Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Касове виконання державного бюджету України за видатками (ID:18000)
| Размер: 32 кб. | Объем: 22 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
СодержаниеВступ 3
1.1. Касового виконання Державного бюджету України: сутність та значення 4
1.2. Облік операцій з касового обслуговування коштів Державного бюджету України 14
Висновки 20
Список використаної літератури 21

Литература1. Конституція України. – 1996р. 2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2008 рік": проект. — К. : [б.в.], 2007. — 312 с. 3. Бюджетний кодекс України // http://www.rada.gov.ua 4. Державне казначейство України // http://www. treasury.gov.ua 5. Антошкіна Л. І., Бабіч Н. М., Беседін В. Ф., Беседін І. В., Бондар І. К. Державне регулювання економіки України: методологія, напрями, тенденції, проблеми / Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства економіки України / М.М. Якубовський (ред.). — К., 2005. — 410с. : 6. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навч. посібник / Віктор Дмитрович Базилевич (заг.ред.). — 2-ге вид., доп. і перероб. — К. : Атіка, 2004. — 368с. 7. Базилевич В.Д., Попов В.М., Базилевич К.С., Гражевська Н.І. Економічна теорія. Політекономія: підручник / Віктор Дмитрович Базилевич (ред.). — 7-ме вид., стер. — К. : Знання-Прес, 2008. — 719с. 8. Бюджет 2008: Україні - процвітання, українцям - достойний рівень життя / Кабінет Міністрів України. — [К.], [200-?. — 20 с. 9. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: підруч. для студ. екон. спец. ВНЗ / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 606с. 10. Галушка Є. О. Бюджетний менеджмент: навч.-метод. посібник для студ. вищих навч. закл.. — Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. — 280с. 11. Дєєва Н.М. Бюджетний менеджмент: Навч. посібник / Дніпропетровська держ. фінансова академія. — Д. : ДДФА, 2006. — 320с. 12. Дєєва Н.М. Державні фінанси і бюджетний процес: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національна академія держ. управління при Президентові України; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. — Д. : ДРІДУ НАДУ, 2006. — 260с. 13. Кадацька О.М. Державний бюджет як інструмент макроекономічної політики в умовах ринкової трансформації: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.01.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 19с. 14. Павлюк К.В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України / Науково- дослідний фінансовий ін-т. — К. : НДФІ, 2006. — 584с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Порядок виконання державного бюджету за видатками
  Вступ 3 1. Бюджетна класифікація видатків 4 2. Стадії виконання Державного бюджету за видатками 6 3. Функції та організація роботи Міністерства фінансів і органів Державного казначейства в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за видатками 13 Висновок 21 Список використаної літератури 22

 2. Розрахувати відношення дефіциту державного бюджету України до загального обсягу видатків державного бюджету, зведеного бюджету та по відношенню до ВВП за останні 3 роки
  Розрахувати відношення дефіциту державного бюджету України до загального обсягу видатків державного бюджету, зведеного бюджету та по відношенню до ВВП за останні 3 роки.

 3. Облік та звітність виконання державного бюджету
  Вступ 3 1. Організація обліку виконання бюджету у фінансових органах 4 2. Звітність розпорядників коштів про використання бюджетних коштів 10 Висновки 18 Список використаної літератури 19

 4. Платіжна система виконання державного бюджету
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 5 1.1. Сутність та призначення платіжної системи 5 1.2. Єдиний казначейський рахунок 10 1.3. Реєстраційні та особові рахунки 14 РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 21 2.1. Становлення і розвиток системи виконання державного бюджету 21 2.2. Технічне забезпечення здійснення платежів 28 2.3. Аналіз обсягів розрахунків через платіжну систему за період 2004-2006 pp. 31 РОЗДІЛ III. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 39 3.1. Механізм взаємостосунків користувачів коштів з казначейською системою 39 3.2. Удосконалення методології розрахунків через платіжну систему виконання держбюджету 41 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 49 ДОДАТКИ 51-54 Метою роботи є висвітлення теоретичних засад платіжної системи виконання державного бюджету, здійснення аналізу застосування та використання платіжної системи виконання державного бюджету, а також навести приклади форм вдосконалення функціонування платіжної системи. Предмет дослідження. Розрахунки через платіжну систему. Функції Єдиного казначейського рахунку, як системи бюджетних рахунків. Порядок відкриття та суть реєстраційних та особових рахунки, технічне забезпечення здійснення платежів, аналітика обсягів розрахунку здійснених через платіжну систему. Об’єкт дослідження. Сутність платіжної системи виконання державного бюджету її форми та значення в системі розрахунків

 5. Казначейська система касового виконання державного бюджету
  Зміст Вступ 3 1. Державний бюджет України – як основа фінансової стійкості держави 6 2. Сутність касового виконання державного бюджету України через систему державного казначейства 10 3. Касове виконання держбюджету за доходами Оболонським держказначейством 14 4. Касове виконання держбюджету за видатками Оболонським держказначейством 23 Висновки 32 Список використаної літератури 36 Додатки 38 Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є дослідження теоретичних засад і практичного досвіду казначейської системи касового виконання державного бюджету і розробка практичних заходів щодо підвищення ефективності управління бюджетними коштами та контролю за їх використанням. Досягнення цієї мети зумовило необхідність розв’язання таких задач: - виявити закономірність та доцільність впровадження інституту казначейства в Україні при вирішенні питань посилення керованості соціально-економічними процесами в Україні в умовах перехідної економіки; - дослідити загальні принципи функціонування і розвитку казначейської системи виконання державного бюджету в Україні; - дослідити роль та значення дохідної та видаткової частини державного бюджету як інструменту підвищення ролі органів виконавчої влади в процесах стабілізації і розвитку національної економіки; - проаналізувати механізм виконання державного бюджету в системі Державного казначейства України; - розробити рекомендації щодо удосконалення діяльності Державного казначейства України у напрямі підвищення ефективності управління доходами та видатками державного бюджету. Об’єкт дослідження – фінансові відносини, пов’язані з діяльністю Державного казначейства України як інституту, що здійснює касове виконання державного бюджету України за доходами та видатками. Предмет дослідження – структурні складові казначейської системи виконання бюджету в частині розгляду механізмів управління доходами та видатками державного бюджету України. Методи дослідження. Основними методами наукового дослідження стали історичний і логічний, які були застосовані для виявлення закономірності та доцільності впровадження сучасного казначейства в бюджетну практику України, узагальнення – для виявлення загальних принципів функціонування та розвитку казначейської системи виконання бюджету в Україні, методи системного підходу, аналізу, синтезу, індукції, дедукції, порівняння – для дослідження процесу виконання державного бюджету за окремими напрямами в динаміці та як єдине ціле. На основі діалектичного методу пізнання досліджено процес становлення Державного казначейства України та визначені напрями удосконалення діяльності казначейських органів у сфері управління бюджетними коштами та контролю за їх використанням. Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативно-правові акти, інструктивно-методичні документи з питань організації казначейського обслуговування бюджетів. Джерелами інформації також були дослідження зарубіжних і вітчизняних вчених і практиків, звітні дані Державного комітету статистики України, Державного казначейства України, Рахункової палати України, матеріали фахових видань, періодичного друку, науково-практичних конференцій, у т. ч. за участю спеціалістів Державного казначейства.

 6. Правове регулювання організації виконання державного бюджету
  1. ВСТУП. 2 1.1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ЯВИЩА „БЮДЖЕТ” В УКРАЇНІ. 2 1.2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ. 3 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ. 4 3. ПРОЦЕС ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ. 6 3.1. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЯК КОНТРОЛЮЮЧИЙ ОРГАН ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ. 6 3.2. ВИДИ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ. 7 3.3. ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ. 8 3.4. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ. 10 4. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ УКРАЇНИ. 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 13

 7. Планування видатків державного бюджету України
  Вступ 3 1. Теоретичні засади планування видатків держбюджету 6 1.1. Сутність планування державного бюджету 6 1.2. Зміст, планування, формування і розподіл видатків 9 1.3. Класифікація видатків 12 2. Побудова та структура видатків державного бюджету 16 2.1. Аналіз видатків державного бюджету 16 2.2. Аналіз видатків спеціального фонду Державного бюджету Україні 23 3. Основні шляхи оптимізації видатків бюджету України 27 3.1. Особливості оптимізації видатків бюджету України 27 3.2. Оптимізація фінансування соціальної сфери 28 Висновки 30 Список використаної літератури: 33 В цій курсовій роботі були використанні підручники, а також матеріали періодичних видань, статті із журналів та газет. В цій роботі були використані матеріали з підручників Сажина М.А., Чибрикова Г.Г., Чухна А.А., Єщенка П.С., Мочерного С.В., Довбенко М.В., та ін. А також, опрацьовані та використанні такі періодичні видання як “Фінанси України”, “Статистичний щорічник України”. В роботі використанні роботи Ротова А.І., Юрія С.І., Кульчицького М.В. та ін. Мета цієї роботи розкрити сутність державного бюджету, його особливості формування та використання в Україні, оцінити ситуацію на даний момент часу, висловити проблеми формування та використання видатків державного бюджету та шляхи їх вирішення. А також висловити власні пропозиції щодо збалансування державного бюджету України. Завдання роботи наступне: Розкрити поняття державного бюджету; Розкрити концептуальну сутність державного бюджету; Розкрити принципи та методи формування державного бюджету; Розкрити принципи та методи його використання; Розкрити структуру бюджету, його особливості; Виявити проблеми видатків державного бюджету; Запропонувати шляхи рішення проблем; Зробити пропозиції та рекомендації по проведеному дослідженню. Предметом даного дослідження є функціонування, а саме формування та використання державного бюджету, його призначення, шляхи та методи збалансування. Об’єктом дослідження є державний бюджет, а саме його структурна одиниця - видатки.

 8. Доходи і видатки державного бюджету України
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Суть, значення і структура доходів бюджету 4 2. Сутність і структура видатків державного бюджету 9 3. Характеристика дохідної і видаткової частин державного бюджету України на 2005 рік 16 Висновок 20 Список використаної літератури 22

 9. Правові основи державного бюджету України
  Вступ 3 Розділ І. Бюджетне право і бюджетний устрій України 5 4.1. Бюджет та бюджетна система 5 1.2. Бюджетне право та бюджетні правовідносини. Бюджетне законодавство 8 1.3. Основи правового регулювання державних доходів в Україні 15 1.4. Види та класифікація обов‘язкових платежів 18 Розділ ІІ. Бюджетний процес в Україні 21 2.1. Поняття, зміст та стадії бюджетного процесу 21 2.2. Порядок складання проекту бюджету 25 Висновок 38 Література 40

 10. Склад і структура витрат Державного бюджету України
  Вступ 3 1. Бюджет - головна ланка фінансів держави 8 1.2. Державний бюджет як інструмент макроекономічної політики в умовах ринкової трансформації 10 1.3. Видатки державного бюджету у країнах з перехідною економікою 14 2. Аналіз складу і структури видатків державного бюджету України 24 2.1. Законодавче визначення видатків державного бюджету України 24 2.2. Класифікація видатків держбюджету України 27 2.3. Роль видатків держбюджету у соціально-економічному житті України 29 3. Напрями вдосконалення бюджетної політики в Україні 37 3.1. Макроекономічні чинники виконання бюджету з видатків у першому півріччі 2006 р. 37 3.2. Виконання державного бюджету за видатками у 2006 р. 40 3.3. Напрямки вдосконалення управління видатками державного бюджету 43 Висновки 49 Література 53-55 Метою роботи є вивчення складу і структури витрат Державного бюджету України та обгрунтування рекомендацій щодо формування механізмів ефективного управління державними видатками. Об'єкт дослідження – видатки державного бюджету України та окремі їх складові з притаманними їм механізмами впливу на розвиток економіки. Предметом дослідження є механізм взаємозв'язку видатків державного бюджету з основними макроекономічними параметрами України

 11. Доходи державного бюджету України їх склад і структура
  Вступ 3 1. Поняття, сутність та значення державного бюджету України 4 2. Доходи державного бюджету України, їх склад і структура 6 3. Характеристика доходної частини державного бюджету України, запланованої на 2003 рік 10 Висновки 17 Література 19 Додаток 1. Доходи Державного бюджету України на 2003 рік 20

 12. Склад і структура витрат державного бюджету України
  Вступ 2 1. Теоретичні аспекти витрат державного бюджету України 4 1.1. Державні витрати та сутність фінансування державних видатків 4 1.2. Сутність видатків державного бюджету та їх класифікація 11 2. Аналіз виконання бюджету України за видатками в 2003-2005 роках 14 2.1. Аналіз видатків зведеного бюджету 14 2.2. Видатки соціального спрямування 18 2.3. Видатки на економічну діяльність 21 3. Прогноз виконання видатків бюджету на економічну діяльність та соціальне спрямування в 2006 році 26 Висновки 38 Список використаної літератури 41 Додатки 43-44 Мета і задачі дослідження. Мета роботи – розкрити склад і структуру витрат державного бюджету України. Об’єктом дослідження виступає бюджетна система та бюджетний процес в Україні. Предмет дослідження – витрати державного бюджету України В роботі багато графічного матеріалу

 13. Порядок розроблення та затвердження державного бюджету України
  Вступ 3 1. Організаційно-правовий порядок розробки та затвердження державного бюджету України 5 1.1. Складання проекту Державного бюджету України 5 1.2. Розгляд та затвердження Державного бюджету України 10 2. Сучасний стан та основні проблеми бюджетоутворення в Україні 13 3. Зарубіжний досвід та заходи поліпшення процесу розробки та затвердження Державного бюджету України 21 Висновок 34 Список використаної літератури 36

 14. Видатки державного бюджету України ( привести статистику за 5-7 лет)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТІ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 5 1.1. Значення видатків у соціально-економічному розвитку країни 5 1.2. Класифікація видатків державного бюджету України 12 1.3. Структура видатків державного бюджету України 20 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 30 2.1. Фінансова політика уряду в напрямку реалізації програми виконання державного бюджету 30 2.2. Структура та динаміка видатків державного бюджету України 37 2.3. Перспективи вдосконалення планування видаткової частини бюджетів 44 ВИСНОВКИ 53 ЛІТЕРАТУРА 55 ДОДАТКИ 57

 15. Непрямі податки підприемств та їх роль у забезпеченні формування державного бюджету України
  Доповідь Відгук РЕФЕРАТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ 8 1.1. Економічна сутність непрямих податків та їх значення в податковій системі України 8 1.2. Особливості формування непрямих податків та їх значення в доходах державного бюджету України 23 1.3. Механізм справляння непрямих податків та їх вплив на діяльність підприємства 31 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 55 2.1. Аналіз надходження непрямих податків в доходи державного бюджету України 55 2.2. Аналіз непрямого оподаткування на ЗАТ "Оболонь" та його вплив на формування доходів бюджету Оболонського району 64 2.3. Оцінка впливу непрямих податків на ефективність діяльності ЗАТ "Оболонь" 81 2.4. Формування нової моделі непрямого оподаткування та її значення 88 РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ 107 3.1. Основні проблеми, які виникають під час непрямого оподаткування на підприємстві, та шляхи їх вирішення 107 3.2. Шляхи вдосконалення непрямого оподаткування для підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства 120 3.3. Світовий досвід функціонування непрямих податків 127 ВИСНОВКИ 134 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 140 ДОДАТКИ 146

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua