Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Безпека інформаційної діяльності (ID:17420)
| Размер: 30 кб. | Объем: 22 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
СодержаниеВступ 3
1. Інформаційна діяльність в сучасному суспільстві та її безпека 4
2. Стан безпеки інформаційної діяльності в Україні 8
3. Способи вирішення проблем безпеки інформаційної діяльності 16
Висновки 19
Перелік використаних джерел 21

Литература1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року зі змінам, які вступили в силу з 1 січня 2006 року відпові-дно Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 гру-дня 2004 року. Положення Закону України від 8 грудня 2004 року №2222-ІV «Про внесення змін до Конституції України», що набирають чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006 році. –Харків: СПД ФО Співак Т.К., 2006. 2. Закон України “Про державну таємницю”// Відомості Верховної Ради Укра-їни, 1994, N 16 (19.04.94). 3. Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” від 16 листопада 1992 р. № 2782-ХІІ // ВВР, 1993, № 1. 4. Закон України “Про інформаційні агентства” від 28 лютого 1995 р. № 74/95-ВР// ВВР, 1995, № 13. 5. Закон України “Про основи національної безпеки України” від 19 червня 2003 р. № 964-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 39. 6. Указ Президента України “Про заходи щодо розвитку національної складо-вої глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого до-ступу до цієї мережі в Україні” від 31 липня 2000 року № 928/2000 // Офі-ційний Вісник України 2000, 31 від 18.08.2000. 7. Указ Президента України “Про Положення про Державний комітет телеба-чення і радіомовлення України” від 27 серпня 2003 року № 920/2003 // Офі-ційний Вісник України 2003, № 35, ст. 1884. 8. Постанова Верховної Ради України від 7 червня 2001 р., № 2498-III “Про підсумки парламентських слухань "Проблеми інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та стану інформаційної безпеки України" // Голос України 2001, № 112 від 26.06.2001. 9. Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання реалізації державної інформаційної політики” від 4 червня 1999 р. № 970 // Офіційний Вісник України 1999, 23 від 25.06.99. 10. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції техні-чного захисту інформації в Україні” від 8 жовтня 1997 р. № 1126 // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів № 12749/1999. 11. Постанова Кабінету Міністрів України № 1893 від 22.11.98 р. "Про затвер-дження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання докумен-тів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять кон-фіденційну інформацію, що є власністю держави" // Урядовий кур'єр, 1998, 12, 10.12.98 N 236-237. 12. Беляков К.И. Управление и право в период информатизации. – К.: Изд. «КВІЦ», 2001 13. Бєляков К. Інформатизація організаційно-правової сфери суспільної діяль-ності // Право України.-2004.-№6. 14. Ботвінкін О. Розвиток правового забезпечення інституту конфіденційної ін-формації, що є власністю держави // Юридичний журнал, 2006. – № 6 (48). 15. Ботвінкін О.В., Ворожко В.П. Інформація з обмеженим доступом, що не є державною таємницею, в законодавстві України: Аналітичний огляд. – К.: Вид-во НА СБ України, 2006. 16. Гавловський В. Гуцалюк М, Цимбалюк В. Удосконалення інформаційного законодавства як засіб оптимізації протидії комп'ютерної злочинності //Науковий вісник НАВСУ. - 2001. -№3. 17. Згуровський М.З. Проблеми інформаційної безпеки в Україні, шляхи їх ви-рішення // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захи-сту інформації в Україні: Науково-технологічний збірник. – К., 1998. 18. Інформаційна безпека України. Проблеми і шляхи вирішення. Заочний кру-глий стіл // Національна безпека і оборона. – 2001. – № 1. – С. 24-29. 19. Кормич Б.А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: Навч. по-сібник. – К.: Кондор, 2004. 20. Кохановська О. Теоретичні проблеми цивільно-правового регулювання ін-формаційних відносин в Україні // Право України.-2004.-№2. 21. Кушакова-Костицька Н. Від свободи слова до інформаційного суспільства// Право України,.-2004.-№ 7. 22. Мастяниця Й.У., Соснін О.В., Шиманський Л.Є. Захист інформаційних ре-сурсів України: проблеми і шляхи їх розв’язання / Національний ін-т страте-гічних досліджень; Центр інформаційних ресурсів і технологій / О.В. Соснін (ред.). – К., 2000. 23. Національна безпека України, 1994 – 1996 рр. Наукова доповідь НІСД. К., НІСД. – 1997. 24. Расторгуев С.П. Информационная война. – М.: Радио и связь, 1998. 25. Свобода інформації та право на приватність в Україні. Том 2. Право на при-ватність: conditio sinequa non/Харківська правозахисна група, Харків: Фоліо, 2004. 26. Северин В.А. Правовое регулирование информационных отношений // Вес-тник Моск. ун-та. Сер.11. Право. – 2000. – №5. 27. Скляренко О. А. Сучасні проблеми шформаційної безпеки України в умовах внутрішніх трансформацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 64 (Частина І), 2006. 28. Снытников А.А., Туманова Л.В. Обеспечение и защита права на информа-цию. – М.: Городец-издат, 2001 29. Термінологічний словник з питань технічного захисту інформації /за ред. Проф. В.О. Хорошка – 3-є видання. – К.: Поліграф Колсалтинг, 2003 – с. 32.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Організація науково-інформаційної діяльності
  1. Інформатизація суспільства. 3 2. Умови мережного передавання інформації. 7 3. Системи інформаційного обміну. Телетекс. 16 4. Довідково-інформаційне забезпечення. 17 Література 19

 2. Технологічний зміст інформаційної діяльності
  Вступ 3 1. Інформаційна діяльність та її технологічна складова 6 1.1. Організація інформаційної діяльності 6 1.2.Технологии створення і обробки текстової інформації, графічної і мультимедійної інформації 15 1.3.Технології пошуку і зберігання інформації 21 2. Технології створення інформаційних мереж 26 2.1. Телекомунікаційні технології 26 2.2. Технології управління, планування і організації діяльності 28 2.3. Технології формування інформаційних ресурсів електронних бібліотек 33 3. Підтримка інформаційної діяльності на базі конвергенції сервісів і мереж 39 3.1. Модель інформаційної діяльності в мережі банківської системи України 39 3.2. Схема телекомунікаційної мережі автоматизованої банківської системи НБУ 41 3.3. Сучасні схеми у банківських інформаційних системах 46 Висновки 54 Література 58 Метою роботи є вивчення технологічної складової інформаційної діяльності. Об'єкт дослідження – технології інформаційної діяльності, зокрема, зі створення електронних бібліотек як структурних одиниць сфери інформаційного обслуговування. Предмет дослідження - діяльність зі створення та розвитку інформаційних систем.

 3. Організація інформаційної діяльності і суспільство
  ВСТУП 3 1. ІСТОРІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 5 1.1. Віхи становлення інформаційної цивілізації 5 1.2. Концептуалізація нових поглядів 7 2. ЗМІСТ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОБИ: СОЦІАЛЬНА СФЕРА, ПОЛІТИКА, ЕКОНОМІКА 10 2.1. Інформаційний соціум та його структура 10 2.2. Інформаційна демократизація 11 2.3. Інформаціональна економіка 14 3. ЛЮДИНА ТА СОЦІАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В ТЕОРІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 16 3.1. Індивід в світі інформації 16 3.2. Інститут сім’ї в інформаційному суспільстві 18 3.3. Формування нової інформаційної еліти 19 4. ТРУДНОЩІ НА ШЛЯХУ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ СУСПІЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ 22 4.1. Загроза “цифрового розриву” 22 4.2. Розходження теорії і практики 24 ВИСНОВОК 27 ЛІТЕРАТУРА 29

 4. Фінансування науково-інформаційної діяльності в Україні
  Вступ 3 Розділ І. Бюджетне фінансування науково-інформаційної діяльності в Україні 6 1.1. Аналітичний огляд джерел 6 1.2. Система науково-інформаційної діяльності 6 1.3. Оцінювання економічної ефективності науково-інформаційної діяльності 10 1.4. Бюджетне фінансування науково-інформаційної діяльності в сучасних умовах 14 Висновок до І розділу 19 Розділ ІІ. Проблеми і перспективи українського ринку науково-технічної інформації 21 2.1. Ринок науково-технічної інформації і науково-технічний прогрес 21 2.2. Реалії українського ринку науково-технічної інформації 25 2.3. Соціально-економічні аспекти розвитку бібліотек 27 Висновок до ІІ розділу 34 Висновки 35 Список використаної літератури 39 Додатки 41

 5. Організація науково-інформаційної діяльності (НІД)
  План 1. Інформаційна діяльність 3 2. Метоли визначення ефективності НІД 4 3. Проблеми НІД 16 4. Інформаційні ресурси НІД і НТП 19 Література 23

 6. Контрольна робота з рекламно-інформаційної діяльності
  1. Значення інформації як одного з факторів управління рекламною діяльністю 3 2. Розробка рекламної стратегії як елемент планування рекламної діяльності в індустрії гостинності 6 3. Як використовується в ресторанному бізнесі сендвіч-мен як один із засобів зовнішньої реклами? 7 Література 10

 7. Історія та сучасний стан організації інформаційної діяльності в Україні
  Вступ 3 1. Інформаційні технології і інформаційні системи в управлінні. 4 1.1. Класифікація інформаційних технологій і систем. 4 1.2. Взаємозв'язок організацій і інформаційних систем 7 1.3. Види інформаційних систем в організації 10 2. Сучасний стан організації інформаційної діяльності в Україні 13 2.1 Характеристика процесу розвитку інформаційних систем 13 2.2 Характеристика національної системи інформаційних ресурсів 17 3. Державне регулювання інформаційної діяльності в Україні 21 Висновки 29 Список літератури 30

 8. Світовий досвід організацій інформаційної діяльності в сфері управління
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ 6 1.1. Розвиток та еволюція управління 6 1.2. Поняття інформації в сфері управління 8 РОЗДІЛ 2. СВІТОВИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ 11 2.1. Особливості розвитку інформаційної сфери суспільства в розвинених країнах 11 2.2. Сегментація та тенденції розвитку інформаційного ринку в розвинених країнах 14 2.3. Інформаційно-психологічні операції та війни 20 2.4. Міжнародні відносини в інформаційній сфері 23 ВИСНОВКИ 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29

 9. Безпека банківської діяльності
  1. Вступ. 1 2. Поняття безпеки банківської діяльності, її мета та задачі. 2 3. Види безпеки. 3 4. Структура управління банком. 4 5. Регулювання банківської діяльності та нагляд за нею. 6 Висновок Література

 10. Безпека в рекламній діяльності
  ВСТУП 3 1. Правове регулювання рекламної діяльності 5 2. Безпека соціальної реклами у сучасному суспільстві 7 3. Міжнародний кодекс рекламної практики 9 4. Психологічна безпека реклами 10 ВИСНОВОК 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 13

 11. Безпека рекламної діяльності
  Безпека рекламної діяльності Список використаної літератури 1. Закон України про рекламу (в редакції від 11.07.2003). 2. Заплатинський В.М. Безпека життєдіяльності. - К. 1999. 3. Купчик М.П., Яцюк М.М. Безпека життедіяльності. - К. 2003. 4. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини. - К. 1999. 5. Шемчук В.В. Комерційна і соціальна реклама. Х. 2002.

 12. Система і структура органів державного комітету інформаційної політики телебачення та радіомовлення України, їх повноваження та правова основа діяльності
  Вступ 3 1. Становлення органів влади у сфері інформаційної політики 5 2. Основні завдання та повноваження Державного комітету телебачення і радіомовлення 20 3. Інформаційна та комунікативна політика в Україні 28 Висновки 35 Перелік використаних джерел 37

 13. Економічна безпека діяльності підприємства (на прикладі транспортного підприємства)
  Вступ 3 Розділ 1. Поняття економічної безпеки діяльності підприємства 5 1.1. Теоретична сутність економічної безпеки підприємства. 5 1.2. Дослідження взаємозв`язку структурних елементів економічної безпеки 8 1.3. Загальна характеристика ВАТ "***" 14 1.4. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "***" 19 Розділ 2. Напрями покращення рівня економічної безпеки підприємства 28 2.1. Організаційно-економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства 28 2.2. Забезпечення надійної економічної безпеки підприємства шляхом змiцнення ліквідності та платоспроможності підприємства 33 2.3. Підвищення конкурентоспроможності ВАТ "***" 41 Розділ 3. Ефективність запропонованих заходів 42 Висновок 45 Список використаної літератури 47 Додатки 50-57 Мета дослідження – представити теоретичні основи поняття економічної безпеки діяльності підприємства. Провести аналіз показників господарської діяльності ВАТ "***".

 14. Концепція маркетингової інформаційної системи
  Вступ 3 1. Система збору даних в маркетинговій інформаційній системі 4 2. Система обробки даних в маркетинговій інформаційній системі 14 3. Система маркетингових досліджень в маркетинговій інформаційній системі 17 4. Система уніфікованої маркетингової інформації в маркетинговій інформаційній системі 22 Висновок 24 Список літератури 26

 15. Розвиток і розміщення інформаційної індустрії
  Вступ 3 І. Теоретичні засади поняття “інформація” 5 1.1. Інформація і дані 5 1.2. Інформаційний простір бізнесу 8 ІІ. Інформаційний ринок 13 2.1. Інформаційний ринок в країнах Європи. 13 2.2. Нова роль бібліотеки 14 2.3. Internet 16 ІІІ. Використання інформації 23 3.1. Використання інформаційних технологій в маркетингу 23 3.2. Технології комерційного розповсюдження інформації 26 Висновки та пропозиції 34 Список використаної літератури 36

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua