Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
РефератТема: Реферат з економетрії (ID:1762)
| Размер: 50 кб. | Объем: 8 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 07.06.2004 |
СодержаниеВступ.
1. Поняття про математичну модель економічного об’єкту.
2. Означення мультіколеніарності, її теоретичні та практичні наслідки.
Висновок
Література.
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Задача з економетрії
  Нехай ξ – прибуток туристичної фірми. У таблиці дані про прибуток за 50 місяців (у млн.. грн..). номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг 1 =m+n-1 11 =m+n+2 21 =m+n+4 31 =m+n-10 41 =m+n+7 2 =m+n-7 12 =m+n-1 22 =m+n+3 32 =m+n 42 =m+n-2 3 =m+n 13 =m+n-4 23 =m+n+3 33 =m+n 43 =m+n-8 4 =m+n+6 14 =m+n-6 24 =m+n-1 34 =m+n+1 44 =m+n-5 5 =m+n+2 15 =m+n+4 25 =m+n-4 35 =m+n+4 45 =m+n-1 6 =m+n+2 16 =m+n+4 26 =m+n-6 36 =m+n+4 46 =m+n+12 7 =m+n+1 17 =m+n+13 27 =m+n+3 37 =m+n-3 47 =m+n+9 8 =m+n-2 18 =m+n+8 28 =m+n+9 38 =m+n+3 48 =m+n+6 9 =m+n+5 19 =m+n+8 29 =m+n+5 39 =m+n+6 49 =m+n+13 10 =m+n+10 20 =m+n+5 30 =m+n+7 40 =m+n+6 50 =m+n+5 Для нашого варіанту m=1, n=3. Провести статистичну обробку цих даних: 1) Побудувати інтервальний статистичний розподіл вибірки. Використовуючи 8 проміжків; 2) Знайти емпіричну функцію розподілу випадкової величини ξ та побудувати її графік; 3) Побудувати гістограму відносних частот; 4) Знайти вибіркові значення точкових оцінок для математичного сподівання, дисперсії та середнього квадратичного відхилення випадкової величини ξ; 5) Висунути гіпотезу про закон розподілу випадкової величини ξ та перевірити її за критерієм Пірсона для рівня значимості α = 0,05; 6) Знайти довірчі інтервали для математичного сподівання та середнього квадратичного відхилення випадкової величини ξ із довірчою імовірністю γ = 0,95. Обчислити відносну похибку. Обчислення проводити у п. 1-4 та 6 з точністю до 10-2 , у п.5 – з точністю до 10-4.

 2. Задача з економетрії
  Задача 1. Нехай ξ – прибуток туристичної фірми. У таблиці дані про прибуток за 50 місяців (у млн.. грн..). номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг 1 =m+n-1 11 =m+n+2 21 =m+n+4 31 =m+n-10 41 =m+n+7 2 =m+n-7 12 =m+n-1 22 =m+n+3 32 =m+n 42 =m+n-2 3 =m+n 13 =m+n-4 23 =m+n+3 33 =m+n 43 =m+n-8 4 =m+n+6 14 =m+n-6 24 =m+n-1 34 =m+n+1 44 =m+n-5 5 =m+n+2 15 =m+n+4 25 =m+n-4 35 =m+n+4 45 =m+n-1 6 =m+n+2 16 =m+n+4 26 =m+n-6 36 =m+n+4 46 =m+n+12 7 =m+n+1 17 =m+n+13 27 =m+n+3 37 =m+n-3 47 =m+n+9 8 =m+n-2 18 =m+n+8 28 =m+n+9 38 =m+n+3 48 =m+n+6 9 =m+n+5 19 =m+n+8 29 =m+n+5 39 =m+n+6 49 =m+n+13 10 =m+n+10 20 =m+n+5 30 =m+n+7 40 =m+n+6 50 =m+n+5 Для нашого варіанту m=1, n=6. Провести статистичну обробку цих даних: 1) Побудувати інтервальний статистичний розподіл вибірки. Використовуючи 8 проміжків; 2) Знайти емпіричну функцію розподілу випадкової величини ξ та побудувати її графік; 3) Побудувати гістограму відносних частот; 4) Знайти вибіркові значення точкових оцінок для математичного сподівання, дисперсії та середнього квадратичного відхилення випадкової величини ξ; 5) Висунути гіпотезу про закон розподілу випадкової величини ξ та перевірити її за критерієм Пірсона для рівня значимості α = 0,05; 6) Знайти довірчі інтервали для математичного сподівання та середнього квадратичного відхилення випадкової величини ξ із довірчою імовірністю γ = 0,95. Обчислити відносну похибку. Обчислення проводити у п. 1-4 та 6 з точністю до 10-2 , у п.5 – з точністю до 10-4.

 3. Задачі з економетрії
  Задача 1. Дано сумісний розподіл двох випадкових величин ξ1 і ξ2. Знайти: 1. Одновимірні розподіли ξ1 і ξ2 та їхні основні числові характеристики (математичне сподівання, дисперсію, середнє квадратичне відхилення); 2. Умовний розподіл ξ2 при умові, що ξ1 = х2, та відповідні числові характеристики; 3. Коефіцієнт кореляції між ξ1 і ξ2. Таблиця. ξ1 ξ2 y1 y2 y3 y4 -m-2 -m 0 n x1 -3-m m/100 (m+1)/100 (31-n)/100 (32-n)/100 x2 0 n/100 (n+1)/100 (13-2m)/100 (14-2m)/100 x3 m+n (2m-1)/100 (m+1)/100 (7-m)/100 1/100 Варіант завдання: m = 2 , n = 7 Задача 2. Дано обсяги реалізації послуг туристичною фірмою за 10 останніх років Таблиця 1. Номер року Обсяг послуг Номер року Обсяг послуг 1 =(m+n)/10 6 =(3m+n+9)/10 2 =(2m+n+3)/10 7 =(m+n+14)/10 3 =(3m+n+5)/10 8 =(m+n+15)/10 4 =(2m+n+7)/10 9 =(2m+n+16)/10 5 =(2m+n+10)/10 10 =(3m+n+8)/10 Варіант: m = 2; n=7. 1. Записати лінійну економетричну модель, яка виражає залежність обсягу реалізації послуг від року. 2. Знайти точкові оцінки коефіцієнтів моделі, записати вибіркове рівняння лінійної регресії. 3. Перевірити значимість коефіцієнтів та визначити для них довірчі інтервали за допомогою двостороннього t-критерію Стьюдента для рівня значимості α = 0.05 (α =5%). Знайти відносну похибку. 4. Знайти точкову оцінку коефіцієнта кореляції, перевірити його значимість за допомогою двостороннього t-критерію Стьюдента для рівня значимості (α = 0.05), визначити коефіцієнт детермінації. Оцінити адекватність моделі. 5. Перевірити адекватність одержаної моделі за допомогою F – критерію Фішера (α = 0.05). 6. Знайти точкову та інтервальну оцінки прогнозного значення обсягу реалізації послуг для наступного (6 –го) року, і довірчий інтервал для математичного сподівання прогнозного значення ( α = 0.05). Визначити відносні похибки прогнозованих значень. 7. Побудувати пряму лінію вибіркової регресії, нанести точки, що відповідають даним спостережень. 8. Обчислення проводити з точністю 0,0001; коефіцієнти вибіркового рівняння лінійної регресії b0 і b1, довірчі інтервали для b0 і b1, та прогнозних значень y6 і M6 знаходити з точністю 0,01.

 4. Контрольна з економетрії
  1. Історія розвитку економіко-математичних методів і моделей. 3 2. Моделі міжгалузевого балансу. 8 Задача. 13 По восьми робітникам промислового підприємства мають місце такі дані...Вибрати вид рівняльної регресії, розрахувати параметри рівняння регресії, дати графічне зображення залежності, розрахувати коефіцієнт тісноти кореляційного зв’язку між чинниками. Список використаної літератури: 16

 5. Контрольна робота з економетрії
  1. Статистична база економетричних досліджень, збирання і класифікація даних 3 2. Суть методу найменших квадратів 5 3. Перевірка простої регресійної моделі на адекватність 7 4. Коефіцієнти множинної кореляції та детермінації в багатофакторній регресійній моделі 9 5. Поняття про гомо- та гетероскедастичність. Їх вплив на оцінювання параметрів 11 6. Метод Ейткена оцінювання параметрів лінійної економетричної моделі за наявності автокореляції 13 7. Поняття про системи одночасних регресійних рівнянь 15 8. Dummy-змінні та їх застосування в економетричних дослідженнях 17 Література 19

 6. Аудит реферат
  1. Сучасне визначення терміну "аудитор" згідно 2 2. Зміст фундаментального принципу "професійна поведінка" 6 3. Сутність методу вибіркового дослідження в аудиті 10 4. Особливості аудиту незавершеного виробництва 14 Список використаної літератури 18

 7. Аудит реферат
  1. Зміст терміну "зовнішній аудитор"………………………………………..…2 2. Законодавчі вимоги щодо обмеження діяльності аудитора………………..6 3. Зміст основного етапу аудиту………..……………………………………..10 4. Аудиторський звіт………………..………………………………………….14 Список використаної літератури……………………………………………….18

 8. Реферат з філософії
  Вступ 3 1. Сутність філософії стоїцизму 4 2. Істина як відповідність знань пізнавальній реальності 6 3. Роль видатних осіб в історичному процесі 10 Висновки 12 Список використаної літератури 13

 9. Реферат з діловодства
  1. Документ, його роль та місце в діяльності підприємства 3 2. Ваучер як форма письмового договору на туристичне або екскурсійне обслуговування 6 3. Напишіть наказ про дисциплінарне стягнення з приводу порушення трудової дисципліни, зясуйте який це документ за: змістом, формою, походженням і ступенем гласності 11 Література 13

 10. Реферат з діловодства
  1. Логічні вимоги до оформлення документів 3 2. Характеристика скаладання та оформлення статутів. 5 3. Складіть особисте доручення на одержання грошей, які надійшли переказом, з’ясуйте який це документ за: змістом, формою, походженням і ступенем гласності. 8 Література 10 Додатки 11

 11. Реферат з ціноутворення
  1. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РУХ ЦІН В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 3 2. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 8 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 16

 12. Реферат з конфліктології
  1. Форми прояву та способи вирішення внутрішньоособистісного конфлікту 3 2. Образи конфліктної ситуації 10 3. Порушення спілкування в демонстративній фазі конфлікту 14 Список використаної літератури 18

 13. Мікроекономіка реферат
  1. Сутність витрат. Витрати у довгостроковому періоді. 3 2. Сутність чистої монополії. Види бар’єрів до вступу нових фірм у галузь 8 Список використаних джерел 13

 14. Реферат з інформатики
  1. Розбіжності векторної та растрової графіки 3 2. Формати графічних файлів 8 BMP (Windows Device Independent Bitmap) 8 TIFF (Tagged Image File Format) 9 PSD (PhotoShop Document) 9 CDR (CorelDRAW Document) 10 JPEG (Joint Photographic Experts Group) 10 Список використаної літератури 12

 15. Реферат з естетики
  ВСТУП 2 ЕСТЕТИЧНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЧЕЙ 3 ДОЦІЛЬНІСТЬ ЯК МІРА ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРЕДМЕТА СЕРЕД ІНШИХ КАТЕГОРІЙ ЕСТЕТИКИ 5 ЕСТЕТИЧНЕ СПРИЙНЯТТЯ ТА ОЦІНКА ПРЕДМЕТІВ 7 ВИСНОВОК 10 ЛІТЕРАТУРА 11

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua