Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ДипломТема: Вибір та обґрунтування стратегії розвитку фірми (ID:17702)
| Размер: 879 кб. | Объем: 174 стр. | Стоимость: 240 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
СодержаниеВСТУП 4
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 8
1.1. Сутнісна характеристика стратегії підприємства 8
1.2. Класифікація стратегій підприємства 15
1.3. Концепція формування стратегії розвитку підприємства 30
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ I 44
РОЗДІЛ II. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА СТРАТЕГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ ТОВ „ххх” 46
2.1. Порівняльна характеристика господарської діяльності торгівельної організації 46
2.2. Загальна характеристика ТОВ „ххх” 55
2.3. Аналіз середовища функціонування ТОВ «ххх» 68
2.4. Фінансовий аналіз ТОВ „ххх” 83
2.5. Оцінка стратегічної позиції ТОВ „ххх” 94
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ II 104
РОЗДІЛ III. ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТОВ „ххх” 106
3.1. Визначення стратегічних напрямків розвитку ТОВ „ххх” 106
3.2. Економічне та управлінське обгрунтування стратегічних напрямів розвитку ТОВ „ххх” 123
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ III 138
РОЗДІЛ IV. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ 139
4.1. Законодавча база та нормативно-правова база соціальної відповідальності 139
4.2. Основні заходи соціальної відповідальності для підприємства (організації), що розглядається в даній роботі 141
4.3. Охорона праці як головний захід внутрішньої соціальної відповідальності 145
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ IV 156
ВИСНОВКИ 156
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 164
ДОДАТКИ 172-174
Литература1. Конституція України: [Текст]: офіц.текст: [прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р.: станом на 1 січня 2006 р.]. - К.: Мін-во Юстиції України, 2006. -124 с. - ІЗВК 966-7630-14-5. 2. Закон України „Про лікарські засоби” [Текст]: офіц.текст: № 783-XIV (783-14) від 30.06.99 р. 3. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» [Текст]: офіц.текст: від 19.11.1992 р. 4. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» [Текст]: офіц.текст: від 24.02.1994 р. 5. Закон України «Про захист прав споживача» [Текст]: офіц.текст: №3682 – 12 від 15.12.1993 р. 6. Закон України «Про лікарські засоби» [Текст]: офіц.текст: №123/996 ВР від 04.04.1996 р. 7. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» [Текст]: офіц.текст: №1775-111 від 01.06.2000 р. 8. Інформаційний лист № 229-2002 про нововведення в системі охорони здоров’я // Застосування системи інформаційно-довідкових послуг населенню щодо лікарських препаратів й отримання медичних послуг / Розр.: Л.Ю. Бабінцева, О.П. Мінцер, Т.М. Пономаренко, В.В. Соломонов. – К.: “Укрмедпатентінформ”. – 2002. – 54 с. 9. Концепція розвитку охорони здоров’я населення України, затверджена Указом Президента України від 7.12.2000 р. № 1313/2000. 10. Наказ МОЗ України «Переліку лікарських засобів, дозволених для застосування в Україні, які відпускаються без рецепту з аптек» №360 від 20.01.2005 р. 11. Наказ МОЗ України «Про затвердження інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час торгівлі» №436 від 30.10.2001 р. 12. Нормативні акти з нормалізації роботи аптечних та хіміко-фармацевтичних підприємств/Львівський держ. Медичний ун-т ім.Данила Галицького / Б.С. Зіменковський(ред.). – Л:Укрмедкнига, 2005. – 442 с. 13. Порядок відкриття аптек та їх структурних підрозділів на території м. Києва // Протокол № 4 від 16.05.2000 р. – 25 с. 14. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за якістю лікарських засобів, що ввозяться в Україну”, № 82 від 31.01.2007 р. 15. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» №756 від 04.07.2004р. 16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах» №1570 від 17.11.2004р. 17. Постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік наркотичних засобів, психотропних речовин, з обігом яких пов’язана діяльність, що підлягає ліцензуванню» №786 від 10.05.99р. 18. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» №1071 від 05.09.96р. 19. Постанова Кабінету Міністрів України «Про термін дії ліцензії на провадження деяких видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу» №1755 від 29.11.2000р. 20. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення законодавства у сфері відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів)» // «Щотижневик АПТЕКА». – 2007. – № 30 (601). – С. 14-18. 21. Указ президента України «Про спрощену систему оподаткування, політику та звітності суб’єктів малого підприємництва» №746/99 від 28.06.96р. 22. Абрамова Г.П. Маркетинг: вопросы, ответы – М.: Агропромиздат, 2001. – 280 с. 23. Авдеев И. Качественное обслуживание в аптеках – реальность, остающаяся мифом?» // Провизор.- 2000. - №19. – С.16 24. Агрессивный маркетинг, или партизанская война, в малом бизнесе. – С.: Самарский дом печати, 2002. – 210 с. 25. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы / Азоев Г.Л., Челенков А.П. – М.: Новости, 2006. – 267 с. 26. Академия рынка: Маркетинг / Пер. с фр. – М.: Экономика, 2003. – 233 с. 27. Аникин Б.А. Логистика. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 352 с. 28. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб.: Питер, 2005. – 416 с. 29. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 2005. – 519 с. 30. Аренков И.А. Бенчмаркинг и маркетинговые решения / Аренков И.А., Багиев Е.Г. – СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2006. – 239 с. 31. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 804 с. 32. Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и тактика фирмы. – М.: Финстатинформ, 2005. – 366 с. 33. Белявский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с. 34. Блайт Дж. Основи маркетингу (пер. з англ.) – М.: Бізнес-книга, 2003. –197 с. 35. Бородюк В.М. Структурный фактор в развитии экономики Украины. – К.: Наук. думка, 2001. – 117 с. 36. Валь Е.В. Оплата, мотивы и стимулы труда на фармацевтическом предприятии // Экономический вестник фармации. – 2001. – № 8. – С. 76-82. 37. Галацан О.В. Нормативно-правова база управління регіональною системою охорони здоров’я // Актуальні проблеми державного управління. Зб. наук. праць. – Х.: УАДУ ХФ, 2003. – № 2 (16). – Ч.1. – С. 175-178. 38. Гацан В.В., Менеджмент фармацевтического предприятия. – РостовН/Д.: Феник, 2002. – 352 с. 39. Громовик Б.П. Організація роботи аптек. – В.: Нова книга, 2003. – 240 с. 40. Громовик Б.П. Організація роботи аптек. Видання друге. - В.: Нова книга, 2005. – 272 с. 41. Грудачева С. Аптечные сети: итоги 2006 г. // Фармацевтический вестник. – 2003. – № 7. – С. 4-9. 42. Дихтль Е. Практический маркетинг: Учеб. Пособие / Дихтль Е., Хершген Х. – М.: Высш. шк., 1995. – 225 с. 43. Дремова Н.Б. Маркетинговое планирование // Экономический вестник фармации. – 1999. – №1. – С. 107-122. 44. Ильенкова Н. Д. Спрос: анализ и управление: Учеб.пособие / Под ред. И. К. Белявского. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 160 с. 45. Контроль за безпекою лікарських засобів: 10 років фармаконагляду України / Вікторов О.П., Матвєєва О.В., Войтенко А.Г., Логвіна І.О., Понятовська Н.П., Яйченя В.П. // Здоров’я. – 2007. – №5. – С. 14-20. 46. Контроль якості лікарських засобів: сучасний стан і перспективи // Матеріали семінару на тему «Питання контролю якості лікарських засобів в Україні». – Х., 2005. – 120 с. 47. Котлер Ф. Основы маркетинга: пер. с англ./Общ. ред. и вступит. статья Е. М. Пеньковой. – М.: Прогресс, 1990. – 736 с. 48. Краснянська Т.М. Ретроспективний аналіз та сучасний стан кадрового забезпечення фармацевтичної галузі України // Фармац. журн. – 2005. – № 4. – С. 5-9. 49. Леонтьєва Т.Д. Менеджмент и маркетинг в аптеке.-М.: Глобус, 2004. – 159 с. 50. Лехан В.М. Система охорони здоров’я в Україні: підсумки, проблеми, перспективи / Міжнародний фонд "Відродження"; Інститут відкритого суспільства. – К.: Сфера, 2002. – 28 с. 51. Лозовая Г.Ф. Менеджмент фармацевтической организации / Лозовая Г.Ф., Лопатин П.В., Глембоцкая Г.Т. – М.: МЦФЭР, 2000. – С. 192. 52. Максимкина Е.А. Конкурентоспособность фармацевтической организации в условиях рынка / Максимкина Е.А., Лоскутова Е.Е. – М., МЦФЭР,1999. – 256 с. 53. Марков В.Д. Стратегический менеджмент / Марков В.Д., Кузнецова С.А.. – М.: ИНФРА-М, Новосибирск: Сибирское отделение, 2001. – 288 с. 54. Организация коммерческой деятельности: справ. Пособие / С.Н. Виноградова, С.П. Гурская, О.В. Пигунова и др.; Под общ. ред. С.Н. Виноградовой. – Мн.: Высшая школа, 2000. – 233 с. 55. Організаційне забезпечення якості лікарських засобів на етапах реалізації та медичного застосування. Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / Л.О. Федорова; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. – К., 2006. – 21 с. 56. Охорона здоров’я в Україні: Статистичний збірник / Державний комітет статистики України. – К., 2007. – 271 с. 57. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности / О.В. Памбухчиянц. – М.: Информационно- внедренческий центр «Маркетинг», 2001. – 450 с. 58. Пестун І.В. Формування асортименту лікарських засобів з урахуванням економічних чинників / Пестун І.В. Толочко В.М. // Ліки України. – 2004. –№4. – С.10-13. 59. Приходський О.О. Управління охороною здоров’я (вступ до теорій, концептів, технологій) / Приходський О.О., Морарь Л.М. – Т.: Лілея, 2005. – 65 с. 60. Розов А.П. Аналіз фармацевтичного ринку України // Щотижневик „Аптека”. – № 30 (351). – 2006. – С. 20-24. 61. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: Підручник / Вороненко Ю.В., Прус Л. О., Чуйко А.П., Затула О.А., Оніщенко О.М. – Т.: Укрмедкнига, 2002. – 330 с. 62. Стеців В. Зловживань на фармацевтичному ринку поменшає // Ваше здоров’я. – №24(201). – 2007. – С. 40-42. 63. Стратегічне планування діяльності окремих фармацевтичних фірм, компаній і галузі у цілому на основі мар-кетингового аналізу фармацевтичного ринку / Пономаренко М.С., Загорій В.А., Огороднік В.В., Сятиня М.Л., Бабський А.А., Пономаренко Т.М. // Фармацевтичний журнал. – 2001.– № 4. – С. 11-15. 64. Стратегічні напрямки розвитку охорони здоров’я в Україні / Биченко С.І., Буркат Н. Є., Войцехівський В.М., Глуховський В.В., Гук А.П. – К.: Сфера, 2004. – 174 с. 65. Сятиня М.Л. Історія фармації: навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – Л.: Світ, 2002. – 660 с. 66. Территориальная организация производства товаров и услуг / под ред. А.И. Кочерги. – К.: Наукова думка, 2007. – 298 с. 67. Узлюк Т. Проблемы государственного регулирования внешнеэкономического сектора в украине // Персонал. – 1999. – №5. – С.22-27. 68. Устинов О. Система ефективного контролю – гарантія високої якості фармацевтичної продукції // «Щотижневик АПТЕКА». – 2007. – №32 (603). – С. 5-9. 69. Фармацевтический рынок Украины. Итоги 9 месяцев 2005г. // режим доступу www.likar.info. 70. Федорова Л.О. Актуальні питання забезпечення якості лікарських засобів при їх транспортуванні // Збірник Х Конгресу світової федерації українських лікарських товариств (СФУЛТ): – Тез.доп. – Чернівці, 26-28 серпня 2004 р. – Чернівці, 2004. – С. 665. 71. Федорова Л.О. Інформаційне забезпечення державних інспекторів територіальних інспекцій з контролю якості лікарських засобів. Методичні рекомендації // К.: “Укрмедпатентінформ”, 2005. – 19 с. 72. Федорова Л.О. Координаційна діяльність державної інспекції з контролю якості лікарських засобів // “Ліки України”: – Тез.доп. – Харків, 19 листопада 2004 р. – Харків, 2004. – № 9 (86). – С. 138-139. 73. Федорова Л.О. Методологічні аспекти створення системи забезпечення умов зберігання лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах // Зб. наук. пр. співробітників КМАПО ім. Шупика: У 2 кн. – К., 2003. – Вип. 12, кн.2. – С. 831-835. 74. Федорова Л.О. Організаційні аспекти забезпечення якості лікарських засобів // Зб. наук. пр. співробітників КМАПО ім. П.Л.Шупика: У 3-х кн. – К., 2005. – Вип.14, кн.2. – С. 641-646. 75. Федорова Л.О. Організація контролю якості лікарських засобів за зверненням громадян // Матеріали VI національного з’їзду фармацевтів України 2005 р. “Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України”: – Тез.доп. – Харків, 28-30 вересня 2005р. – Харків, 2005. – С. 299. 76. Федорова Л.О. Організація системи державного контролю якості лікарських засобів // Зб. наук. пр. співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика: У 3- х кн. – К., 2004. – Вип. 13, кн.3. – С. 245-251. 77. Федосеев В.Н. Управление персоналом организации / Федосеев В.Н., Капустин С.Н. – М.: “Экзамен”, 2003. – 368 с. 78. Шуляк П.Н. Ценообразование / Учебно – практическое пособие. – М.: Информационно- практический центр «Маркетинг»,2004. – 261 с. 79. Экономика предприятия: Учеб. Пособие / Л.Н. Нехорошева, Н.Б. Антонова, М.А. Зайцева и др.; Под общ. ред. Л.Н. Нехорошевой. – Мн.: Выш. Шк., 2003. – 260 с. 80. Экономический анализ: Учебник для вузов / Под ред. А.Т. Гиляровской. – М.: ЮНИТИ -ДАНА, 2001. – 280 с. 81. Офіційний сайт Державного комітету статистики України www.ukrstat.gov.ua.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Вибір стратегії ресурсозбереження
  Завдання 1. 3 1. Вибір стратегії ресурсозбереження. 3 2. Особливості стратегічного управління диверсифікованим підприємством. 7 3. Функціональні стратегії: атакуючі та захисні. 11 Завдання 2. 14 Товариство «Оксамит» вмкупило і переобладнало гуртожиток під готель на 18 номерів. Протягом реконструкції було укладено контракт на два роки з відповідною вугільною компанією про постійне використання нею 16 номерів. Витрати на обслуговування цих номерів, з урахуваням витрат на поточний ремонт, і невиробничі витрати готелю складають 14, тис.грн. на місяць. Витрати на утримання номерів, що залишились, у вмпадку їх простою, складають 157 грн. на місяць. Загальні капіталовкладення у реконструкцію готелю склали 260 тис.грн. Визначте, яку цінову стратегію найбільш доцільно обрати ТОВ «Оксамит» та якою буде ціна за користування 16 номерами на місяць відповідно до обраної стратегії. Література 16

 2. Вибір і розробка пропозиції щодо покращення стратегії на підприємстві
  ВСТУП 4 1.РОЗДІЛ Сутність та характеристика стратегії оптимальних витрат на підприємстві 7 1.1. Поняття і сутність стратегій підприємства 7 1.2. Поняття і сутність стратегії оптимальних витрат на підприємстві 12 2. РОЗДІЛ Аналіз пивної галузі та господарської діяльності ПАТ «ххх» 18 2.1 Аналіз пивної галузі 18 2.2 Техніко-економічний та фінансовий аналіз ПАТ «ххх» 26 3.РОЗДІЛ Вибір і розробка пропозиції щодо покращення стратегії на ПАТ «ххх» 47 3.1 Аналіз стратегії на ПАТ «ххх» 47 3.2. Пропозиції щодо покращення стратегії оптимальних витрат на ПАТ «ххх» 57 ВИСНОВКИ 70 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 72 ДОДАТКИ 75

 3. Вплив цінностей та культури організації на вибір стратегії управління підприємством
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутність поняття культури організації та її значення 4 2. Структура культури організації 6 3. Формування культури організації 11 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 4. Вибір інноваційної стратегії підприємства в залежності від його конкурентної позиції на ринку
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 4 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 14 ВИСНОВКИ 19 ЛІТЕРАТУРА 20

 5. Цінові стратегії фірми
  Вступ 4 1. Поняття цінової стратегії фірми 6 1.1 Фундаментальна цінова стратегія 6 1.2 Сегментація ринку і цінова еластичність 10 1.3 Параметри цінових тактик 12 2. Аналіз застосування політики ціноутворення на приватному підприємстві „Славія” 19 2.1 Дерево цілей ціноутворення підприємства 19 2.2 Принципи розробки цінової стратегії ПП “Славія” 24 2.3. Аналіз забезпечення підприємства різними групами товарів 26 Висновки 31 Список використаної літератури 33 Додаток 35

 6. Розробка стратегії підприємства чи фірми
  ВСТУП 3 1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА АНАЛІЗ ЙОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 3 2. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 5 3. АНАЛІЗ ПОГРОЗ, МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6 ВИСНОВКИ 9 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 10 Описане підприємство, що займається виготовленням і продажем торгівельних меблів та супутних виробів виробничо-технічного призначення

 7. Функції фірми та їх відображення у стратегії бізнесу
  ВСТУП 3 1. Прибуток як мета діяльності фірми 4 2. Теорії витрат виробництва і прибутків 9 2.1. Витрати у короткостроковому періоді. 16 2.2. Витрати у довгостроковому періоді . 22 3. Функціональні стратегії фірми 29 4. Маркетингова стратегія як одна з функціональних стратегій фірми 33 Висновок. 43 Література 46

 8. Формування маркетингової стратегії фірми в умовах кризи, на прикладі інтернет-магазину цифрової фототехніки
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Сутність і види маркетингових стратегій 6 1.2.Аналіз ресурсів і конкурентних можливостей підприємства 14 1.3. Основні етапи розробки стратегії підприємства 29 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 40 2.1. Загальна характеристика підприємства 40 2.2. Аналіз маркетингової стратегічної діяльності фірми 51 2.3. Аналіз конкурентного середовища 64 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ФІРМИ 73 3.1. Стратегічні рішення в ціновій політиці 74 3.2. Вибір оптимальної комунікаційної політики 79 3.2. Оцінка запропонованих заходів 87 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 99 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 105-126

 9. Побудувати радар конкурентоспроможності фірми-виробника та визначити його конкурентний статусРозробити основні положення ділової економічної стратегії підприємства. (варіант 09)
  Завдання 1 2 Побудувати радар конкурентоспроможності фірми-виробника та визначити його конкурентний статус. Розділ І. Основні теоретичні положення 2 Розділ II. Вибір даних 5 Розділ III. Розрахунки параметричних індексів 6 Побудова радару конкурентоспроможності 8 Висновок: 10 Завдання 2 11 Розробити основні положення ділової економічної стратегії підприємства. (варіант 09) Глобальна ціль стратегії підприємства 11 SWOT - аналіз 12 Програма реалізації стратегії 14 Висновок. 17 ЛІТЕРАТУРА. 18

 10. Стратегії розвитку компанії
  ВСТУП 3 1. Сутність та основні характеристики стратегії 4 2. Стратегії розвитку компанії 9 ВИСНОВКИ 20 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 21

 11. Стратегії розвитку компанії
  Зміст 2 1. Елементи стратегії компанії 3 2. Види стратегій, що розробляються фірмою 6 3. Аналіз стратегії що впроваджує підприємство. 9 Висновок 16 Використана література 17

 12. Формування стратегії розвитку підприємства
  В роботі багато графічного матеріалу Вступ 4 1. Теоретичні основи поняття стратегії розвитку підприємства 7 1.1. Історичний розвиток поняття „стратегія підприємства” 7 1.2. Стратегічний набір 11 1.3. Етапи формування стратегії підприємства та її види 13 2. Аналіз типових стратегій розвитку та підходи стратегічного планування 20 2.1. Аналіз типових стратегій розвитку підприємства 20 2.2. Аналіз моделей стратегічного планування 28 3. Вдосконалення формування стратегічних програм підприємства 34 3.1. Удосконалення процесу стратегічного планування 34 3.2. Матричні структури як спосіб формалізації стратегії розвитку підприємства 39 Висновки 44 Список використаної літератури 45

 13. Контрольна з міжнародної стратегії економічного розвитку
  Вступ 3 1. Аналіз ефективності імпорту обладнання для української промисловості 4 2. Теоретико-методологічні основи механізму розвитку галузі промисловості 8 3. ТОВ “Компанія ВІМ” на ринку хлібопекарського обладнання України 17 Висновки 20 Література 22 Додаток. Зразки продукції, які пропонує ТОВ “Компанія ВІМ” 24

 14. Стратегії розвитку національних економік у світовому господарстві
  1. Національні моделі економічних систем у світовому господарстві 3 2. Стратегії розвитку національних економік у світовому господарстві 15 3. Аналіз моделей економічного зростання 24 Список використаної літератури 28

 15. Проблема екології в умовах стратегії сталого розвитку
  Проблема екології в умовах стратегії сталого розвитку

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua