Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз і проектування управлінської інформаційної системи підприємства (ID:15437)
| Размер: 265 кб. | Объем: 56 стр. | Стоимость: 150 грн. | Добавлена: 31.03.2009 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 7
1.1. Сутність та основні характеристики управлінських інформаційних систем 7
1.2. Класифікація інформаційних систем управління 10
1.3. Проблеми при впровадження інформаційних систем управління 13
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ПРИКЛАДІ ПП „__” 20
2.1. Характеристика підприємства – об’єкта дослідження 20
2.2. Проектування автоматизованої інформаційної системи управління на підприємстві ПП «__» 30
2.3. Аналіз програми автоматизації реклами на досліджуваному підприємстві 33
РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА ПІСЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 38
3.1. Результати проектування і впровадження управлінських інформаційних систем 38
3.2. Підвищення ефективності роботи рекламного відділу ПП „__” після впровадження управлінської інформаційної системи 41
ВИСНОВКИ 47
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50
ДОДАТКИ 53
Литература1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учеб. / М. И. Семенов и др.; Под общ. ред. И. Т. Трубилина. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 416 с. 2. Василенко В.О. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навч. посібн. для студ. вищих закл. освіти. – К.: ЦУЛ, 2003. – 419 с. 3. Власюк О.С. Можливості застосування аналітичного планування для обґрунтування та підготовки рішень на вищих рівнях управління: Монографія. – К.: Либідь, 2005. – 72 с. 4. Галіцин В. К., Бакаєв О. О., Геєць В. М. та ін. Економічна кібернетика: Підручник. – Д.: Юго-Восток, 2005. – 260 с. 5. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учеб. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 480 с. 6. Гордієнко І. В. Інформаційні системи в менеджменті: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни – К.: КНЕУ, 1999. – 128 с. 7. Єжова Л.Ф. Навчальний посібник з дисципліни «Інформаційний маркетинг» для студентів V курсу спеціальності 8102 «Економічна кібернетика» усіх форм навчання. – К.: КНЕУ. – 2001. – 299 с. 8. Єршова О.Л. Моделі, методи та засоби інформаційної технології прийняття управлінських рішень в соціально-економічних системах. – К.: Либідь, 2000. –21 с. 9. Завгородний В. П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. – К.: А.С.К., 1998. – 755 с. 10. Клементьева Е.Е. Информатизация систем управления и принятия решений в бизнесе: соц. и методол. аспекты. – М.: Дело, 2004. – 36 с. 11. Костров А.В. Введение в информационный менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 260 с. 12. Костров А.В. Основы информационного менеджмента: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 288 с. 13. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 224 с. 14. Лазарєва С.Ф. Навчальний посібник з дисципліни «Економіка та організація інформаційного бізнесу» для бакалаврів спеціальності 6102 «Економічна кібернетика» усіх форм навчання. – К.: КНЕУ, 2002. – 658 с. 15. Ларин М.В. Применение методологии информационного менеджмента в документационном обеспечении управления // Всероссийская конференция "Автоматизация делопроизводства и электронный документооборот в органах власти". – М., 2005. – 180 с. 16. Лісовець В.Т., Монке С.Ю. Мистецтво прийняття управлінських рішень: навч. посібник. – У.: Уманська державна аграрна академія, 2001. – 76 с. 17. Менеджмент организации: Учеб. пособие / З. П. Румянцева, Н. А. Саломатин, Р. З. Акберман и др. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 432 с. 18. Пономаренко В. С. Проблеми і перспективи розвитку інформаційних систем і технологій в економіці. – К.: Либідь, 2006. – 118 с. 19. Пономаренко О. І., Пономаренко В. О. Системні методи в економіці, менеджменті та бізнесі: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1995. – 240 с. 20. Ситник В. Ф., Писаревська Т. А., Єрьоміна Н. В., Краєва О. С. Основи інформаційних систем: Навч. посібник / За ред. В. Ф. Ситника. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 420 с. 21. Сопільник О.В. Технологія прийняття управлінських рішень: навч. посібник / Дніпропетр. Нац. ун-т. Ін-т. довуз. підгот. та післядип. освіти. – Д.: РВВДНУ, 2002. – 108 с. 22. Сытник В. Ф. и др. Компьютеризация информационных процессов на промышленном предприятии. – К.: Техника, 1991. – 215 с. 23. Чумаченко Н.Г. Информация и принятие решений. – К.: Основа, 2001. – 63 с. 24. Щедріна О.І. Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с. 25. Щедріна О.І. Нові інформаційні технології: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 445 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Характеристика та основні функціональні можливості управлінської інформаційної системи підприємства
  ВСТУП 3 1.Характеристика інформаційних систем підприємства 4 2. Роль інформації в управлінні підприємством 8 3. Види та структура інформаційних систем підприємства 11 4. Інформаційна система сучасного підприємства 22 ВИСНОВОК 27 ЛІТЕРАТУРА 28

 2. Універсальність і системний підхід до створення інформаційної системи підприємства
  1. Універсальність і системний підхід до створення інформаційної системи підприємства 3 2. Організація технології вирішення завдань управлінського обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку:зведений облік і звітність 7 3. Організація проведення комплексної перевірки структурних підрозділів підприємства із застосуванням інформаційної системи обліку 12 Література 16

 3. Удосконалення інформаційної системи туристичного підприємства на основі створення автоматизованого робочого місця
  ВСТУП 4 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 7 1.1. Місце і роль інформаційних систем та задачі їх створення 7 1.2. Принципи побудови інформаційних систем 15 1.3. Реалізація інформаційних систем 24 2. АНАЛІЗ ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ – базового ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 30 2.1. Загальна характеристика підприємства 30 2.2. Техніко-економічний стан базового туристичного підприємства 38 2.3. Аналіз стану інформатизації підприємства 47 Документальне оформлення послуг 47 Облік туристичних послуг 48 Собівартість туристичного продукту 48 Туризм у звітах 48 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ 56 3.1. Обґрунтування функцій програмного продукту 56 3.2. Економічний аналіз варіантів розробки програмного продукту 69 3.3. Обґрунтування ефективності впровадження програмного продукту 79 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 83 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 87 ДОДАТКИ 91-98 Метою дослідження є визначення стану інформатизації діяльності туристичного підприємства та розробка напрямків вдосконалення автоматизованої обробки інформації.

 4. Аналіз і проектування структури управління (на прикладі підприємства АПК)
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ТА ПРОЕКТУВАННЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 5 1.1. Економічна сутність поняття структури управління 5 1.2. Види управлінських структур 7 1.3. Методологія аналізу і проектування управлінських структур підприємства 10 2. АНАЛІЗ ТА ПРОЕКТУВАННЯ СТРУКРУРИ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « » 16 2.1. Загальна характеристика підприємства 16 2.2. Аналіз і проектування структури управління підприємством 19 ВИСНОВКИ 26 ЛІТЕРАТУРА 28 ДОДАТКИ 29

 5. Концепція маркетингової інформаційної системи
  Вступ 3 1. Система збору даних в маркетинговій інформаційній системі 4 2. Система обробки даних в маркетинговій інформаційній системі 14 3. Система маркетингових досліджень в маркетинговій інформаційній системі 17 4. Система уніфікованої маркетингової інформації в маркетинговій інформаційній системі 22 Висновок 24 Список літератури 26

 6. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ У МІЖНАРОДНОМУ МАРКЕТИНГУ
  ВСТУП 3 1. Особливості маркетингової інформаційної системи. 4 2. Організація маркетингової інформаційної системи. 8 ВИСНОВОК 13 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 14

 7. Основи стратегічного планування інформаційної системи
  Вступ 1. Причини вдосконалення інформаційних систем. 4 2. Впровадження нових інформаційних систем. 5 3. Приклади експертних систем і систем підтримки прийняття рішень. 11 Висновки. 15 Список використаної літератури: 16

 8. Моніторинг довкілля як складова інформаційної системи
  1. Сутність, об'єкт, предмет, методи моніторингу довкілля 3 2. Моніторинг як система спостережень за впливом на довкілля антропогенних факторів 8 3. Моніторинг як система оцінювання і прогнозування майбутнього стану довкілля 11 Список літератури 16

 9. Організаційне проектування системи управління персоналом
  Вступ 3 1. Сутність, завдання, принципи та зміст управління персоналом в сучасній організації 4 2. Місце кадрової політики в системі управління організацією 10 3. Особливості концепції ефективної системи управління персоналом 13 4. Зарубіжний досвід управління персоналом в організації 17 Висновки 25 Література 26 Додатки 27

 10. Організаційне проектування системи управління персоналом
  Вступ 3 1. Поняття організаційного проектування системи управління персоналом 5 2. Основні вимоги до організаційного проектування системи управління персоналом 12 3. Подолання опору змінам при зміні системи управління персоналом 14 Вступ 22 Список використаної літератури 24

 11. Аналіз логістичної системи підприємства (на прикладі будь-якого підприємства)
  1. Загальна характеристика підприємства 3 2. Матеріальні потоки підприємства ПП «Назва» 8 3. Закупівлена логістика підприємства ПП «Назва» 12 4. Збутова логістика підприємства ПП «Назва» 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 23

 12. Характеристика моделей життєвого циклу автоматизованої інформаційної системи управлінням підприємством
  1. Характеристика моделей життєвого циклу автоматизованої інформаційної системи управлінням підприємством 3 1.1. Поняття автоматизованої інформаційної системи управління підприємством 3 1.2. Моделі життєвого циклу автоматизованих інформаційних систем управління підприємством 4 1.3. Основні етапи життєвого циклу автоматизованих інформаційних систем управління підприємством 7 Задача 12 12 Список використаної літератури: 13

 13. Характеристика модуля «Управління персоналом для України» інформаційної системи «1С:Підприємство 8.0»
  1. Характеристика модуля «Управління персоналом для України» інформаційної системи «1С:Підприємство 8.0» 3 2. Постановка, алгоритм і технологія розв'язання задачі «Визначення планової трудомісткості річної виробничої програми підприємства» 8 Вступ 8 2.1. Опис постановки задачі 8 2.1.1. Характеристика задачі 8 2.1.2. Вихідна інформація 10 2.1.3. Вхідна інформація 12 2.2. Опис алгоритму 13 2.2.1. Призначення та характеристика 13 2.2.2. Використана інформація 13 2.2.3. Результати розв'язування 13 2.2.4. Математичний опис 14 2.2.5. Алгоритм розв'язування 14 2.3. Технологічний процес збирання й оброблення даних 18 2.4. Контрольний приклад 22 Висновок 24

 14. Аналіз логістичної системи підприємства (на базі підприємства)
  1. Коротка характеристика підприємства 3 2. Матеріальні потоки підприємства 7 3. Закупівельна логістика підприємства 10 4. Збутова логістика підприємства 12 5. Висновки 20 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 22 ДОДАТКИ 24

 15. Прийняття управлінських рішень на основі даних автоматизованої інформаційної системи управлінського обліку
  Вступ 3 1. Інформаційні технології в інтересах прийняття управлінських рішень 4 2. Сучасні технології організації системи управлінського обліку 9 Висновки 18 Література 21

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua