Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Адміністративно-Правовий статус центральних органів виконавчої влади (ID:16424)
| Размер: 35 кб. | Объем: 37 стр. | Стоимость: 105 грн. | Добавлена: 01.04.2009 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Загальна характеристика центральних органів виконавчої влади, як суб’єктів адміністративних правовідносин 5
1.1. Адміністративний статус центральних органів державної виконавчої влади 5
1.2. Особливості змісту адміністративно-правового статусу центральних органів виконавчої влади 6
Розділ 2. Види центральних органів виконавчої влади 9
2.1. Види центральних органів виконавчої влади в державному механізмі 9
2.2. Становлення видів центральних органів виконавчої влади 11
Розділ 3. Зміст діяльності центральних органів виконавчої влади 16
3.1. Поняття змісту діяльності центральних органів державної виконавчої влади 16
3.2. Повноваження центральних органів державної виконавчої влади 20
Розділ 4. Урядові органи державного управління 27
Висновки 32
Список джерел 34

Литература1. Конституція України від 28.06.1996. № 254к/96-ВР. // Відомості Верховної Ради , 1996, № 30, ст. 141. 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення. від 07.12.1984. № 8073-X Відомості Верховної Ради Української РСР 1984, додаток до № 51, ст.1122. 3. Указа Президента України “Про зміни в системі центральних органів державної виконавчої влади України” від 25 лютого 1992 року N 98 4. Указу Президента України “Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади” від 27.12.2001 року Урядовий кур'єр. № 12. Січень. 2002 5. Указом Президента України від 12 березня 1996 року “Про Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України” Урядовий кур'єр. №54. Квітень1996 6. Указ Президента РФ від 30 вересня 1992 року № 1148 "Про систему федеральних центральних органів виконавчої влади" // Збірник нормативних актів Російської Федерації. № 28. 1992. Ст. 874 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 р. N 403 " Про затвердження граничної чисельності працівників апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та встановлення ліміту легкових автомобілів, що їх обслуговують" // Урядовий кур'єр. № 32. Березень. 2000 8. Аверьянов В. Б. Организация аппарата государственного управления. — К., 1985., с. 84 9. Авер'янов В. Адміністративне право України: доктринальні аспекти реформування // Право України. — 1998. — № 12 10. Авер'янов В. Б., Крупчан О. Д. Виконавча влада: консти¬туційні засади і шляхи реформування. — Харків, "Одисей", 1998., с. 84 11. Агапов А.Б. Административная ответственность: Учебник. - М.: «Статут», 2000. - 251с. 12. Административное право Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. А37 [Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец./ Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др.]; Под ред. проф. Ю.П. Битяка. — Харьков: Право, 2003. — 576 с. 13. Адміністративна відповідальність в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. доц. А.Т.Комзюка. 2-е вид., перероб. і доп. – Харків: Ун-т внутр. справ, 2000. – 99 с. 14. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підручник. - Київ: Українська академія внутрішніх справ. 1995,- 177 с. 15. Адміністративне право України [Підручник для юрид. вузів і фак. / АЗІ Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук та ін.]; За ред. Ю. П. Битя-ка. - Харків: Право, 2000. - 520 с. 16. Адміністративне право України. Навч. посібник – Тернопіль : Карт бланш, 2004. – 579 с. 17. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В.Ківалова. — Одеса: Юридична література, 2003. - 896 с. 18. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк – К.: Юрінком Інтер. 2005. – 544 с. 19. Бахрах Д. Н. Административная власть как вид государ¬ственной власти // Государство и право. — 1992. — № 3. 20. Бахрах Д. Н. Административное право: Учебник для ву¬зов. - М.,1997., с. 485 21. Бюджетна система України. Навчальний посібник. Під ред. докт. економ. наук проф. Юрія С.І. та канд екон. наук Бескида Й.М. Київ. “НІОС” 2000. – 396 с. 22. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б.Авер'янова. — К.: Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. - 668 с. 23. Гончарук С. Т. Суб'єкти адміністративного права. — К , 1998., с. 142 24. Державна служба в Україні: розвиток і перспективи // Урядовий кур'єр. — 1996. — 29 лютого. 25. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б.Авер'янова. — К.: Факт, 2003. — 384 с. 26. Драго Р. Административная наука. — М., 1982., с. 142 27. Калаянов Д.П., Остюченко СМ., Аносенков A.A. Правова регламентація адміністративного затримання правопорушників міліцією України: Науково-практична розробка. — Вид. 2-е, доп. — Одеса: Одеський ін-т внутр. справ, 2002. — 42 с. 28. Ківалов С. В., Біла Л. P. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. — Вид. друге, перероб. і доп. — Одеса: Юридична література, 2002. — 312 с. 29. Коваль Л. В. Адміністративне право України: Курс лек¬цій. - К., "Вентурі", 1998., с. 228 30. Кодекс про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами: / Відп. Ред. Е.Ф. Демський: Юрінком Інтер, 2001. – 1088с. 31. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. – 2- ге вид., допов. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 752 с. 32. КолпаковВ.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник – К.: Юрінком Інтер. 2003. – 736 с. 33. Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник. -Луцьк: Ред.-вид. відд. "Вежа " Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. -558 с. 34. Марчук Е., Селиванов А. Какой быть административной реформе // Голос Украины. — 1997. — 18 ноября. 35. Овсянко Д. М. Административное право. — М., "Норма", 1997., с. 384 36. Тихомиров Ю. А. Курс административного права и про¬цесса. - М., 1998., с. 451 37. Ткач Г. Й., Мартьянов І. В. Державна виконавча влада в Україні. // Вісник Львівського університету. — 1994. — Вип.31. 38. Цветков В. В. Державне управління: Основні фактори ефективності (політико-правовий аспект). — Харків, 1996., с. 211 39. Юсупов В. А. Теория административного права. — М., 1985., с. 290
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Центральні органи виконавчої влади в системі органів виконавчої влади. Допоміжний апарат органів державної влади в Україні (нове законодавство)
  Вступ 3 1. Центральні органи виконавчої влади в системі органів виконавчої влади 4 2. Допоміжний апарат органів державної влади в Україні 14 Висновок 26 Література 27

 2. Дослідити ПРИМІРНУ ІНСТРУКЦІЮ з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
  1.Дослідити ПРИМІРНУ ІНСТРУКЦІЮ з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади 3 2. Назвати вимоги до підготування та оформлення документів до засідань колегіальних органів 7 3.Навести приклад контракту 11 ЛІТЕРАТУРА 15

 3. Діловодство. Дослідити ПРИМІРНУ ІНСТРУКЦІЮ з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
  1. Дослідити ПРИМІРНУ ІНСТРУКЦІЮ з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади. 3 2. Назвати вимоги до підготування та оформлення документів до засідань колегіальних органів. 8 3. Навести приклад контракту. 15 Контракт на оренду обладнання Список використаної літератури. 18

 4. Дослідити Примірну інструкцію з діловодства з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
  1 Дослідити Примірну інструкцію з діловодства з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади 3 2. Назвати вимоги до підготування та оформлення документів до засідань колегіальних органів 10 3. Навести приклад контракту 13 Список літератури 18

 5. Повноваження органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій з питань цивільного захисту
  1. Повноваження органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій з питань цивільного захисту. 3 2. Біологічний захист населення та його значення для життєдіяльності людини. 9 3. Загальні принципи превентивного та оперативного (аварійного) планування заходів зниження ризиків і зменшення масштабів надзвичайних ситуацій. 16 Література 24

 6. Система місцевих органів виконавчої влади
  Вступ 3 1. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій 6 2. Порядок формування, структура, функції та повноваження місцевих державних адміністрацій 14 3. Порядок призначення та відповідальність голів місцевих державних адміністрацій 34 4. Підстави та порядок припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій 36 Висновок 37 Список використаних джерел 41

 7. Порівняння органів виконавчої влади двох країн
  Вступ 3 РОЗДІЛ 1. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ 5 1.1. Місце та роль Кабінету Міністрів України в системі органів державної влади 5 1.2. Центральні органи виконавчої влади України 13 1.3. Місцеві органи виконавчої влади в України 20 РОЗДІЛ 2. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ 26 2.1. Федеральний уряд Федеративної Республіки Німеччини 26 2.2. Центральні органи виконавчої влади Федеративної Республіки Німеччини 29 2.3. Федералізм і самоврядування 32 Висновки 35 Список джерел 39

 8. Повноваження органів виконавчої влади в галузі земельних відносин
  Вступ 3 1. Повноваження органів виконавчої влади в галузі земельних відносин 4 2. Основні завдання та повноваження Держземінспекції 9 3. Державний контроль органами виконавчої влади за використанням та охороною земель 12 Висновок 18 Список використаної літератури 20

 9. Роль місцевих фінансових органів в системі виконавчої влади
  Вступ 3 1.Виконавчі органи влади 4 2. Види органів виконавчої влади 7 3.Місцеві державні адміністрації 12 Висновок 14 Література 15

 10. Повноваження місцевих органів державної виконавчої влади з управління майном
  Вступ 3 1. Органи, наділені повноваженнями щодо управління державною власністю 6 2. Місцеві органи державно виконавчої влади, що здійснюють управління майном та їх повноваження 10 3. Аналіз проекту закону про управління державною власністю 23 Висновки 27 Література: 30

 11. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
  ВСТУП 3 1. Загальна характеристика виникнення та правової регламентації інституту президентства 1.1. Виникнення інституту президентства. 5 1.2. Особливості правової регламентації інституту президентства в Україні. 9 2. Характеристика адміністративно-правового статусу Президента України 2.1. Основні функції і повноваження Президента. 15 2.2. Характеристика статусу Президента України 25 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31

 12. Вдосконалення правового статусу органів виконавчої влади в контексті адміністративної реформи
  Вступ 3 1. Ознаки та правове становище органів виконавчої влади в контексті адміністративної реформи 5 2. Система органів виконавчої влади в контексті адміністративної реформи 13 3. Виконавча влада та органи виконавчої влади в контексті змін до Конституції України 19 4. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади в контексті адміністративної реформи їх взаємодія 23 Висновки 26 Список джерел 29

 13. Вдосконалення правового статусу органів виконавчої влади (у контексті адмін реформи)
  Вступ 3 1. Конституційно-правові засади системи органів виконавчої влади в України 6 1.1. Виконавча влада в системі поділу державної влади 6 1.2. Система органів виконавчої влади України та конституційно-правові принципи її організації 10 1.3. Конституційно-правовий статус основних елементів системи органів виконавчої влади України 14 2. Розвиток конституційних основ виконавчої влади в сучасній Україні 17 2.1. Передумови та напрями генезису конституційних основ виконавчої влади в Україні 17 2.2. Конституційно-правові основи забезпечення системності функціонування виконавчої влади 18 3. Проблеми конституційно-правового регулювання державної служби в Україні 20 3.1. Інститут правового регулювання державної служби в системі конституційного права України 20 3.2. Конституційно-правові основи реформування державної служби в сучасній Україні 24 Висновок 27 Література 32

 14. Адміністративно-правовий статус спеціальних (вільних) економічних зон
  Вступ. 3 1. Поняття і класифікація спеціальних (вільних) економічних зон. 6 2. Цілі і правові основи створення та функціонування спеціальних економічних зон. 11 3. Управління спеціальною (вільною) економічною зоною. 21 Заключення. 24 Література. 26

 15. Адміністративно-правовий статус спеціальних (вільних) економічних зон
  Вступ. 3 1. Поняття і класифікація спеціальних (вільних) економічних зон. 6 2. Цілі і правові основи створення та функціонування спеціальних економічних зон. 11 3. Управління спеціальною (вільною) економічною зоною. 21 Заключення. 24 Література. 26

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua