Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: НБУ та грошова кредитна політика в Україні (ID:17536)
| Размер: 83 кб. | Объем: 49 стр. | Стоимость: 105 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
СодержаниеВступ 3
1. Теоретико-методологічні засади організації діяльності центрального банку 5
2. Національний банк України – центральний банк держави 11
3. Грошово-кредитна політика та особливості її реалізації в Україні 16
4. Вплив світової фінансової кризи на здійснення грошово-кредитної політики в Україні 27
5. Напрями подальшого вдосконалення грошово-кредитної політики в Україні 35
Висновки 45
Використані джерела 47

Литература1. Адамик Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політика: Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти України. — Т. : Карт-бланш, 2002. — 278с. 2. Алісов Є.О. Гроші і грошовий обіг: теоретичні засади та стан правового регулювання в Україні. — Х., 2004. — 328с. 3. Базилевич В.Д. Макроекономіка. — К., 2004. — 851с. 4. Бурлачков В. Теоретичні основи грошово-кредитної політики та світова фінансова криза / Економіка України. – 2009 - № 2. – С. 49-59. 5. Гальчинський А. Теорія грошей. — К.: Видавництво Соломії Павличко "ОСНОВИ", 2001. — 412 с. 6. Геєць В. Макроекономічна оцінка грошово-кредитної та валютно-курсової політики України до і під час фінансової кризи / Економіка України. – 2009 - № 2. – С. 5-23. 7. Гейць В. М., Скрипниченко М. І., Приходько Т. І., Дем'яненко В. В., Тіменко Н. М. Трансформаційні процеси та економічне зростання в Україні / НАН України; Інститут економічного прогнозування / В.М. Гейць (ред.). — Х. : Форт, 2003. — 440с. 8. Головнін М. Вплив фінансової глобалізації на грошово-кредитну політику: теоретичні аспекти і реакція на фінансові кризи / Економіка України. – 2009 - № 2. – С. 67-78. 9. Гриценко А. Концептуальні засади переходу до нової парадигми монетарної політики / Економіка України. – 2009 - № 2. – С. 31-41. 10. Гроші та кредит: Опорний конспект лекцій / Н.М. Сушко (уклад.). — К., 2003. — 210с. 11. Гроші та кредит: підручник / За ред. проф. Б.С. Івасіва. – Т., 2000. – 512 с. 12. Демківський А.В. Гроші та кредит. – К., 2005. – 528 с. 13. Денисенко М.П., Кабанов В.Г., Худолій Л.М. Грошово-кредитна діяльність банків: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2006. — 340с. 14. Дзюблюк О.В., Адамик Б.П., Галапуп Н.Д., Івасів Б.С., Чайковський Я.І. Грошово-кредитна система України в умовах ринкових перетворень в економіці: монографія / Тернопільський національний економічний ун-т / Олександр Валерійович Дзюблюк (ред.). — Т. : Карт-бланш, 2007. — 308с. 15. Динаміка зростання та ризики нестабільності економіки України в 2008 році / Я. А. Жаліло [та ін.] ; за заг. ред. В. Є. Воротіна. – К. : НІСД, 2008. – 108 с. 16. Дмитриченко Л.И. Государственное регулирование экономики (социально-экономический аспект): Дис... д-ра экон. наук: 08.01.01 / Донецкий национальный ун-т. — Донецк, 2002. — 430л. 17. Дорошенко Г.О. Грошово-кредитне регулювання у фінансово-банківській системі: Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Університет внутрішніх справ. — Х., 1998. — 170л. 18. Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи. - Жаліло Я. А., Бабанін О. С., Белінська Я. В. та ін. / за заг. ред. Я. А. Жаліла. - К.: НІСД, 2009. - 142 с. 19. Єпіфанов А.О. Методологічні складові ефективного розвитку банківського сектору економіки України: монографія. — Суми : Університетська книга, 2007. — 417c. 20. Коваленко В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навч. посібник / Українська академія банківської справи Національного банку України. — К. : Знання України, 2006. — 332с. 21. Костіна Н.І., Соколова Е.О., Кононець О.Я. Гроші та грошова політика. — К., 2001. — 224с. 22. Кричевська Т. Організаційні форми взаємодії глобального і суверенного монетарного простору: висновки для політики / Економіка України. – 2009 - № 2. – С. 86-95. 23. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії: Підручник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — К.: Атіка, 2001. — 344 с. 24. Лагутін В.Д. Бюджетна та монетарна політика: координація в трансформаційній економіці / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2007. — 248с. 25. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навч. посіб.. — 5. вид., стер. — К. : Знання, 2003. — 200с. 26. Лагутін В.Д., Кричевська Т.О. Монетарна політика в трансформаційній економіці: довіра, стратегія, механізми реалізації / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2004. — 268с. 27. Любський М. Трансмісійний механізм грошово-кредитної політики: сутність і роль у сучасній економіці / Економіка України. – 2009 - № 2. – С. 79-85. 28. Любунь О.С., Іванець І. В., Адамик Б. П. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності: навч. посіб. / Університет економіки та права "КРОК" / Олександр Степанович Любунь (ред.). — 2-ге вид., переробл. і допов. — К. : Універститет економіки та права "Крок", 2005. — 512с. 29. Лютий І.О. Грошово-кредитна політика та механізм її реалізації в Україні: Дис... д-ра екон. наук: 08.01.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2000. — 423 арк. 30. Макаренко М.І. Бюджетно-монетарне регулювання цін у перехідній економіці України. — К. : Знання України, 2002. — 304с. 31. Мороз А.М., Пуховкіна М.Ф., Савлук М.І., Алексеєнко М. Д., Дзюблюк О. В. Центральний банк та грошово-кредитна політика: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2005. — 556с. 32. Некіпєлов О. Ризики грошово-кредитної політики та сучасні фінансові кризи / Економіка України. – 2009 - № 2. – С. 24-30. 33. Основні засади грошово-кредитної політики на 2009 рік / Схвалені рішенням Ради Національного України від 15 вересня 2008 року № 14 (зі змінами та уточненнями, внесеними рішенням Ради Національного банку від 10 лютого 2009 року № 1) - nbuportal.bank.gov.ua/doccatalog/document; 34. Островська Н.С. Грошово-кредитна політика в умовах ринкових трансформацій в Україні: Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2005. — 171арк 35. Пуховкіна М.Ф., Остапішин Т.П., Білошапка В.С. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т — 2.вид., перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2003. — 178с. 36. Савлук М.І., Мороз А.М., Пуховкіна М.Ф., Лазепко І. М., Шамова І. В. Гроші та кредит. — К., 2002. — 598 с. 37. Сенчагов В., Плисецький Д. Цілі й інструменти грошово-кредитної політики в умовах зростання структурних дисбалансів економіки та посилення дестабілізуючого впливу зовнішніх факторів / Економіка України. – 2009 - № 2. – С. 42-48. 38. Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Гребеник Н.І. Грошово-кредитна політика в Україні. — К., 2003. — 421 с. 39. Стороженко О.А. Теоретичні та практичні основи розвитку моделі монетарного менеджменту (грошово-кредитна політика на сучасному етапі): Дис... д-ра екон. наук: 08.02.03 ; 08.04.00 / Харківський держ. ун-т. — Х., 1997. — 499 л. 40. Холодна Ю.Є. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2003. — 144с. 41. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навч.-метод. посіб. / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / Володимир Степанович... Загорський (уклад.). — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2003. — 180с. 42. Ющенко В.А., Лисицький В.І. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. — 2. вид., перероб. та доп. — К. : Видавничий дім "Скарби", 2000. — 336с. 43. Яременко О. Структурно-інституційні ефекти монетарної політики в умовах фінансової нестабільності / Економіка України. – 2009 - № 2. – С. 60-66.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Грошово-кредитна політика в Україні, етапи становлення і сучасний стан розвитку
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичне дослідження грошово-кредитної політики 6 1.1 Сутність та необхідність регулювання грошово-кредитної сфери економіки 6 1.2 Основні цілі та інструментарій грошово-кредитної політики 11 Розділ 2. Аналіз грошово-кредитної політики України 18 2.1 Сучасний стан грошово-кредитного ринку України та оцінка монетарної політики 18 2.2 Розвиток грошово-кредитної політики в умовах фінансової нестабільності 28 Розділ 3. Підвищення ефективності грошово-кредитної політики в Україні 40 Висновки 46 Література 49

 2. Валютний курс і курсова політика НБУ
  Вступ 3 1. Теоретичні засади курсоутворення 7 1.1. Валютний курс та паритет валютної спроможності 10 1.2. Сутність та види валютних курсів 12 1.3. Види курсової політики НБУ 15 2. Аналіз та оцінка формування валютного курсу та курсової політики в Україні 26 3. Шляхи підвищення впливу курсової політики НБУ та економічне зростання 28 Висновок 32 Список використаних джерел 35

 3. Грошова реформа в Україні та її наслідки
  Вступ 3 1. Грошові реформи, їх суть, види та застосування в Україні 4 2. Сучасний стан грошово-кредитної сфери в Україні як наслідок грошових реформ 12 Висновки 18 Література 20

 4. Кредитна політика банку
  Вступ 3 1. Сутність кредитної політики банків 4 2. Основні принципи кредитної політики банку 8 3. Методи оцінки кредитної політики і результатів діяльності комерційних банків 13 4. Кредитний ризик та методи управління ним 19 Висновок 28 Список використаної літератури 29

 5. Кредитна політика банку
  Вступ 3 1. СУТНІСТЬ І РОЛЬ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ІЗ ПОЗИЧАЛЬНИКАМИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 5 1.1. Процес банківського кредитування, його етапи 5 1.2. Організація управління процесом банківського кредитування 10 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ІЗ ПОЗИЧАЛЬНИКАМИ (на прикладі АКБ „Укрсоцбанк”) 14 2.1. Процес банківського кредитування, його основні етапи 14 2.2. Оцінка кредитоспроможності позичальника 19 2.3. Моніторинг укладання та виконання кредитної угоди 27 3. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН КБ В УКРАЇНІ 32 Висновки 36 Список літератури 38 Додатки 40-51

 6. Грошово-кредитна політика
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття грошово-кредитної політики центрального банку та її основні типи 4 2. Характеристика основних засобів та методів грошово-кредитної політики 7 3. Характеристика грошово-кредитної політики та її елементів США, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії та інших країн світу 12 4. Грошово-кредитної політики Національного банку України. Основні засади грошово-кредитної політики НБУ 16 Висновок 21 Список використаної літератури 23

 7. ПОЛІТИКА НБУ, ЩОДО ФОРМУВАННЯ БАНКАМИ ОБОВ’ЯЗКОВИХ РЕЗЕРВІВ ТА ОЦІНКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ
  Вступ 2 1. Політика обов’язкових резервних вимог 2 2. Норма обов’язкових резервів як інструмент опосередкованого впливу на грошовий ринок України 8 3. Оцінка формування банками України обов’язкових резервів 11 Висновок 19 Список використаних джерел 20 Додатки 22

 8. Грошово-кредитна політика України
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти грошово-кредитної політики 5 2. Аналіз регулювання діючої грошово-кредитної політики в Україні 10 3. Проблеми та перспективи розвитку грошово-кредитної політики в Україні 16 Висновки 22 Список використаної літератури 24

 9. Кредитна політика комерційного банку
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. КРЕДИТНА ПОЛІТИКА БАНКУ, ЇЇ ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ 4 2. ПРОБЛЕМА РОЗРОБКИ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ 8 ВИСНОВОК 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 14

 10. КРЕДИТНА ПОЛІТИКА БАНКУ ТА ЇЇ АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні засади формування та реалізації кредитної політики комерційного банку 7 1.1. Економічна сутність та роль кредитної політики в діяльності банку 7 1.2. Класифікація і склад кредитних операцій комерційного банку 19 1.3. Порядок формування та механізм проведення кредитної політики комерційного банку та її аналітичного забезпечення 35 Розділ 2. Аналіз кредитної політики ПАТ «ххх» 44 2.1. Сучасний стан розвитку кредитного ринку в Україні 44 2.2. Оцінка кредитної політики ПАТ «ххх» 56 2.3. Аналіз динаміки та структури кредитного портфеля комерційного банку 62 Розділ 3. Шляхи вдосконалення та перспективи розвитку кредитної політики ПАТ «ххх» та її аналітичного забезпечення 75 3.1. Заходи щодо покращення кредитного процесу 75 3.2.Удосконалення кредитної політики комерційного банку та її аналітичного забезпечення 82 3.3.Перспективні напрямки розвитку кредитної діяльності вітчизняних комерційних банків 106 Висновки 117 Список використаної літератури 121 Додатки 131

 11. Кредитна політика банку та механізм її реалізації
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 5 1.1. Сутність та необхідність кредитної політики в банках 5 1.2 Основні принципи кредитної політики комерційних банків 13 1.3 Методи зниження та моделювання кредитного ризику 25 РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ КРЕДИТНУ ПОЛІТИКУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 35 2.1 Аналіз банківського кредитування та обсягів капіталу АКБ «Київ» 35 2.2 Структура та аналіз кредитного портфеля банку 48 2.3 Основні чинники кредитної політики та їх вплив на діяльність банку 53 РОЗДІЛ III. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В БАНКАХ 67 3.1 Удосконалення організації кредитного процесу в банках на прикладі банків України 67 3.2 Кредитування інвестиційної діяльності як стратегічне направлення кредитної політики з урахуванням зарубіжного досвіду 78 ВИСНОВКИ 93 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 97 ДОДАТКИ 101-107 Метою дипломної роботи є виявлення перспектив розвитку та вдосконалення механізму реалізації кредитної політики в банках України. Об'єктом дослідження є процес кредитування у діяльності комерційного банку з урахуванням ризикованості. Предметом дослідження є кредитна політика банку та механізм її реалізації на прикладі АКБ «***»

 12. Кр центральний банк та грошово-кредитна політика
  Зміст 1. Ієрархічна структура цілей грошово-кредитної політики 3 Практичне завдання 10 Якщо швидкість обігу грошей - два оберти на рік, а номінальний ВНП прийняти за 100%, то яку суму становитимуть гроші, необхідні для обслуговування трансакцій. Перелік використаної літератури 11

 13. ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА
  Вступ 2 1. Проведення операцій з рефінансування банків 3 2. Проведення операцій репо 4 3. Операції Національного банку України з депозитними сертифікатами 7 4. Проведення операцій з купівлі (продажу) державних облігацій України 11 Висновок 13 Задача 14 Комерційний банк 1 березня 2002 р. залучив кошти на умовах субординованого боргу на сім років. З дозволу НБУ частина цього боргу в розмірі 500 тис. грн. вважається субординованим капіталом і входить до складу додаткового капіталу. Необхідно: – визначити розмір субординованого капіталу, який включатиметься в додатковий капітал щороку до настання строку погашення субординованого боргу; – навести визначення понять «субординований борг» та «субординований капітал». Список використаної літератури 15

 14. Кредитна політика банків і проектне фінансування
  Зміст Вступ 3 1. Кредитна політка банку 3 2. Розвиток проектного фінансування 8 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 15. Задачі Центральний Банк і грошово-кредитна політика
  Задача 7 Згідно з наявними у НБУ даними через підприємства зв'язку в наступному кварталі прогнозуються такі обороти(дані умовні ): гр. од. 1. Реалізація послуг зв'язку населенню 70 2. Надходження торговельної виручки 120 3. Інші надходження 50 4. Виплати пенсій 80 5. Виплати переказів 30 6. Інші видатки 5 Визначити: - суму, яку буде відображено у прогнозованому розрахунку касових оборотів комерційних банків; - за якою позицією буде відображена ця сума у прогнозованому розрахунку оборотів готівки через банки. Література

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- курьером в любом удобном для вас месте (г. Киев)

- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам (044)592-56-57, 097-087-31-72, 093-674-76-89
- Skype: diplomna1


При заказе on-line, diplomna@ukr.net скидка 10%!
У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или оплатить картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2014 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора 097-087-31-72, Skype: diplomna1. Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua