Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Характеристика злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (ID:16694)
| Размер: 57 кб. | Объем: 42 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 10.06.2009 |
СодержаниеВступ 3
1. Загальна характеристика злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина 4
1.1. Поняття та види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина 4
1.2. Злочини проти виборчих прав громадян 5
1.3. Злочини проти трудових прав громадян 10
1.4. Злочини в сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності 15
1.5. Злочини проти інших прав і свобод людини і громадянина 18
1.6. Злочини проти сім’ї 24
1.7. Злочини проти свободи совісті 28
2. Проблемні питання пов’язані із злочинами проти виборчих, трудових та інших особистих прав людини і громадянина 33
2.1. Проблема, пов’язана з назвою Розділу V КК України 33
2.2. Проблеми, пов’язані з окремими складами злочинів, які містяться у Розділі V КК України 34
Висновки 38
Перелік використаних джерел 40
Литература1. Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. - ст. 141 2. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 25-26. – ст.131 3. Актуальні проблеми удосконалення кримінального законодавства України: тези доповідей міжвузів. наук.-практ. конф. (Київ, 25 трав. 2007) / М-во освіти і науки України, М-во внутр. справ України, Київ. нац. ун-т внутр. справ; редкол.: Є.М.Моісеєв та ін. — К., 2007. — 199 с. 4. Бажанов М. І., Баулін Ю. В., Борисов В. І., Гавриш С. Б., Кривоченко Л. М. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / М.І. Бажанов (ред.). — 2.вид., перероб. і доп. — К. : Юрінком Інтер, 2004. — 480с. 5. Кримінальна відповідальність: окремі теоретичні та соціально-правові аспекти. / В.О.Меркулова; Одес. юрид. ін-т Харк. нац. ун-ту внутр. справ. — О., 2007. — 224 с. 6. Кримінальна відповідальність за порушення виборчих і референдних прав / П.П.Андрушко, І.О.Зінченко, С.Я.Лихова та ін.; Акад. прав. наук України, Ін-т вивч. пробл. злочинності Акад. прав. наук. України. — Х.: Кроссроуд, 2008. — 342 с. 7. Кримінальна відповідальність за порушення виборчих прав громадян: практ. комент. / В.С.Ковальський; відп. ред. П.П.Пилипчук. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — 48 с. 8. Кримінальне право: Навч. посіб. для дистанц. навчання. / М.М.Тітов, А.О.Ляш; За заг. ред. А.А.Музики; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини «Україна» — К., 2005. — 543 с. 9. Кримінальне право України: (У питаннях і відповідях): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.М.Дьомін, С.О.Юлдашев; За ред. З.Д.Смітієнко; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К., 2005. — 338 с. 10. Кримінальне право України: Загальна та Особлива частина: Навч. посіб. / Стрельбицький М.П.; Гіжевський В.К.; Кузнєцов В.О. — К.: Істина, 2005. — 379 с. 11. Кримінальне право України: Загальна та Особлива частини: Навч. посіб. / В.М.Стратонов, О.С.Сотула; За заг. ред. В.М.Стратонова; Херсон. держ. ун-т. — К.: Істина, 2007. — 393 с. 12. Кримінальне право України: Навч. посіб. / Волкотруб С.Г., Омельчук О.М., Ярін В.М. та ін.; За ред. О.М.Омельчука. — К.: Наук. думка: Прецедент, 2004. — 298 с. 13. Кримінальне право України: основні питання та відповіді: посіб. для підготов. до іспитів з навч. дисципліни «Кримінальне право України» (частини Загальна та Особлива) / А.М.Шульга, В.І.Павликівський. — Х.: Берека-Нова, 2008. — 304с. 14. Кримінальне право України: особлива частина: підручник. / Ю.В.Александров, О.О.Дудоров, В.А.Клименко та ін.; за ред. М.І.Мельника, В.А.Клименка; Київ. нац. ун-т внутр. справ, Київ. міжнар. ун-т. — 2-е вид., перероб. та допов. — К.: Атіка, 2008. — 712с. 15. Научно-практический комментарий Уголовного кодекса Украины от 5 апреля 2001 года/ Под ред. Н.И.Мельника, Н.И.Хавронюка. – К.: Издательство А.С.К., 2004. – 1216с. 16. Савченко А.В. Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій / А.В. Савченко, В.В.Кузнецов, О.Ф.Штанько. – 2-е вид., виправ. та доповн. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 636 с. 17. Терентьев В.И. Уголовная ответственность специального субъекта преступления по уголовному праву Украины / Одес. нац. юрид. акад., Николаев. учеб. центр. — Николаев, 2004. — 189 с. 18. Уголовное право Украины: Общая и Особенная части: Учеб. для вузов. / Алиева Е.Н., Бабий А.П., Гончар Т.А. и др.; Отв. ред. Е.Л.Стрельцов. — 3-е изд. — Х.: Одиссей, 2007. — 719 с. 19. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів - К.: Атіка, 2004.- 488 с. 20. Белова О. Деякі аспекти характеристики суб’єктивної сторони злочинів проти сім’ї та неповнолітніх // Право України. - 2005. - № 5. - С.120-125. 21. Белова О.І. Родовий об’єкт злочинів проти сім’ї та неповнолітніх // Право і безпека. - 2005. - № 4' 3. - С.29-32. 22. Лихова С. Законні інтереси дітей та підопічних осіб як об’єкт кримінально-правової охорони // Вісн. прокуратури. - 2008. - № 8. - С.55-60. 23. Лихова С. Кримінально-правова характеристика злочинів проти правовідносин у сфері віросповідання (проблеми вдосконалення кримінально-правових норм) // Законодавство України: науково-практичні коментарі. - 2005. - № 8. - С.22-35. 24. Лихова С. Невиплата заробітної плати - злочин проти власності (ст.175 КК України) // Підприємництво, госп-во і право. - 2004. - № 5. - С.100 - 105. 25. Лихова С. Проблеми визначення об’єкта окремих злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини: Розділ 5 Особливої частини Кримінального кодексу України // Законодавство України: науково-практичні коментарі. - 2004. - №2. - С.38 - 68. 26. Тимошенко І. До питання про об'єкт злочинів проти виборчих прав громадян // Підприємництво, госп-во і право. - 2007. - № 9. - С.73-76. 27. Швидченко І.Г. Кримінально-правовий захист свободи віросповідання в Україні // Адвокат. - 2008. - № 6. - С.26-29.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Гарантії прав і свобод людини і громадянина
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Гарантій прав і свобод людини та громадянина в українській теоретико-правовій думці 6 1.1. Становлення та розвиток ідеї гарантій прав і свобод людини та громадянина в теоретико-правовій думці України 6 1.2. Поняття та розуміння гарантій прав і свобод людини та громадянина 11 2. Основні права людини і громадянина 14 3. Система основних прав і свобод людини і громадянина 19 4. Відтворення гарантій прав і свобод людини та громадянина в Україні 27 4.1. Політичні гарантії 28 4.2. Економічні гарантії 30 4.3. Соціальні гарантії 33 4.4. Юридичні гарантії 34 Висновки 37 Список використаної літератури 39 Мета і задачі курсової роботи полягають у комплексному дослідженні гарантій прав і свобод людини та громадянина. Основні задачі, які ставляться при написанні цієї курсової роботи: 1) визначення поняття та змісту гарантій прав і свобод людини та гро-мадянина; 2) конкретизація ролі та місця держави, права, суспільства і самої лю-дини, щодо гарантування прав і свобод людини та громадянина; 3) визначення сутності теоретичних засад гарантій прав і свобод люди-ни та громадянина. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які склалися в процесі становлення та розвитку прав і свобод людини та громадянина і їх гарантій як соціально-правового явища. Предметом дослідження є комплекс національних правових норм та організаційно-правових форм гарантування прав і свобод людини та громадя-нина.

 2. Гарантії прав и свобод за Європейською конвенцією прав и основних свобод людини 1950 року
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Категорія „права і свободи” в системі міжнародного гуманітарного права 6 РОЗДІЛ 2. Основні положення Конвенції про захист прав і основних свобод людини від 4.11.1950 14 РОЗДІЛ 3. Повноваження європейського суду з прав людини 21 ВИСНОВКИ 27 ЛІТЕРАТУРА 29

 3. Проблеми дотримання та захисту прав і свобод людини у сфері праці
  ВСТУП 3 1. ПРАВО НА ПРАЦЮ 5 2. ПРОБЛЕМА ЗАЙНЯТОСТІ ТА ЗАХИСТ ВІД БЕЗРОБІТТЯ 8 3. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ БЕЗРОБІТНИХ 10 4. ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВУ І ЗАДОВІЛЬНУ ВИНАГОРОДУ ЗА ПРАЦЮ 12 5. ПРАВО НА СТРАЙК 17 6. ОХОРОНА ПРАЦІ 19 ВИСНОВОК 23 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 24

 4. Поняття, система та характеристика злочинів проти власності
  Вступ 3 Розділ 1. Юридична природа злочинів проти власності 5 1.1 Поняття злочинів проти власності та їх предмет посягання 5 1.2 Об’єктивні та суб’єктивні елементи злочинів проти власності 11 Розділ 2. Кримінально-правова характеристика злочинів проти власності 17 Висновки 25 Література: 27

 5. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти довкілля
  Вступ 3 1. Поняття та загальна характеристика злочинів проти довкілля 4 2. Види злочинів проти довкілля за кримінальним законодавством України 5 Висновки 12 Бібліографія 13

 6. Загальна характеристика злочинів проти громадського порядку і моральності
  ВСТУП 3 Розділ 1. Загальна характеристика злочинів громадського порядку і моральності 5 Розділ 2. Юридичний аналіз деяких злочинів проти громадського порядку і моральності 13 2.1. Аналіз скдаду злочину, передбаченого статею 299 КК України 13 2.2. Аналіз скдаду злочину, передбачених статею 301 КК України 19 2.3. Аналіз скдаду злочину, передбачених статею 303 КК України 29 ВИСНОВКИ 39 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41

 7. Поняття та загальна характеристика особистих немайнових прав та обов’язків подружжя
  Вступ 3 1. Поняття та загальна характеристика особистих немайнових прав та обов’язків подружжя 4 2. Припинення права спільної сумісної власності подружжя. Способи поділу спільного майна 9 Висновок 14 3. Задача 15 У зв’язку з тим, що Павлова за станом здоров’я не могла мати дітей, подружжя звернулося до громадянки Повалій, яка погодилася, щоб у її організм було імплантовано зародок, зачатий подружжям. Через місяць після укладення договору було проведено операцію, і через належний строк Повалій народила здорову дівчинку. Вважаючи себе матір’ю дитини Повалій подала до суду заяву про визнання свого материнства. Чи має право Повалій на визнання за нею материнства? Хто в цьому випадку вважається батьками дитини? Чи підлягає нотаріальному посвідченню договір про імплантацію (сурогатне материнство), і який його зміст? Література: 20

 8. Суспільна небезпечність злочинів проти громадської безпеки
  Зміст Вступ 3 1. Суспільна небезпечність 5 1.1. Поняття суспільної небезпечності 5 1.2. Значення суспільно небезпечних наслідків 6 2. Злочини проти громадської безпеки 8 2.1. Загальний огляд та визначення суспільної небезпечності злочинів проти громадської безпеки 8 2.2. Характеристика складів злочинів проти громадської безпеки 9 3. Кримінально-правова боротьба з тероризмом: міжнародні, національні та порівняльні аспекти 24 Висновки 34 Список використаної літератури 37 Об'єктом даної роботи є злочини проти громадської безпеки. Мета та основні задачі дослідження. Метою дослідження є вивчення злочинів проти громадської безпеки як особливої групи злочинів, що містять підвищену суспільну небезпечність. Для реалізації сформульованої мети дослідження в курсовій роботі передбачається вирішення наступних задач: - розкрити поняття та сутність суспільної небезпечності; - осмислити суспільну небезпечність злочинів проти громадської безпеки; - охарактеризувати види злочинів проти громадської безпеки; - проаналізувати і розкрити суть кримінально-правової боротьби з тероризмом. Загально-методологічну основу дослідження становить діалектичний метод наукового пізнання. Як загальнонаукові методи в курсовій роботі використані структурно-функціональний, історико-логічний. До використаних в роботі спеціально-наукових методів належать логіко-нормативний, порівняльно-правовий та інші методи

 9. Гарантії здійснення конституційних прав і свобод
  Вступ 3 1. Сутність гарантій прав і свобод людини та громадянина 4 2. Основні права і свободи людини і громадянина 5 3. Відтворення гарантій прав і свобод 13 Висновки 19 Список використаної літератури 20

 10. Судовий захист прав і свобод особи
  Вступ 3 1. Права та свободи особи: юридична природа та основи захисту 4 1.1. Загальна характеристика системи прав і свобод людини, закріпленої в конституції україни 4 1.2. Деякі аспекти проблеми захисту прав людини в україні 8 1.3. Принципи організації судочинства в україні 13 2. Деякі аспекти судового захисту прав і свобод особи в україні 20 2.1. Особливості реалізації права громадян на судовий захист в кримінальному судочинстві 20 2.2. Особливості судового захисту честі, гідності та ділової репутації громадян та юридичних осіб 27 Висновки 33 Використана література 35

 11. Конституційні права і свободи людини та громадянина
  Вступ 3 1. Поняття і класифікація конституційних прав і свобод 5 2. Особисті та політичні права і свободи людини й громадянина 7 3. Соціальні, економічні та культурні права людини і громадянина 17 4. Основні обов’язки громадян 30 Висновок 33 Список використаної літератури 35 Мета курсової роботи. Визначити загальне уявлення про права людини та формулювання власного поняття громадянських прав і свобод людини в конституційному праві України. Об`єктом дослідження є конституційні права і свободи людини і громадянина в Україні.

 12. Права, свободи і обов’язки людини і громадянина
  Вступ 4 1. Загальна характеристика конституційних прав і свобод людини і громадянина 5 2. Культурно - духовні права та свободи 9 3. Конституційні обов’язки громадян 13 Висновки 15 Список використаної літератури: 16

 13. Трасології та ідентифікації, криміналістичний аналіз злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту
  Вступ 3 1. Механізм утворення слідів, їх класифікація 5 2. Ідентифікація в експертній і слідчій діяльності. Сфера застосування 11 3. Криміналістична характеристика злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Типові слідчі ситуації та характер першочергових слідчіх дій 21 Висновок 35 Джерела 37 Мета курсової роботи – аналіз досягнень вчених криміналістів у застосуванні теорії криміналістики по трасології та ідентифікації, а також криміналістичний аналіз злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Об’єктом роботи є теоретичні аспекти трасології та ідентифікації в кри-міналістиці, а також криміналістичні прийоми розслідування злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Предметом дослідження є характеристика механізму утворення слідів та їх класифікація, а також ідентифікації в експертній і слідчій діяльності та сфе-ри її застосування; характеристика застосування криміналістичної техніки в розслідуванні злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту, визна-чення типових слідчих ситуацій та характеру першочергових слідчіх дій у розслідуванні злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. В роботі є посилання

 14. Конституційно-громадські (особисті) права та свободи людини та громадянина України
  1. Поняття конституційно-правового статусу людини та місце в ньому громадських прав і свобод. 3 2. Основні види громадських прав і свобод. 4 3. Гарантії здійснення та охорони громадянських прав та свобод. 8 Використана література. 14

 15. Корисні злочини проти власності непов’язані з обертанням чужого майна на свою користь, або користь інших осіб
  Вступ 3 1. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою 5 2. Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї (ст. 193 КК) 9 3. Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом (ст. 198) 12 Висновок 15 Перелік використаних джерел 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua