Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Антимонопольне законодавство України та його роль в розвитку ринкових відносин (ID:18139)
| Размер: 68 кб. | Объем: 36 стр. | Стоимость: 105 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
Содержание
ВСТУП 3

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ ТА МОНОПОЛІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІКАХ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ 5
1.1. Сутність монополії і монополізму, види монопольних утворень, їх якісні та кількісні характеристики 5
1.2. Необхідність та роль антимонопольного регулювання як елементу системи економічної безпеки держави 10

2. АНАЛІЗ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 15
2.1. Сутність, принципи та особливості вітчизняної системи антимонопольного регулювання економіки 15
2.2. Органи державного контролю за додержанням антимонопольного законодавства 19

3. АНТИМОНОПОЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ЗАСІБ ОБМЕЖЕННЯ РИНКОВОЇ ВЛАДИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ 26
3.1. Зарубіжний досвід регулювання діяльності монополій 26
3.2. Напрямки вдосконалення системи регулювання конкурентного середовища в Україні 30

ВИСНОВОК 33
ЛІТЕРАТУРА 35

Литература1. Закон України „Про природні монополії” від 20.04.2000 2. Закон України „Про ціни і ціноутворення” від 03.12.1990 3. Закон України „Про Антимонопольний комітет України” від 26.03.1996 4. Закон України „Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності” від 18.02.1992 5. Закон України „Про внесення змін до деяких законів України з питань захисту економічної конкуренції” від 06.01.04 (№1294-IV) 6. Аведян Л.Й. Економіка. Навчальний посібник. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2005. – 220 с. 7. Гальчинський А. Економічна наука: проблеми методологічного оновлення // Економіка України. – 2007. – №3. – с.17. 8. Гусєв В., Темиргалієв Р. Світовий досвід державного регулювання галузевих та технологічних структурних зрушень у промисловості // Вісник НАДУ. – 2005. – №1. – с.17. 9. Дахно І.І. Світова економіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навч. літ., 2006. – 264 с. 10. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. / С.М. Чистов, А.Е. Нікіфоров, С.Т. Куценко та ін.– К.: КНЕУ, 2004. – 440 с. 11. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2000. – 428 с. 12. Жемчужникова Г.П. Анализ уровня монополизации товарных рынков Украины // Вісник Донецького університету. Серія В: Економіка і право. Вип. 1/1. – Донецьк: ДонДУ, 2008. – с.131. 13. Економічна теорія: Підручник / Ред. В.М.Тарасевич. – К.: Центр навч. літ., 2006. – 784 с. 14. Єременко В. Економічна наука: проблеми логіки, методології, класифікації // Економіка України. – 2005. – №12. – с.52. 15. Єщенко П.С. Сучасна економіка: Навч. пос. – К.: Вища шк., 2005. – 327 с. 16. Корецький М.Х. Державне регулювання у ринковій економіці: Монографія. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 260 с. 17. Лагутін В.Д. Економічна політика держави: сутність, етапи, механізми // Економічний часопис. – 2006. – Вип.10. – с.16. 18. Майєр Джеральд М., Раух Джеймс Е., Філіпенко А. С. Основні проблеми економічного розвитку. – К.: Либідь, 2003. – 688 с. 19. Малий І.Й., Диба М.І., Галабурда М.К. Держава і ринок: філософія взаємодії. – К., 2005. – 204 с. 20. Мельник А.Ф. Особливості антимонопольного регулювання в Україні // Регіональна економіка. – 2008.– Вип. 3(13). – с.44. 21. Мішина Р.Б. Монополізм: ознаки, прояви, тенденції // Фінанси, економіка, право. – 2007. – №9. – с.17. 22. Олещенко О.М. Антимонопольне регулювання як важіль забезпечення економічної безпеки держави // Економічні проблеми країни. – 2006. – №5. – с.18. 23. Політична економія: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2006. – 408 с. 24. Розвиток суспільства: Монографія / За заг. ред. І.Розпутенка, Б.Лесер. – К.: Вид-во „К.І.С.”, 2004. – 340 с. 25. Романів Р.О. Удосконалення законодавчого забезпечення демонополізації економіки України із врахуванням досвіду зарубіжних країн // Наукові записки. – Тернопіль. – „Економічна Думка”. – 2008. – с. 7. 26. Старостенко Г.Г. Політична економія: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ., 2006. – 344 с. 27. Титончук В.С. Проблеми демонополізації вітчизняної економіки // Бізнес-консультант. – 2004. – №4. – с.19. 28. Шаповалов П.Ю. Державний контроль монопольної діяльності підприємств // Фінанси, економіка, право. – 2008. – №5. – с.22. 29. Швайка Л.А. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 435 с. 30. http://amc.gov.ua // Офіційний сайт Антимонопольного комітету України 31. http://www.minfin.gov.ua // Офіційний сайт Міністерства фінансів України
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Анимонопольне законодавство України та його роль в розвитку ринкових відносин
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ 5 1.1. Сутність та ознаки монопольних утворень 5 1.2. Необхідність державного регулювання монопольних утворень 9 2. СИСТЕМА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ УКРАЇНИ 14 2.1. Механізм здійснення державного контролю за діяльністю монополій 14 2.2. Державні органи регулювання монополій 18 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МОНОПОЛЬНИХ УТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ 27 3.1. Проблеми регулювання діяльності монополій в Україні. Зарубіжний досвід 27 3.2. Рекомендації щодо удосконалення антимонопольної діяльності в Україні 34 ВИСНОВОК 39 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 41

 2. Адміністративне право України і його роль в становленні ринкових відносин
  Вступ 3 1. Предмет адміністративного права 5 2. Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин 7 3. Роль і значення адміністративного права в становленні ринкових відносин 13 Висновок 16 Список використаної літератури 17

 3. Роль держави в регулюванні ринкових відносин
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 5 1.1. Необхідність і теоретичні основи державного регулювання економіки 5 1.2. Форми та методи державного регулювання економіки 9 2. МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 17 2.1. Ознаки моделей ринкової економіки 17 2.2. Закордонний досвід державного регулювання економіки 25 3. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 33 3.1. Система органів управління економікою 33 3.2. Напрямки вдосконалення державної економічної політики в Україні 39 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 49 ДОДАТКИ 51-53

 4. Роль і функції ціни в умовах ринкових відносин
  Зміст ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ. Роль і функції ціни в умовах ринкових відносин 2 ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 11 За даними таблиці визначити оптово-відпускну ціну та суму податку на додану вартість у складі роздрібної ціни товару, в тому числі суму податкового кредит}' (таблиця 15): Таблиця 1 5. Назва с и р о в и ни Оптово- выдпускна ціна. гри. Торговельна Надбавка Ціна роздрібної торгівлі, грн. Націнка громадського харчування Ц і н а громадське г о харчування % Сума. грн. % Су ма, грн. грн. Випо. (0.7 л) 10,44 15 1,56 12 100 12 24 ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 12 ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 1. Визначте основу мінімальної ціни товару: 1. необхідний прибуток для стимулювання виробництва товару; 2. мінімальний рівень доходів споживачів: 3. собівартість виробництва товару. 2. Які з перелічених дій готельного підприємства треба вважати недобросовісною конкуренцію: 1 . застосування системи знижок для привілейованих покупців; 2. реклама високої якості своєї продукції: 3. диференціація готельних тарифів в залежності від місця постійного п роживання гостей. 3. Назвіть методи державного регулювання попиту на ринку, які порушують зв'язок елементів ринку: 1. нормування обсягів продажу продукції харчування; 2. встановлення мінімального розміру заробітної плати; 3. встановлення державних замовлень і розміщення держзамовлень на виробництво її редукції. 4. Яке із вказаних явищ не може бути наслідком зниження споживчого попиту на послуги: 1 . падіння норми прибутку: 2. скорочення обсягу пропозиції; 3. зростання цін на послуги. 5. Що не можна вважати формою використання особистого доходу ?: 1 . сплата податків; 2. заощадження; 3. споживання. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14

 5. Фінансовий аналіз в умовах розвитку ринкових відносин
  Вступ 3 1. Роль фінансового аналізу у зміцненні господарської діяльності підприємства за умов переходу до ринкової економіки 4 2. Інформаційна база фінансового аналізу 5 3. Завдання та методи фінансового аналізу 8 Висновок 12 Задача 23. 13 Проаналізувати динаміку критичного обсягу продажу, який забезпечує беззбиткову діяльність підприємства. Зробити відповідні висновки, виходячи з наведених даних: Показник Базисний період Звітний період Умовно-постійні витрати виробництва та обігу, тис. Грн. 128,0 135,0 Рівень умовно-змінних витрат виробництва і обігу по відношенню до обсягу продажу, % 29,6 29,2 Література 14 Додаток 15 Форма балансу промислового підприємства

 6. Управлінський аналіз в умовах розвитку ринкових відносин.
  Управлінський аналіз в умовах розвитку ринкових відносин. Задача 21 Проаналізувати динаміку загальної рентабельності підприємства, та факторів, що її обумовлюють. Зробити відповідні висновки, виходячи з наведених даних: Показники Базові Звітні Балансовий прибуток 23,2 25,4 Середні залишки основних засобів 56,3 56,8 Середні залишки оборотних засобів 328,5 340,2 Використана література

 7. Конкурентне право і антимонопольне законодавство
  1. Теоретичне завдання. Суб'єкти, об'єкти та зміст правовідносин у конкурентному праві 3 2. Практичне завдання. Розібрати справи: 15 Справа 1. 15 ДП "Артемвугілля" (м. Горлівка) при проведені трьох тендерів по закупівлі шахтних саморятувальників за бюджетні кошти необґрунтовано визначило переможцем цих тендерів ТОВ "Компанія "Олександр", хоча, тендерні пропозиції ТОВ "Компанія "Олександр" щодо умов реалізації товару були найгіршими у порівнянні з тендерними пропозиціями інших учасників тендерів. За таких умов ТОВ "Компанія "Олександр" не могла бути визнана переможцем двох останніх тендерів. При цьому ДП "Артемвугілля" не вжило ніяких заходів щодо притягнення ТОВ "Компанія "Олександр" до відповідальності за неналежне виконання договору купівлі - продажу в частині прострочення строків поставки шахтних саморятувальників, хоча це передбачено умовами договору, укладеного між ДП "Артемвугілля" та переможцем торгів - ТОВ "Компанія "Олександр". Крім того, за результатами проведення останнього тендеру ТОВ "Компанія "Олександр" та ДП "Артемвугілля" укладали додаткову угоду про зміну умов оплати поставки шахтних саморятувальників, яка суперечить умовам вже проведеного тендеру. Внаслідок цього учасники тендерів були позбавлені можливості чесно та вільно конкурувати на ринку. Такі дії ДП "Артемвугілля" та ТОВ "Компанія "Олександр" кваліфіковані як порушення законодавства про захист економічної конкуренції. 1. Який рівень антимонопольних органів повинен розглядати дану справу? 2. Який вид порушень має місце в цій ситуації? Як в даному випадку за законодавством, будуть кваліфіковані дії цих суб'єктів господарювання? 3. Який вид відповідальності може бути застосований в даному випадку? 4. Чи можуть бути в даному випадку надані цим суб'єктам господарювання попередні висновки органами АМКУ? Справа 2. 19 Закрите акціонерне товариство "Лисичанський склозавод "Пролетарій" займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному ринку скла полірованого. У IV кварталі 2006 року ЗАТ "Лисичанський склозавод "Пролетарій" підвищило середню ціну за 1 ум. м2 скла полірованого на 11,4 відсотка у порівнянні з І кварталом цього ж року. При цьому рентабельність скла полірованого ЗАТ "Пролетарій" зросла з 46,7 до 66,3 відсотка, що перевищує рентабельність скла листового майже у 2 рази, середньогалузевий рівень рентабельності (скляна промисловість) - майже у 4 рази, а максимальний рівень рентабельності у скляній промисловості - більш ніж у 1,6 рази. Як показало проведене розслідування підвищення протягом 2006 року ціни на скло поліроване не було економічно обґрунтовано. 1. Керуючись необхідними нормами законодавства про захист економічної конкуренції виберіть рівень антимонопольних органів, які повинні розглядати дану справу? 2. Як в даному випадку, за законодавством, слід кваліфікувати дії цих суб'єктів господарювання? 3. Що є обов’язковою умовою визначення складу такого порушення? 4. Яких правил дотримувалися органи АМКУ, визначаючи рівень монопольного (домінуючого) становища даного суб'єкта, яка процедура визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єкта господарювання? 5. Який вид відповідальності може бути застосований в даному випадку? Справа 3 22 (Навести свій приклад). Керуючись необхідними нормами Закону України „Про захист економічної конкуренції" та Положенням „Про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання", зареєстрованим розпорядженням Антимонопольного Комітету України від 19.02.2002 № 33-р., наведіть свій приклад здійснення концентрації у вигляді створення суб'єкта господарювання двома і більше суб'єктами господарювання. При цьому дайте відповідь на питання: 1. У яких випадках (які при цьому враховуються порогові показники) зазначена концентрація суб'єктів господарювання визнається порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. 2. Яка відповідальність повинна наступити за концентрацію з вашого прикладу, якщо на таку концентрацію не буде отримано дозволу органів АМКУ. Справа 4. 28 Миколаївське обласне територіальне відділення АМКУ одержало заяву від ВАТ „Миколаївське обласне підприємство автобусних станцій стосовно дій Очаківського МП „Туртранс". МП „Туртранс" не дотримувалося порядку обслуговування населення та пасажирів на автостанціях, встановленого розділом V „Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту", затверджених постановою КМУ від 18.02.1997 № 176. Автостанція не мала необхідного обладнання, упорядкованих зон за її межами для чекання та проїзду автобусів, перонів і платформ тощо, що дозволило МП „Туртранс" суттєво зменшити витрати на утримання автостанції і набути неправомірних переваг у конкуренції. 1. Який вид порушення має місце у даному випадку? 2. Як були кваліфіковані такі дії відповідними органами АМКУ за законодавством? 3. Які норми законодавства визначають поняття „чесні звичаї" у підприємницькій діяльності? Чи суперечать чесним звичаям дії МП „Туртранс"? 4. Які норми визначають відповідальність за таке порушення? Список джерел 36

 8. Конкурентне право і антимонопольне законодавство
  Теоретичне питання. Регулювання монопольного сектора в Україні: демонополізація монопольних утворень; регулювання діяльності суб'єктів природних монополій 3 2. Практичне завдання. Розібрати справи: 19 Справа 1. 20 Суб'єкти господарювання ВАТ "Львівський хлібокомбінат", ВАТ "Львівський хлібозавод № 1" та ЗАТ "Агропромпродукт" влітку 2005 року одночасно змінили вагу та ціни на основні види хліба, встановивши їх на однаковому рівні. При формуванні цін на основні види хліба до собівартості включалася ціна на борошно вища, ніж ціна придбання. Крім того, в торговій мережі до ціни реалізації хліба включалися завищені транспортні витрати. Зокрема, у цінах реалізації окремих видів хліба транспортні витрати завищено у 2.4 рази у порівнянні з попереднім періодом. Такі дії відповідними органами Антимонопольного комітету були визнані як порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Суб'єктам господарювання надано рекомендації щодо усунення виявлених ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Рекомендації Комітету виконано. 1. Керуючись необхідними нормами законодавства про захист економічної конкуренції виберіть рівень антимонопольних органів, які повинні розглядати дану справу? 2. Який вид правопорушень має місце в цій ситуації? Як в даному випадку, за законодавством, будуть кваліфіковані дії цих суб’єктів господарювання? 3. Що таке попередні висновки? На якій підставі органи Антимонопольного комітету можуть надавити суб'єктам господарювання попередні висновки? 4. Який вид відповідальності може бути застосований в даному випадку? Визначить механізм застосування заходів відповідальності. Справа 2. 23 Комунальне підприємство центральний аптечний склад Закарпатського обласного виробничого об'єднання "Фармація" (надалі - КП ЦАС ВО "Фармація" займається оптовою торгівлею наркомісткими препаратами в територіальних межах Закарпатської області. КП ЦАС ВО "Фармація" при однакових закупівельних цінах на наркотичні препарати для всіх суб'єктів господарювання однакової форми власності застосовувало різні торговельні надбавки. За відсутності альтернативи вибору іншого постачальника наркомістких препаратів при укладанні договорів на купівлю-продаж товару та при оформленні товарно-транспортних накладних на відпуск ліків споживачі (лікувальні та аптечні заклади області) були змушені погоджуватись з тими умовами відпуску товару, які пропонувало КП ЦАС ВО "Фармація". КП ЦАС ВО "Фармація" встановило для всіх покупців лікарських засобів єдину націнку на наркотики, наркомісткі препарати та психотропні речовини. 1. Керуючись необхідними нормами законодавства про захист економічної конкуренції виберіть рівень антимонопольних органів, які повинні розглядати дану справу? 2. Як в даному випадку, за законодавством, слід кваліфікувати дії цих суб'єктів господарювання? 3. Що є обов’язковою умовою визначення складу такого порушення? 4. Яких правил дотримувалися органи АМКУ, визначаючи рівень монопольного (домінуючого) становища даного суб'єкта, яка процедура визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єкта господарювання? 5. Який вид відповідальності може бути застосований в даному випадку? 6. Чи могли б органи АМКУ в даному випадку надати попередні висновки (рекомендаційні роз’яснення)? Справа 3. 26 (Навести свій приклад) Керуючись необхідними нормами Закону України „Про захист економічної конкуренції1" та Положенням „Про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання", зареєстрованим розпорядженням Антимонопольного Комітету України від 19.02.2002 № 33-р., наведіть свій приклад здійснення концентрації у вигляді злиття суб'єкта господарювання або приєднання одного суб'єкта господарювання до іншого. При цьому дайте відповідь на питання: 1. У яких випадках (які при цьому враховуються порогові показники) зазначена концентрація суб'єктів господарювання визнається порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. 2. Яка відповідальність повинна наступити за концентрацію з вашого прикладу, якщо на таку концентрацію не буде отримано дозволу органів АМКУ. Справа 4. 30 У ході розслідування справи за заявою італійської компанії „Давіде Кампарі-Мілано С.п.А." було встановлено, що ЗАТ „Оболонь" неправомірно використовувало знак для товарів і послуг "CAMPARI", власником якого є італійська компанія „Давіде Кампарі-Мілано С.п.А Враховуючи, що зазначене порушення учинено ЗАТ „Оболонь" вперше, тривало незначний період та припинено добровільно, на порушника накладено незначний штраф. 1. Який вид порушення має місце у цьому випадку. 2. Як були кваліфіковані такі дії відповідними органами АМКУ за законодавством. 3. Які норми визначають відповідальність за таке порушення? 4. Чи можна було в даному випадку встановити адміністративну відповідальність? Список джерел 35

 9. Міжнародний лізинг та його роль в розвитку економіки України
  Вступ 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНИХ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН 4 2. РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН 11 2.1. Форми міжнародних лізингових угод 11 2.2. Розвиток світового ринку лізингових послуг 14 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 21 Висновки 27 Література 29 Мета роботи полягає в обгрунтуванні напрямів та механізмів поширення міжнародного лізингу в умовах ринкової економіки та розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення системи міжнародного лізингу в Україні. Об’єктом дослідження є економіка України в перехідному періоді. Предметом дослідження є особливості становлення та напрями активізації міжнародного лізингу в умовах ринкової трансформації економіки України

 10. Підприємство в системі ринкових відносин, підготовка його до роботи в умовах ринку
  ВСТУП 4 Розділ 1. Сутність діяльності підприємства в системі ринкових відносин 6 Розділ 2. Підготовка до діяльності підприємства 10 Розділ 3. Удосконалення управлінням виробництва на базовому підприємству 20 Планування потреби в ресурсах 23 ВИСНОВКИ 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29 Додатки 31 Мета курсової роботи є встановлення максимально можливої планомірності, збалансованості та пропорційності в діяльності підприємства. Організація виробництва – це процес формування множинних цілей розвитку та методів їх досягнення за певний період; воно пов’язує всі стадії розробки продукту у цілісну систему і забезпечує її необхідний передбачуваний розвиток, узгоджує потенційні можливості підприємства з потребами ринку. Об’єктом дослідження буде організація виробництва у нічному клубі у м. Києві.

 11. Конкурентне право та антимонопольне законодавство. Варіант 3
  1. Поняття, система і завдання конкурентного права. 3 Завдання 2. 8 У січні 2005 року між представниками ВАТ "Вікторія", НТК "Норма- 4", МП "Таврида-Спектр", Ват "Берег", МП "Вітал", ВАТ "Вега-Супутник відбулася нарада, на якій розглядалося питання "розподіл дільниць території м. Херсона за Генеральною схемою інформаційно-телевізійної кабельної мережі для отримання дозволу Херсонського міськвиконкому народних депутатів на проектування, будівництво та експлуатацію мереж кабельного телебачення". Матеріали вказаної наради зафіксовані протоколом, який підписали всі її учасники. Згідно з цим протоколом учасниками наради були розподілені території міста Херсона за Генеральною схемою інформаційно-телевізійної мережі. В подальшому між підприємцями, які діяли на ринку послуг кабельного телебачення, мали місце факти перерозподілу ділянок. Так одна з ділянок НТК "Норма-4", що була розподілена за наведеним протоколом, невдовзі безпідставно виділена ПФ "Вега-Супутник". Відповідно до чинного законодавства для одержання ліцензії на право користування каналами мовлення організація подає в Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення документи, передбачені ст. 14 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", одним із яких є дозвіл місцевих органів державної влади на будівництво та експлуатацію мережі кабельного телебачення (у дозволі вказуються мережі території за планом населеного пункту), завдяки якій здійснюються розповсюдження телевізійних програм. Передбачено також, що у випадку наявності більш як одного претендента на створення мережі кабельного телебачення на одній території ліцензія видається на конкурсних засадах. Конкурс проводиться місцевими органами влади за участю Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Однак підприємці, незважаючи на вимоги зазначених документів, самостійно шляхом узгоджених дій здійснили розподіл дільниць території міста Херсона. 1. Керуючись необхідними нормами законодавства про захист економічної конкуренції виберіть рівень антимонопольних органів, які повинні розглядати дану справу? 2. Який вид правопорушень має місце в цій ситуації? Як в даному випадку, за законодавством, будуть кваліфіковані дії цих суб'єктів господарювання? 3. Чи повинні в даному випадку зазначені суб'єкти отримати дозвіл на узгоджені дії? 4. Який вид відповідальності може бути застосований в даному випадку? Визначить механізм застосування заходів відповідальності. Завдання 3. 15 Завдання 3. ДКП "ЖЕО Калінінського району м. Донецьк" займає монопольне становище на ринку експлуатації та поточного ремонту житлового фонду та на ринку з оформлення документів, надання довідок наймачам, власникам, користувачам житлового фонду в територіальних межах Калінінського району міста Донецька. ДКП "ЖЕО Калінінського району м. Донецьк" стягувало з окремих споживачів експлуатаційні витрати на послуги з обслуговування та забезпечення електроенергією ліфтів, прибирання сходових клітинок, опалення місць загального користування, які фактично споживачі не отримували; необґрунтоване завищувало вартість послуг внаслідок включення до їх складу витрат на заробітну плату працівників, участь яких не підтверджується технологічними картами виконання цих платних послуг, та застосування норм часу не підтверджені нормативними чи іншими документами. Крім того, ДКП "ЖЕО Калінінського району м. Донецьк" встановило необґрунтовану плату за оформлення документів на міжвідомчу комісію по обстеженню та реконструкції житлових та нежитлових приміщень, переводу з житлових приміщень у нежитлові, перебудування балконів, лоджій тощо, розмір якої не підтверджується фактичними витратами, а також відмовляло у наданні довідок мешканцям району, висуваючи вимоги щодо сплати заборгованості за квартирну плату. 1. Керуючись необхідними нормами законодавства про захист економічної конкуренції виберіть рівень антимонопольних органів, які повинні розглядати дану справу? 2. Як в даному випадку, за законодавством., слід кваліфікувати дії цих суб'єктів господарювання? 3. Що є обов’язковою умовою визначення складу такого порушення. 4. Яких правил дотримувалися органи АМКУ, визначаючи рівень монопольного (домінуючого) становища даного суб'єкта, яка процедура визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єкта господарювання? 5. Який вид відповідальності може бути застосований в даному випадку. Завдання 4. 24 Завдання 4. Рядом розпоряджень Донецької облдержадміністрації було зобов'язано підприємців проводити дооцінку горілки, лікеро-горілчаних та тютюнових виробів. Різницю між попередньою ціною і тією, що була встановлена облдержадміністрацією необхідно було надсилати на рахунок держадміністрації. В розпорядженнях облдержадміністрації обґрунтовувалася така необхідність -„кошти будуть спрямовані на соціальні послуги". В результаті ці підприємці мали збитки, тому що на відповідний Донецький ринок завозилася подібна імпортна продукція і споживач купляв саме імпортну горілку і цигарки тому що вони були дешевше. Антимонопольний комітет відкрив справу проти облдержадміністрації. Дії Донецької облдержадміністрації були кваліфіковані як порушення законодавства про захист економічної конкуренції. 1. Керуючись необхідними нормами законодавства про захист економічної конкуренції виберіть рівень антимонопольних органів, які повинні розглядати дану справу? 2. Який вид правопорушень має місце в цій ситуації? Як в даному випадку, за законодавством, будуть кваліфіковані дії Донецької облдержадміністрації? 3. Який вид відповідальності може бути застосований в даному випадку? 4. Які особливості застосування відповідальності у даному випадку? Завдання 5. 29 Завдання 5. Керуючись необхідними нормами Закону України „Про захист економічної конкуренції" та Положенням „Про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання", зареєстрованим розпорядженням Антимонопольного Комітету України від 19.02.2002 № 33-р., наведіть свій приклад здійснення концентрації у вигляді набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб'єктами господарювання над одним або кількома суб'єктами господарювання. При цьому дайте відповідь на питання: 1. У яких випадках (які при цьому враховуються порогові показники) зазначена концентрація суб'єктів господарювання визнається порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. 2. Яка відповідальність повинна наступити за концентрацію з вашого прикладу, якщо на таку концентрацію не буде отримано дозволу органів АМКУ? Список джерел 32

 12. Аналіз фінансового стану підприємства-банкрута готельного господарства та процесу його ліквідації в умовах ринкових відносин
  Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства-банкрута 5 1.1. Економічна сутність банкрутства та ліквідації підприємства 5 1.2.Інструменти економічного аналізу для діагностики кризових явищ та прогнозування банкрутства 8 2. Організаційно-економічна характеристика базового готелю 14 3. Оцінка фінансового стану базового готелю 18 4. Оцінка банкрутства на основі факторних моделей 24 5. Оцінка ймовірності банкрутства в умовах АРМ 32 Висновки 37 Список використаних джерел 39 Додатки 42-45 Метою роботи є проведення діагностики кризового стану та прогнозування банкрутства підприємства Курсову роботу виконано на базі законодавчо-нормативних джерел з питань банкрутства, теоретичних розробок з методики діагностики банкрутства, антикризового управління підприємством, які представлені в роботах вітчизняних та зарубіжних авторів. В якості практичної бази застосовано дані фінансової звітності конкретного готелю

 13. БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ ТА ЙОГО РОЛЬ В РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ. 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУ 6 1.1. Сутність кредиту та його види 6 1.2. Роль кредиту в діяльності підприємства 16 1.3. Характеристика об’єкту дослідження Укрпромбанку 22 РОЗДІЛ. 2. МЕХАНІЗМ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 35 2.1. Планування потреби в кредиті 35 2.2. Порядок оформлення кредитів 41 2.3. Використання кредиту 49 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ТА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ 58 3.1. Аналіз динаміки кредитування 58 3.2. Ефективність банківського кредитування та його вплив на фінансовий стан підприємства 64 3.3. Характер використання кредитування 67 РОЗДІЛ 4. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ БАНКУ 71 4.1. Удосконалення кредитної діяльності 71 4.2. Оптимізація роботи кредитного відділу 77 4.3. Економічний результат від впровадження запропонованих заходів 85 ВИСНОВКИ 98 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 101 ДОДАТКИ 107

 14. Роль соціального страхування в Україні та перспективи його розвитку
  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні основи соціального страхування 7 1.1. Необхідність, зміст і значення соціального страхування 7 1.2. Організаційні основи та економічний механізм соціального страхування в Україні 13 1.3. Міжнародний досвід розвитку системи соціального страхування 23 Розділ ІІ. Аналіз системи соціального страхування в Україні 34 2.1. Характеристика фондів загальнодержавного соціального страхування 34 2.2. Порядок надходження та використання коштів фондів соціального страхування 45 2.3. Аналіз соціального страхування в Україні 60 2.4. Сучасний стан пенсійної системи в Україні 72 Розділ ІІІ. Основні перспективи розвитку соціального страхування 89 3.1. Напрями розвитку соціального страхування в Україні 89 3.2. Державний нагляд в системі соціального страхування 95 3.3. Удосконалення додаткового пенсійного страхування 106 Висновки 118 Список використаних джерел 123 Додатки 129

 15. Суть менеджменту та його роль в розвитку сучасного суспільства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НАУКА УПРАВЛІННЯ 5 1.1 Суть поняття менеджменту 5 1. 2. Зміст і функції менеджменту 9 РОЗДІЛ 2. РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ В РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 14 2.1. Еволюція менеджменту з розвитком суспільних відносин 14 2.2 Роль менеджменту в сучасному суспільстві 18 РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО РОЛЬ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 23 3.1 Відмінні риси українського менеджменту 23 3.2 Умови розвитку менеджменту в Україні 28 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua