Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Аналіз банківської діяльності (ID:17883)
| Размер: 391 кб. | Объем: 31 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
Содержание1. Характеристика банку 3
2. Аналіз пасивів банку 16
3. Аналіз активів банку 18
4. Аналіз фінансових результатів та рентабельності банку. 21
Список використаної літератури: 23

Звітність 24-31
Литература1. Вісник НБУ/№1( за 01/01/2009) 2. Вісник НБУ №1(за01/01/2008) 3. Вісник НБУ»1(за 01/01/2007) 4. Голос України/ №103(4353)(за 31/05/2008). – с. 12. 5. Парасій-Вергуненко І. М.Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 347 с. 6. www.usb.com
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Аналіз банківської діяльності
  ЗАДАЧА 1 2 За даними звіту про фінансові результати банку «Вимпел» здійснити постатейний аналіз структури і динаміки витрат банку: Таблиця 1 Статті витрат звіту про фінансові результати банку «Вимпел» Статті витрат 2006 рік 2007 рік тис. грн. тис. грн. 1. Сплачені проценти, всього 2261,0 2937,98 У тому числі за: — розрахунковими, поточними та іншими рахунками клієнтів 140,79 478,23 — депозитами і вкладами підприємств, організацій, підприємців 932,06 658,46 — вкладами фізичними осіб 666,29 526,20 — позиками НБУ — позиками і депозитами комерційними банків 512,26 1001,81 ... ЗАДАЧА 2 6 Проаналізувати відсотковий ризик банку (активи та зобов'язання банку наведено в таблиці). Визначити, чи дотримується банк ліміту індексу відсоткового ризику, граничне значення якого в банку встановлено на рівні 15%. Як вплине зниження відсоткових ставок на ринку на 4 % на величину відсоткового ризику банку? Таблиця 3 Баланс млн. грн. Показник Активи Пасиви Сума Ставка, % Сума Ставка, % Збалансовані за строками 285 18 185 16 Чутливі до зміни ставки 980 16 690 13 Нечутливі до зміни ставки 560 15 720 12 Неробочі активи 95 - - - Капітал - - 325 - Усього: 1920 1920 ЗАДАЧА 3 8 Проаналізувати вплив кредитного ризику на ефективність управління кредитним портфелем банку за два періоди, використавши методику факторного аналізу. Таблиця 4 Аналіз ефективності управління кредитним портфелем банку Показник Періоди Відхилен-ня 1 2 Обсяг кредитного портфеля (тис. грн.) 15600 21100 Розрахункова сума резерву під нестандартну заборгованість (тис. грн.) 2550 2490 Питома вага резерву в обсязі портфелю (%) Перевищення дохідності кредитного портфеля над ставкою без ризику (%) 6,2 4,5 Коефіцієнт ефективності управління кредитним портфелем ЗАДАЧА 4 11 Проаналізувати рівень осідання грошових коштів та тривалість зберігання коштів на поточному рахунку клієнта банку. Таблиця 7 Аналіз рівня осідання грошових коштів на поточному рахунку підприємства (тис. грн.) Показник І місяць II місяць III місяць Всього Надходження за період 950 1060 1280 Кількість днів в періоді 21 20 22 Середньоденні надходження Сума залишків за період 105 181 264 Середньоденний залишок Оборот за видачею коштів 835 887 912 Середньоденний оборот Рівень осідання коштів, % Тривалість зберігання, дні ЗАДАЧА 5 13 Розрахувати мультиплікативний ефект капіталу банку за даними таблиці 9. За результатами аналізу зробити висновки. Таблиця 9 Показники Звітний рік Попередній рік Відхилення, (+,-) в% Чистий прибуток, тис. грн. 14260 12396 Залучені кошти, тис. грн. 318595 307013 Процентні витрати, тис. грн. 33526 27060 Мультиплікатор капіталу Процентна ставка, % Активи, тис. грн. 381190 372152 Економічна рентабельність, % Мультиплікативний ефект капіталу, % СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 14

 2. Аналіз банківської діяльності
  Зміст 1. Банківські пасиви як об'єкт аналізу 3 2. Аналіз структури капіталу комерційного банку 4 3. Особливості формування і розрахунку банківського капіталу в Україні і за кордоном 5 4. Статутний фонд як джерело зростання капіталу банківської системи 8 5. Структура залучених коштів вітчизняних та іноземних комерційних банків 10 6. Вклади населення як джерело кредитування економіки 11 7. Залучені міжбанківські кредити як засіб подолання дефіциту ліквідності 12 8. Проблема капіталізації малих банків в україні 14 Завдання 16 Нижче наведені балансові дані банку (тис.грн.). Сумарні активи, у т.ч. 146400 Складові капіталу: Сумарні зобов'язання, у т.ч. 131750 Грошові кошти в касі 700 Статутний фонд (сплачений) 9000 Залишки на поточних рахунках клієнтів 114000 Коррахунок в НБУ 18000 Резерв (за рахунок прибутку) 1400 Короткострокова заборгованість перед НБУ 0 Коррахунки в інших банках 1 800 Дивіденди, направлені в статутний фонд 250 Короткострокові отримані МІЖ 15000 МІЖ (короткострокові депозити в інших банках) 60000 Емісійні різниці 0 Короткострокові депозити підприємств і населення 1 500 Боргові ЦП в портфелі банку (ОВДП) 25000 Прибуток (+), збиток (-) минулих років 2000 Довгострокові депозити підприємств і населення 800 Кредитний портфель 20000 Прибуток (+), збиток (-) поточного року 100 Інші зобов'язання 450 Інвестиції (куплені акції підприємств) 20000 Страхові резерви по всіх активах 1 900 Налай і гарантії, поруки, інші позабалансові зобов'язання 0 в т.ч. Інвестиції в 1 окрему установу 5000 у т.ч. по стандартних кредитах 400 Зобов'язання у валюті (гривневий еквівалент) 23500 Нематеріальні активи з урахуванням зносу 0 Субординований борг 0 Інші активи 900 Сума вимог до 1 контрагента і зобов'язань щодо нього 8000 Сума зобов'язань декількох пов'язаних контрагентів 25000 Кредити, надані 1 інсайдеру 500 Кредити, надані всім інсайдерам 900 Вимоги у валюті гривневий еквівалент) 24000 Припустимо, що всі активи мають нульовий ступінь ризику (тобто гарантовані до повернення), страхові резерви по всіх активах сформовані повністю, курс гривні незмінний. Визначити: 1. Основний капітал. 2. Додатковий капітал. 3. Регулятивний капітал Н1. 4. Норматив адекватності регулятивного капіталу (або норматив платоспроможності) Н2. 5. Норматив адекватності основного капіталу НЗ. 6. Норматив миттєвої ліквідності Н4. 7. Норматив поточної ліквідності Н5. 8. Норматив короткострокової ліквідності Н6. 9. Норматив максимального розміру ризику на одного контрагента Н7. 10. Норматив великих кредитних ризиків Н8. 11. Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру Н9. 12. Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих всім інсайдерам Н10. 13. Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою Н11. 14. Норматив загальної суми інвестування Н12. 15. Норматив ризику загальної відкритої (довгої/ короткої) валютної позиції Н13. Зробити висновки. Список використаної літератури 24

 3. Аналіз банківської діяльності
  Вступ 3 1. Процес банківського кредитування, його етапи 4 2. Організація управління процесом банківського кредитування 8 3. Аналіз кредитної діяльності комерційних банків України 12 Висновки 18 Список літератури 19 Додатки 20-25 Модель поетапного аналізу кредитної діяльності банку Структура кредитно-інвестиційного портфелю за станом на 01.09.2006 р. (млн.грн) Кредитний договір N

 4. Аналіз банківської діяльності
  Завдання 7 Ви — економіст аналітичного відділу банку. 1. Дайте визначення поняття "рентабельність банку". 2. Проаналізуйте зміну коефіцієнта загальної рентабельності ро¬боти банку. Визначте основні резерви підвищення ефективності роботи банку. Факторний аналіз зробити за допомогою способу ланцюгових підстановок. Показник Базисний період Звітний період 1 . Доходи банку, разом У тому числі: 5400 4900 - процентні 3700 3500 - комісійні 1700 1400 2. Витрати банку, разом У тому числі: 4600 4450 - процентні 2350 2180 - комісійні 1620 1280 - на утримання банку 630 990 3. Прибуток 4. Рентабельність, % Завдання 12 Ви — економіст аналітичного відділу банку. 1. Дайте тлумачення "великого" кредиту банку. 2. Розрахуйте значення максимального розміру ризику на одного позичальника. 3. Вкажіть нормативне значення розміру ризику на одного пози¬чальника. Умова: 1. Сукупна заборгованість за позиками одного позичальника ста¬новить 0,3 млн грн, а позабалансові обов'язки, видані по відно¬шенню до нього, — 0,02 млн грн. 2. Статутний капітал банку становить 1 млн грн. 3. Власні кошти банку — 2,1 млн грн.

 5. Аналіз банківської діяльності
  Керівний персонал банку 2 Основні види банківських послуг в Україні 5 Задача 9 За даними балансу банку розрахувати показники прибутковості: процентну маржу; чистий спред; чисту процентну маржу користуючись даними таблиці.

 6. Аналіз банківської діяльності
  1. ВАРІАНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 3 2. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ БАНКУ 8 Список використаних джерел 14

 7. Аналіз банківської діяльності. Варіант 1
  1. Управлінський та фінансовий облік в комерційному банку. 2 2. Сутність та класифікація банківських послуг. 3 Задача. 6 Ціна акції на момент укладання опціону 30,00 Доход покупця опціону 50 000 Ціна виконання опціону 35,00 Рентабельність вкладень 167 %... Список використаної літератури 7

 8. Аналіз банківської діяльності (практична робота)
  Аналіз комісійних доходів та витрат комерційних банків України 3 1. Аналіз вітчизняного банку («Брокбізнесбанк») 11 2. Аналіз зобов'язань 12 3. Загальний аналіз активів 15 4. Аналіз власного капіталу 17 5. Аналіз кредитно-інвестиційної діяльності 19 6. Аналіз рейтингової позиції банку 22 7. Аналіз фінансових результатів 23 Список використаної літератури 26

 9. Аналіз банківської діяльності (на прикладі банку)
  1. Характеристика банку 4 2. Аналіз пасивів банку 13 3. Аналіз активів банку 15 4. Аналіз фінансових результатів та рентабельності банку 16 Фінансова звітність Банк «Назва» 19

 10. Контрольна робота аналіз банківської діяльності
  1. Основні типи організаційних структур у банку 3 2. Кредитні відносини і ризики 8 3. Задача 17 Залишок вкладів клієнтів у банку „Соло” на початок 2003 р. склав 4100 тис.грн., на кінець року 440 тис.грн. Надходження коштів на рахунки за вкладами за 2003 р. склали 300 тис.грн. Розрахуйте рівень осідання коштів, що надійшли на рахунки за вкладами. Література 18

 11. Аналіз банківської діяльності (на прикладі банку)
  1. Характеристика банку 4 2. Аналіз пасивів банку 5 3. Аналіз активів банку 7 4. Аналіз фінансових результатів та рентабельності банку 8 Додатки 13 Звітність

 12. Аналіз банківської діяльності на прикладі комерційного банку
  Практична контрольна, багато графічного і табличного матералу Зміст роботи: 1. Загальні відомості про банк 3 2. Аналіз власного капіталу 4 3. Аналіз зобов’язань банку. 8 4. Аналіз активних операцій банку. 9 5. Аналіз кредитних операцій. 11 6. Аналіз фінансових результатів банку. 15 7. Дослідження рейтингових показників банку. 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 24

 13. Контрольна робота з дисципліни «Аналіз банківської діяльності»
  Зміст 1. Аналіз рівня обслуговування кредитної заборгованості 3 2. Ринкові моделі оцінки вартості банківської установи 11 3. Задача 18 За допомогою методики декомпозиційного аналізу проаналізувати динаміку та структуру основних фінансових показників банку, визначити цільові рівні прибутковості, що можуть бути використані як стратегічні орієнтири в процесі формування фінансового плану банку. Скласти аналітичну записку для оцінки досягнення стратегічної мети банку -підвищення прибутковості капіталу до 17%. Таблиця 3 Вихідні дані для декомпозиційного аналізу прибутковості власного капіталу, тис, грн. Показник Період 1 Період 2 1 . Середній власний капітал 10634 14971 2. Середи; сумарні активи 49836 62055 3 . Чистий прибуток 4023 1 297 4. Валові доходи 12557 7918 5. Витрати 8534 6621 Список використаної літератури 20

 14. Аналіз банківської діяльності АКБ «Фінанси і кредит»
  ПЛАН 1.Економічний аналіз 2 2.Банківський аналіз. АКБ «Фінанси і кредит 11 2.1. Історія банку 11 2.2. Результати роботи в 2004 році 14 2.2.1. Обслуговування юридичних осіб 14 2.2.2. Обслуговування клієнтів - приватних осіб 19 2.2.3. Аналіз фінансової звітності за 9 місяців 2004 року 25 2.3. Рейтингові позиції банку 32 3.Список використаної літератури 34

 15. АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ РАЙФАЙЗЕНБАНК ЗА ПЕРІОД З 01.01.2005 Р. ПО 01.01.2006 Р.
  Зміст 1. Аналіз власного капіталу 3 2. Аналіз зобов’язань банку 6 3. Аналіз активних операцій банку 8 4. Аналіз інвестиційної діяльності банку 11 5. Аналіз ефективної діяльності та фінансової стійкості 14 6. Дослідження рейтингових показників банку 20 Список використаних джерел 21

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua