Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Індивідуальні трудові спори (ID:17492)
| Размер: 34 кб. | Объем: 31 стр. | Стоимость: 130 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
СодержаниеВступ 3
1. Органи по розгляду трудових спорів 5
2. Організація комісії по трудових спорах та її компетенція 11
3. Порядок розгляду трудових спорів у КТС 12
4. Розгляд трудових спорів у районних (міських) судах 15
5. Обчислення строків за Кодексом законів про працю України 22
Задача 1 25
У травні робітник Лебедюк звернувся до комісії по трудових спорах із скаргою про стягнення заробітної плати за понадурочні роботи, які виконувались у січні і лютому того ж року. Голова КТС відмовився прийняти заяву Лебедюка, посилаючись на те, що після виконання зазначених робіт минуло три місяці.
Розв'яжіть цей трудовий спір.

Задача 2 26
До комісії по трудових спорах заводу звернувся студент технічного університету Бердянський. У заяві Бердянський зазначив, що в період виробничої практики він був зарахований на робоче місце, отримав заробітну плату, проте власник відмовився виплатити йому компенсацію за щорічну відпустку. Голова КТС заявив, що комісія не може розглядати цей спір, оскільки Бердянський не перебуває у трудових відносинах з заводом, а є студентом навчального закладу.
Чи правомірні дії голови КТС?

Задача 3 27
Судом поновлено на роботі Зубенка і у той же день йому видано виконавчий лист. Проте директор відмовився допустити Зубенка до попередньої роботи, мотивуючи відмову тим, що рішення суду не набрало чинності, а директор вже звернувся з касаційною скаргою до апеляційного суду з проханням відмінити рішення місцевого суду.

Чи правомірна відмова директора?

Висновки 28
Перелік використаних джерел 30
Литература1. Конституція України 2. Кодекс законів про працю України 3. Цивільний процесуальний кодекс України 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. № 9 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» 5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. № 7 «Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина» 6. Беззубко Л.В., Головко А.Н., Кирнос А.И. Теория и практика разрешения трудовых конфликтов. – Луганск: ЛФ ДонГАСА, 2002. – 218с. 7. Венедиктов В.С. Трудовое право Украины. – Харьков: Консум, 2004. – 304с. 8. Вишновецька С.В. Стpоки в тpудовому пpаві.- Чеpнівці: Рута, 1996.- 207с. 9. Грузінова Л.П. Трудові спори: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 104с. 10. Карпенко Д.О. Основи трудового права: Навч. посіб. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 656с. 11. Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар. – Харків: Консум, 2003. – 832с. 12. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. Видання третє, перероб. та доповн. – Х.: Консум, 2002. – 528с. 13. Соціально-трудові відносини та вирішення трудових спорів. – К.: Основа, 2002. – 712с. 14. Стичинський Б.С. та ін. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, В.Г. Ротань. – 4-е вид., доп. та переробл. – К.: Видавництво А. С. К., 2003. – 1024с. – (Нормативні документи та коментарі) 15. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д.Пилипенко, В.Я.Бурак, З.Я.Козак та ін.; За ред. П.Д.Пилипенка. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – 536с. 16. Трудове право України: Академ. курс: Підручн. / А.Ю. Бабаскін, Ю.В. Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; За заг. ред. Н.М. Хуторян. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 608с. 17. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг.ред. С.Я.Фурси. – К.: Видавець Фупса С.Я.: КНТ, 2007. – Т.2. – 804 с. 18. Чанышева Г.И., Болотина Н.Б. Трудовое право Украины.— X.: «Одиссей», 2000. — 480 с. 19. Чанишева Г., Фадеенко А. Розгляд судами справ у спорах, що виникають с трудових npaвовідносін (окремі питания) //Право України. — 1998. — №8. — С. 58—63 20. Яресько А. Доцільність функціонування комісій з трудових cnopiв // Право України. — 1998. — № 4. — С. 53-55, 66
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Трудові спори
  Вступ 3 1. Поняття та види трудових спорів, причини їх виникнення 4 2. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів 6 3. Розв’язання колективних трудових спорів 12 4. Поняття і реалізація права на страйк 22 Висновки 27 Література: 28

 2. Трудові спори
  Задача 1 При укладенні колективного договору профком РСУ-5 наполягав, щоб він містив зобов’язання власника щодо удосконалення форм оплати праці і поліпшення житлових умов працівників лише членів профспілки. Адміністрація РСУ-5 не погодилась з думкою профкому. А як вирішенні ці питання у законі? Задача 2 Соколенко пропрацював в магазині “Руслан” 10 місяців, а Скрипка – 2 роки. Вони обидва просили адміністрацію надати їм відпустку в літній час. При складанні графіка відпусток їм обом було відмовлено у зв’язку з нетривалим періодом роботи в магазині. Коли у працівника виникає право на відпустку? Хто має право на відпустку в літній час? Чи правомірно відмовлено Соколенку і Скрипці? Задача 3 Цехова КТС розглянула справу про виплату за надурочну роботу електрику Шкурку і прийняла рішення стягнути на його користь 235 гривень. Адміністрація відмовилася виконати рішення КТС. Який порядок виконання рішень КТС? Які вимоги, передбачені законом повинні зазначатися у рішенні КТС? Посилаючись на закон дайте розгорнуту відповідь на запитання. План Вступ 8 1. Поняття трудових спорів, їх види та способи вирішення 10 2. Роль КТС у вирішенні індивідуальних трудових спорів 16 3. Судовий порядок вирішення індивідуальних трудових спорів 22 Висновки 29 Список використаної літератури 33 Мета даної роботи полягає у тому, щоб на основі комплексного дослідження вивчити суть та правову природу трудових спорів, прослідкувати їх класифікацію, а також дослідити способи правового регулювання вирішення індивідуальних трудових спорів. Для реалізації даної мети були поставлені наступні завдання: 1. дати правову характеристику трудовим спорам, дослідити їх поняття та зміст; 2. вивчити причини та умови виникнення трудових спорів; 3. навести класифікацію трудових спорів та способи їх вирішення; 4. охарактеризувати місце та роль комісій по трудових спорах (далі – КТС) у вирішенні індивідуальних трудових спорів; 5. дослідити судовий порядок врегулювання індивідуальних трудових спорів. Теоретичну основу дослідження складають наукові праці вчених, які досліджують питання трудового права взагалі, а також питання вирішення трудових спорів, зокрема. Наприклад, це роботи В.І. Прокопенка, Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої та багато інших. Об’єкт даної роботи становить система законодавчих актів України, що регулюють питання, пов’язані із врегулюванням трудових спорів, зокрема це: Кодекс законів про працю, Закони України: “Про вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, „Про виконавче провадження” та ін., а також судова практика. Предмет даної роботи – поняття, зміст, класифікація трудових спорів, правове регулювання діяльності КТС, судовий порядок вирішення індивідуальних трудових спорів. Мета і завдання дослідження визначили структуру роботи, яка складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури. У першому розділі висвітлюються питання загальної характеристики та природи трудових спорів. Наводиться їх класифікація та способи вирішення. У другому розділі аналізуються особливості правового регулювання діяльності КТС по вирішенню індивідуальних трудових спорів. У третьому розділі досліджуються питання судового врегулювання індивідуальних трудових спорів.

 3. Трудові спори варіант 2
  Зміст Задача 1 4 При укладенні колективного договору профком РСУ-5 наполягав, щоб він містив зобов'язання власника щодо удосконалення форм оплати праці і поліпшення житлових умов працівників лише членів профспілки. Адміністрація РСУ-5 не погодилась із думкою профкому. А як вирішені ці питання у законі? Задача 2 4 Соколенко пропрацював у магазині "Руслан" 10 місяців, а Скрипка - 2 роки. Вони обидва просили адміністрацію надати їм відпустку в літній час. При складанні графіка відпусток їм обом було відмовлено у зв'язку з нетривалим періодом роботи в магазині. Коли у працівника виникає право на відпустку? Хто має право на відпустку в літній час? Чи правомірно відмовлено Соколенку і Скрипці? Задача З Цехова КТС розглянула справу про виплату за надурочну роботу електрику Шкурку і прийняла рішення стягнути на його користь 235 гривень. Адміністрація відмовилася від виконання рішень КТС. Який порядок виконання рішень КТС? Які вимоги, передбачені законом, повинні зазначатися у рішенні КТС? Посилаючись на закон, дайте розгорнуту відповідь на запитання. 7 Вступ 10 1. Поняття трудових спорів та їх види 11 2. Порядок вирішення колективних трудових спорів 13 3. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів 26 Висновки 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37

 4. ТРУДОВІ СПОРИ І ПОРЯДОК ЇХ ВИРІШЕННЯ
  ВСТУП 3 1. Поняття трудових спорів, їх види та причини виникнення 5 2. Особливості розгляду трудових спорів. 10 3. Правова характеристика діяльності Національної служби посередництва та примирення. 15 4. Подальше вдосконалення законодавства про вирішення трудових спорів 19 ВИСНОВКИ 22

 5. Трудові спори щодо застосування законодавства про надання щорічної відпустки (основної та додаткової)
  Вступ 3 1. Поняття та правове регулювання відпусток в Україні 4 2. Трудові спори щодо застосування законодавства про надання щорічної відпустки (основної та додаткової) 10 Висновки 13 Задача 16 Ніколаєнко був звільнений за вчинення прогулу 10 листопада. Оскільки в день звільнення він не працював, то з наказом про звільнення його було озна-йомлено 15 грудня, а трудову книжку і розрахунок він одержав 20 грудня. Про-тягом якого строку Ніколаєнко має право звернутися до суду про поновлення його на роботі? Підготувати зразок позовної заяви Список джерел 19

 6. Індивідуальні завдання
  Задача 4 Відповідно до даних таблиці підрахуйте, в якому випадку трудовий потенціал використовується краще у звітному році? Випадки 1-й 2-й 3-й 4-й Чисельність економічно-активного населення, млн.. осіб 22,6 23,8 23,0 22,8 Чисельність безробітних, млн.. осіб 1,9 2,4 2,1 2,0 Відношення чисельності безробітних до чисельності економічно активного населення 0,084 0,101 0,091 0,088 Індивідуальне практичне завдання № 2 з УТП По області за 2009 р. відомі такі дані, тис. осіб. Чисельність населення області.................................................................... 6900 Чисельність непрацюючих інвалідів у робочому віці ......................................10 Чисельність осіб, що вийшли на пенсію на пільгових умовах ........................14 Зайнято в економіці області ............................................................................2120 з них проживають у інших областях...................................................................14 Зайнято в економіці інших областей з числа мешканців даної області........................................................................................ 9 Чисельн працюючих підлітків ............................................................................13 Чисельн осіб працездатного віку, що навчаються з відривом від виробництва.................................................................................................. 420 Чисельн осіб пенсійного віку.............................................................................826 з них працюючих................................................................................................. 14 Частка населення в працездатному віці в загальній чисельності населення області.................................................................................................. 49% Визначити: 1. Чисельність трудових ресурсів. 2. Коефіцієнт працездатності всього населення. 3. Коефіцієнт працездатності населення працездатного віку. 4. Коефіцієнт зайнятості всього населення області. 5. Коефіцієнт зайнятості трудових ресурсів. 6. Коефіцієнт навантаження населення працездатного віку. 7. Коефіцієнт пенсійного навантаження. 8. Коефіцієнт природного, механічного і загального приросту населення, якщо коефіцієнт народжуваності склав 9 проміле , смертності 15проміле , прибуло на постійне проживання в область 24 тис. чол., вибуло в інші області 38 тис. чол. 9. Перспективну чисельність населення і трудових ресурсів на 2010 р., 2011 р., 2012 рр. за умови, що коефіцієнт загального приросту залишиться незмінним, а частина трудових ресурсів в усьому населенні в 2010 р. буде нижче на 0,05 пункти, у 2011 р. - на 0,08, у 2012 р. - на 0,06 у порівнянні з 2009 роком. Зробити висновки. Виконати 2 варіанти цього завдання, по даним підприємства 1 і 2 НЕОБХІДНО В РЕЗУЛЬТАТІ АНАЛІЗУ ПО ВИЯВЛЕННЮ РЕЗЕРВІВ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА РОЗРАХУВАТИ ТА ОЦІНИТИ: 1. Динаміку чисельності персоналу підприємства; 2. Плинність кадрів по підприємству; 3. Кількісні характеристики роботи колективу підприємства (обсяги випуску продукції в динаміці, відпрацьований час (плановий), вплив структури працівників на загальний об’єм випуску продукції, тощо; 4. Якісні характеристики робітників підприємства (середній розряд робіт та робітників, планові зміни в складності робіт та рівні кваліфікації робітників); 5. Заповнити макет плану заходів щодо покращення використання резервів трудового потенціалу підприємства. Презентувати його, доповнивши іншими заходами, які аналітична група вважає за потрібне включити.

 7. Індивідуальні особливості по темпераменту
  Зміст Вступ 3 1. Загальне поняття про темперамент 4 2. Основні компоненти темпераменту 5 3. Особливості проявів темпераменту 6 Висновок 12 Список літератури 14

 8. Індивідуальні особливості емоційного реагування
  Вступ 3 1. Емоційний тон відчуттів. 3 2. Властивості емоцій 7 Висновок 12 Література 14

 9. Індивідуальні особливості пам’яті і здібності людини
  Вступ 3 1. Поняття пам’ять. Індивідуальні особливості пам'яті 4 2. Поняття про здібності людини 7 2.1. Структура здібностей 10 2.2. Відмінності у здібностях та їхня природа 14 2.3. Розвиток здібностей 18 Висновки 20 Список використаної літератури 21

 10. Переддоговірні спори
  Вступ 3 1. Поняття «неукладеного договору» 4 2. Спори при укладенні господарських договорів 9 3. Спори у сфері сімейних правовідносин 11 Висновок 15 Література 16

 11. Податкові спори, їх юридична природа Тести
  1. Податкове зобов’язання це: 3 2. Податковий борг (недоїмка) це: 3 3. Обовязок доказування відповідно до КАС України при розгляді податкових спорів покладено на: 3 4. Податковий орган це: 4 5. Податкове зобов’язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації, вважається узгодженим з дня: 4 6. Остаточне рішення вищого (центрального) органу контролюючого органу за заявою платника податків не підлягає подальшому адміністративному оскарженню, але може бути оскаржене у: 4 7. Процедура адміністративного оскарження закінчується 4 8. У разі коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов’язання в установлені строки, податковий орган надсилає такому платнику податків 5 9. Процедура адміністративного оскарження закінчується 5 10. Судові витрати при податкових спорах складаються відповідно до КАС України 5 11. Позивач у податкових спорах відповідно до КАС України це: 5 12. Відповідач у податкових спорах відповідно до КАС України це: 6 13. Додатковий спір виникає між: 6 14. До принципів адміністративного судочинства відповідно до КАС України щодо податкових спорів відноситься принцип: 6 15. Адміністративний арешт активів платника податків (арешт активів) є: 6 16. Відлік строку давності зупиняється на будь-який період, протягом якого платник податку перебуває поза межами України, якщо такий період є безперервним та дорівнює чи є більшим за: 6 17. Кримінально-переслідувальним вважаються дії спрямовані на: 7 18. До принципів адміністративного судочинства відповідно до КАС України щодо податкових спорів відноситься принцип: 7 19. Адміністративне судочинство здійснюється відповідно до: 7 20. Право податкової застави виникає згідно із законом 7 Список джерел 8

 12. Спори між батьком та матір’ю, щодо дитини та їх вирішення
  Вступ 3 1. Загальна характеристика права на виховання та можливих спорів 5 1.1 Спір між батьком і матір’ю, щодо про живання малолітньої дитини 11 1.2 Оспорювання батьківства (материнства) 14 2. Загальна характеристика розгляду та вирішення спорів між батьками, щодо дитини 18 2.1 Розгляд спорів між батьками в рамках окремого провадження 21 2.2 Рішення суду про виплату аліментів 24 Висновок 27 Список використаної літератури 29

 13. Трудові ресурси
  ВСТУП 3 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 4 2. ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ПРАЦІ 8 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ 15 ВИСНОВОК 19 ЛІТЕРАТУРА 20

 14. Населення та трудові ресурси
  ВСТУП 3 1. Динаміка чисельності та склад населення, особливості його розміщення. 5 1.1 Чисельність та розміщення населення. 5 1.2 Міське та сільське населення 9 1.3 Урбанізація та проблеми довкілля 12 1.4 Статево-вікова структура населення 14 2.5 Національний склад населення та його територіальні особливості. 18 2. Сучасні демографічні процеси в Україні та їх урахування в програмах відтворення трудового потенціалу. 21 2.1 Трудові ресурси та їх структура 21 2.2. Характеристика проблеми трудоресурсного потенціалу України та характер і масштаби впливу на нього відтворення сучасних демографічних процесів. 23 2.3. Стан нормативно-правової урегульованості проблеми трудоресурсного потенціалу України. 31 ВИСНОВКИ 33 Список літератури 35

 15. Економіка праці й соціально-трудові відносини
  1. Рівень та вартість життя. Кількісні та якісні показники рівня життя. Методи визначення вартості життя 3 2.Мінімальний споживчий бюджет та методи його визначення 10 3.Задача 26 Використовуючи дані таблиці, визначити показники годинної, денної та річної продуктивності праці. Визначити їх абсолютну зміну. Розрахувати абсолютний приріст випуску за рахунок зміни чисельності та продуктивності праці. Показники Базовий період Звітний період 1. Річний обсяг виробництва продукції, тис. ум.од. 18200 18650 2. Чисельність працюючих, осіб 1930 1935 3. Чисельність робітників, осіб 1750 1753 4. Відпрацьовано робітниками всього за рік: - тис. людино-днів 380 382 - тис. людино-годин 3000 3038 Література 28

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua