Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Форми участі засобів масової інформації у профілактиці злочинів (ID:18116)
| Размер: 25 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
СодержаниеВступ 3
1. Профілактика злочинів 5
2. Участь ЗМІ в профілактиці злочинів 13
Висновки 18
Перелік використаних джерел 19
Литература1. Криминология. — М., 1968. — С. 167; Кримінологія. — К., 2002. — С. 107—108. 2. Криминология. — М., 1979. — С. 124. 3. Антонин Ю.М. О понятии профилактики преступлений / Вопросы борь-бы с преступностью. - М., 1977. - Вып. 26. - С. 26-27. 4. Л е к а р ь А.Г. Профилактика преступлений. — М., 1972. — С. 3—4. 5. Жалинский А.Е. Некоторые вопросы структуры научного криминологи-ческого знания / Вопросы изучения преступности и борьбы с ней. — М., 1975. — С. 109. 6. Бородин С.В. Квалификация убийства по действующему законодательст-ву. — М., 1966. - С. 185. 7. Столяров В.И. Диалектика как логика и методика науки. — М., 1975. — С. 139. 8. Философский энциклопедический словарь. — М., 1983. — С. 453. 9. Голик С.И.,Михайлов Б.П. Организационно-тактические проблемы про-филактики правонарушений. — М., 1982. — С. 11. 10. Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. — М., 1980. — С. 445. П.Сахаров А.Б. Научные сообщения: основные положения / Профилактика правонарушений. — Вып. 8. — М., 1979. — С. 21. 11. Я к о в л е в A.M. Научные сообщения: основные положения / Профилак-тика правонарушений. — Вып. 8. — М., 1979. — С. 15. 12. Л е к а р ь А.Г, Профилактика преступлений. — М., 1972. — С. 92; И г о ш е в К.Е., Устинов B.C. Введение в курс профилактики правонаруше-ний. — Горький, 1977. — С. 44—45 и др. 13. Криминология. — М., 1979. — С. 66—67. 14. Криминология. — М., 1968. — С. 144, 160; Криминология. — М., 1976. — С. 169, 184; Криминология. — М., 1979. — С. 90, 99. 15. Зеленецкий B.C. Предупреждение преступлений следователем. — Харь-ков, 1975. — С. 12. 16. Криминология. — М., 1976. — С. 184. 17. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. - М.: Издат. группа "Инфра М - Норма", 1997. - 383 с. 18. Ривман Д.В. Криминальная виктимология. - СПб.: Питер, 2002. - 304 с. 19. Кримінологія: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За заг.ред. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 416 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Роль громадськості, засобів масової комунікації в профілактиці алкоголізму та наркоманії
  Вступ 3 1. Вплив засобів масової комунікації в профілактиці алкоголізму та наркоманії 4 2. Види та форми соціальної профілактики алкоголізму, наркоманії 8 Список літератури 15

 2. Роль засобів масової інформації в демократизації
  Зміст Вступ 3 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження зв'язку політики і засобів масової інформації 8 1.1. Засоби масової інформації та розвиток демократії: методологічні проблеми взаємодії 8 1.2. Інформація як філософська категорія і як соціально-політичне явище 22 1.3. Вплив інформаційної політики на реформування всіх сфер життя суспільства 26 2. Інформаційні аспекти управління суспільством 34 2.1.Політика держави в області інформатизації 34 2.2. Інформаційні технології і реформування суспільства 41 2.3.Теоретико-методологічні проблеми етики засобів масової інформації 47 3. Етика ЗМІ як фактор політичної культури в політичних процесах 54 3.1. Впровадження етичних стандартів в українських ЗМІ 54 3.2. Практична реалізація американськими та російськими друкованими ЗМІ стратегій впливу на соціально-політичний процес в Україні 61 3.3. Особливості функціонування ЗМІ в процесі становлення демократії в Україні 77 Висновки 88 Література 94-98 Метою роботи є розкриття змісту основних функцій засобів масової інформації у процесі демократизації суспільства. У відповідності до мети дослідження рекомендацій у роботі поставлено такі задачі: - проаналізувати теоретико-методологічні аспекти дослідження зв’язку ЗМІ та політики; - дослідити функції ЗМІ у суспільстві та визначити механізми їхнього впливу на розвиток політичної системи; - охарактеризувати особливості функціонування засобів масової інформації в умовах демократії; - розкрити зміст та визначити шляхи створення такої моделі взаємодії політичної та медіа-систем, яка забезпечує функціонування ЗМІ як каналу масової комунікації, що сприяє розвитку демократії; - проаналізувати тенденції розвитку засобів масової інформації в Україні та визначити специфіку моделі взаємодії українських ЗМІ з політичною системою; - запропонувати практичні рекомендації щодо створення в Україні системи засобів масової інформації, яка сприятиме демократизації та консолідації суспільства. Об’єктом дослідження є демократизація суспільства як одна з провідних тенденцій сучасного світового розвитку. Предметом дослідження є вплив засобів масової інформації на процеси демократичного розвитку суспільства. Методи дослідження. У роботі був застосований комплекс дослідницьких методів. Провідним був системний підхід, що забезпечив дослідження взаємодії засобів масової інформації і політичних інститутів як підсистем загальної соціальної системи. Цей підхід обумовив використання також методу структурно-функціонального аналізу для розкриття структури медіа-системи та виявлення таких функції ЗМІ, які забезпечують демократичний розвиток суспільства. При цьому, моделювання використовувалось для з’ясування закономірностей комунікативного процесу та механізмів взаємодії влади, громадської думки і ЗМІ. Діалектичний підхід дав змогу дослідити не тільки стан, але й суперечності, динаміку та тенденції процесу взаємодії ЗМІ та влади, визначити перспективи розвитку ЗМІ в контексті розвитку демократії. Порівняльний метод застосовувався при визначенні спільних рис та специфіки існуючих моделей взаємодії політичної та медіа-систем. Соціологічний та статистичний методи були потрібні для аналізу особливостей розвитку та функціонування ЗМІ в Україні

 3. Складання плану, використання засобів масової інформації
  Вступ 3 1. Поняття засоби масової інформації (ЗМІ) 4 2. План використання засобів масової інформації 6 Висновок 13 Список використаної літератури 14 Рекламний менеджмент

 4. Психологічний вплив засобів масової інформації на жіночу аудиторію
  Вступ 3 1. Загальні закономірності сприйняття масової інформації 6 2. Сприйняття інформації рекламного характеру жіночою аудиторією 12 3. Специфіка сприйняття телевізійних образів 22 Висновки 30 Література 32

 5. Психологічний вплив телевізійних засобів масової інформації на жіночу аудиторію
  Список термінів Доклад Зміст Вступ 4 1. Сприйняття масової інформації жіночою аудиторією 1.1. Загальні закономірності сприйняття масової інформації 1.2. Сприйняття інформації рекламного характеру жіночою аудиторією 1.3. Специфіка сприйняття телевізійних образів 1.4. Сензитивність як типова характерологічна особливість жіночої аудиторії 2. Теоретичні аспекти впливу телевізійних ЗМІ на жіночу аудиторію 2.1. Загальні закономірності впливу ЗМІ на свідомість 2.2. Вплив реклами на свідомість і поведінку жінок-споживачів 2.3. Формування громадської думки за допомогою ЗМІ 3. Емпіричне дослідження впливу ЗМІ на жіночу аудиторію 3.1. Методика і процедура дослідження 3.2. Аналіз результатів дослідження Висновки Література Додатки

 6. Аналіз виборчих компаній в Україні в міжнародному інформаційному полі (на прикладі засобів масової інформації Німеччині, Польщі, Росії)
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретико - методологічні основи інформаційної складової виборчих компаній 10 Розділ 2 Стратегії висвітлення президентських виборів в Україні 2004р західними ЗМІ 28 2.1 Вплив інформаційної політики ЗМІ ( Німеччині, Польщі, Росії) на міжнародний імідж 28 2.2 Компаративний аналіз висвітлення президентських виборів в Україні 2004 р. ЗМІ Німеччині, Польщі, Росії 40 Розділ 3. Вплив інформаційної політики західних ЗМІ у висвітленні президентських виборів в Україні 2004р, на формування міждержавних відносин 82 3.1 Динамика подання інформації західними ЗМІ стосовно президентських виборів в Україні 2004р. 82 Висновки 100 Література 108 До Розділу 1 108 До Розділу 2 113 До Розділу 3 114 Мета роботи – аналіз висвітлення виборчих компаній в Україні в міжнародному інформаційному полі (на прикладі засобів масової інформації Німеччині, Польщі, Росії). Мета передбачає виконання наступних завдань: - узагальнення теоретико - методологічних основ інформаційної складової виборчих компаній; - визначення стратегії висвітлення президентських виборів в Україні 2004р західними ЗМІ; - аналіз впливу інформаційної політики ЗМІ ( Німеччині, Польщі, Росії) на міжнародний імідж України; - проведення компаративного аналізу висвітлення президентських виборів в Україні 2004 р. ЗМІ Німеччині, Польщі, Росії; - визначення впливу інформаційної політики західних ЗМІ у висвітленні президентських виборів в уКраїні 2004р, на формування міждержавних відносин; - дослідження динамикі подання інформації західними ЗМІ стосовно президентських виборів в Україні 2004р. Об’єктом дослідження виступає імідж України та його формування через громадську думку, яка формується за допомогою західних ЗМІ. Предметом дослідження є реалізація інформаційної політики західних ЗМІ, що може спричинити формування громадської думки щодо президентських виборів та майбутнього України. Методи даної роботи – це сукупність прийомів вивчення наукової літератури, законодавчих актів різних рівнів, матеріалів преси й телебачення, рекламної продукції, Інтернет-джерел. Джерельна база дослідження. Матеріалами дослідження є визначення (дефініції), підходи і теоретичні моделі впливу на громадську думку через ЗМІ. Основою емпіричного дослідження виступили тексти сучасних ЗМІ Росії, Польщі та Німеччини, Інтернет-видання „Кореспондент”, „Подробиці”, „ПроУА”, „Українська правда” (відповідно до рейтингів та статистичних даних найбільш популярних і відвідуваних видань системи Bigmir). Період дослідження – 1999-2005 р.

 7. Рекламні засоби масової інформації, як інформаційне джерело здійснення інформаційно-аналітичної діяльності (на приклад територіальних засобів). (Методи використання ЗМІ для здійснення ІАД)
  ВСТУП 3 1.Використання засобів масової інформації в рекламних цілях 3 2. Стан інформаційного простору Чернігівської області 7 ВИСНОВОК 9 Список літератури 10

 8. Проблеми гендеру в засобах масової інформації управлінського аспекту
  Вступ 3 Розіл 1. Гендер та держава: співвідношення понять 6 1.1. Поняття “гендер” с точки зору соціології 6 1.2. Правові питання гендерної рівності в Україні 14 1.3. Включеність жінок у керування державою 18 Розділ 2. Гендерні аспекти управління та їх висвітлення у пресі 24 2.1. Економічне становище жінок. Жінки в бізнесі 24 2.2. Проблеми розвитку жіночого бізнесу в Україні 28 2.3. Особливості жіночого і чоловічого менеджменту 29 2.4. Гендерна політика у дзеркалі преси 34 Список використаної літератури 43

 9. Роль керівників у профілактиці конфліктів у колективі
  Вступ 3 1. Роль і значення керівника в управлінні персоналом 4 2. Якісна характеристика керівника 9 3. Сутність і види конфліктів в організації 13 4. Джерела та причини виникнення конфліктів 17 5. Способи і методи подолання конфліктів в організації 20 6. Діяльність керівника з організації системи управління підприємством 23 Висновки 26 Список використаної літератури 28 Мета роботи – дослідити деякі аспекти управління поведінкою персоналу, а саме суперечки та конфлікти та на основі дослідження теми даної курсової роботи навчитися виробляти оптимальні стратегії управління поведінкою персоналу, зокрема, поведінки у конфлікті, які б сприяли нейтралізації конфлікту, зводили до мінімуму його негативні наслідки, навчитися попередженню потенційної конфліктності та її правильному вирішенні. Також, мета дослідження полягає у поданні загальної характеристики особистості та професійного функціонування керівника у сучасних умовах.

 10. Джерела інформації та інформаційні посередники як джерело інформації для підготовки управлінських рішень
  Вступ 3 1. Управлінські рішення та процес їх прийняття 4 2. Джерела інформації для прийняття управлінських рішень 7 Висновки 14 Література 15

 11. Проблеми участі України в міжнародному поділі праці
  Вступ 3 1. Міжнародний поділ праці – основа міжнародних економічних відносин 4 2. Проблеми та перспективи посилення участі України у міжнародному поділі праці 6 Висновки 22 Список використаної літератури 24

 12. Проблеми участі України в міжнародному поділі праці
  ВСТУП 3 1. МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 4 2. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 10 3. НАПРЯМКИ ВИХОДУ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 15 ВИСНОВОК 20 ЛІТЕРАТУРА 22

 13. Проблеми участі України в міжнародному поділі праці
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ КРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ 4 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ДЕЯКИХ КРАЇН СВІТУ 10 3. ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ УКРАЇНИ ДО МПП ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 14 ВИСНОВКИ 18 ЛІТЕРАТУРА 19 ДОДАТКИ 20

 14. Проблеми участі України в міжнародному поділі праці
  ВСТУП 3 1. МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ ЯК НАЙВИЩА ФОРМА СУСПІЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ 4 2. ОЦІНКА ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ 11 3. ПРОГНОЗИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА НА ХХІ СТОЛІТТЯ 16 ВИСНОВОК 27 ЛІТЕРАТУРА 29

 15. Особливості, проблеми та завдання участі України в міжнародному науково-технічному співробітництві
  ВСТУП 3 1. Місце міжнародної науково-технічної інтеграції в стратегії інноваційного розвитку України 4 2. Науково-технічне співробітництво України з країнами Європи та СНД 8 3. Науково-технічне співробітництво Україна-НАТО 10 ВИСНОВКИ 14 Література 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua