Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Атестація державних службовців (ID:17509)
| Размер: 42 кб. | Объем: 39 стр. | Стоимость: 105 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Загальні засади формування державної служби в Україні 5
1.1. Поняття та правовий статус державних службовців 5
1.2. Державна служба особливості її проходження 11
1.3. Категорії та ранги державних службовців їх характеристика 15
Розділ 2. Характеристика атестація державних службовців 18
2.1. Атестація - важливий елемент проходження державної служби порівняльний аналіз вітчизняного та закордонного досвіду 18
2.2. Поняття, завдання, функції атестації державних службовців 25
2.3. Принципи атестації 27
2.4. Організація і проведення атестації державних службовців 30
2.5. Атестація посадових осіб органів місцевого самоврядування. 32
Висновки 35
Список джерел 37
Литература1. Конституція України від 28.06.1996. № 254к/96-ВР. // Відомості Верховної Ради , 1996, № 30, ст. 141. 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення. від 07.12.1984. № 8073-X Відомості Верховної Ради Української РСР 1984, додаток до № 51, ст.1122. 3. Закон України “Про державну службу” від 16.12.1993 (із змінами та доповненнями) // ВВР України – 1999. - № 24. 4. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 52. - Ст.490. 5. Закон України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. - № 4. – Ст. 20. 6. Концепція адміністративної реформи в Україні. // Офіційний вісник України. – 1999. - №21. – С.51. 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.94 р. N 239 "Про віднесення посад та їх виконавчих комітетів до відповідних категорій посад державних службовців і присвоєння їм рангів державних службовців. 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.93 р. N 35 "Про умови оплати праці працівників апарату органів державної виконавчої влади та інших органів". 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. N 641 "Про застосування ст.13 Закону України "Про державну службу". 10. Авер'янов В.Б., Андрійко О.Ф., Битяк Ю.П., Голосніченко І.П., Ківалов С.В. Адміністративне право України: академ. курс:підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / Вадим Борисович Авер'янов (відп.ред.). Т. 1: Загальна частина.— К.: Юридична думка, 2007. — 591с. 11. Административное право Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. А37 [Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец./ Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др.]; Под ред. проф. Ю.П. Битяка. — Харьков: Право, 2003. — 576 с. 12. Адміністративна відповідальність в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. доц. А.Т.Комзюка. 2-е вид., перероб. і доп. – Харків: Ун-т внутр. справ, 2000. – 99 с. 13. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підручник. - Київ: Українська академія внутрішніх справ. 1995,- 177 с. 14. Адміністративне право України [Підручник для юрид. вузів і фак. / АЗІ Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук та ін.]; За ред. Ю. П. Битя-ка. - Харків: Право, 2000. - 520 с. 15. Адміністративне право України. Навч. посібник – Тернопіль : Картбланш, 2004. – 579 с. 16. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В.Ківалова. — Одеса: Юридична література, 2003. - 896 с. 17. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк – К.: Юрінком Інтер. 2005. – 544 с. 18. Денчук Р.О. Адміністративне право України: метод. рек. з проведення практ. занять / Одеський ін-т підприємництва та права — О. : СВД Черкасов, 2008. — 91с. 19. Ківалов С. В., Біла Л.P. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. — Вид. друге, перероб. і доп. — Одеса: Юридична література, 2002. — 312 с. 20. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України: Навч.-метод. посібник / Одеська національна юридична академія. — 3. вид., перероб. і доп. — О. : Юридична література, 2006. — 488с. 21. Кодекс про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами: / Відп. Ред. Е.Ф. Демський: Юрінком Інтер, 2001. – 1088с. 22. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. – 2- ге вид., допов. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 752 с. 23. КолпаковВ.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник – К.: Юрінком Інтер. 2003. – 736 с. 24. Мосьондз С.О.. Адміністративне право України у визначеннях та схемах: Навч. посібник / Університет економіки та права "КРОК". — К. : Прецедент, 2006. — 176с. 25. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: навч. посібник. — К. : Атіка, 2007. — 624c. 26. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: навч. посібник. — К. : Атіка, 2008. — 712 c. 27. Шкарупа В.К., Коломоєць Т.О., Гулєвська Г.Ю., Армаш Н.О., Поліщук В.Г.. Адміністративне право України: Навч. посіб. / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" / Коломоєць Т.О.(заг.ред.), Гулєвська Г.Ю. (заг.ред.). — К. : Істина, 2007. — 216с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Атестація державних службовців правові засади, принципи, порядок проведення
  Вступ 3 1. Поняття та принципи атестації державних службовців 4 2. Правове регулювання атестації державних службовців 6 3. Атестація державних службовців: процедура проведення 10 Висновки 17 Список літератури 18

 2. Визначення державних корпоративних прав та джерела їх походження. Корпоратизація державних підприємств
  Вступ 3 Визначення державних корпоративних прав та джерела їх походження. Корпоратизація державних підприємств 4 1. Зміст та здійснення корпоративних прав держави 4 2. Оцінка корпоративних прав держави 8 3. Корпоратизація майна державних підприємств 14 Висновки 19 Література 20

 3. Атестація робочих місць як процес удосконалення організації праці
  Вступ 3 1. Сутність та види атестації 4 2. Порядок проведення атестації персоналу в організації. 5 3. Методи проведення атестації 9 Висновок 12 Література 13 Додаток 14

 4. К/р з державних фінансів
  1. ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ 2 2. СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ 8 3. ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ ВИТРАТ РОЗПОРЯДНИКІВ КОШТІВ 10 4. ПОНЯТТЯ МЕТОДУ БЮДЖЕТНОГО ОБЛІКУ 14 5. МІСЦЕ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ 15 ЛІТЕРАТУРА 18

 5. фінанси державних підприємств
  ВСТУП 3 1. Характеристика державного підприємства та фінансової діяльності державного підприємства 4 2. Проблеми організації фінансової діяльності державних підприємств та шляхи їх вирішення 12 ВИСНОВОК 16 Список літератури 17

 6. Фінанси державних підприємств
  ВСТУП 1. ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСІВ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 5 1.1. Роль фінансів у діяльності державних підприємств 5 1.2. Принципи організації фінансів державних підприємств 8 1.3. Джерела формування фінансових ресурсів державних підприємств 12 2. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 17 3. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇЇ ФОРМИ 28 4. СУЧАСНЕ ФІНАНСОВЕ СТАНОВИЩЕ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 31 ВИСНОВКИ Список використаної літератури Додаток 43 Курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновку і додатку. В першому розділі досліджено роль фінансів у діяльності державних підприємств, принципи їх організації та джерела формування фінансових ресурсів державних підприємств. В другому розділі проаналізовано фінансове планування на державних підприємствах, досліджено виконання планів підприємствами державного сектору економіки України за 2006 рік та надано докладні коментарі до наведених цифр. В третьому розділі розкрито суть державної підтримки та її форми. В четвертому розділі розглянуто сучасне фінансове становище державних підприємств в Україні, наведені наочні дані щодо структури сучасного державного сектора економіки. Курсова робота містить 43 сторінки, 3 таблиці та 1 рисунок. При її написанні було використано 21 літературне джерело

 7. Концепція державних фінансів Дж. Кейнса
  Вступ 3 Концепція державних фінансів Дж. Н. Кейнса 4 Економічне вчення Дж. Кейнса 4 Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги 8 Посткейнсіанський напрям. Концепція політики доходів 13 Висновки 15 Список використаної літератури 16

 8. Поняття і система державних видатків
  Вступ 3 1. Поняття бюджету, його види та особливості формування в сучасних умовах 4 2. Поняття видатків Державного бюджету 6 3. Класифікація видатків бюджету 10 Висновки 13 Використана література 14

 9. Правове регулювання державних доходів
  Вступ 3 1. Державні доходи та їх структура 5 1.1. Поняття державних доходів 5 1.2. Структура державних доходів 8 2. Податкові доходи 11 2.1. Нововведення Податкового Кодексу щодо структури податків та інших обов’язкових платежів 11 2.2. Поділ податків між бюджетами 19 Висновки 26 Список використаної літератури 28

 10. Фінанси державних підприємств і організацій
  ЗМІСТ Вступ 2 1. Сутність фінансів державних підприємств і організацій 3 2. Фінансове планування діяльності державних підприємств та організацій 7 3. Особливості управління об’єктами державної власності 12 Висновок 16 Література 17

 11. Нотаріальні дії в державних архівах
  Вступ 3 Правове статус державних нотаріальних архівів 4 Завдання та функції державних нотаріальних архівів 6 Нотаріальні дії, що вчинюються нотаріусами державних нотаріальних архівів 8 Висновок 15 Список використаної літератури 16

 12. Правовий режим державних позабюджетних фондів
  Вступ 3 1. Позабюджетні державні фонди. Проблеми та перспективи 4 2. Правовий режим державних позабюджетних фондів 8 Висновок 15 Список використаних джерел 17

 13. Стан ринку державних облігацій в Україні
  Вступ 3 1. Загальна характеристика державних облігацій. 4 2. Сучасний стан ринку державних облігацій 9 Висновки 17 Список використаної літератури 18

 14. Характеристика централізованих державних фондів України
  Вступ 3 1. Державний та місцеві бюджети 4 2. Пенсійний Фонд 6 3. Загальна характеристика фондів соціального страхування. 8 4. Фонд сприяння конверсії та Державний інноваційний фонд 12 Висновок 14 Список використаних джерел 16

 15. Сутність та призначення державних цільових фондів
  Вступ 3 Теоретичні положення необхідності державних цільових фондів 4 1. Сутність державних цільових фондів 4 2. Відрахування до державних цільових фондів 13 3. Проблеми державних цільових фондів та шляхи їх вирішення 16 Висновки 22 Список використаної літератури 23

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua