Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Основи теорії систем та системний аналіз (ID:15847)
| Размер: 23 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 01.04.2009 |
Содержание
Питання 1. Що представляє собою поняття системи. Опишіть еволюцію цього поняття. У чому полягають особливості соціально-економічних систем, відмінності? 3
1.1. Поняття системи 3
1.2. Еволюція поняття «система» 4
1.3. Особливості і відмінності соціально-економічних систем 9
Питання 2. Опишіть закономірності виникнення та формування цілей. Покажіть взаємозв’язок між закономірностями на прикладі 11
2.1. Визначення поняття «ціль» 11
2.2. Закономірності виникнення і формування цілей 12
2.3. Взаємозв’язок між закономірностями на прикладі навчання 14
Література: 19

Литература1. Губанов В.А., Захаров В.В., Коваленко А.А. Введение в системный анализ: Уч. пособие под ред. Петросяна Л.А. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1988. – 232 с. 2. Згуровський М. З., Панкратова Н. Д. Системний аналіз: проблеми, методологія, застосування. — К.: Наук. думка, 2005. — 744 с. 3. Лелюк В.А. Введение в теорию систем: Уч. пособие. В 2-х т. Т.1. – Харьков: ХНАГХ, 2008. – 320 с. 4. Лесечко М.Д. Основи системного підходу: теорія, методологія, практика: Навч. посіб. – Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2002. 5. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 3-є видання, доповнене. - 2001 р. - 608 с. 6. Пономаренко О. І., Пономаренко В. О. Системні методи в економіці , менеджменті та бізнесі. — К.: Либідь, 1995. — 240 с. 7. Принципы организации социальных систем: Теория и практика / Под ред. М. И. Сетрова. — К.; Одесса: Выща шк., Голов. издво, 1988. — 242 с. 8. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: Уч. пособие. – К.: МАУП, 2003. – 368 с. 9. Теорія систем і системний аналіз: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / Н. Б. Чорней, Чорней Р.К. - К. : МАУП, 2005. - 256 с. 10. Шарапов О. Д., Дербенцев В. Д., Семьонов Д. Є. Системний аналіз. Навч.-метод. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 231 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Основи теорії систем та системний аналіз
  А. Охарактеризуйте задачі загальної теорії систем та спеціалізованих теорій систем й різних системних концепцій, розробок. У чому їх основні відмінності? 3 Б. Поясніть суть метода вирішальних матриць. У чому полягає взаємозв'язок між цим методом та експертними оцінками? 7 Література 13

 2. Основи теорії систем та системний аналіз
  1. Суть і особливості поняття системного аналізу 3 2. Розкрити метод експертних оцінок та етапи проведення експертизи 22 Література 30

 3. Контрольна робота теорії систем і системний аналіз
  Зміст Вступ 3 1. Розкрийте поняття "елемент", "компонент", "підсистема". У чому полягають основні відмінності підсистеми від компонента. Дайте характеристику поняття "зв"язок". За якими ознаками здійснюється класифікація видів зг,"язку? 3 2. У чому полягають особливості добре організованих та погано організованих (або дифузних) класів систем? З якою метою і яким чином об"єкт дослідження можна представити у вигляді самоорганізуємої системи? 12 Список використаної літератури: 20

 4. Класифікація моделей систем (системний аналіз і логістика)
  Класифікація моделей систем 3 Вступ 3 Класифікація систем 4 Поняття та сутність моделей та моделювання 5 Класифікація та функції моделей 7 Висновки 14 Завдання № 1 16 Визначити комплексний коефіцієнт значущості критерію вибору постачальника з врахуванням рівня компетентності експерту (варіант вибирається за останньою цифрою залікової). Таблиця 3.1 Вихідні дані для виконання Завдання № 1 Критерії для Х Оцінка значущості окремими експертами 1 2 3 4 5 а 0,6 0,7 0,5 0,75 0,6 К1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 К2 0,5 0,2 0,1 0,2 0,5 КЗ 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 К4 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 К5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Завдання № 2 17 Розрахувати рейтинг для різних постачальників і порівнюючи отримані значення, визначити найкращого партнера. Пріоритет надається джерелу постачання з найбільшим сумарним рейтингом (варіант вибирається за останньою цифрою залікової). Таблиця 3.2 Вихідні дані для виконання Завдання №2 Завдання №3 18 На основі вихідних даних (таблиця 3.3) розробити стратегію управління матеріальними запасами, застосовуючи інтегрований підхід ABC — XYZ (варіант згідно з останньою цифрою залікової). Таблиця 3.3 Вихідні дані для виконання Завдання №3 Завдання №4 20 Знайти оптимальне рішення транспортної задачі використовуючи метод «північно-західного кута» та метод «найменших витрат». Варіанти завдань на¬ведені у таблиці 3.5 (згідно з останньою цифрою залікової книжки). Варіант, №2 Завдання № 5 22 Визначити умовні координати розподільчого центру методом розрахунку центра тяжіння та подати графічну інтерпретацію. Дані для розрахунків наведені в таблиці 3.6. Таблиця 3.6 Обсяг споживання та координати споживачів Список літератури 24

 5. Системний аналіз діяльності організації
  1.Стратегічний аналіз конкурентних позицій підприємства на ринку та перспектив його розвитку. 3 2. Аналіз показників фінансової стійкості організації. 6 3. Проведіть аналіз факторів і резервів збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції підприємства (на конкретному прикладі) 10 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 22 ДОДАТКИ 23

 6. Системний аналіз утворення і розвитку імперії Карла Великого
  Вступ 3 1. Біографія та початок правління Карла Великого 6 2. Імперія Карла Великого 10 3. Внутрішня політика 13 4. Культура та відносини с церквою 15 Висновок 18 Список використаних джерел 20

 7. Сутність і основні задачі загальної теорії систем
  1. Сутність і основні задачі загальної теорії систем 3 2. Охарактеризувати відмінності між спеціалізованими теоріями систем та загальною теорією систем 5 3. Задачі, предмет дослідження загальної теорії систем як метатеорії системних досліджень 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 16

 8. Основи побудови інформаційних систем у фінансових установах
  ВСТУП 3 1. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЧАСІ 4 2. СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ 11 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ 16 ВИСНОВКИ 23 ЛІТЕРАТУРА 24 ДОДАТКИ 25

 9. Основи економічної теорії
  1. Закони грошового обігу. Рівновага грошової та товарної маси 3 2. Види та роль кредиту в розвитку підприємницького бізнесу 6 Література 11

 10. Основи економічної теорії
  1. Продуктивність та інтенсивність праці. Роль транспортних галузей у підвищенні продуктивності праці 3 2. Сутність та причини економічних циклів. Фази економічного циклу. Основні причини економічної кризи в Україні 6 Використана література 9

 11. Основи економічної теорії
  Зміст Варіант І 4 1. Розкрийте зміст твердження: "Перевага ринку полягає в тому, що він сам себе охороняє". 4 2. Ціна 1 кг яблук на ринку коливається від 0,9 до 1,3 грн. Денний обсяг пропонованих для продажу яблук залежно від ціни змінюється від 500 до 900 кг. 7 а. Побудуйте графік гіпотетичних кривих попиту та пропозиції залежно від ціни. 7 б. Визначте ринкову, або зрівноважену, ціну 1 кг яблук. 7 в. Визначте величину попиту та пропозиції за зрівноваженою ціною та за офіційно встановленою ціною 1,2 грн за 1 кг яблук. 8 г. Припустимо, що уряд встановив граничну ціну на яблука 0,95 грн за 1 кг. Поясніть, які наслідки матиме це обмеження ціни. 8 д. Визначте обсяг дефіциту чи надлишку яблук на ринку, якщо офіційно буде встановлено ціну 1 грн або 1,3 грн за 1 кг. 8 е. Поясніть відмінність між зміною попиту і зміною величини попиту. Покажіть на графіку зміну попиту під впливом нецінових чинників. Розгляньте основні нецінові чинники. 9 є. Визначте, яким буде попит на яблука (еластичним чи нееластичним), якщо ціна знизилася з 1,3 до 0,9 грн, а попит збільшився з 500 до 800 кг. Проаналізуйте види еластичності попиту, наведіть їх графічну інтерпретацію. 11 3. Зазначте правильну відповідь. Кредитні гроші — це: 14 4. Спеціалізація та міжнародний поділ праці, що супроводжуються розвитком світової торгівлі: 15 5. Задача. Загальний обсяг реалізованих за рік товарів становить 900 млрд грн. З них на суму 200 млрд. грн. продано товарів у кредит з відстрочкою платежів до наступного року. Платежі за операції, здійснені раніше, становлять 150 млрд. грн.., взаємопогашені — 50 млрд грн. Гроші роблять у середньому 8 оборотів на рік. Визначте грошовий обсяг, необхідний для обігу. 15 Література 16

 12. Основи економічної теорії
  1. Сутність та основні ознаки монополії 3 2. Грошово-кредитна політика в перехідній економіці 11 Список використаної літератури 19

 13. Основи економічної теорії
  1. Позитивні та негативні риси монополії та її регулювання 2 2. Еволюція форм власності як основа формування сучасної економічної системи 7 Список використаної літератури 13

 14. Основи економічної теорії
  1 Світова торгівля і всесвітній ринок товарів і послуг 3 2 Суть та види кредиту 6 3 Аграрні відносини, їх зміст та особливості 9 4 Витрати виробництва та іх види 11 5 Грошова маса її структура та показники 16 6 Економічна теорія і господарська практика 20 Список літератури 23

 15. Основи економічної теорії
  1. Економічна система, її сутність та структурні елементи. 3 2. Ринок, його сутність і види. 4 3. Торгівельний капітал і торгівельний прибуток. 7 4. Основні напрямки формування ринкової економіки в Україні. 9 5. Економічне зростання, його суть і фактори. 12 6. Світова валютна система, її зміст і структура. 14 Список використаної літератури 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- курьером в любом удобном для вас месте (г. Киев)

- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам (044)592-56-57, 097-087-31-72, 093-674-76-89
- Skype: diplomna1


При заказе on-line, diplomna@ukr.net скидка 10%!
У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или оплатить картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2014 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора 097-087-31-72, Skype: diplomna1. Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua