Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ДипломТема: Витоки агресивності та їх профілактика (ID:16193)
| Размер: 242 кб. | Объем: 109 стр. | Стоимость: 280 грн. | Добавлена: 01.04.2009 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПСИХОЛОГІЧНИХ ВИТОКІВ АГРЕСИВНОСТІ 7
1.1. Поняття та психологічні теорії агресії 7
1.2. Ситуаційні чинники агресивної поведінки 15
1.2.1.Сім’я як чинник формування агресивності особистості 15
1.2.2. Внутрішні чинники агресивної поведінки 17
1.2.3. Зовнішні чинники агресивної поведінки 21
1.3. Становлення агресивної поведінки 22
1.4. Агресія як прояв психопатології 30
РОЗДІЛ ІІ. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 34
2.1. Характеристика вибірки і методів дослідження 34
2.2. Результати діагностичного дослідження та їх інтерпретація 40
РОЗДІЛ ІІІ. ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 50
3.1. Планування і проведення корекції 50
3.2. Дослідження ефективності проведеної корекційної програми 92
3.3. Психологічні рекомендації профілактики агресивності особистості 95
ВИСНОВОК 99
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 102
ДОДАТКИ 109

Додатки 20 стор.
Литература1. Бовть О. Б. Цінності агресивних підлітків // Цінності освіти і виховання. — К., 1997. — С.141–143. 2. Бодалев А. А., Столин В. В., Аванесов В. С., Бабина В. С., Борисова Е. М. Общая психодиагностика. — СПб. : Речь, 2003. — 439с. 3. Божович Е.Д. Психологические особенности развития личности подростка. - ML: Знание, 1979. -с. 29. 4. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве. - М.:Просвещение., 1990. - С. 15-34. 5. Булах I.C. Психологія особистісного зростання підлітка. - К.: НПУ, 2003.-е. 80 6. Бурлачук Л Ф. Психодиагностика: Учеб. для вузов. — СПб. и др. : Питер, 2003. — 350с. 7. Бурменская Г.В. и др. Возрастно-психологическое консультирование: Пробл. псих, развития детей / Г.В. Бурменская, О.А. Карабанова, А.Г. Лидере. - М.: МГУ, 1990. - 134 с. 8. Бэрон Р, Ричардсон Д. Агрессия: Учеб. пособие для студ. и аспирантов психол. фак., а также слушателей курсов психол. дисциплин на гуманитар. фак. вузов РФ. — СПб. : Питер, 1997. — 336с. 9. Бюттер К. Жить с агрессивными детьми.- М.:Просвещение.,1997. - с.1 10. Венар И., Кериг П. Психопатология развития детского и подросткового возраста. - СПб.: Еврознак; М.: Олма-Пресс, 2004. - 381 с 11. Вербальна агресія як мовно-культурний і соціальний феномен: [Матеріали конф., 10 листоп. 2005р., м.Львів] / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Кафедра іноземних мов ф-ту міжнародних відносин; Українсько-Австрійське бюро співпраці в освіті, науці і культурі / Володимир Кам'янець (наук.ред.), Оксана Гаврилів (упоряд.). — Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. — 80с. 12. Ворохов А.Д., Ершов Б.Б., Файн А.П. Агрессия как возможный пусковой механизм саморазрушающегося поведения у подростков // Саморазрушающее поведение у подростков: Сб. науч. тр.. - Л.: Ленингр. н.-и. психоневрол. ин-т, 1991. - С. 104 13. Гайдукевич Г. А. Фактори агресії: теоретичні та практичні аспекти дослідження // Київський військ. гуманіт. ін-т. Зб. наук. пр. — К., 1999. — N2 (9). — С.25–29. 14. Галушко Л. Я. Теоретичний аналіз психофізіологічних аспектів проявів агресії // Наук. зап. — К., 2005. — Вип.26, т.1. — С.325–330. 15. Денисов С. Ф. Перетворення агресії у норму поведінки (за результатами соціологічного дослідження) // Вісник. — Запоріжжя, 2002. — N1 (18). — С.157–163. 16. Дольто Ф. На стороне подростка: Пер. с фр.. - СПб.: Петербург-ХХ1 век; М: Аграф, 1997. - 278 с. 17. Дорохіна В. Т. Психологічна діагностика і корекція відхилень поведінки школяра // Педагогічні основи виховної діяльності в дитячих громадських організаціях України. — Житомир, 1998. — С.53–55. 18. Думитрашку Т.А. Структура семьи и когнитивное развитие детей //Вопр. психологии. - 1996. - №2. - С. 104-113 19. Запорожец А.В. Эмоциональное развитие дошкольника. Минск.:Педагогика., 1985.-С. 17. 20. Зінченко Л. М. Проблема профілактики та корекції проявів агресії у підлітків // Наук. зап. — К., 2005. — Вип.26, т.2. — С.145–149. 21. Знаков В.В., Радзиховский Л.А. Теоретические и методические аспекты исследования понимания ситуаций насилия агрессивными подростками // Психологические средства выявления особенностей личностного развития подростков и юношества подростка. - М.: АПН СССР, 1990. - С.80-90 22. Изучение особенностей психического развития и воспитания учащихся: Психологические методики выявления уровня личностного развития и воспитания школьников: Сб. науч. тр.. - М.: АПН СССР, 1987.-163 с. 23. Іванова В. В. Аналіз причин проявів агресії в дитячому віці // Проблеми загальної та педагогічної психології. — К., 2000. — Т.2, ч.5. — С.263–268. 24. Кирейчев А. В. Особливості сімейного виховання та агресивна поведінка дитини // Наук. зап. — К., 2005. — Вип.26, т.2. — С.241–244. 25. Кобильченко В. В. Корекція особистісного розвитку засобами соціально-психологічного тренінгу // Проблеми освіти. — К., 1998. — Вип.9. — С.67–74. 26. Кондратьев М. Ю. «Подросток в замкнутом круге». - М.:«Институт практической психиатрии», Воронеж: НПО «Модэкс», 1997. 27. Кравчук С. Л. Особливості агресивних проявів особистості в залежності від її гендерної ролі // Психологія. — К., 2000. — Вип.3 (10). — С.87–92. 28. Кравчук С. Л. Психологічні особливості використання агресії з метою розрядки емоційного напруження // Проблеми загальної та педагогічної психології. — К., 2004. — Т.6, вип.3. — С.178–182. 29. Крайг Г. Психология развития. - СПб.: Питер, 2000. - 992 с. 30. Крайнюк В. М. Становлення і розвиток феномену агресії // Київський військ. гуманіт. ін-т. Зб. наук. пр. — К., 1998. — Вип.2 (7). — С.16–21. 31. Креч Д., Крачфилд А., Ливсон Н. Нравственность, агрессия, справедливость. //Вопросы психологии. - 1992. - №1-2. - С. 4-10. 32. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Ярославль.:Литера., 1997. - С. 73. 33. Кузьмина Н.В. Научно-практические методы анализа педагогической ситуации // Психология - производству и воспитанию. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1977.-С. 211-224 34. Ле Шан Э. Когда ваш ребенок сводит вас с ума. - М.:Педагогика.-1989.-С.15. 35. Литвиненко Ю. П. Агресивна поведінка в дитячому віці // Відносини в психотерапевтичному процесі. — Вінниця, 2000. — С.187–189. 36. Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном / Сост. Г.А.Дубровская. – М.: Дет. лит., 1989. – 238 с. - С. 28 – 29. 37. Ломова Т. О. Специфіка взаємозв’язку форм прояву агресії та психічних станів у підлітків // Вісник. — Х., 2003. — Вип.11. — С.150–154. 38. Лоренц К. Агрессия. - М.:Просвещение., 1994. - С.26. 39. Мелоян А. Е. Аналіз феномена агресії в психологічних дослідженнях // Вісник. Сер. Психологія /Харківський держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2001. — Вип.7. — С.126–130. 40. -Минск.:Литера., 1996. С.71. 41. Назаретян А. П. Агрессия, мораль и кризисы в развитии мировой культуры (Синергетика исторического прогресса): Курс лекций. — 2. изд., дораб. и доп. — М. : Наследие, 1996. — 184с. 42. Обозов Н. Н. Психодиагностика личности: Сб. психол. тестов / Академия психологии, предпринимательства и менеджмента. — СПб., 2000. — 112с. 43. Остроухов В. В. Агресія та деструктивність особи: соціальні або психологічні передумови насилля? // Суспільство. Держава. Армія. — К., 1999. — Вип.2: Суспільні науки: філософія, соціологія, політологія. — С.70–77. 44. Парене Г. Агрессия наших детей. - М.:Лайнер., 1997. - с. 17 45. Паренс Генри. Агрессия наших детей / Л.Г. Герцик (пер.с англ.), А.В. Решетникова (пер.с англ.). — М. : Форум, 1997. — 160с. 46. Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяконов Г.В. Практикум з загальної психології. – К.: Знання, 2000. – С. 88 - 93. 47. Перлз Ф C. Эго, голод и агрессия / Д.Н. Хломов (науч.ред.и вступ.статья), Н.Б. Кедрова (пер.), А.Н. Костриков (пер.). — М. : Смысл, 2000. — 358с. 48. Практическая психодиагностика: Методики и тесты:Учеб. пособие / Д Я Райгородский (ред.-сост.). — Самара : Издательский дом "БАХРАХ-М", 2002. — 668с. 49. Психология современного подростка / Под ред. Д.И. Фельдштейна. -М.: Педагогика, 1987. - 236 с. 50. Пупцева Т. В. Напрямки психологічної профілактики та корекції конфліктних стосунків // Конфлікти в суспільстві: діагностика і профілактика. — К.; Чернівці, 1995. — С.93–97. 51. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста./ Под ред. А.В. Запорожца., Л.З. Неверович., - М.Лросвещение., 1986.-С.15. 52. Романенко Є. М. Синергетичні засади подолання агресії // Синергетика: процеси самоорганізації технічних, технологічних та соціальних систем. — Житомир, 2003. — С.68–72. 53. Румянцева Н.М. Агрессия и контроль.// Вопросы психологии. - 1992.-№ 5,6.-С.35-40. 54. Сароян В. Война // Школьный психолог. – 2002. - №. 5. – С. 31. 55. Семенюк Л.М. Психологическая сущность агрессивности и ее проявления у детей подросткового возраста./Методические рекомендации в помощь педагогам - практикам. - М., 1991.- С. 16. 56. Современный словарь по психологии./Под ред. В.В. Юрчука. -Минск.Современное слово., 1998.-С.7. 57. Тарновська О. Агресія як предмет дослідження // Науковий вісник/Чернівецький ун-т. — Чернівці, 2001. — Вип.122: Педагогіка та психологія. — С.200–203. 58. Фельдштейн Д.И. Психология личностного развития подростка // Сов.педагогика. - 1991. - №4. - С. 31-38 59. Формирование личности в переходный период от подросткового к юношескому возрасту / Под ред. И.В. Дубровиной. - М.: Педагогика, 1987.-160 с. 4 60. Фотуйма О. Агресія і спорт // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — Івано-Франківськ, 2003. — Вип.8, ч.2. — С.197–204. 61. Фрейд 3. Психология бессознательного. - М.:Просвещение., 1990. -С.447. Фрейд 3. Сновидения. -М.:Просвещение., 1991. - С. 14. 62. Фрейд 3. Я и Оно. -Тбилиси.: Гринко., 1991. -С. 375. 63. Фурманов И.А. Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция. 64. Хекхаузен X. Мотивация и деятельность. Т.1. - М.:Просвещение., 1986. -С.365-405. 65. Холл Кэлвин С, Линдсей Гарднер. «Теория личности». - М. «КСП+», 1997 66. Холлигер В. Человек и агрессия. -М.:Просвещение., 1985. - С.35. 67. Чернова Л. П. Деякі теоретичні підходи до психологічної корекції // Психологія. — К., 2002. — Вип.16. — С.62–66. 68. Чёрный Е.В. Социокультурные детерминанты личности подростка // Наука і освіта. - 2004. - №1. - С. 60-66 69. Шварцер Р., Ерусалем М., Ромек В. Русская версия шкалы общей самоэффективности Р.Шварцера и М. Ерусалема // Иностр. психология. – 1996. - № 7. – С. 71 – 76 70. Шебанова В. І. Зниження агресії у дітей із затримкою психічного розвитку засобами ритміко-тілесних і релаксаційних вправ // Психологія. — К., 2001. — Вип.14. — С.251–258. 71. Шебанова В. І. Обгрунтування проективного методу в дослідженнях агресії // Психологія. — К., 2000. — Вип.3 (10). — С.58–66. 72. Шевандрин Н И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. — М. : Владос, 1998. — 512с. 73. Шульц - Вильд М. Наш ребенок. - М.:Педагогика., 1992. - С.21. Эмоциональные нарушения и их коррекция./ Под ред. В. В. Лебединского, О.В. Никольской., - М.:Просвещение., 1988. - С.27. 74. Яковенко А. О. Проблема агресії в західній психологічній науці // Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Вісник. Серія: Військово-спеціальні науки. — К., 2001. — Вип.4. — С.76–80. 75. Вandura A., Wultur R. Social lerning and personality development. - N.Y.,1995.-331 pp. 76. Berkovits L. Aggression: A social psychological analysis. - N.Y., - 1962. -225 p.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Мусульманське право джерело та їх витоки
  Вступ 3 1. Поняття мусульманської правової системи 4 2. Виникнення і розвиток мусульманського права 6 2.1. Виникнення ісламу. Об'єднання арабів та виникнення халіфату 6 2.2. Розкол мусульманського світу на шиїтів та суннітів 10 2.3. Традиційні мусульманські правові системи 15 3. Джерела мусульманського права 22 4. Система та норми мусульманського права 25 5. Мусульманське право в сучасних правових системах: загальна характеристика 31 6. Особливості судової системи 35 Висновок 38 Список використаної літератури 40

 2. Фашизм - витоки, сутність, форми прояву
  Вступ 3 1. Витоки, поява та сутність ідеології фашизму. 4 2. Форми прояву фашизму: історія та сучасність 10 Висновки 15 Література 16

 3. Психоаналіз, його філософські витоки і підгрунтя
  Вступ 3 1. Психологія - наука про психіку як єдність свідомого і несвідомого, зовнішнього і внутрішнього психічного у взаємодії людини зі світом 4 2. Філософські джерела психоаналізу 8 3. Вплив ідей Липпса створення психоаналітичного вчення про людину 9 Висновки 13 Список літератури 14

 4. Зв'язок телевізійних переваг підлітків з рівнем їх агресивності
  Вступ 3 Розділ І. Проблеми агресивності та її генезу у психологічній теорії та практиці 5 1.1. Психологічний стан особистості підлітка 5 1.2. Природа й структура агресії 11 1.3. Теорія агресії 12 1.4. Вплив сцен насилля на формування агресивності 15 Розділ ІІ. Емпіричне дослідження психологічних особливостей прояву агресії у підлітковому віці 19 2.1 Обґрунтування методів емпіричного дослідження 19 2.2 Аналіз результатів емпіричного дослідження 23 Висновки 28 Використана література 30 Обєкт дослідження – агресивна поведінка молодших школярів. Предмет дослідження – особистісні та соціально-психологічні передумови виникнення і розвитку агресивних реакцій підлітків. Мета дослідження полягає у зясуванні факторів, що впливають на виникнення агресивних реакцій у дітей. Гіпотези дослідження: – для дітей шкільного віку, схильних до агресивних форм реагування, є характерними пов´язані між собою (придатні для об´єднання у відповідний симптомокомплекс) властивості: специфічні особливості самосвідомості, а також індивідуально-психологічні та соціально-психологічні передумови функціонування особистості. У відповідності з поставленою метою і гіпотезами дослідження були поставлені такі завдання: 1. В ході теоретичного аналізу виявити фактори, які сприяють виникненню і закріпленню агресивних проявів у підлітків. 2. Визначити, використовуючи комплекс психодіагностичних методів і методик, психологічний симптомокомплекс агресивних реакцій у підлітків.

 5. Культура Стародавнього світу. Витоки української культури
  1. Культура Стародавнього світу 3 2. Витоки української культури 7 Список використаної літератури 15

 6. Зв’язок телевізійних переваг підлітків з рівнем їх агресивності
  Вступ 3 Розділ І. Проблеми агресивності та її генезу у психологічній теорії та практиці 5 1.1. Загальна психологічна характеристика 5 підлітка 5 1.2. Аналіз теорії агресії 11 1.3. Вплив сцен насилля на формування агресивності 15 Розділ ІІ. Емпіричне дослідження психологічних особливостей прояву агресії у підлітковому віці 21 2.1 Обґрунтування методів емпіричного дослідження 21 2.2 Аналіз результатів емпіричного дослідження 32 Висновки 38 Використана література 40 Мета дослідження полягає у зясуванні факторів, що впливають на виникнення агресивних реакцій у дітей. Гіпотези дослідження: – для дітей шкільного віку, схильних до агресивних форм реагування, є характерними пов´язані між собою (придатні для об´єднання у відповідний симптомокомплекс) властивості: специфічні особливості самосвідомості, а також індивідуально-психологічні та соціально-психологічні передумови функціонування особистості.

 7. Руська національна філософія: витоки та джерельна база
  ЗМІСТ 1. Зачатки філософування періоду формування руської держави 3 2. Зв’язок витоків філософування з мораллю 4 3. Вплив українства на формування руської національної самосвідомості 7 Висновок 15 Список використаної літератури 16

 8. Профілактика злочинності
  Вступ 3 1. Поняття та зміст профілактики злочинності 5 2. Завдання, функції та види профілактики злочиності 12 3. Суб’єкти та об’єкти профілактики злочиності 19 Висновки 30 Використана література 33

 9. Вплив поведінки батьків на розвиток агресивності у молодших школярів
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення проблеми агресивності молодших школярів 5 1.1. Психологічні теорії агресивності 5 1.2. Прояви агресивної поведінки дитини 13 Розділ 2. Вплив поведінки батьків на формування агресивної поведінки дітей 6-10 років 21 2.1. Поведінка батьків - приклад виховання агресивності 22 2.2. Рекомендації щодо корекції агресивної поведінки дітей молодшого 25 шкільного віку 25 Висновок 40 Список використаної літератури 42

 10. Договір морського страхування – витоки, умови, реалізація договору
  1. Історія розвитку морського страхування 5 2. Основні положення договору морського страхування 6 3. Умови та правила страхування 11 4. Міжнародні організації, які займаються проблемами морського страхування 13 ВИСНОВКИ: 16 Список використаної літератури: 17

 11. Профілактика необережної злочинності
  Вступ 3 1. Кримінологічна характеристика необережної злочинності 5 2. Причини та умови, що призводять до вчинення злочинів з необережності 16 3. Основні напрямки профілактики злочинів з необережності 21 Висновки 28 Перелік використаних джерел 31

 12. Прогнозування і профілактика конфліктів
  1. Конфлікт, його ознаки, функції, структура та динаміка 3 2. Психологічні методи попередження конфліктів. Емпатія 9 3. Розвязання, управління та попередження конфліктів Психодіагностика та прогнозування конфліктів 14 Список використаної літератури 20

 13. Психологічні причини виникнення та прояву агресивності в підлітковому та юнацькому віці
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І 5 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ АГРЕСІЇ 5 1. 1. Поняття, сутність та особливості агресії 5 1.2. Теорії агресивної поведінки в психологічній науці 8 1.3. Ситуаційні чинники агресивної поведінки 12 РОЗДІЛ ІІ 17 ДІАГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АГРЕСИВНОСТІ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ТА ЮНАЦЬКОГО ВІКУ 17 2.1. Обґрунтування емпіричного дослідження 17 2.2. Проведення діагностичного дослідження агресивності особистості дітей підліткового та юнацького віку 18 2.3. Аналіз результатів психологічного дослідження 24 РОЗДІЛ ІІІ 29 РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПРОВЕДЕННЮ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ 29 ВИСНОВОК 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35 ДОДАТКИ 37-40 Метою роботи є особливості діагностики і корекції агресивної поведінки дітей підліткового віку. Базою експериментального дослідження була ЗОШ.

 14. Специфіка дитячої агресивності і способи її корекції зусиллями спеціаліста та батьками
  Вступ 3 1. Агресивні тенденції в дитячій поведінці 4 2. Концепції та форми дитячої агресії 8 3. Напрями корекційної роботи 12 Висновки 17 Список використаної літератури 18

 15. Корекція і профілактика аутоагресивної поведінки
  Вступ 2 Теоретичний аналіз соціально-психологічних передумов аутоагресивної поведінки 3 Фактори ризику аутоагресивної поведінки і її рецидування 10 Відомі способи корекції й попередження ауто агресивної та суїцидальної поведінки 11 Висновок 14 Список літератури 18 Предмет: суїцидологія

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua