Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Основи теорії систем та системний аналіз (ID:15847)
| Размер: 23 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 01.04.2009 |
Содержание
Питання 1. Що представляє собою поняття системи. Опишіть еволюцію цього поняття. У чому полягають особливості соціально-економічних систем, відмінності? 3
1.1. Поняття системи 3
1.2. Еволюція поняття «система» 4
1.3. Особливості і відмінності соціально-економічних систем 9
Питання 2. Опишіть закономірності виникнення та формування цілей. Покажіть взаємозв’язок між закономірностями на прикладі 11
2.1. Визначення поняття «ціль» 11
2.2. Закономірності виникнення і формування цілей 12
2.3. Взаємозв’язок між закономірностями на прикладі навчання 14
Література: 19

Литература1. Губанов В.А., Захаров В.В., Коваленко А.А. Введение в системный анализ: Уч. пособие под ред. Петросяна Л.А. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1988. – 232 с. 2. Згуровський М. З., Панкратова Н. Д. Системний аналіз: проблеми, методологія, застосування. — К.: Наук. думка, 2005. — 744 с. 3. Лелюк В.А. Введение в теорию систем: Уч. пособие. В 2-х т. Т.1. – Харьков: ХНАГХ, 2008. – 320 с. 4. Лесечко М.Д. Основи системного підходу: теорія, методологія, практика: Навч. посіб. – Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2002. 5. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 3-є видання, доповнене. - 2001 р. - 608 с. 6. Пономаренко О. І., Пономаренко В. О. Системні методи в економіці , менеджменті та бізнесі. — К.: Либідь, 1995. — 240 с. 7. Принципы организации социальных систем: Теория и практика / Под ред. М. И. Сетрова. — К.; Одесса: Выща шк., Голов. издво, 1988. — 242 с. 8. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: Уч. пособие. – К.: МАУП, 2003. – 368 с. 9. Теорія систем і системний аналіз: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / Н. Б. Чорней, Чорней Р.К. - К. : МАУП, 2005. - 256 с. 10. Шарапов О. Д., Дербенцев В. Д., Семьонов Д. Є. Системний аналіз. Навч.-метод. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 231 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Основи теорії систем та системний аналіз
  А. Охарактеризуйте задачі загальної теорії систем та спеціалізованих теорій систем й різних системних концепцій, розробок. У чому їх основні відмінності? 3 Б. Поясніть суть метода вирішальних матриць. У чому полягає взаємозв'язок між цим методом та експертними оцінками? 7 Література 13

 2. Основи теорії систем та системний аналіз
  1. Суть і особливості поняття системного аналізу 3 2. Розкрити метод експертних оцінок та етапи проведення експертизи 22 Література 30

 3. Контрольна робота теорії систем і системний аналіз
  Зміст Вступ 3 1. Розкрийте поняття "елемент", "компонент", "підсистема". У чому полягають основні відмінності підсистеми від компонента. Дайте характеристику поняття "зв"язок". За якими ознаками здійснюється класифікація видів зг,"язку? 3 2. У чому полягають особливості добре організованих та погано організованих (або дифузних) класів систем? З якою метою і яким чином об"єкт дослідження можна представити у вигляді самоорганізуємої системи? 12 Список використаної літератури: 20

 4. Класифікація моделей систем (системний аналіз і логістика)
  Класифікація моделей систем 3 Вступ 3 Класифікація систем 4 Поняття та сутність моделей та моделювання 5 Класифікація та функції моделей 7 Висновки 14 Завдання № 1 16 Визначити комплексний коефіцієнт значущості критерію вибору постачальника з врахуванням рівня компетентності експерту (варіант вибирається за останньою цифрою залікової). Таблиця 3.1 Вихідні дані для виконання Завдання № 1 Критерії для Х Оцінка значущості окремими експертами 1 2 3 4 5 а 0,6 0,7 0,5 0,75 0,6 К1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 К2 0,5 0,2 0,1 0,2 0,5 КЗ 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 К4 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 К5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Завдання № 2 17 Розрахувати рейтинг для різних постачальників і порівнюючи отримані значення, визначити найкращого партнера. Пріоритет надається джерелу постачання з найбільшим сумарним рейтингом (варіант вибирається за останньою цифрою залікової). Таблиця 3.2 Вихідні дані для виконання Завдання №2 Завдання №3 18 На основі вихідних даних (таблиця 3.3) розробити стратегію управління матеріальними запасами, застосовуючи інтегрований підхід ABC — XYZ (варіант згідно з останньою цифрою залікової). Таблиця 3.3 Вихідні дані для виконання Завдання №3 Завдання №4 20 Знайти оптимальне рішення транспортної задачі використовуючи метод «північно-західного кута» та метод «найменших витрат». Варіанти завдань на¬ведені у таблиці 3.5 (згідно з останньою цифрою залікової книжки). Варіант, №2 Завдання № 5 22 Визначити умовні координати розподільчого центру методом розрахунку центра тяжіння та подати графічну інтерпретацію. Дані для розрахунків наведені в таблиці 3.6. Таблиця 3.6 Обсяг споживання та координати споживачів Список літератури 24

 5. Системний аналіз діяльності організації
  1.Стратегічний аналіз конкурентних позицій підприємства на ринку та перспектив його розвитку. 3 2. Аналіз показників фінансової стійкості організації. 6 3. Проведіть аналіз факторів і резервів збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції підприємства (на конкретному прикладі) 10 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 22 ДОДАТКИ 23

 6. Системний аналіз утворення і розвитку імперії Карла Великого
  Вступ 3 1. Біографія та початок правління Карла Великого 6 2. Імперія Карла Великого 10 3. Внутрішня політика 13 4. Культура та відносини с церквою 15 Висновок 18 Список використаних джерел 20

 7. Сутність і основні задачі загальної теорії систем
  1. Сутність і основні задачі загальної теорії систем 3 2. Охарактеризувати відмінності між спеціалізованими теоріями систем та загальною теорією систем 5 3. Задачі, предмет дослідження загальної теорії систем як метатеорії системних досліджень 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 16

 8. Основи побудови інформаційних систем у фінансових установах
  ВСТУП 3 1. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЧАСІ 4 2. СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ 11 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ 16 ВИСНОВКИ 23 ЛІТЕРАТУРА 24 ДОДАТКИ 25

 9. Основи теорії права
  1. Поняття права, його ознаки та функції 3 2. Джерела права 6 3. Поняття системи права 7 4. Реалізація норм права: загальна характеристика 10 Задача 12 Тема: Порядок користування будинком Подружжя Сидоренків і батьки чоловіка є власниками будинку, але між ними виникають спори про порядок користування володіння будинком. Угоди про розподіл кімнат у будинку між ними не досягнуто. Куди звернутися, щоб виділити частку житла у будинку для подружжя Сидоренків? Напишіть позовну заяву до суду від імені подружжя Сидоренків, дотримуючись вимог процесуального законодавства. Які документи додаються до позивної заяви? Список джерел 16

 10. Основи економічної теорії
  1. Нерівномірність економічного зростання та фази економічних циклів. 3 2. Особливості економічного регулювання економіки України. 7 Список літератури 11

 11. Основи економічної теорії
  1 Світова торгівля і всесвітній ринок товарів і послуг 3 2 Суть та види кредиту 6 3 Аграрні відносини, їх зміст та особливості 9 4 Витрати виробництва та іх види 11 5 Грошова маса її структура та показники 16 6 Економічна теорія і господарська практика 20 Список літератури 23

 12. Основи економічної теорії
  1. Позитивні та негативні риси монополії та її регулювання 2 2. Еволюція форм власності як основа формування сучасної економічної системи 7 Список використаної літератури 13

 13. Основи економічної теорії
  1. Теорії вартості та ціни товару. 3 2. Ринок товарів і послуг та проблеми його функціонування в Україні. 7 Список літератури 10

 14. основи економічної теорії
  1. Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне виробництво…………………………………………………………………………3 2. Монополія та антимонопольне законодавство 7 3. Грошово-кредитне регулювання економіки. Політика «дорогих» та «дешевих» грошей 11 Список літератури 13

 15. Основи економічної теорії
  1. Теоретичні концепції виникнення та природа грошей 3 2. Проблеми формування ринкової інфраструктури 11 Література 17

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- курьером в любом удобном для вас месте (г. Киев)

- в офисе ул. Драйзера 6 (097-087-31-72), См. схему проезда
- в офисе м. Дорогожичи (097-087-31-72)
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам (044)592-56-57, 097-087-31-72, 093-674-76-89
- Skype: diplomna1


Наши телефоны
По индивидуальным заказам и готовым работам с сайта
(044) 592-56-57, 097-087-31-72, 093-674-76-89, Skype: diplomna1


При заказе on-line, diplomna@ukr.net скидка 10%!
У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или оплатить картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.


Наши цены на новые заказы
Материал под заказ:
 • для написания вами контрольных работ - 7-10 грн. за страницу,
 • для написания вами курсовых работ - от 12 грн. за страницу,
 • для написания вами дипломных работ - от 20 грн.,
 • для решения вами задач - от 30 грн.


 • На сайте выложена база нового материала 2014 года!


  Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора 097-087-31-72, Skype: diplomna1. Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте, или забрать в офисе  Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.


  Для вашего удобства появился наш новый проект, посвященный образовательному консалтингу: специализация туризм reftur.org.ua!

  О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
  Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua