Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Облік та аудит в банку (ID:16947)
| Размер: 31 кб. | Объем: 15 стр. | Стоимость: 80 грн. | Добавлена: 10.06.2009 |
СодержаниеЗавдання 6 2
1. Охарактеризувати первинні документи щодо оформлення отримання та видачі готівки.
2. Скласти операційний щоденник.
3. Оцінити вплив операцій на баланс банку.

Матеріал для виконання завдання
За касовими документами:
– 1.06 прийнято від МП «Колос» готівку для зарахування на його поточний рахунок 5000 грн.;
– 03.06 видана заробітна плата працівнику банку – 2250 грн.;
– 10.06 зараховано на поточний рахунок Іванова В.П. – 1000 грн.;
– 11.06 видана готівка працівнику банку на господарські витрати в сумі 300 грн.;
– 13.06 оприбуткована готівка від підприємства на його поточний рахунок – 1200 грн.;
– 14.06 прийнято від населення комунальні платежі в сумі 5250 грн.
Комісія банку за платежі населення становить 1% від суми.
У цей же день кошти були перераховані комунальним установам.
15.06 проведена ревізія грошового сховища банку. Виявлено надлишки в сумі 100 грн.
23.06 інкасована готівка TOB «Світанок» в сумі 2000 грн.
Наступною дня кошти перераховані та оприбутковані в операційну касу банку.
24.06 видано на відрядження працівнику банку – 400 грн.
В установлений термін авансовий звіт було затверджено в сумі 370 грн. Невикористаний залишок повернено в касу.
25.06 зараховано на короткостроковий вклад від Кринки A.C. – 1500 грн.
26.06 виплата готівки бюджетній організації за грошовим чеком в сумі 350 грн.
28.06 видано МП «Світ» на виплату заробітної плати – 1500 грн.
29.06 підкріплення обмінного пункту, який знаходиться на території банку – 800 грн.

Завдання 16 8
1. Пояснити первинні документи щодо оформлення строкових депозитних операцій.
2. Виконати облікові процедури в банку за наведеними нижче даними.
3. Здійснити необхідні розрахунки. Відповідно до облікової політики банку при нарахуванні процентних витрат кількість днів визначається за методом «факт/факт».

Матеріал для виконання завдання

1 березня поточного року укладено строковий депозитний договір № 21 між банком: «Київ» та TOB «Вероніка» за такими умовами:
Депонент – TOB «Вероніка» - перераховує з поточного рахунку на депозитний рахунок кошти в розмірі 12000 грн. на дату укладення депозитної угоди.
Відсотки нараховуються щомісяця в останній день місяця. Оплата відсотків здійснюється в розмірі 11% річних щомісяця шляхом перерахування на поточний рахунок числа місяця, наступного за звітним та на дату погашення депозиту. Повернення сум депозиту має здійснюватися на поточний рахунок TOB «Вероніка» 1 червня наступного року Строк закінчення дії депозитної угоди 1 червня наступного року.
У випадку дострокового розірвання договору з ініціативи депонента банк сплачує відсотки за зниженою процентною ставкою в розмірі 2% річних. Про дострокове розірвання договору клієнт зобов'язаний повідомити банк не менше ніж за 2 банківські дні.
5 квітня поточного року TOB «Вероніка» повідомило про необхідність дострокової вилучення коштів через 3 дні. 8 квітня банк повернув суму депозиту га сплатив відсоток клієнтові відповідно до умов угоди.

Завдання 26 11
1. Охарактеризувати первинні документи по оформленню видачі та погашення короткострокового кредиту, наданого фізичній особі за рахунок ресурсів банку.
2. Відобразити наведені операції в операційному щоденнику.
3. Здійснити необхідні розрахунки. Відповідно до облікової політики банку при нарахуванні процентних та комісійних доходів кількість днів визначається за методом «факт/факт».

Матеріал для виконання завдання

5 березня 2006 року АКБ «Київ» уклав договір про короткострокове кредитування з Петровим Ігорем Анатолійовичем за такими умовами:
Сума кредиту – 15000 грн.
Строк кредиту – 2 роки з 05.03.06 по 05.07.06 .
Об'єкт кредитування-придбання земельної ділянки.
Видача кредиту здійснюється готівкою 5 березня 2006 року (із попереднім зарахуванням суми кредиту на поточний рахунок позичальника 05.03.06).
Плата за кредит – 18% річних – нараховується в останній день місяця.
При нарахуванні відсотків перший день видачі кредиту враховується, а останній день погашення кредиту не враховується.
Сплата відсотків здійснюється готівкою щомісяця 1 числа місяця, наступного за звітним, та на дату погашення кредиту.
Погашення основної суми боргу має здійснюватися 05.07.06 готівкою.
Забезпечення кредиту: квартира оціночною вартістю 45000 грн. згідно з договором застави від 05.03.06.
Кредит класифіковано як стандартний.
Умови кредитного договору виконано.

Список використаної літератури 14

Литература1. Постанова Правління Національного Банку України «Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України» №280 від 17.06.2004р. зі змінами та доповненнями. 2. Постанова Правління Національного Банку України «Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України» № 337 від 14.08.2003р. 3. Постанова Правління Національного Банку України «Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України» № 435 від 15 вересня 2004 р. 4. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2004. 5. Облік та аудиту комерційних банках/А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Герасимовича.—Львів: Видавництво «Фенікс», 2006. — 512с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Питання до ДЕК «Облік і аудит» Спеціалізація «Облік і аудит»
  1.Фінансовий облік як галузь економічної науки. 2.Точка беззбитковості в умовах виробництва декількох видів продукції. 3.Відмінності фінансового та управлінського обліку. 4.Моделі управлінськог о обліку. 5.Класифікація витрат. б.Принципи поділу витрат на ті, що включаються до собівартості продукції, та ті, що відносяться до витрат періоду. 7.Прямі та непрямі витрати у виробництві. 8.Елементи витрат. 9.Сутність управлінського обліку та його призначення. 10.Алгоритм розрахунку собівартості виробленої продукції.. 11 .Відмінності між поняттям „елемент витрат" і „стаття калькуляції"". 12. Елементи, з яких складається система управління собівартістю. 13.Фактори, що впливають на побудову обліку витрат виробництва. 14.Принципи організації управлінського обліку. 15.Взаємозв'язок інформації оперативного та фінансового обліку виробництва. 16.Принципи ведення обліку витрат за статтями калькуляції. 17.Оцінка відходів виробництва. 18.Оцінка втрат від браку на виробництві. 19.Суть системи калькулювання «директ-костінг». 20.Суть системи калькулювання «стандарт-костінг». 21. Калькулювання за методом однорідних секцій. 22. Побудова обліку за функціями управління. 23.Побудова обліку за багатоступеневим варіантом. 24.Алгоритм визначення оптимальної вартості поставок. 25.Розробка операційних бюджетів. 26.Відмінності внутрішньої та зовнішньої звітності підприємства. 27.Розробка фінансових бюджетів. 28.Зведений бюджет підприємства. 29.Центри витрат і центри відповідальності на підприємстві. 30.Маржинальний дохід, поняття, способи визначення. 31. Організація та процедури аудиту власного капіталу. 32.Синтетичний та аналітичний облік касових операцій і грошових документів. 33.Облік поточних фінансових інвестицій. 34.Облік розрахунків: з.а виданими авансами, з підзвітними особами, за нарахованими доходами, за претензіями, по відшкодуванню матеріального збитку. З5.Визначення та класифікація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів З6.Облік зносу основних засобів. 37. Облік зносу інших необоротних матеріальних активів. З8.Суть та методика виконання вертикального аналізу звітності. 39. Аналіз коефіцієнтів. 40.Синтетичний та аналітичний облік запасів. 41. Облік витрат на виробництво. 42.Формування та облік собівартості реалізованої продукції. 43.Облік та розподіл загальновиробничих витрат. 44.Облік витрат майбутніх періодів. 45. Облік амортизації необоротних активів та інших операційних витрат. 46. Аналітичний та синтетичний облік готової продукції. 47. Відображення операцій з руху готової продукції на рахунках бухгалтерського обліку. 48.Облік довгострокових фінансових та капітальних інвестицій. 49. Облік резерву сумнівних боргів. 50.Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги. 51.Етапи розвитку управлінського обліку. 52.0рганізація аудиторської перевірки фінансової звітності. 53.Бухгалтерський баланс. Порядок оцінки статей балансу в зарубіжних країнах. 54.3віт про прибутки і збитки, його зміст і форма. 55.Організація і методика аудиту оренди (лізингу) необоротних активів. 56.Організація і методика аудиту кредитних операцій. 57.Суть та методика виконання горизонтального аналізу звітності. 58.Синтетичний та аналітичний облік руху нематеріальних активів. 59.Визначення запасів та їх класифікація: сировина, матеріали, товари, паливо, запасні частини, малоцінні та швидкозношувані предмети тощо. 60.Методика обліку операцій по касі в зарубіжних країнах. 61.Суть, призначення і облік створення та використання фонду дрібних сум на підприємстві. 62.Суть та методи системи періодичного обліку запасів. 63.Суть та методи системи постійного обліку запасів. 64. Організація і методика аудиту оподаткування доходів персоналу. 65.Вплив методів оцінки запасів на фінансові результати діяльності підприємства. бб.Поняття довгострокових активів в обліку зарубіжних країн. 67.Методи нарахування амортизації основних засобів. 68.Поняття фінансових інвестицій, їх класифікація в обліку зарубіжних країн. 69.Поняття спільного підприємства та спільного контролю. 70.Критерії наявності суттєвого впливу інвестора. 71.Облік довгострокових інвестицій у зарубіжних країнах. 72.Методика обліку облігацій з дисконтом. 73.Методика обліку облігацій з премією. 74.Облік довгострокових зобов'язань за лізингом у зарубіжних країнах. 75.Сутність та класифікація короткострокових зобов'язань. 76.Методика обліку заборгованості за рахунками постачальників у зарубіжних країнах. 77.Аудиторська діяльність та її реєстрація. 78.Облік простих та привілейованих акцій. 79.Нарахування та облік дивідендів. 80.Способи підготовки звітів про рух грошових коштів: прямий та непрямий методи. 81. Сутність міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 82.Склад фінансової звітності в зарубіжних країнах. 83.Організація аудиту необоротних активів та його процедури. 84.Організація і методика аудиту фінансових інвестицій. 85.Зміст та методика складання звіту про рух грошових коштів. 86.3віт про зміни у власному капіталі: зміст та методика складання. 87.Організація і методика аудиту основних засобів. 88.Організація та процедури аудиту грошових коштів. 89.Організація та процедури аудиту дебіторської заборгованості. 90.Організація і методика аудиту касових операцій. 91 .Організація і методика аудиту операцій на рахунках у банках. 92.Організація і методика аудиту валютних операцій. 93.Організація і методика аудиту праці та її оплати. 94.Методи оцінки товарно-матеріальних запасів та їх характеристики. 95. Організація і методика аудиту витрат операційної діяльності. 96.Організація й процедури аудиту довгострокових і поточних зобов'язань. 97.0рганізація і методика аудиту звіту про фінансові результати. 98.0рганізація і методика аудиту податкової звітності. 99.0рганізація і методика аудиту нарахування та сплати податку на додану вартість. 100.Організація і методика аудиту оренди (лізингу) необоротних активів. 101.Організація та процедури аудиту запасів. 102.Організація і методика аудиту операцій на рахунках у банках. 103.Організація і методика аудиту зовнішньоекономічної діяльності. 104.Організація і методика аудиту витрат операційної діяльності. 105. Документальне оформлення аудиту. 116.Етапи проведення аудиту. 107 .Облік формування капіталу підприємства. 108.Нормативне забезпечення аудиторської діяльності. 109.3віт про фінансові результати та методика його складання. 110.Функції Аудиторської палати в Україні. 111. Формування власного капіталу на підприємствах різних організаційно-правових форм. 112.Нерозподілений прибуток, непокритий збиток та їх відображення у складі власного капіталу. 113.Облік забезпечення виплат відпусток. 114.Облік цільового фінансування та цільових надходжень. 115.Форми, системи та види оплати праці. 116.Державне регулювання праці та її оплати. 117.Методика нарахування заробітної плати в різних системах оплати праці. 118.Утримання із заробітної плати та їх облік. 119.Соціальне страхування персоналу та його облік. 120.Облік допомоги з тимчасової непрацездатності та інших соціальних виплат. 121 .Оцінка доходу та його визнання в обліку. 122.Визначення фінансових результатів діяльності та відображення їх в обліку. 123.Облік реалізації готової продукції , товарів, робіт, послуг. 124.Облік доходів від іншої операційної діяльності. 125.Облік фінансових доходів. 126.Облік довгострокових позик. 127.Облік довгострокових векселів виданих. 128.Облік відстрочених податкових зобов'язань. 129.Облік короткострокових позик. 130.Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. 131 .Облік розрахунків щодо податків і платежів. 132.Відмінності податкового та бухгалтерського обліку формування доходів. 133. Доходи звітного та майбутніх періодів. 134.Інформація про власний капітал у фінансовій звітності. 135.Ліквідація товариства. Методика складання ліквідаційного балансу. І36.Примітки до фінансових звітів. 137.Фінансова звітність, її мета, склад. 138.Баланс підприємства та методика його складання. 139.Виправлення помилок та зміни у фінансовій звітності. 140.Організація і методика аудиту дотримання статутних вимог підприємства.

 2. АУДИТ ЗОБОВЯЗАНЬ БАНКУ
  1. Організація внутрішньобанківського аудиту зобовязань банку 2 2. Аудит зобовязань АБ «Назва» 6 Список використаної літератури 11

 3. АУДИТ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ
  1. Мета та масштаб аудиту 3 2. Аудит активів АБ «банк» 4 3. Аудит зобов’язань банку 6 4. Аудит капіталу банку 7 5. Резерви під активні операції банку 9 6. Аудит фінансового результату АБ «банк» 10 Список використаної літератури 13

 4. Аудит звітності комерційного банку
  Вступ 3 1. Аудит звітності комерційного банку 4 Висновок 9 Література 10 Додаток 1. Приклад аудиторського висновку 11

 5. АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ
  1. Внутрішній аудит власного капіталу банку 2 2. Аудит власного капіталу АБ «Назва» 5 Список використаної літератури 12

 6. Аудит зобов’язань банку
  Вступ 3 Аудит зобовязань банку 4 Економічна сутність зобов’язань банку 4 Аудит кредиторської заборгованості за кредитами банків і претензіями 8 Аудит обліку грошових коштів на поточному та інших рахунках у банку 11 Висновки 16 Література 17

 7. Аудит власного капіталу банку
  Вступ 3 Аудит власного капіталу банку 4 Формування власного капіталу банку 4 Аудит власного капіталу банку 8 Висновки 14 Література 15

 8. Облік в банку
  1. Особливості побудови плану рахунків 2 2. Бухгалтерський облік власних основних засобів та їх амортизації 13 3. Формування номера аналітичних рахунків 18 4. Визначити: 22 – які з перелічених нижче рахунків є балансовими або позабалансовими; – характер рахунка; – порядок рахунка. Зареєстрований статутний капітал банку – балансовий рахунок 5000 П; Основні засоби – балансовий рахунок 4400 А; Загальні резерви та фонди банку – балансовий рахунок 502 П; Кошти на вимогу в інших банках – балансовий рахунок 150 АП; Банкноти та монети в касі банку – балансовий рахунок 100 А; Податок на прибуток – балансовий рахунок 7900 АП; Бланки суворого обліку в підзвіті – позабалансовий рахунок 9892 А; Кредиторська заборгованість за податком на прибуток – балансовий рахунок 3620 П; Непередбачені витрати – балансовий рахунок 7809 А. 5. Визначити кореспонденцію рахунків за такими операціями: 22 погашено готівкою довгостроковий кредит фізичною особою нараховано амортизацію основних засобів до каси банку здано клієнтом (торгівельним підприємством) виручку, яку належить зарахувати на його поточний рахунок за результатами ревізії оприбутковано лишок грошей в касі до каси банку оприбутковано готівку обмінних пунктів Список використаної літератури 23

 9. Облік операцій на рахунках банку
  ВСТУП 2 1.Грошові кошти і їх склад, характеристика згідно П(с)БО4 "Звіт про рух грошових коштів" 4 2.Відкриття рахунків у банках в національній та іноземній валюті 6 3.Документальне оформлення господарських операцій по рахунках у банках в національній валюті 11 4. Документальне оформлення господарських операцій по рахунках у банках в іноземній валюті 20 5.Облік грошових коштів на рахунку у банку в національній та іноземній валюті 21 ВИСНОВКИ 30 Додатки. 31

 10. Облік коштів на розрахунковому рахунку в банку
  1. Характеристика підприємства 3 2. Технологія обліку операцій в іноземній валюті. 7 3. Характеристика первинних документів обліку операцій в іноземній валюті. 12 4. Технологія синтетично і аналітичного обліку операцій в іноземній валюті. 17 5. Характеристика вихідних документів обліку операцій в іноземній валюті. 21 Висновки 25 Література 27 Додатки 29 Об'єктом досліджень є Товариство з обмеженою відповідальністю переробка скла

 11. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ У БАНКУ
  1. Облік операцій в іноземній валюті, що виконуються з доручення клієнтів банку 3 2. Облік міжбанківських обмінних операцій в іноземній валюті 7 3. Облік операцій з пластиковими картками та дорожніми чеками 11 Завдання 1 15 Скласти бухгалтерські проведення за наведеними нижче операціями (табл. 1). Виконати необхідні розрахунки. Таблиця 1 № Зміст операції Сума, грн. 1 З рахунку списана плата за обслуговування платіжної картки (ПК) 250,00 2. З рахунку списано суму для завантаження ПК 20000,00 3 Банк-емітент є одночасно і обслуговуючим банком. Отже, при отриманні від процесингового центру інформації про платежі з даної ПК виконано внутрішньобанківське проведення щодо зарахування коштів на рахунки підприємств торгівлі 1500,00 Завдання 2 15 Відобразити в бухгалтерському обліку нарахування доходів за наданим кредитом. Банк «Альфа» нараховує проценти за наданим кредитом на поточні потреби клієнту АТ «Київхліб» - суб’єкту господарської діяльності за таких умов: – дата надання – 10.10.2008.; – дата погашення – 10.12.2008 р.; – сума кредиту – 100 тис. грн.; – процентна ставка – 12% річних; – нарахування процентів – щомісяця в останній день місяця. Список використаної літератури 16

 12. Облік боргових зобов’язань банку
  Список літератури 1.Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: А.С.К., 2000. 2.Завгородний В. П. Бухгалтерский учет в Украине (с использованием Национальных стандартов). – К.: А.С.К., 2003. 3.Чебанова Н. В., Котенко Л. Н. Бухгалтерский учёт (торговые и посре-днические предприятия) – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков: Интел-лект – ЭКО, 2001. 4.Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціаль-ності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. 5.Безруких П.С., Кондраков Н.П., Палий В.Ф. и др. Бухгалтерский учет: Учебник Под. ред. П.С. Безруких. - М.: Бухгалтерский учет, 2002.

 13. Облік виданих кредитів банку по видах кредиту
  Вступ 3 1. Постановка задачі 5 1.1. Характеристика задачі 5 1.2. Вихідна інформація 8 1.3. Вхідна інформація 10 1.4. Опис алгоритму розв‘язання задачі 11 2. Технологічний процес автоматизованого рішення задачі 12 Висновки 14 Література: 15

 14. Облік та аудит
  1. Метод і методичні прийому аудиту 3 2. Планування аудиту та його етапи. 6 3. Аудит стану внутрішньогосподарської діяльності. 9 Завдання 1 13 Вихідні дані: Аудитор перевірив 60 документів на купівлю та визначив дві помилки. Потрібно визначити допустиму помилку, якщо рівень довіри - 90%.. Завдання 2 14 Вихідні дані: Перевірка бухгалтерської звітності з метою викладення думки за її результатами потребує використання певних прийомів та методів, що є головною метою аудиту. Необхідно пояснити процедури, які виконує аудитор: 1 .Оцінка системи внутрішнього контролю. 2.Перевірка системи ведення облікових записів. 3.Перевірка документів на предмет вирішення відображених в них операцій. 4.Шукає підтвердження окремих положень. 5.Проведення тестування на відповідність і по суті. Список літератури 18

 15. Облік та аудит
  1. Бухгалтерський облік: фінансовий та господарський облік 3 13.Первинне спостереження в обліку, система узагальнення і характеристика отримуваної інформації. 7 Задача 1. 12 За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, яке здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва на 1 вересня 200Х р.:_ Активи та джерела їх утворення Сума грн. 1. Будівля цеху 12300 2. Кіоск 3000 3. Обладнання 15800 4. Знос основних засобів (актив-сторно) 5000 5. Малоцінні і швидкозношувані предмети 150 6. Фінансові вкладення в акції 1000 7. Статутний капітал 10000 8. Сировина і матеріали 4630 9. Незавершене виробництво 1270 10. Готова продукція 2040 11. Товари 625 12. Заборгованість до бюджету по податках 4870 13. Каса 300 14. Заборгованість постачальникам 2540 15. Заборгованість покупців по одержаних векселях 735 16. Розрахунковий ( поточний) рахунок 2900 17. Короткострокові кредити банку 25400 а) здійснити групування активів та джерел їх утворення підприємства; б) визначити розмір власного капіталу; с) визначити суму зобов'язань підприємств. Розмір власного капіталу становить: 10000 грн Сума зобов'язань підприємства становить: 4870+2540+25400 = 32810 Задача 2 14 Зміни в балансі, що їх спричинюють розглянуті типи господарських операцій, ілюструє табл. Задача 3 14 За станом на 1 жовтня підприємство мало такий баланс: Література 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua