Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ДипломТема: ВПЛИВ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ БАНКУ (ID:17917)
| Размер: 150 кб. | Объем: 86 стр. | Стоимость: 180 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
СодержаниеВступ 2
Розділ 1. Теоретичні засади фінансового моніторингу як чинника фінансової стійкості банку 5
1.1. Фінансова стійкість і її значення в банківській діяльності 5
1.2. Поняття та сутність репутаційного ризику банку, його актуальність 17
1.3. Передумови виникнення та створення системи фінансового моніторингу 22
Розділ 2. Аналіз впливу фінансового моніторингу на фінансову стійкість банку 31
2.1. Аналіз організації фінансового моніторингу в українських банках 31
2.2. Оцінка фінансової стійкості банку у взаємозв’язку із ефективністю системи фінансового моніторингу 36
2.3. Штрафні санкції НБУ, як інструмент запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом 47
Розділ 3. Напрямки удосконалення організації системи фінансового моніторингу банку 52
3.1. Шляхи поліпшення системи протидії легалізації кримінальних доходів та фінансуванню тероризму 52
3.2. Роль та можливі заходи з боку НБУ у сприянні стійкому фінансовому стану банківських установ 63
Висновки 75
Список використаної літератури 77
Додатки 82
Литература1. Указ Президента України “Про Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України” від 24.12.2004 р., №1527/2004. 2. Закон України «Про Національний банк України» № 679-XIV від 20.05.1999р. зі змінами та доповненнями. 3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.00 р. зі змінами та доповненнями. 4. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» № 249-IV від 28 листопада 2002 року зі змінами та доповненнями. 5. Постанова Правління Національного банку Україну “Про схвалення Методичних рекомендацій з питань розроблення банками України програм з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом” № 164 від 30.04.02. 6. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 189 від 14.05.2003 року зі змінами та доповненнями. 7. Постанова Правління Національного банку України «Про здійснення діагностичного обстеження банків» № 389 від 21.11.2008р. 8. Директива 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму від 26 жовтня 2005 року. 9. Спільна Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку України “Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)” від 28.08.01 № 1124. 10. Азаров М. Я., Ярошено Ф. О., Мельник П. В., Жвалюк В. Р. Відмивання грошей: кримінально-правова кваліфікація, запобігання злочинності, законодавство та міжнародний досвід: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Державна податкова адміністрація України; Національна академія держ. податкової служби. — Ірпінь, 2004. — 310с. 11. Барановський О. І. "Відмивання" грошей: сутність та шляхи запобігання / НАН України; Інститут економічного прогнозування. — Х. : Форт, 2003. — 472с. 12. Беніцький А.С. Легалізація прибутків, здобутих злочинним шляхом: порівняльно-правовий аналіз // Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників. – К.: Науково-дослідний інститут "Проблеми людини". – 2005. – Т. 18. – С. 137–143. 13. Безпека підприємництва та фінансовий моніторинг: зб. наук. пр. / А.В. Іщенко (ред.), О.О. Слюсаренко (ред.). — К. : Ексклібріс, 2008. — 164с. 14. Васькович І. М. Деякі аспекти фінансової стійкості комерційного банку // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наукових. праць/ Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України та з питань європейської інтеграції України. –К., 2004. – Вип. №2 (33). – С. 40-43. 15. Гуржій С. Г., Копиленко О. Л., Янушевич Я. В., Фещенко О. Ю., Ковальчук А. Т. Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспекти / Державний комітет фінансового моніторингу України; Інститут законодавства Верховної Ради України / Микола Янович Азаров (ред.). — К.: Парламентське видавництво, 2005. — 216с. 16. Гуржій С. Г., Клюшке С. М., Кірсанов В. М., Фещенко О. Ю., Підгородецька Л. М. Протидія легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму: посібник / Програма Європейського Союзу ТАСІС для України; Проект з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в Україні MOLI- UA-2; Державний комітет фінансового моніторингу України / Гуржій (ред.), Клюшке (ред.). — К. : Такі справи, 2008. — 560c. 17. Грудзевич Уляна Ярославівна, Пшик Богдан Іванович. Фінансовий менеджмент у банку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — Л. : ЛБІ НБУ, 2006. — 192с. 18. Дмитров С.О., Коваленко В. В., Єжов А. В., Бережний О. М. Фінансовий моніторинг в банку: навч. посібник для студ. вищих навч. закл., які навч. за освітньо-проф. програмою магістра зі спец. "Фінанси і кредит". — Суми : Університетська книга, 2008. — 335c. 19. Заруба О., Шиллер Р. Фінансова стійкість комерційних банків : способи визначення. // Вісник НБУ, №7, 2002, с.33. 20. Клюско Л.А. Регулювання фінансової стійкості комерційних банків на основі прогнозування тенденцій динаміки основних показників їх діяльності //Вісник Національного банку України. – 2005.– № 5.– С.55–56. 21. Кочетков Володимир Миколайович. Організація управління фінансовою стійкістю банку в ринкових умовах / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2003. — 300с. 22. Колдовський М.В. Правовий аспект фінансового моніторингу комерційного банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.19.- Суми: УАБС НБУ,2007.- C.352-358. 23. Коваленко В. В. Фінансовий моніторинг банків : навчальний посібник / В. В. Коваленко / НБУ; УАБС. – Суми : Мрія-1 ЛТД, 2005. – 120 с. 24. Кулініч О. Боротьба з „відмиванням” грошей: міжнародний досвід // Зб. наук. праць. Вип. 47 / Відп. ред. В.Є.Новицький. – К.: ІСЕМВ НАН України. – 2005. – С. 96–105. 25. Копилюк Оксана Іванівна, Кульчицька Наталія Степанівна. Фінансовий менеджмент в банку: Навч.-метод. посіб. / Укоопспілка; Львівська комерційна академія. — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. — 108с. 26. Лучанінов Д. Національний банк України в системі суб`єктів фінансового моніторингу // Підприємництво, господарство і право.- 2007.- № 4.- C.95-97. 27. Мезенцева І.Є. Антилегалізаційне законодавство: світовий досвід і тенденції розвитку // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2005. – Вип.20. – С.122-124. 28. Мозенков О. В., Клебанова Т. С., Раєвнєва О. В., Дубровіна Н. А., Мілов О. В. Системи фінансового моніторингу. Методологія проектування / О.В. Мозенков (ред.). — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2005. — 151с. 29. Омелянович Лідія Олександрівна, Папаіка Олександр Олексійович, Кононенко Алла Федорівна, Орлова Валентина Олександрівна, Грицак Олена Володимирівна. Фінансовий менеджмент у банку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. — 210с. 30. Павліченко Є.В. Класифікація суб’єктів фінансового моніторингу // Форум права. - 2007. -№ 3. –С.190-194. 31. Примостка Людмила Олександрівна. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К. : КНЕУ, 2004. — 468с. 32. Синянський С.О. Типологія відмивання злочинних доходів // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2004. – № 3. – С. 120-124. 33. Сало Іван Васильович, Криклій Олена Анатоліївна. Фінансовий менеджмент банку: навч. посіб. для ВНЗ. — Суми : Університетська книга, 2007. — 313с. 34. Салтинський В.В. Проблеми забезпечення фінансової стабільності комерційних банків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць. Т. 6. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД: Ініціатива, 2001. – С. 167-170. 35. Халява Світлана Павлівна. Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її регулювання: Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Харківський держ. ун-т. — Х., 1998. — 233л. 36. Чуніхіна Л.М. Первинний фінансовий моніторинг в банківській системі: кримінологічний аспект: Монографія. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006 – 160 с. 37. Шіллер Ростислав Ілліч. Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її зміцнення. — К. : Наукова думка, 2006. — 159с. 38. Шелудько Наталія Михайлівна. Управління фінансовою стійкістю комерційних банків / Інститут економіки НАН України. — К., 2002. — 228с. 39. Янушевич Я. В., Фещенко О. Ю., Попов О. І., Сапунова Г. А. Типології легалізації злочинних коштів в Україні у 2004-2005 роках / Державний комітет фінансового моніторингу України; Державний навчальний заклад післядипломної освіти "Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму". — К. : Міжнародна агенція "БІЗОН", 2006. — 64с. 40. Матеріали сайту: http://www.bank.gov.ua 41. Матеріали сайту: http://zakon1.rada.gov.ua 42. Матеріали сайту: http:// www.аub.com.ua 43. Матеріали сайту: http://www.sdfm.gov.ua 44. Матеріали сайту: http://www.ubdp.com.ua
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Вплив організаційно-правової форми та галузевих особливостей на фінансову діяльність
  Вступ……………………………………………………………………………….3 1. Особливості фінансування в залежності від організаційно - правової форми суб’єкта господарювання ………………………………………………..4 2. Вплив галузевих особливостей на фінансову діяльність ……………...17 Висновки…………………………………………………………………………19 Список використаної літератури………………………………………………..20

 2. Питання з фінансового моніторингу
  1. Системна характеристика, сутність фінансового моніторингу. 3 2. Стандарти організації об’єднаних націй (ООН). 6 3. Суб’єкти фінансового моніторингу. 8 4. Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу 12 6. Особливості формування та використання у фінансовому моніторингу необлікової інформації. 14 5. Зміст і призначення планування фінансового моніторингу. 15 7. Види ризиків, що мають бути оцінені суб’єктами фінансового моніторингу. 17 8. Порядок ідентифікації відхилень виявлених в процесі фінансового моніторингу. 19 9. Аспекти застосування у фінансовому моніторингу процедур непрямого дослідження інформації. 20

 3. Питання з фінансового моніторингу
  1. Системна характеристика, сутність фінансового моніторингу. 3 2. Стандарти організації об’єднаних націй (ООН). 6 3. Суб’єкти фінансового моніторингу. 10 4. Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу 15 6. Особливості формування та використання у фінансовому моніторингу необлікової інформації. 18 5. Зміст і призначення планування фінансового моніторингу. 19 7. Види ризиків, що мають бути оцінені суб’єктами фінансового моніторингу. 21 8. Порядок ідентифікації відхилень виявлених в процесі фінансового моніторингу. 23 9. Аспекти застосування у фінансовому моніторингу процедур непрямого дослідження інформації. 24 Література

 4. Питання з фінансового моніторингу
  1. Якісні характеристики ідентифікації, що використовується у фінансовому моніторингу 3 2. Методика оцінювання ресурсів суб"єкта фінансового моніторингу 5 3. Особливості застосування у фінансовому моніторингу розрахунково-аналітичних процедур 6 4.Обмеження застосування підходу оцінювання ризиків у фінансовому моніторингу 8 5. Порядок систематизації результатів заходів фінансового моніторингу 11 Література

 5. Система фінансового моніторингу та її значення
  ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ» ПІДПРИЄМСТВА 4 2. ЕТАПИ КОМПЛЕКСНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ 9 3. ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ 11 3.1. Коефіцієнти прибутковості 11 3.2. Коефіцієнти ефективності активів 14 3.3. Коефіцієнти фінансової стійкості 16 3.4. Коефіцієнти ліквідності 17 3.5. Модель DU PONT 18 3.6. Управління оборотним капіталом 19 ВИСНОВКИ 21 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 22 ДОДАТКИ 24

 6. Правовий статус банків, як суб`єктів первинного фінансового моніторингу
  Вступ 3 1. Соціально-економічна сутність проблеми відмивання грошей 4 2. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та первинний фінансовий моніторинг як засіб її запобігання 8 3. Реалізація кримінологічної функції первинного фінансового моніторингу в банках України 10 Висновки 15 Література 20

 7. АУДИТ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ
  1. Мета та масштаб аудиту 3 2. Аудит активів АБ «банк» 4 3. Аудит зобов’язань банку 6 4. Аудит капіталу банку 7 5. Резерви під активні операції банку 9 6. Аудит фінансового результату АБ «банк» 10 Список використаної літератури 13

 8. Контрольна робота з фінансового менеджменту у банку
  Зміст 1. Аналіз ресурсної бази АППБ “Аваль” 4 2. Аналіз процентних доходів та витрат 8 3. Удосконалення депозитної політики банку 10 Список використаної літератури 13 Додатки 14

 9. Вплив Світового банку на міжнародний економічний розвиток
  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні основи дослідження міжнародного економічного розвитку 7 1.1. Міжнародний економічний розвиток: загальна характеристика 7 1.2. Інструменти забезпечення міжнародного економічного розвитку 18 1.3. Фактори впливу на міжнародний економічний розвиток 25 Висновки до розділу І 30 Розділ II. Роль Світового банку у міжнародному економічному розвитку 34 2.1. Механізм впливу Світовим банком на міжнародний економічний розвиток 34 2.2. Інструменти підтримання Світовим банком міжнародного економічного розвитку 40 2.3. Напрямки забезпечення Світовим банком міжнародного економічного розвитку 45 Висновки до розділу II 55 Розділ III. Вплив Світового банку на міжнародний розвиток України 58 Висновки для розділу ІІІ 65 Висновки 67 Список літератури 75-80

 10. Методи та показники оцінки фінансового стану комерційного банку
  Вступ 3 1. Особливості фінансового аналізу діяльності комерційних банків 5 2. Фінансовий стан та розвиток банків за 2000-2002 роки 21 3. Оцінка фінансового стану комерційного банку (на прикладі АКБ “Південний”) 28 Висновки 41 Література 42 Додаток 1. Фінансова звітність АБ „Південний” за 2002 рік 44

 11. Теоретичні засади та практика фінансового обліку коштів на рахунках у банку
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ КОШТІВ НА РАХУНКАХ В БАНКУ 7 1.1. Порядок відкриття, переоформлення і закриття рахунків в установах банків 7 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд джерел спеціальної літератури 12 1.3. Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства ЗАТ «ххх» 15 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ОБЛІКУ КОШТІВ НА РАХУНКАХ В БАНКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 19 2.1. Формування фактографічної інформації 19 2.2. Узагальнення інформації про наявність та рух коштів на рахунках в банку 26 2.3. Формування звітності про рух грошових коштів 29 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 ДОДАТКИ 42

 12. Зовнішні ризики та їх вплив на діяльність банку (на прикладі роботи ВАТ)
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи дослідження зовнішніх ризиків у банківської діяльності 8 1.1.Банківські ризики та їх класифікація 8 1.2. Управління рівнем капіталізації та фінансової стійкості комерційних банків 16 Розділ 2. Аналіз сучасного стану ефективності діяльності комерційних банків України на прикладі роботи ВАТ “Укрексімбанк” 29 2.1. Аналіз діяльності ВАТ “Укрексімбанк” в банківській системі України 29 2.2. Аналіз ризику здійснення кредитних операцій у ВАТ “Укрексiмбанк” 45 2.3. Аналіз формування кредитного портфеля банку в ВАТ “Укрексімбанк” 57 Розділ 3. Вдосконалення управління ризиками комерційних банків 63 3.1. Напрямки мінімізації ризиків зовнішньоекономічної діяльності 63 3.2. Шляхи покращення процесу хеджування ризиків у банках 70 3.3.Шляхи підвищення ефективності управління кредитним портфелем банку 83 Висновки 101 Література 108 Додаток 1. Баланс 113 Додаток 2. Звіт про фінансові результати 115 Метою роботи є узагальнення теоретичних і науково-методологічних положень щодо управління кредитним портфелем банку, а також розробка на даній основі практичних рекомендацій з удосконалення цієї роботи. Об’єктом дослідження є кредитна діяльність банків України, зокрема ВАТ “Укрексімбанк”. Предмет дослідження – кредитний портфель банків як елемент фінансово-економічних і правових відносин. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, літератури, та двох додатків і містить 115 сторінок друкованого тексту, 8 рисунків та 16 таблиць. У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, визначено завдання роботи, об’єкт та предмет дослідження. Перший розділ присвячено узагальненню теоретико-методологічних підходів до вивчення зовнішніх ризиків у банківській діяльності, наведено їх класифікацію та визначено основи ризик-менеджменту в цій сфері. Другий розділ присвячено дослідженню практики управління зовнішніми ризиками у ВАТ “Укрексімбанк”, яке проведено на основі аналізу його діяльності, зокрема, кредитного портфеля та заходів з впровадження засад ризик-менеджменту. Третій розділ містить пропозиції з вдосконалення управління зовнішніми ризиками у ВАТ “Укрексімбанк” на основі мінімізації ризиків зовнішньоекономічної діяльності, хеджування валютних ризиків і подальшого покращення формування та управління кредитним портфелем. У висновках сформульовані основні результати проведеного дослідження.

 13. Якість та стійкість до зберігання фруктів
  Вступ 3 1. Стан ринку фруктової продукції 5 2. Ампелоградичні фрукти районовані в Україні 12 3. Особливості вирощування винограду 14 4. Асортимент і класифікація фруктів 15 5. Фактори, що впливають на якість винограду 20 6. Дослідження якості винограду 24 7. Вплив зберігання на якість винограду 28 Висновки 35 Використана література 37 Додатки 40-42

 14. Соціальні та психосоціальні фактори, які обумовлююють стійкість людини, до психотравмуючих впливів
  Вступ 3 1. Посттравматичний стресовий розлад як результат травмую чого впливу 4 2. Різновиди факторів, які впливають на стійкість людини до стресових подій 7 3. Ресурси особистості для подолання психотравмуючих життєвих впливів 8 4. Стратегія подолання психотравмуючих впливів 9 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 15. Характеристика основних факторів, що спричиняють фінансову кризу на підприємстві
  Вступ 3 1. Фінансова криза на підприємстві: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють 4 2. Фактори виникнення фінансової кризи 8 3. Санації підприємства – дієвий спосіб боротьби з фінансовою кризою 12 Висновки 16 Список використаних джерел 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua