Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Аналітична теорія Юнга (ID:16546)
| Размер: 25 кб. | Объем: 11 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 10.06.2009 |
СодержаниеВступ 3
Розділ І Психічні функції 3
Розділ ІІ Колективне несвідоме й архетипи 5
Висновок 10
Список використаних джерел: 11
Литература1. Абаньяно Н. Введение в экзистенциализм. Санкт-Петербург, 1998. 2. Абаньяно Н. Мудрость философии и проблемы нашей жизни. Санкт-Петербург, 1998. 3. Вебер М. Избранное. Образ общества. Москва, 1994. 4. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. — М., 2002. — 336 с. 5. Зиммель Г. Истина и личность // Лики культуры: Альманах. Москва, 1995. Т. 1. 6. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. — М.: Наука, 1984. — с. 384—394. 7. М‘ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. – К.: Вища шк., 2004. – 487 с. 8. Немов Р. С. Психология. Т.1. – М., 1994. 9. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: В 2 т. — М.: Педагогика, 1989. — Т. 1. —с. 106—190. 10. Романець В.А. Історія психологія. – К., 1990. 11. Ярошевский М.Г. История психологии. – М., 1985. 12. Психологія / За ред. Трофімова Ю.Л. – К., 2000.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Аналітична хімія
  1. Способи вираження розчинності малорозчинних електролітів 3 2. Аналітичні реакції деяких органічних аніонів 5 3. Загальна характеристика окисно-відновних методів титрування в кількісному аналізі 7 4. Визначте молярну концентрацію катіонів Pb2+ у насиченому водному розчині йодиду свинцю PbJ2, якщо добуток його розчинності складає ДР = 1,1∙10-9. 16 Список літератури 18

 2. Аналітична хімія
  1. Підготовка зразка до аналізу, порядок відбору середньої проби, її розчинення 3 2. Аналітичні реакції аніонів другої аналітичної групи 5 3. Основні способи розрахунків в об’ємному аналізі 13 4. 4. Розрахуйте добуток розчинності AgCI, якщо молярна концентрація його насиченого водного розчину складає С = 1,33∙10-5 моль/л. 21 Список літератури 22

 3. Розрахунково-аналітична робота № 1.
  Завдання: 1. Знайти ціну, яка буде максимізувати загальну виручку. 2. Побудувати графіки фактичного та розрахункового попиту, а також загальної виручки. 3. Проаналізувати отримані дані та зробити висновки. Варіанти Ціна (Р) та кількість товарів (Q) в десяти магазинах № магазина 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Р, грн. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Q, од. 24 22 20 21 21 19 18 16 16 14 Завдання: 1. Визначити розмір бюджету споживача І, ціну товару Рх та записати рівняння бюджетної лінії. 2. Чому дорівнює гранична норма заміщення MRSxy в точці рівноваги? 3. Покажіть на окремому рисунку, як зміниться положення бюджетної лінії, якщо: • Ціна товару X знизиться в 2 рази; • Ціна товару У зросте в 1,5 рази; • Ціни обох товарів зростуть в 4 рази, а бюджет — в 2 рази. Як зміниться загальний рівень задоволення (корисність) споживача в кожному з цих випадків? Порядковий підхід (завдання Б) Товар Кількість, од. Ціна РУ, грн. X1 20 - Y1 З0 60

 4. Аналітична записка «макроекономічний аналіз»
  Вступ…………………………………………………………………………..3 1. Аналіз досліджень з обраної теми 1.1 Дослідження українських авторів……………………………………….4 1.2 Дослідження зарубіжних вчених………………………………………..7 2. Представлення сучасної моделі фінансової системи 2.1 Модель фінансової системи за основними потоками коштів…………9 2.2 Модель фінансової системи за структурною побудовою…………….11 3. Основні передумови розвитку формування сучасної моделі фінансової системи……………..………………………………………………………………13 Висновки……………………………………………………………………..16 Додатки 18-20 В даній аналітичній записці досліджується наукова стаття

 5. Інформаційно-аналітична діяльність журналіста
  Вступ 3 1. Етапи аналітико-інтегруючої праці журналіста 4 2. Аспекти творчої діяльності журналіста 6 3. Типи аналізу в журналістиці 11 3.1. Пряма аналітична дія 11 3.2. Коментування 14 3.3. Аналіз у вигляді викладу логічного чи хронологічно-послідовного ланцюжка подій 16 3.4. Відтворення ходу власної думки 17 3.5. Інтерв'ю та посилання (цитати). 19 Висновок 21 Список літератури 22

 6. Аналітична записка: „Державне регулювання конкуренції”
  1 Об‘єкт державного регулювання (певна сфера економічної діяльності, економічний процес): охарактеризуйте сучасний стан об`єкту на основі аналізу основних соціально-економічних показників його розвитку. 2 2 Економічна необхідність, межі державного регулювання зазначеної сфери економічної діяльності (економічного процесу): чим, на Вашу думку, визначається необхідність такої діяльності держави (існуючі обмеження ринку, потреба постачання суспільних благ тощо)? Які чинники зумовлюють доцільні межі втручання держави в регулювання зазначеної сфери, процес? Як сформульовані стратегічні цілі держави та шляхи їх досягнення щодо зазначеного об`єкту у чинних нормативно-правових актах, програмних документах? 3 3 Суб’єкти державного регулювання зазначеної сфери економічної діяльності (економічного процесу): які органи державної влади мають відповідні повноваження? Які горизонтальні та вертикальні зв`язки встановлені при взаємодії цих органів державної влади? Чи достатніми є повноваження цих суб`єктів щодо зазначеного об`єкту? Чи відповідає чинна організаційна структура суб`єктів державного регулювання цілям та завданням економічного зростання України? 6 4 Засоби державного регулювання зазначеної сфери економічної діяльності (економічного процесу): які механізми (методи, інструменти) використовуються (а які – ні, але можуть використовуватись у цій сфері) суб‘єктами регулювання щодо зазначеного об‘єкту? Проаналізуйте умови, процедури, сфери, форми та реальні наслідки їх застосування. 11 5 Прогалини у функціонуванні системи державного регулювання зазначеної сфери економічної діяльності (економічного процесу): чи відповідає сучасний стан державного регулювання офіційним цілям та завданням держави у визначеній сфері? Що, на Вашу думку, гальмує розвиток зазначеної системи? Обґрунтуйте Вашу позицію, посилаючись на аналіз чинної нормативно-правової бази, динаміку показників розвитку зазначеної сфери (процесу) тощо. 14 6 Висновок: сформулюйте Ваші пропозиції щодо розв`язання назрілих проблем, пов‘язаних із функціонуванням зазначеної системи державного регулювання. 15 7 Перелік використаних джерел (Internet-сайти, статистичні довідники, нормативно-правові акти тощо). 17

 7. Методи прогнозування в ІАД (інформаційно-аналітична діяльність)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРИНЦИПОВІ ОСНОВИ, ПРОЦЕСИ, ТЕХНОЛОГІЇ 6 1.1. Сутність і основні характеристики інформаційно-аналітичної діяльності 6 1.2. Визначення об'єкту прогнозування інформаційно-аналітичної діяльності 10 РОЗДІЛ 2. ОЦІНОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ПРОГНОЗУВАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ 17 2.1. Побудова гіпотези як важлива складова інформаційно-аналітичної діяльності 17 2.2. Теорія рефлективності як новий підхід до оцінки і прогнозування ситуації 20 РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ 22 3.1. Класифікація методів прогнозування 22 3.2. Результати прогнозів і вимоги до них 26 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33

 8. Інформаційно-аналітична функція інформаційного (комунікативного) менеджменту
  Вступ. 3 1. Функції комунікативного менеджменту. 3 2 Поняттяе та значення інформації та комунікації 4 3. Критерії проектування інформаційних та комунікаційних систем 5 4. Застосування інформаційних технологій в інтересах прийняття управлінських рішень. 6 Висновок. 13 Література. 17 Ціллю цього реферату є розгляд інформаційно – аналітичної функції комунікативного менеджменту. Теоретичною основою для написання реферату послужили статті вітчизняних вчених та навчальні посібники з питань комунікативного менеджменту та менеджменту взагалі

 9. Аналітична записка: „Державне регулювання цін та інфляції”
  1 Об‘єкт державного регулювання (певна сфера економічної діяльності, економічний процес): охарактеризуйте сучасний стан об`єкту на основі аналізу основних соціально-економічних показників його розвитку. 2 2 Економічна необхідність, межі державного регулювання зазначеної сфери економічної діяльності (економічного процесу): чим, на Вашу думку, визначається необхідність такої діяльності держави (існуючі обмеження ринку, потреба постачання суспільних благ тощо)? Які чинники зумовлюють доцільні межі втручання держави в регулювання зазначеної сфери, процес? Як сформульовані стратегічні цілі держави та шляхи їх досягнення щодо зазначеного об`єкту у чинних нормативно-правових актах, програмних документах? 6 3 Суб’єкти державного регулювання зазначеної сфери економічної діяльності (економічного процесу): які органи державної влади мають відповідні повноваження? Які горизонтальні та вертикальні зв`язки встановлені при взаємодії цих органів державної влади? Чи достатніми є повноваження цих суб`єктів щодо зазначеного об`єкту? Чи відповідає чинна організаційна структура суб`єктів державного регулювання цілям та завданням економічного зростання України? 7 4 Засоби державного регулювання зазначеної сфери економічної діяльності (економічного процесу): які механізми (методи, інструменти) використовуються (а які – ні, але можуть використовуватись у цій сфері) суб‘єктами регулювання щодо зазначеного об‘єкту? Проаналізуйте умови, процедури, сфери, форми та реальні наслідки їх застосування. 8 5 Прогалини у функціонуванні системи державного регулювання зазначеної сфери економічної діяльності (економічного процесу): чи відповідає сучасний стан державного регулювання офіційним цілям та завданням держави у визначеній сфері? Що, на Вашу думку, гальмує розвиток зазначеної системи? Обґрунтуйте Вашу позицію, посилаючись на аналіз чинної нормативно-правової бази, динаміку показників розвитку зазначеної сфери (процесу) тощо. 13 6 Висновок: сформулюйте Ваші пропозиції щодо розв`язання назрілих проблем, пов‘язаних із функціонуванням зазначеної системи державного регулювання. 14 7 Перелік використаних джерел (Internet-сайти, статистичні довідники, нормативно-правові акти тощо). 15

 10. Оптимум споживача: економічна, графічна та аналітична інтерпретація
  Список використаної літератури 1. Архієреєв С.І., Деркач М.М., Козуб Д.А., Максименко Я.А. Мікроекономіка: Навч. посіб. для студ. екон. спец. — Х.: НТУ "ХПІ", 2003. — 176 с. 2. Зянько В.В. Мікроекономіка: Навч. посібник для студ. екон. спец. / Вінницький держ. технічний ун-т. — Вінниця, 1998. — 211 с. 3. Карагодова О.О., Черваньов Д.М. Мікроекономіка: Навч. посібник. — К.: Четверта хвиля, 1997. — 204 с. 4. Наливайко А.П., Євдокимова Н.М., Задорожна Н.В.. Мікроекономіка: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т. — К.: КНЕУ, 1999. — 208 с. 5. Орищак Я. Основи курсу "Макроекономіка": Лекції, семінарські заняття та завдання для самостійної роботи. — Т.: Підручники і посібники, 2001. — 120 с.

 11. Теорія ефективних податків (Теорія Рамсея та мінімізація неефективності ринкової економіки)
  Вступ. 3 1. Теоретичні погляди на систему ефективних податків. Теорія Рамсея. 5 1.1. Короткий огляд уявлень класиків економічної теорії про проблему ефективного оподаткування. 5 1.2. Теорія Рамсея. 7 2. Принципи побудови та критерії оцінки податкової системи. 14 2.1. Принципи формування системи оподаткування. 14 2.2. Критерії оцінки системи оподаткування. 29 Висновки 37 Література. 39 Метою роботи є розкриття історичного погляду на теорію ефективного оподаткування та визначення сучасного поняття ефективності податків. Предметом дослідження для цієї роботи є погляди теоретиків економічної теорії та сучасних українських економістів на проблему ефективності оподаткування. Для написання роботи була вивчена теоретична база з економічної теорії, розглянуті погляди провідних економістів минулого та сучасності

 12. Еволюційна теорія та теорія прамонотеізму походження релігії

 13. Аналітична діагностика виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємства (З)
  1. Види діагностики підприємства. Аналітична діагностика виробничих ресурсів 3 2. Діагностика організаційно-технічного рівня підприємства 5 Задачи 9. За даними бухгалтерського балансу підприємства (див. дода¬ток) розрахувати коефіцієнти маневровості власного капіталу. По¬рівняти розраховані коефіцієнти з нормативними. 30. Проаналізувати витрати на обслуговування виробництва та управління ним; визначити невиправдані витрати; порівняти витра¬ти на обслуговування виробництва й управління ним за окремими їх видами з обсягом валової продукції в динаміці. Зробити висновки. Вихідні дані: Складові загальновиробничих витрат Минулий рік Звітний рік План Факт План Факт Витрати на управління виробництвом 25,5 26,2 25 26,1 Амортизація основних засобів та нематеріальних активів 10,5 12 10 11,8 Витрати на утримання, експлуатацію, ремонт основних засобів 8 10 9 8,5 Витрати на утримання виробничих приміщень 5,5 3,2 4,5 4,8 Витрати на обслуговування виробничого процесу 30,5 25,7 25 27,8 Витрати на охорону праці 2 3,2 2,5 2,7 Інші витрати 2 4 2 3,8 Разом загальновиробничих витрат ? ? ? ? Обсяг валової продукції: у минулому році – 580 тис. грн., у звітному – 597 тис. грн. 59. Проаналізувати обсяг виробництва продукції підприємства: визначити вплив усіх можливих факторів на обсяг випуску продук¬ції. Результати факторного аналізу звести в таблицю. Вихідні дані: Показник Квартал І ІІ Кількість одиниць обладнання, на якому виготовляється продукція 21 18 Кількість днів роботи обладнання 70 74 Коефіцієнт змінності (кількість змін роботи) 1,3 0,85 Тривалість однієї зміни, год 5 4,6 Обсяг сировини, що переробляється на одному верстаті за 1 год, кг 220 228 Вихід продукції з одиниці сировини, кг 0,9 0,84 Обсяг виробництва продукції, шт. ? ? Література 14

 14. Інформаційно-аналітична діяльність (ІАД) в межах Верховної Ради та Конституційного суду
  Вступ 3 1. Реферування та інформаційно-аналітична діяльність 5 1.1. Науково-аналітичне управління Верховної Ради України 7 1.2. Джерельна база інформаційно - аналітичної діяльності ВРУ 12 2. Інформаційно-аналітична діяльність Конституційного суду України 20 2.1. Організація діяльності КСУ 20 2.2. Джерела ІАД Конституційного Суду України 23 Висновок 32 Література 35

 15. Теорія конкурентноспроможності
  1.Теорія конкурентноспроможності. 3 1.1.Конкурентноспроможність продукції як міра прибутку підприємства. 5 1.2. Критерії та фактори конкурентноспроможності продукції 6 2. Особливості дослідження конкурентноспроможності 8 2.1. Принципи дослідження конкурентноспроможності товарів. 9 2.2. Порядок оцінки конкурентноздатності товарів 11 Список використаної літератури. 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua