Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Теорія ймовірності задачі а = 9, b = 5, вар. 9 (ID:16525)
| Размер: 142 кб. | Объем: 13 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 10.06.2009 |
Содержаниеа = 9, b = 5
Завдання 1. Маємо дві партії деталей. У першій партії 95 годних і 3 браковані деталі. У другій – 10 годних і 4 браковані. Із кожної партії навмання беруть по одній деталі. Знайти ймовірності:
1) обидві деталі годні;
2) обидві деталі браковані;
3) одна деталь годна, а друга бракована.
Завдання 2. Деталі на конвеєр поступають із двох автоматів. Від першого – 60%, від другого – 40%. Перший автомат дає 9% браку, другий – 5%. Деталь, яка поступила на конвеєр, виявилась стандартною. Знайти ймовірність того, що деталь виготовлена першим автоматом.
Завдання 3. Серед 22 виробів три першого ґатунку, чотири другого, а решта з дефектами. Навмання беруться 4 вироби. Знайти закон розподілу випадкової величини X – числа стандартних виробів серед навмання взятих. Обчислити М(X) та D(X).
Завдання 6. У залежності від режиму температур випадкова величина опору розподілена по закону, який задається щільністю розподілу ( ). Знайти закон розподілу величини струму в мережі, якщо напруга у мережі і .
Завдання 7. На основі приведених вибіркових даних:
1) побудувати інтервальний ряд ( );
2) згідно інтервальному ряду побудувати гістограму розподілу відносних частот;
3) знайти числові характеристики вибіркової сукупності , , , , , .
Варіанти завдань визначаються так: значення реалізацій випадкових величин, які приведені у відповідному варіанті перераховуються за формулою:

При перетвореннях у дробовій частині зберегти стільки ж знаків, скільки у початкових даних.
8,22 1,34 3,18 -8 ,42 -7,92 10,99 -19,44
10,43 12,58 8,36 -18,19 -3,44 14,50 11,62
-5,06 18,48 14,86 -17,75 17, 98 -5,44 0,99
10, 68 -17,86 3,70 -1,25 -8,07 4,91 5,91
-9,45 -8,83 13,19 12,98 3,57 19,44 16,44
- 10,93 7,80 19,20 -10,24 1,35 -15,75 19,98
7,05 -19,37 3,01 -16,00 -15,88 11,96 -8,62
-18,17
Перевірити з рівнем значущості гіпотезу про закон розподілу у сукупності: рівномірний закон розподілу, . Оцінки параметрів . Використати критерій узгодженості Пірсона.
Варіант № 9.
Завдання 2.1. Задано ряд розподілу випадкової величини
xi -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
Рi 0,09 0,08 0,1 0,02 0,02 0,2 0,08 0,1 0,2 0,11
Побудувати та обчислити: а) Многокутник розподілу, б) Функцію розподілу, в) Графік функції розподілу, г) Моду, д) Оцінити медіану, е) Математичне сподівання, є) Дисперсію, ж) Середнє квадратичне відхилення. з) Асиметрію. и) Ексцес, і) Р {–3 ≤ X ≤ 5}.
Завдання 2.4. Будівельна інвестиційна компанія на даний момент продає акції по 16 умовних грошових одиниць за 1 штуку. Інвестор планує покупку пакета акцій та планує зберігання їх протягом року. Нехай X – випадкова величина, що означає ціну однієї акції через рік. Ряд розподілу X задано в таблиці:
Ціна акції (х) 16 17 18 19 20
Р(х) 0,35 0,25 0,25 0,10 0,05
1. Показати, що заданий розподіл має всі властивості ряду розподілу.
2. Знайти середнє очікування значення ціни акції через 1 рік.
3. Знайти середній очікуваний виграш від акції через рік. Який відсоток повернення інвестицій, що відображається цим очікуваним значенням?
4. Визначити дисперсію ціни акції через рік.
5. Інша акція з однаковим очікуваним значенням повернення інвестицій має дисперсію, що дорівнює 3. Яка із акцій краща в смислі мінімізації ризику. Пояснити.
Завдання 2.6. Фірма пропонує до продажу зі складу партію із 10 комп'ютерів, 4 з яких - з дефектами. Покупець купує 5 із них, не знаючи про можливі дефекти. Знайти ймовірність того, що всі 5 комп'ютерів виявляться без дефекту. Ремонт одного дефектного комп'ютера буде коштувати 50$. Знайти математичне сподівання загальної середньої вартості ремонту та його дисперсію.
Завдання 2.7. Система випадкових величин (X, Y) задана таблицею розподілу.
YX -2 -1 0 1 3 с+1
-3 0,01 0,03 0,04 0,01 0,04 0,05
-2 0,03 0,01 0,02 0,05 0,03 0,01
-1 0,01 0,04 0,01 0,03 0,02 0,06
1 0,02 0,09 0,02 0,01 0,05 0,08
с-1 0,03 0,01 0,04 0,07 0,02 0,06
Знайти: а) двовимірну функцію розподілу, б) ряди розподілу кожної випадкової величини, в) одновимірні функції розподілу, г)числові характеристики системи: математичне сподівання, дисперсію, кореляційний момент, д) умовне математичне сподівання випадкової величини Y, якщо випадкова величина X набула значення –2.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Теорія ймовірності
  Задача 7.1. Визначення ймовірності подій за класичною моделлю 7.1.15. Сім літаків, серед яких два В-737, прибули в аеропорт і були розміщені випадковим способом на 10 стоянках, розташованих в один ряд. Знайти ймовірність того, що літаки В-737 зайняли сусідні стоянки. Задача 7.2. Геометричні ймовірності 7.2.15. З проміжку [0, 1] випадковим способом вибирають два дійсних числа. Знайти ймовірність того, що їхня сума не більша 1, а добуток не перевищує 2/9. Задача 7.3. Теореми додавання й множення ймовірностей 7.3.15. З аеропорту протягом доби виконуються 3 рейси. Імовірність повного комерційного завантаження для першого рейса дорівнює 0,95; для другого – 0,9; для третього – 0,85. Знайти ймовірність того, що з повним комерційним завантаженням буде виконано: а) лише один рейс; б) хоча б один рейс. Задача 7.4. Формула повної ймовірності. Формули Байєса 7.4.15. Уздовж траси з бензоколонкою проїжджає вдвічі більше вантажних автомашин, ніж легкових. Імовірність того, що буде заправлятися вантажівка, дорівнює 0,1, а для легкової автомашини вона становить 0,2. 1) Знайти ймовірність того, що випадково вибрана машина, яка проїжджає вздовж траси, буде заправлятися. 2) На заправку під'їхала машина. Знайти ймовірність того, що вона а) вантажна; б) легкова. Задача 7.5. Повторення незалежних випробувань. Формула Бернуллі. Формули Муавра-Лапласа. Формула Пуассона 7.5.15. Імовірність закриття аеропорту на одну добу через метеоумови в осінньо-зимовий період дорівнює 0,25. Знайдіть імовірність того, що в цей період аеропорт буде закритий: а) 30 діб; б) не більше 20 діб; в) не менше 50 діб. ДИСКРЕТНІ ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ Задача 7.6. Ряд розподілу і числові характеристики дискретної випадкової величини Знайти ряд розподілу і функцію розподілу дискретної випадкової величини Х, яка має тільки два можливі значення: , причому . Математичне сподівання М(Х), дисперсія D(X) і ймовірність можливого значення задані нижче для кожного варіанта. 7.6.15. 5; М(Х)=3; D(Х)=1. Задача 7.7. Система двох дискретних випадкових величин Закон розподілу системи двох дискретних випадкових величин (Х; Y) задано табл. 7.1, у якій k – номер варіанта контрольної роботи. – Y 15 17 19 21 X 15 0,04 0,11 0,11 0,07 20 0,09 0,08 0,08 0,05 25 0,07 0,04 0,13 0,13 Виконати наступні завдання: а) скласти закон розподілу системи (табл. 7.1), що відповідає номеру вашого варіанта; б) знайти числові характеристики складових Х і Y системи: в) обчислити кореляційний момент і коефіцієнт кореляції ; г) побудувати умовні закони розподілу д) обчислити умовні математичні сподівання НЕПЕРЕРВНІ ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ Задача 7.8. Неперервна випадкова величина, задана щільністю розподілу Випадкова величина задана щільністю розподілу . а) Знайти коефіцієнт А і зробити креслення ; б) знайти функцію розподілу та зробити креслення; в) знайти ймовірність події . № 7.8.15 –2 1,5 Задача 7.9. Неперервна випадкова величина, задана функцією розподілу та її числові характеристики Задана функція розподілу неперервної випадкової величини . Знайти коефіцієнт А; записати щільність розподілу ; обчислити числові характеристики , а також ймовірність події . Зробити креслення функції розподілу та щільності розподілу). № 7.9.15 –1 1 Задача 7.10. Основні закони розподілу неперервних випадкових величин 7.10.15. Час безвідмовної роботи приладу літака має експоненціальний розподіл. Яким повинен бути середній час безвідмовної роботи приладу, щоб його надійність за 4 год. польоту літака була не нижче 0,99? КОНТРОЛЬНА РОБОТА 8 Для кожного варіанта контрольної роботи на основі нижче заданої вибірки, яка складається з 50 реалізацій нормальної випадкової величини Х, виконати наступні завдання: Завдання 8.1. Побудувати варіаційний ряд, групований варіаційний ряд ( для 7 інтервалів групування) і таблицю частот групованої вибірки. Завдання 8.2. Побудувати полігон частот і відносних частот статистичного розподілу. Завдання 8.3. Побудувати гістограму відносних частот. Завдання 8. 4. Скласти таблицю і побудувати графік емпіричної функції розподілу. Завдання 8.5. Знайти точкові оцінки для математичного сподівання і дисперсії генеральної сукупності. Завдання 8.6. Знайти інтервальні оцінки для математичного сподівання і стандартного відхилення з довірчою ймовірністю 0,95. Завдання 8.7. Перевірити гіпотезу про нормальний розподіл генеральної сукупності за критерієм 2. Рівень значущості прийняти рівним 0,05. 53,1 48,1 9,7 27,6 39,1 35,8 55,6 25.1 68.5 35.1 26.4 52.8 29.4 32.0 51.7 49.2 64.2 66.6 52.0 39.2 36.7 63.7 19.8 67.8 82.1 22.0 67.2 79.1 50.9 33.5 40.7 20.7 48.4 69.1 57.0 24.4 37.5 45.4 42.2 39.7 51.2 36.4 37.6 20.2 43.9 29.5 40.5 61.2 54.5 41.0

 2. Теорія ймовірності
  Задача 3 Задано ряд розподілу добового попиту на певний продукт X. Знайти числові характеристики цієї дискретної випадкової величини: а) математичне сподівання М(Х); б) дисперсію D(X); в) середнє квадратичне відхилення X. Задача 4 Знаючи, що випадкова величина X підпорядковується біноміальному закону розподілу з параметрами п, р, записати ряд розподілу цієї величини і знайти основні числові характеристики: а) математичне сподівання М(Х); б) дисперсію D(X) в) середнє квадратичне відхилення X.. ЗАВДАННЯ №6 Задано вибірку, яка характеризує місячний прибуток підприємців (у тисячах гривень). • Скласти варіаційний ряд вибірки. • Побудувати гістограму та полігон частот, розбивши інтервал на чотири-шість рівних підінтервалів. • Обчислити моду, медіану, середнє арифметичне та дисперсію 33,33,33,32,37,30,40,34,35,34,36,35,33,32,40,34,31,39,38,35 ЗАВДАННЯ №7 Перевірити, чи справджується статистична гіпотеза про норма¬льний розподіл генеральної сукупності за даними вибірки. Хі 9 11 12 16 17 19 21 23 24 mі 10 20 25 31 39 33 27 19 11

 3. Задачі з теорії ймовірності
  Задача №1 2 Задача №1. Маємо такі події: , − навмання взята деталь і-го сорту. Що означає подія ? Задача №2 2 Задача №2. Ймовірність того, що подія відбудеться хоча б один раз у трьох незалежних випробуваннях, дорівнює 0,936. Знайти ймовірність появи події в одному випробуванні. Задача №3 2 Задача №3. За даними технічного контролю 3% виготовлених заводом верстатів потребують додаткового регулювання. Чому дорівнює ймовірність того, що з 10 виготовлених верстатів 2 потребують додаткового регулювання? Задача №4 2 Задача №4. Неперервна випадкова величина X задана своєю функцією розподілу: Побудувати графік функції , знайти щільність розподілу, математичне сподівання і дисперсію, а також ймовірність того, що випадкова величина X набуде значення в інтервалі (-10; -4,2). Задача №5 3 Задача №5. Наведено результати дослідження річного обсягу споживання риби і рибної продукції (кг на душу населення). Потрібно побудувати: 1. інтервальний розподіл частот і відносних частот з кроком h = l; 2. гістограму відносних частот; 3. емпіричну функцію розподілу і кумулятивну криву. 14, 10.5, 9.8, 12.5, 11.5, 13.5, 12.4, 10.4, 11, 12, 10, 12, 11, 13.8, 11.6, 12.8, 11.2, 13.5, 12, 9, 13.6, 12.5, 10, 12.8, 13. Задача №6 4 Задача №6. Підприємство випускає безалкогольні напої. Для контролю роботи наповню вального апарата навмання відібрано n пляшок з напоями. Результати перевірки вмісту наведені в таблиці. Вважаючи, що випадкова величина X − вміст напою у пляшці, розподілена за нормальним законом, потрібно: 1. обчислити точкові незсунені статистичні оцінки для і ; 2. з надійністю у визначити надійний інтервал для оцінки дійсного середнього значення вмісту напоїв у пляшці. Х,мл 246 248 250 252 255 3 6 10 4 2 n = 25, γ = 0,99. Задача №7 5 Задача №7. Підприємство випускає продукцію харчування, розфасовану у пакети масою в середньому по μ = 250 г із стандартним відхиленням σ = 2 г. Перевірка відібраних навмання n = 100 пакетів готової продукції виявила їхню середню масу г. За рівня значущості α = 0,01 перевірити достовірність гіпотези г – фасувальний автомат працює без відхилення, при альтернативній гіпотезі Задача № 8 6 Задача № 8. Вивчається величина прибутку на акцію в харчовій промисловості. З цією метою проаналізовано дані n = 100 навмання відібраних акціонерів, результати наведено у таблиці. За рівня значущості α = 0,05 перевірити гіпотезу про нормальний закон розподілу випадкової величини Х – прибутку на акцію. Х 0,4 – 0,5 0,5 – 0,6 0,6 – 0,7 0,7 – 0,8 0,8 – 0,9 0,9 – 1,0 1,0 – 1,1 8 10 18 34 16 8 6

 4. Задачі з теорії ймовірності
  Задача 1 2 карток, які складають слово "ціноутворення", навмання вибирають одну. Визначити ймовірність того, що на ній буде написана буква: 2 Задача 2 2 Імовірність несплати податку для кожного з п підприємців становить р. Визначити ймовірність того, що не сплатять податки не менше M1 і не більше т2 підприємців. 2 Задача 3 2 Задано ряд розподілу добового попиту на певний продукт X. Знайти числові характеристики цієї дискретної випадкової величини: 2 Задача 4 3 Знаючи, що випадкова величина X підпорядковується біноміальному закону розподілу з параметрами п, р, записати ряд розподілу цієї величини і знайти основні числові характеристики: 3 Задача 5 4 Побудувати графік функції щільності розподілу неперервної випадкової величини X, яка підпорядковується нормальному закону розподілу з математичним сподіванням М(Х) = а і проходить через задані точки. 4 ЗАВДАННЯ №6 6 Задано вибірку, яка характеризує місячний прибуток підприємців (у тисячах гривень). 6

 5. Задачі з фінансового менеджменту вар. 2
  Задача 1 Клієнт уклав угоду ануїтету на 5000 доларів з розрахунку 8 % річних на 5 років. Знайти суму грошей, яку клієнт буде отримувати щорічно. Задача 2 В кінці 3 року Вам надходить бізнес пропозиція з прибутком 2000 доларів. В цей час банківський депозит можливий під 8% річних. Яка вартість бізнес пропозиції сьогодні? Задача 3 Стандартне відхилення проекту А — 650. Математичне очікування ймовірності розподілу — 3000. Знайдіть міру відносної дисперсії (або коефіцієнт варіації). Задача 4 Потрібно знайти коефіцієнт заборгованості. Пасиви фірми — 56000. Чиста вартість капіталу (власний капітал) — 180000. Задача 5 Виручка від реалізації — 650000. Чистий прибуток — 120000. Сума матеріальних активів — 1400000. Дивіденди на 1 акцію — 10 доларів. Знайти коефіцієнт оборотності активів. Задача 6 Знайти ринкову ціну облігацій. Номінал облігацій — 1000 доларів. Строк — 3 роки. Номінальний відсотковий дохід — 6 відсотків. Необхідна дохідність — 10 відсотків. Задача 7 Вартість привілейованої акції — 80 доларів. Ставка дисконтування — 14 відсотків. Визначити розмір дивіденду. Задача 8 Дохід по казначейському векселю США 3,5 відсотку. Дохідність інвестиційного фонду 13 відсотків. Коефіцієнт бета компанії — 1,2. Визначити дохідність акцій компанії. Задача 9 Які акції називаються агресивними, а які консервативними? Бета 1 — 1,2; Бета 2 — 0,8. Перелік використаної літератури

 6. Економічна теорія задачі
  Задача 1 3 Доведіть чи спростуйте таке твердження: «Угода на ринку між продав-цем і покупцем завжди будується на основі обміну еквівалентів». Аргументуй-те свою точку зору. а. Якщо відбувається обмін еквівалентів, ні продавець, ні покупець нічо-го не виграє, то який сенс цієї операції? б. Доведіть, що обмін — це процес продуктивний. в. Чи є правильним з наукової точки зору термін «невиробнича сфера»? Задача 2 6 Ціна 1 кг яблук коливається від 0,3 до 0,7 грн. Денний обсяг пропонова-них для продажу яблук залежно від ціни змінюється від 200 до 1000кг. а. Побудуйте графік гіпотетичних кривих попиту та пропозиції залежно від ціни. б. Визначте ринкову, або зрівноважену, ціну 1 кг яблук. в. Визначте величину попиту та пропозиції за зрівноваженою ціною та за офіційно встановленою ціною 0,6 грн за 1 кг яблук. г. Припустимо, що уряд встановив граничну ціну на яблука 0,35 грн за 1 кг. Поясніть, які наслідки матиме це обмеження ціни. д. Визначте обсяг дефіциту чи надлишку яблук на ринку, якщо офіційно буде встановлено ціну 0,7 грн або 0,4 грн за 1 кг яблук. Поясніть різницю між зміною попиту і зміною величини попиту. Пока-жіть на графіку зміну попиту під впливом нецінових чинників, проаналізуйте основні нецінові чинники. є. Яким буде попит на яблука (еластичним чи нееластичним), якщо ціна знизилася з 0,6 до 0,2 гри, а попит збільшився з 400 до 900 кг, Розгляньте види еластичності попиту, наведіть їх графічну інтерпретацію. Задача 3 16 Крива виробничих можливостей показує різноманітні комбінації двох продуктів: а) при неповному використанні трудових ресурсів; б) при повному використанні всіх наявних ресурсів і незмінної техноло-гії; в) при зміні кількості використовуваних ресурсів. Задача 4 17 Граничні витрати — це: а) витрати на виробництво кожної додаткової одиниці продукції; б) витрати у розрахунку на одиницю продукції; в) витрати на виробництво продукції, збільшення яких робить неможли-вим розширення виробництва; г) витрати, нижче за які обсяг виробництва дорівнює нулю. Задача 5 18 Що можна сказати про зміну грошової маси, якщо швидкість обігу гро-шей збільшилася на 20 %, обсяг виробництва зменшився на 10 %, а індекс цін становить 0,95? Перелік використаної літератури 19

 7. Економічна теорія задачі
  1. Розв'язати задачу 3 На основі наведених даних визначить та внесіть у таблицю відповідні показники: Обсяг змінного ресурсу Сукупний продукт Граничний про-дукт Середній продукт 1 17 2 40 3 20 4 72 5 16 2. Розв'язати задачу 5 У галузі виробляються комп'ютери та принтери. У таблиці наведено ефективні варіанти зміни структури виробництва: 1. Зобразіть графічно криву трансформації виробничих можливостей галузі. 2. Обчисліть альтернативні витрати виробництва одного додаткового комп'ютера в різних варіантах зміни структури виробництва. 3. Поясніть, як змінюються альтернативні витрати в міру розширення Варіанти А В С D Е F G Принтери, шт. 6 5 4 3 2 1 0 Комп'ютери, шт. 0 8 15 21 26 30 33 3. Розв'язати задачу 7 Квиток у кіно коштує 4 грн., при цьому кінотеатр відвідують 200 чол. на день. Кінотеатр розрахований на 325 глядачів. Директор кінотеатру вва-жає, що попит на квитки високо еластичний (ЕР°= –5) і вирішує знизити ціну квитка до 3,5 грн. 1. Визначте, чи є правильним його рішення. Чи дозволить зниження ці-ни квитків заповнити 125 глядацьких місць? 2. Як внаслідок зниження ціни квитків зміниться виторг кінотеатру? Перелік використаної літератури 9

 8. Задачі економічна теорія
  Задача 1. На графіку зображені криві байдужості деякого споживача. Комбінації товарів, що максимізують корисність, при двох різних цінах на товар Х представлені точками А. та В. Дайте відповідь на запитання: А) Який дохід споживача? Б) Яка ціна товару Х в точці А? У точці В? В) Які координати двох точок на кривій попиту споживача для товару Х? зобразить цю криву. Г) Якими будуть витрати споживача на інші товари в точці А? В точці В? 2. Розв'язати задачу Модель простої монополії описується наступною системою рівнянь: Qd=5-P; TC=0,5+2Q; TR=5Q-Q2 Визначте: 1) обсяг виробництва і ціну, що забезпечують монополісту максимізацію економічного прибутку, а також величину економічного прибутку; 2) обсяг виробництва і ціну, що забезпечують монополісту максимізацію сукупного виторгу; якою буде величина економічного прибутку у цьому випадку? 3. Розв'язати задачу Накресліть графік попиту та пропонування курчат за наступними даними: Ціна 1 кг, грн.. Попит тонн за місяць Пропозиція тонн за місяць 5 9 18 4 10 16 3 12 12 2 15 7 1 20 0 Визначте ціну рівноваги та рівноважний обсяг продукції. Накресліть нові графіки попиту та пропонування, які відображали б такі події: а) підвищення цін на свинину та яловичину; б) підвищення податку на прибуток громадян; в) зростання цін комбікормів; г) виведена нова порода курчат, що швидко ростуть; Припустимо, що уряд фіксує ціни на курчат на рівні 2 грн. за кг. Які наслідки (матиме встановлення такої ціни? Покажіть їх графічно. Список використаної літератури

 9. Задачі економічна теорія
  1. Дати відповідь на запитання: Розгляньте графік і виконайте наступні завдання: 1) зробіть добудову до графіка, яка дозволила б визначити величини і спрямованість ефектів заміни і доходу за версією Хікса; 2) визначте величину загального ефекту зміни ціни товару X; 3) за одержаними графічно даними щодо ефектів заміни і доходу визначте характер блага X; 4) як зміниться обсяг попиту на благо X зі зниженням його ціни? 2. Розв'язати задачу Задача 1. Припустимо, що фірма нарощує обсяги виробництва від 0 до 10 одиниць продукції у короткостроковому періоді. Постійні витрати дорівнюють 60 грн. Динаміка змінних витрат задається даними таблиці: Обсяг випуску, одиниць 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Змінні витрати, грн. 0 45 85 120 150 185 225 270 325 390 465 1. На основі наведених даних розрахуйте у вигляді таблиці сукупні, середні сукупні, середні постійні, середні змінні, а також граничні витрати фірми. 2. Побудуйте на графіку 1 криві сукупних, постійних і змінних витрат. Поясніть форми кривих 3. Побудуйте на графіку 2 криві середніх сукупних, середніх постійних, середніх змінних та граничних витрат. Визначте і поясніть точки мінімізації середніх сукупних та середніх змінних витрат. 4. Визначте, як кожна з наступних подій вплине на величини різних видів витрат і розташування їх кривих: а) внаслідок підвищення залізничних тарифів зросли транспортні витрати фірми; б) зросли витрати на рекламу продукції фірми: в) скоротилася чисельність управлінського персоналу; г) з виробництва звільнена частина робітників; д) зросла орендна плата за приміщення; є) зросли ціни енергоносіїв. 5. Обчисліть і покажіть графічно, як вплине на різні види витрат зростання заробітної плати робітників на 20%. 3. Розв'язати задачу Припустимо, що доходи родини зросли з 600 грн. до 1500 грн. на місяць, а її видатки на товар N за цей же період збільшились відповідно з 50 грн. до 100 грн. Обчисліть коефіцієнт еластичності попиту за доходом і визначте, яким є товар N - предметом першої необхідності чи предметом розкоші.

 10. Економічна теорія задачі
  Задача 1 3 У країні було вироблено національного доходу на суму 90 млрд. грошових одиниць. На його виробництво витрачено 80 млрд. грошових одиниць засобів і предметів праці, після продажу одержано прибуток у розмірі 10 млрд. грошових одиниць. Визначте: а) валовий внутрішній продукт; б) необхідний продукт; в) загальну рентабельність суспільного виробництва. Задача 2 5 Фірма, що продає холодильники, знизила на 400 грн. ціну до рівня 1200 гри, обсяг продажу збільшився з 100 од. до 130 од. Накреслити відповідний графік і визначити коефіцієнт еластичності попиту на цей товар. Список літератури 7

 11. Теорія ефективних податків (Теорія Рамсея та мінімізація неефективності ринкової економіки)
  Вступ. 3 1. Теоретичні погляди на систему ефективних податків. Теорія Рамсея. 5 1.1. Короткий огляд уявлень класиків економічної теорії про проблему ефективного оподаткування. 5 1.2. Теорія Рамсея. 7 2. Принципи побудови та критерії оцінки податкової системи. 14 2.1. Принципи формування системи оподаткування. 14 2.2. Критерії оцінки системи оподаткування. 29 Висновки 37 Література. 39 Метою роботи є розкриття історичного погляду на теорію ефективного оподаткування та визначення сучасного поняття ефективності податків. Предметом дослідження для цієї роботи є погляди теоретиків економічної теорії та сучасних українських економістів на проблему ефективності оподаткування. Для написання роботи була вивчена теоретична база з економічної теорії, розглянуті погляди провідних економістів минулого та сучасності

 12. Еволюційна теорія та теорія прамонотеізму походження релігії

 13. Психологічна оцінка ймовірності подій (евристика доступності, ефект наочності, ефект суб’єктивної оцінки малих, середній і великих ймовірностей)
  Вступ 3 1. Суб'єктивна ймовірність 4 2. Когнітивні, логічні і поведінкові помилки 10 Висновок 14 Література 16

 14. Фінанси вар 14 вар 10
  вар 14 Завдання 1 Вибрати вигідний варіант депозитного вкладу домогосподарства "Альфа" в комерційний банк "Бета", якщо банк пропонує два способи нарахування складних процентів: перший — поквартальне, другий — щомісячно. Ставки відсотка диференційовані залежно від способу. На¬рощування відсотка буде враховувати інфляцію шляхом індексації став¬ки відсотка. Домогосподарство хоче покласти на депозит деяку суму грошей терміном на 9 місяців (квітень-грудень поточного року). Визна¬чити також ефективну ставку операції за кожним способом. Таблиця 1 Показник Значення Сума строкового депозиту, тис. грн 450 Номінальна річна ставка відсотка на депозит при нарахуванні відсотка щоквартально 38 Номінальна річна ставка відсотка на депозит при нарахуванні відсотка щомісячно 37,0 Відсоток інфляції, що фактично склався в обліковому періоді, щоквартальний 2 Завдання 2 Переказний вексель, виданий на відповідну суму, передбачає опла¬ту в зазначений строк. Власник документа — підприємство "Альфа" за рішенням фінансового менеджера здав його достроково для обліку в банк під відповідну облікову ставку. Визначити отриману в результаті обліку векселя суму та вигоду від управлінського рішення. Якщо існує альтерна¬тива, взяти кредит у банку до дати погашення векселя боржником. Таблиця 2 Показник Значення Сума векселя, тис. грн 50 Дата повернення боргу (число грудня) 19 Дата обліку векселя (число травня) 25 Облікова ставка банку, % 10 Середня ставка відсотка за кредит комерційних банків 12 вар 10 Завдання 1 Вибрати вигідний варіант депозитного вкладу домогосподарства "Альфа" в комерційний банк "Бета", якщо банк пропонує два способи нарахування складних процентів: перший — поквартальне, другий — щомісячно. Ставки відсотка диференційовані залежно від способу. На¬рощування відсотка буде враховувати інфляцію шляхом індексації став¬ки відсотка. Домогосподарство хоче покласти на депозит деяку суму грошей терміном на 9 місяців (квітень-грудень поточного року). Визна¬чити також ефективну ставку операції за кожним способом. Таблиця 1 Показник Значення Сума строкового депозиту, тис. грн 330 Номінальна річна ставка відсотка на депозит при нарахуванні відсотка щоквартально 28 Номінальна річна ставка відсотка на депозит при нарахуванні відсотка щомісячно 27,0 Відсоток інфляції, що фактично склався в обліковому періоді, щоквартальний 1 Завдання 2 Переказний вексель, виданий на відповідну суму, передбачає опла¬ту в зазначений строк. Власник документа — підприємство "Альфа" за рішенням фінансового менеджера здав його достроково для обліку в банк під відповідну облікову ставку. Визначити отриману в результаті обліку векселя суму та вигоду від управлінського рішення. Якщо існує альтерна¬тива, взяти кредит у банку до дати погашення векселя боржником. Таблиця 2 Показник Значення Сума векселя, тис. грн 120 Дата повернення боргу (число грудня) 24 Дата обліку векселя (число травня) 12 Облікова ставка банку, % 5 Середня ставка відсотка за кредит комерційних банків 8

 15. Фінанси вар 14
  1. Методи фінансування бюджетного дефіциту та їх наслідки 3 2. Система безготівкових розрахунків 6 Задача 3 13 На основі даних таблиці 1 визначити М1; зміну М1, якщо зміниться МВ, CR, HR; на скільки змінити МВ, щоб збільшити М1, як змінити HR, щоб збільшити М1. Література 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua