Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Правова статистика (ID:15723)
| Размер: 34 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 01.04.2009 |
Содержание1. Предмет статистичної науки 3
2. Етапи і методи правової статистики 12
3. Порядок заповнення та подання статистичного талона на злочин за вчинення якого особі було придявлено обвинувачення ( форма4) 15
Література 19

Литература1. Джужа О.М., Александров Ю.В., Василевич В.В., Гринчак В.М., Годлосніченко Д.І. Правова статистика: Курс лекцій / Національна академія внутрішніх справ України / О.М. Джужа (ред.). — К., 2000. — 336с. 2. Захожай В.Б., Федорченко В.С. Правова статистика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2003. — 368с. 3. Калачова І.В., Трофімова Г.Г. Правова статистика: Навч. посібник / Київський національний економічний ун- т. — К. : КНЕУ, 2005. — 298с. 4. Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Право, 2004. — 302с. 5. Камлик М.І. Правова статистика: Навч. посібник. — К. : Атіка, 2004. — 239с. : 6. Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Правова статистика: Навч. посібник для студ. вищ. юридичних закладів освіти. — Хмельницький : Поділля, 2002. — 239с. 7. Навроцька Н.Г. Правова статистика: навч. посібник. — К. : Знання, 2007. — 279c. 8. Трофімова Г.Г. Правова статистика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2001. — 76с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. правова статистика
  1. Статистичне спостереження: поняття, мета, завдання та основні організаційні форми. 3 2. Помилки вибіркового спостереження: суть, види, способи обчислення. 7 3. 9 Дані про кількість засуджених за крадіжки по області наве¬дені в таблиці. Рік 1999 2000 2001 2002 2003 Кількість засуджених, тис. чол. 5,1 4,9 5,8 7,6 8,7 Обчислити базисним і ланцюговим способами: 1) абсолютний приріст засуджених; 2) темпи динаміки (зростання); 3) темпи приросту чисельності засуджених. Зробити висновки. 4. 10 Дані про кількість засуджених та їх вік наведені в таблиці. Вік засудженого, років 20-25 26-31 32-37 38-43 Разом Кількість засуджених 15 10 5 2 32 Обчислити середній і модальний вік засудженого. Список використаної літератури 12

 2. правова статистика
  1. Основні форми та види статистичного спостереження 3 2. Способи статистичного спостереження 7 3. Взаємозв’язки показників правової діяльності 8 Література: 11

 3. Правова статистика
  1. Поняття правової статистики 2 2. Документи первинного обліку у правоохоронних органах та судах 3 Список використаних джерел 19

 4. Правова статистика, кримінологія
  1. Правила побудови рядів динаміки 3 2. Рівень, структура та динаміка організованої злочинності 7 Список використаних джерел 17

 5. Правова статистика контрольна робота
  Вступ 4 1. Що таке статистика? 6 2. Об'єкти статистичного спостереження в кримінально-правовій і цивільно-правовій статистиці. 9 Висновок 18 Використана література 20

 6. Контрольна робота правова статистика
  1. Середні величини: суть, застосування у правовій статистиці. Середня арифметична проста та зважена. 2 2. Ряди динаміки: суть, види, характеристики у правовій статистиці. 6 3. 10 Обчислити середньорічну кількість засуджених і середнє лінійне відхилення, а також інші показники варіації середньої. Рік 1999 2000 2001 2002 2003 Кількість засуджених в області з конфіскацією майна 27 30 36 47 61 4. 12 За даними таблиці визначити структуру засуджених за віком. Рік 2001 2002 2003 Загальна кількість засуджених за скоєння злочинів, тис. чол. У тому числі кількість засуджених за віком, років 232,6 222,2 230,9 14-17 18,2 17,7 20,0 18-24 60,2 61,1 64,3 25-29 43,2 41,0 42,8 30 і старші 111,0 102,4 103,8 Проаналізувати динаміку засуджених за скоєння злочинів. Зро¬бити висновки. Література 15

 7. Контрольна робота Правова статистика
  План 1. Організація проведення статистичного спостереження 3 2. Загальна характеристика середніх величин 11 Задача 14 Органами ВС зареєстровано в 2001 р. 575,5 тис. злочинів, в 2002 p.- 558,7 тис. злочинів. В тому числі злочини пов'язані з наркотичними засобами 39,8 тис. і 42,8 тис. відповідно: у сфері економіки 65,3 тис. і 65,7 тис. Визначити відносні величини динаміки ланцюговим способом. Література 15

 8. правова статистика Сталість та керованість правової статистики
  1. Сталість та керованість правової статистики 3 2. Органи, що забезпечують виконання та додержання вимог щодо безпеки ЦА. 5 3. Політ у правовій статистиці у "технічному" та "юридичному" аспектах 7 4. Класифікація та кваліфікація польотів у правовій статистиці 11 Література 18

 9. Програма статистичного спостереження злочинності (правова статистика)
  Вступ 3 1. Статистичне спостереження явищ і процесів правової діяльності 4 2. Організаційні форми, види і способи спостереження 7 3. Організація статистичного спостереження 11 4. Контроль матеріалів статистичного спостереження 13 Висновки 15 Література 16

 10. Статистика
  1. Вибірковий метод статистичного спостереження. 1 2. Статистика маркетингу. 4 Задачи 8 3. За даними балансу фірми обчислити відносні величини, які б характеризували: а) динаміку балансу; б) структуру та структурні зрушення активів; в) структуру та структурні зрушення пасивів. тис. грн Стаття активу На початок року На кінець року Стаття пасиву На початок року На кінець року Обсяг основного капіталу 5600 8200 Обсяг власного капіталу 7200 8700 Мобільні оборотні активи 3800 3300 Короткостро кова заборгованість 1900 1400 Довгострокові інвестиції 3000 3100 Довгострокові кредити 3300 4500 Баланс 12400 14600 Баланс 12400 14600 4. Із партії готових виробів (1000 ящиків) для визначення середнього строку придатності виробів потрібно здійснити серійну вибірку ме¬тодом механічного відбору так, щоб з імовірністю 0,997 середня по¬хибка вибірки не перевищувала один місяць. Знайти обсяг цієї ви¬бірки, якщо на основі попередніх досліджень відомо, що дисперсія серійної вибірки дорівнює 12. 5. Використання робочого часу за II квартал 2001 р. на підприємстві характеризується такими даними: тис. людино-днів Фактично відпрацьовано 580 Цілоденні простої 2,1 Чергові відпустки 6,2 Відпустки у зв'язку: • з пологами 0,8 • з хворобою 0,4 Інші дозволені законом неявки 0,6 Неявки з дозволу адміністрації 0,2 Прогули 0,3 Святкові та вихідні дні 8,3 тис. людино-годин Фактично відпрацьовано 4250 Із них: • понадурочне 35 • внутрішньозмінні простої 3,4 Визначити: а) фонди робочого часу та показники їх використання; б) коефіцієнти використання робочого дня та робочого періоду. 6. Відомі такі дані про установи комерційного банку: Установа банку Обсяг власного капіталу, тис. грн., за кварталами Обсяг прибутку, тис. грн., за кварталами III IV III IV І 4250 5600 6540 9850 II 3340 4720 5630 8400 III 2150 3870 3400 6850 IV 5450 6900 9300 11600 Знайти: а) індивідуальні індекси рентабельності власного капіталу комер¬ційного банку; б) загальні індекси рентабельності власного капіталу банку змінно¬го, сталого складу та структурних зрушень. Навести економічну інтерпретацію. 7. У таблиці наведені експертні оцінки ступеня ризику (у балах) і вага окремих факторів ризикової ситуації щодо виробництва нового то¬вару. Ризикова ситуація Бал ризику Вага ризикової ситуації 1 2 3 Місткість і сталість ринку 5 0,25 Конкурентоспроможність товару 3 0,35 Фінансовий стан і кредито¬спроможність 4 0,20 Рівень торговельного сервісу 2 0,15 Імідж фірми 1 0,05 Знайти середню оцінку ступеня ризику. 8. Про підприємства легкої промисловості регіону відомі такі дані: Обсяг основних виробничих фондів, млн. грн. 30 50 80 60 90 120 100 Обсяг випуску продукції, млн. грн. 3,5 4,5 6,0 5,4 7,0 8,0 6,8 Знайти залежність між випуском продукції та обсягом основних ви¬робничих фондів підприємства у вигляді рівняння лінійної регресії. Оці¬нити щільність зв'язку за допомогою лінійного коефіцієнта кореляції. 9. Визначити швидкість обертання обігових коштів підприємства та тривалість одного обороту, а також суму коштів, вивільнених з обо¬роту, за такими даними: Показник III квартал IV квартал Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. 620 840 Середні залишки оборотних коштів, тис. грн. 58 67 Література 19

 11. Статистика
  Вступ. 3 1. Методологічні основи соціально – економічної статистики. 5 ІІ. Розрахункова частина. 9 1. Статистичне групування в залежності від розв'язуваних задач підрозділяються на типологічні, структурні, аналітичні. Статистичне групування дозволяє дати характеристику розмірів, структури і взаємозв'язки досліджуваних явищ, виявити їхньої закономірності… Список використаної літератури 23

 12. Статистика
  1. Середні величини. 3 2. Статистика оплати праці 6 Задача 3 Визначити базові та ланцюгові темпи зростання, темпи приросту та середньорічні темпи зростання товарообороту промтоварного магазину за такими даними: Рік 1997 1998 1999 2000 2001 Обсяг товарообороту, млн. грн. 26 28 36 40 48 Знайти тенденцію зміни обсягу товарообороту методом аналітичного вирівнювання. Задача 4 Для двох підприємств відомі такі дані: Показник Підприємство І Підприємство ІІ червень липень червень липень Середньоспискова чисельність робітників промислово-виробничого персоналу, чол. 320 310 520 640 Фонд заробітної плати промислово-виробничого персоналу, тис. грн. 128 185 182 230 Визначити індекси динаміки середньої заробітної плати на кожному підприємстві, а також загальні індекси середньої заробітної плати змінного, сталого складу та структурних зрушень. Навести економічну інтерпретацію. Задача 5 Про вік і середній виробіток робітників підприємства відомі такі дані: Номер групи робітників 1 2 3 4 5 6 7 8 Вік робітників, років 20 25 30 35 40 45 50 55 Середньоденний виробіток, грн. 18 22 25 31 34 38 46 52 Знайти рівняння регресії, яке визначає залежність середньоденного виробітку від віку робітників, і лінійний коефіцієнт кореляції, а також оцінити його істотність. Задача 6 На підприємствах машинобудівельної галузі було проведене 5 %-ве вибіркове обстеження строків експлуатації верстатів. Одержано такі дані: Строк експлуатації верстатів, років до 5 5-10 10-15 15-20 20 і більше Кількість верстатів, од. 35 75 128 84 22 Знайти з імовірністю 0,954 межі, в яких перебуватиме середній строк експлуатації верстатів в усій машинобудівельній галузі регіону. Задача 7 На підприємстві за червень 2001 р. сума явок на роботу становила 67300 людино-днів, сума неявок — 3200 людино-днів, у тому числі 1700 людино-днів святкових та вихідних днів. Чергові відпустки становили 750 людино-днів, цілоденні простої — 180 людино-днів. Визначити: • календарний і табельний фонди робочого часу та максимально можливий фонд робочого часу; • коефіцієнти використання календарного і максимально можливого фондів робочого часу; • середньоспискову чисельність працівників підприємства. Задача 8 Одержано такі дані про підприємство: Показник ІІІ квартал IV квартал Обсяг реалізованої продукції, тис грн. 760 880 Середні залишки обігових коштів, тис. грн. 120 108 Визначити: а) швидкість обороту обігових коштів; б) тривалість одного обороту; в) суму вивільнених з оборогу коштів за рахунок збільшення швидкості обороту обігових коштів. Задача 9. Визначити, як змінився коефіцієнт осідання вкладів в установах ощад-ного банку регіону, якщо сума надходжень вкладів збільшилася з 450 тис. грн. до 840 тис. грн., а сума припливу вкладів збільшилася у звітному періоді порівняно з базовим на 12 %. Перелік використаної літератури 26

 13. Кр статистика
  Зміст 1. Реалізована продукція промисловості 3 2. Статистична комісія ООН 5 Задача 1 9 На екзамені зі статистики отримані наступні оцінки: 4 4 4 4 5 3 5 4 3 4 4 3 3 4 2 5 2 5 5 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 Побудувати дискретний варіаційний ряд розподілу й указати його елементи. Зобразити цей ряд графічно. Зробити висновки. Задача 2 11 Розрахувати кількість населення, яка буде через 5 років, виходячи з таких даних: чисельність населення у звітному році 1 млн. чол., загальний коефіцієнт смертності 8%, коефіцієнт прибуття 5%, кое¬фіцієнт вибуття 2%, коефіцієнт народжуваності 9%. Задача 3 12 Експорт товарів і послуг за рік становив 12 млрд. США, імпорт товарів і послуг 12,5, валовий внутрішній продукт – 68. Сальдо торговельного балансу: А) активні, Б) пасивні, імпортна залежність країни В) безпечна Г) небезпечна Список використаної літератури. 14

 14. Статистика
  Зміст 1. Статистичне вивчення споживання населенням матеріальних благ і послуг 3 2. Статистика основних виробничих фондів 6 Література 11

 15. Статистика
  1. Числові характеристики неперервних випадкових величин 3 2. Рівномірний, нормальний показник розподілу та їх характеристики 5 3. Однофакторний дисперсійний аналіз 9 3. Теоретичні розподіли, що використовуються у статистичних висновках 14 Література 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua