як засіб досягнення цілей закладу охорони здоров’я 23
5. Шляхи підвищення стимуляції праці як функція управління ТОВ „__” 32
ВИСНОВКИ 42
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44
ДОДАТКИ 47

Метою переддипломної практики є розгляд та аналіз системи стимуляції праці в закладі охорони здоров’я на прикладі ТОВ
Литература1. Абрамов В.М. та ін. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. – О.: ОКФА, 2005. – 288 с. 2. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Земменская Е.В. Психология управления. – Х.: ООО «Фортуна-пресс», 2004. – 245 с. 3. Банщиков В.М., Поппер Н.И. Среднее медицинское образование. История и современное состояние. – М.: МОНО, 1998. – 305 с. 4. Библиотека управляющего персоналом: мировой опыт. Менеджмент человеческих ресурсов: Обзорная информация / Сост. В.И.Яровой; Под ред. Г.В.Щекина. – К.: МАУП, 2005. – 240 с. 5. Богданович С.С. Мотивация на этапе формирования образа деятельности: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. психол. наук. 19.00.01. – М.: Нац. ин-т образования, 1999. – 209 с. 6. Богдашиц Е.А. Мотивация в системе функций управления персоналом: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук. 08.00.05. – М.: Белорус. гос. экон. ун-т, 2002. – 208 с. 7. Бойчик I. М., Харов М. С., Хончам М. I., Пiча Ю. В. Економiка підприємства. – Х: Каравела, 2004. – 255 с. 8. Боровский А.Б., Пототенко Т.М., Щекин Г.В. Система методов профессиональной ориентации. Методики профориентационной работы: Учеб-метод. пособие. – К.: МЗУУП, 2003. – 287 с. 9. Бурлаков Г.Р. Мотивационный климат организации // Управление персоналом. – 2005. – №87. – 75 с. 10. Венин В.Р. Основы менеджмента. Курс лекций для студентов высших учебных заведений. – М.: Знание, 2006. – 207 с. 11. Верещагина Л.А, Карелина И.М. Психология потребностей и мотивация персонала / Л.А.Верещагина, И.М.Карелина. – Х.: Гуманит. центр, 2002. – 214 с. 12. Вихановский О.С., Наумов А.К. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 2005. – 209 с. 13. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник для экономических спец. вузов. – М.: Высшая школа, 1994. – 240 с. 14. Волга Л. Чи стане панацеєю сімейна медицина? // Главный врач. – 2005. – № 56. – 40 с. 15. Вороненко Ю.В., Мінцер О.П. Реформування системи медичної освіти в світлі концепції «суспільство знань». Укр. мед. часопис, 2006 (http://www.umj.com.ua/pdf/51/1888.pdf). 16. Гаєвський Б.А. Основи науки управління: Навч. посібник. – К.: МАУП. – 2004. – 112 с. 17. Галенко В.П., Страхова О.А., Файбушевич С.И. Управление персоналом и эффективность предприятий. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 205 с. 18. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. 2-е изд. – М.: Банки и биржи, 2005. – 244 с. 19. Гирін В.М. Медична освіта // УРЕ. – Київ, 2001. – Т.6. – 88 с. 20. Горбунов В.М. Управління соціальним розвитком трудового колективу: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2002. – 260 с. 21. Гунченко М.В. Мотивація праці в умовах трансформації економіки України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01. – Д.: Дніпропетр. ун-т економіки та права., 2006. – 25 с. 22. Денисов И.Н. Медицинское образование: пути совершенствования подготовки врачей. – СПб.: Вестник Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова, 2005. – 260 с. 23. Дмитренко Г.А. и др. Мотивация и оценка персонала. – К.: Межрегион. акад. упр. персоналом, 2002. – 188 с. 24. Дмитриенко Г.А., Дорошенко Є.А. Оцінка рівня культури персоналу: Навч.-практич. Посібник. – К.: МАУП, 2002. – 207 с. 25. Дорошенко Л.С. Управление трудовыми ресурсами: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2004. – 199 с. 26. Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности. – Н.: НИМБ, 2003. – 202 с. 27. Євсєєв В. Охорона здоров’я в Україні: необхідність економічних перетворень // Ліки України. – 2006. – №11. – 45 с. 28. Журавлев П.В., Карташов С.А., Маусов Н.К., Одегов Ю.Г. Технология управления персоналом. – М.: Мысль, 2004. – 231 с. 29. Занюк С.С. Мотивація діяльності: спонукання, активність, успіх. – В.: Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки, 2003. – 267 с. 30. Інноваційна і кадрова політика у системі охорони здоров’я // Щотижневик „Аптека”. – № 30 (351). – 2006. – 42 с. 31. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТОО «Остожье», 2005. – 268 с. 32. Казанцев А.К., Подлесных В.И., Серова Л.С. Практический менеджмент: В деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах: Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М, 2001. – 222 с. 33. Карпіловська С.Я., Мітельман Р.И., Синявський В.В., Ткаченко О.М., Федоришин Б.О., Ящишин О.О. Основи професіографії: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2004. – 260 с. 34. www.microlife.com.ua – офіційний сайт компанії ТОВ „Мікролайф-Україна”.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. ЗВІТ з виробничої практики (Місце практики дитячий санаторій)
  Вступ 3 1. Ознайомлення з виробничо – господарською діяльністю підприємства Дитячий санаторій та організацією обліку 6 2. Облік власного капіталу 10 3. Облік грошових коштів та розрахунків 11 4. Облік оплати праці та страхування 18 5. Облік виробничих запасів 22 6. Облік основних засобів та інших необоротних активів 26 7. Облік довгострокових і поточних зобов’язань 30 8. Облік витрат 32 9. Облік готової продукції (товарів, робіт, послуг) та їх реалізації 36 10. Облік доходів та результатів діяльності 38 11. Автоматизація обліку на підприємстві 39 12. Звітність підприємства 40 Висновок 43 Список використаних джерел 44 Додатки 46-85

 2. ЗВІТ про виконання програми виробничої практики Спеціальність: «Менеджмент організацій». База практики дитячий санаторій
  1. Вступ. 3 2. Основні лікувальні фактори, що використовуються в санаторії 5 3. Основні установчі та нормативні документи, що регламентують діяльність санаторно-курортного закладу. 6 4 . Управління персоналом. 8 5. Управління фінансами. 15 6. Матеріально-технічне забезпечення. 20 7. Управління маркетингом. 22 8. Організація діагностичного і лікувального процесів у санаторії. 23 9. Організація харчування в санаторії. Дотримання принципів лікувального харчування. 25 10. Організація дозвілля пацієнтів 31 11. Висновки та пропозиції. 32 Список використаної літератури 34

 3. Звіт з практики
  Вступ………………………………………………………………………………… 3 РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ, ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ЕКВІВАЛЕНТІВ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ІП « »………………………………………………. 9 1.1. Організація обліку на ІП « » та коментар його облікової політики…………………………………………………... 9 1.2. Фінансовий облік еквівалентів грошових коштів на ІП « »…………………………………………………………. 14 1.3. Відображення в фінансовій, податковій та статистичній звітності еквівалентів грошових коштів……………………………………………………. 19 РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЕКВІВАЛЕНТІВ ГРОШОВИХ КОШТІВ ІП « »…………………………………………………………………………….. 22 2.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ІП « » за 2009-2010 роки……………………………. 22 2.2. Практичний економічний аналіз еквівалентів грошових коштів ІП « »…………………………………………………. 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………. 37

 4. Звіт з практики
  І. ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗІ СТРУКТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВА, ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 3 2. КОМЛЕКСНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 9 2.1. АНАЛІЗ ОБСЯГІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 9 2.2. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФОНДІВ 11 2.3. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 13 2.3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОВ «ТЕХНОСТРОЙ» 14 2.3.1. Аналіз балансу підприємства 14 2.3.2 Аналіз ліквідності підприємства 17 2.3.3. Аналіз платоспроможності підприємства 18 2.3.4. Аналіз фінансової стійкості 19 2.4. АНАЛІЗ ОБОРОТНОСТІ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ 21 2.5. АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 23 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 25 ДОДАТКИ 27

 5. Звіт з практики
  ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ В __ РАЙОНІ м. КИЄВА 5 1.1. Завдання та організаційна структура ДПІ у __ районі м. Києева 5 1.2. Функції відділів ДПІ 9 1.3. Характеристика джерел фінансування ДПІ у __ районі м. Києва 12 РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕДУРА ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛА 15 РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДДІЛУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 19 ВИСНОВОК 22 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА: 25 ДОДАТКИ 27-43

 6. Звіт з практики
  Вступ 3 1. Вивчення установчих документів підприємства – бази практики 4 2. Вивчення і аналіз організаційної структури управління підприємством 9 3. Ознайомлення із системою планування діяльності підприємства, зокрема його персоналу 12 4. Аналіз системи управління персоналом і економіки праці на підприємстві 18 5. Аналіз системи матеріального стимулювання та організації оплати праці 19 6. Аналіз системи мотивації персоналу 20 7. Аналіз основних складових роботи з персоналом 21 8. Вивчення організації інформаційного забезпечення діяльності підприємства 23 Висновки 27 Література 29 Додаток. Фінансова звітність ЗАТ «Назва» 31

 7. Звіт за практики
  Вступ 3 Розділ 1. Аналіз господарської діяльності ВАТ «__» 4 Розділ 2. Аналіз фінансової діяльності банка 13 Висновок 28 Список використаної літератури 30 Додатки 33

 8. Звіт з практики по «__»
  Вступ 3 1. Загальна системна характеристика підприємства 4 2. Управління організаційною підсистемою підприємства 5 3. Управління матеріально-технічною підсистемою підприємства 8 4. Управління виробничо-технологічною підсистемою підприємства 18 5. Управління соціально-психологічною підсистемою підприємства 21 6. Управління фінансово-економічною підсистемою підприємства 23 7. Управління ЗЕД 30 8. Управління стратегічним розвитком та конкурентоспроможністю підприємства 31 9. Управління інноваційною діяльністю підприємства 35 Висновки і пропозиції 41 Використані джерела 44 Додаток. Фінансова звітність ТОВ «МегаМакс» за 2007 р. 47

 9. Звіт з практики
  ВСТУП 3 1. Загальне ознайомлення з підприємством 4 2. Майно і власність підприємства 6 4. Фінанси підприємства 11 5. Організація менеджменту на підприємстві 22 7. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 26 10. Комп`ютеризація економічної роботи на підприємстві 29 11. Правова практика 31 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36 ДОДАТКИ 39

 10. звіт з практики
  Вступ 3 1. Вивчення установчих документів підприємства – бази практики 5 1. Вивчення установчих документів підприємства – бази практики 5 2. Вивчення і аналіз організаційної структури управління підприємством 8 3. Ознайомлення із системою планування діяльності підприємства, зокрема його персоналу 13 4. Аналіз системи управління персоналом і економіки праці на підприємстві 18 5. Аналіз впровадження біоетичних принципів в роботі персоналу Київської міської дитячої клінічної лікарні № 2 22 Висновки 32 Література 35 Додаток 38

 11. Звіт з практики
  Календарний план проходження практики ВСТУП 4 1. Інжиніринг - поняття і визначення інжинірингу 5 2. Поняття, основні принципи, система та правова діяльність підприємства 10 3. Зміст та характеристика конкретно виконаної роботи 15 Висновок 20

 12. Звіт з практики
  ВСТУП 3 1. Вивчення установчих документів підприємства — бази практики 4 2. Вивчення і аналіз організації структури управління підприємством 4 3. Ознайомлення з системою планування діяльності підприємства 7 4. Дослідження системи управління підприємством 8 5. Проведення аналізу організації робочого дня керівника 12 6. Складання схем комунікаційних зв 'язків на підприємстві 14 7. Участь у проведенні оперативних заходів на підприємстві 20 8. Організація інформаційного забезпечення діяльності менеджерів 23 9. Правове забезпечення управлінської діяльності 27 10. Індивідуальне завдання 31 Проаналізувати стан фінансового менеджменту на підприємстві 31 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36 ДОДАТКИ 38 Об’єктом виробничої практики є ПРАТ "***". Вивчення діяльності підприємства проводилося у логічній послідовності. У ході проходження практики : 1. проведено вивчення установчих документів підприємства; 2. здіснено ознайомлення з плануванням підприємства; 3. проведено вивчення і аналіз організації структури управління підприємством; 4. досліджено системи управління підприємства; 5. здійснений хронометраж робочого дня керівника; 6. розроблені схеми комунікаційних зв’язків підрозділів підприємства; 7. вивчена участь у проведенні оперативних заходів на підприємстві; 8. надана характеристика інформаційного забезпечення діяльності керівника; 9. здійснено ознайомлення з правовим забезпеченням управлінської діяльності.

 13. Звіт за практики
  Вступ 3 1. Загальне ознайомлення із структурою управління та організацією економічної роботи на підприємстві 6 2. Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів ІРІД 9 3. Аналіз фінансових результатів та їх використання 17 4. Організація грошових розрахунків на підприємстві 17 5. Фінансове планування на підприємстві 18 6. Аналіз фінансового стану підприємства 19 7. Внутрішній контроль фінансово-господарської діяльності підприємства 28 Висновки 29 Список літератури 32 Додаток. Баланс станом на 01.01.07 р. та Звіт про фінансові результати за 2006 р. 34

 14. Звіт з практики
  ЗАВДАННЯ 1. 4 Дати коротку характеристику бази практики 4 Галузева приналежність. Хлібопекарська галузь. 4 ЗАВДАННЯ 2. (Варіант 3) 11 3.1. Вивчити й описати методи професійного підбору різних категорій персоналу, що застосовуються в організації, оцінити їх ефективність 11 3.2. З’ясувати, чи є в організації кадровий резерв на заміщення ключових посад, як він формується; чи практикується планування трудової (ділової, службової) кар’єри. Заповнити таблицю 17 3.3. Навести загальну характеристику умов праці в організації, назвати робочі місця (професії, посади), а також де та які відхилення існують від нормальних умов праці. 24 Зробити аналіз основних причин втрат робочого часу через тимчасову непрацездатність працівників організації за минулий звітний рік 24 3.4. На прикладі конкретного структурного підрозділу оцінити соціально-психологічний клімат, який панує у колективі, та його вплив на ефективність діяльності організації. Додатки 31

 15. Звіт з практики
  Вступ 3 1. Загальна характеристика підприємства 4 2. Визначення чисельності та структури працівників об’єднання шкільних їдалень 8 3. Інвестиції в основні засоби 13 4. Аналіз технології виробництва 15 5. Типова продукція кондитерського цеху 28 6. Санітарні вимоги та охорона праці 30 7. Аналіз фінансово-господарської діяльності 33 Висновки 40 Література 43 Додатки 47

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua