Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Теорії грошей (ID:18346)
| Размер: 95 кб. | Объем: 38 стр. | Стоимость: 80 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Конйепції походження грошей: раціоналістична і еволюційна. 5
Розділ 2. Теорія грошей К.Маркса. 20
Розділ 3. Сучасна теорія "регульованої валюти" 31
Висновок 36
Список використаної літератури 38
Литература1. Алісов Є.О. Гроші і грошовий обіг: теоретичні засади та стан правового регулювання в Україні. — Х., 2004. — 328с. 2. Історія економічних учень: Підручник: У 2 ч. – Ч.1 / За ред.. В.Д. Базидевича. — К. : Знання, 2006. — 582 с. 3. Базилевич В.Д., Попов В.М., Базилевич К.С., Найдич Н.М. Економічна теорія. Політекономія: Підручник для студентів вищих закладів освіти. — К.: Знання-Прес, 2001. — 581 с. 4. Гальчинський А. Теорія грошей. — К.: Видавництво Соломії Павличко "ОСНОВИ", 2001. — 412 с. 5. Грігорян Г.М., Сіроштан М.А., Українська Л.О., Бережна Н.І., Бондаренко А.П. Історія економічних вчень: Конспект лекцій / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ХДЕУ, 2003. — 252с. 6. Гриньова В. М., Проскура О. Ю. Гроші і кредит. — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. — 207с. 7. Демківський А.В. Гроші та кредит. – К., 2003. – 528 с. 8. Злупко С.М. Історія економічної теорії: Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2005. – 719 с. 9. Мазурок П.П. Історія економічних учень у запитаннях і відповідях: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 477 с. 10. Політична економія. / За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К., 2004. – 672 с. 11. Реверчук С., Полулях І. Історія економічних вчень. — Л. : Тріада плюс, 2007. — 352с. 12. Савлук М. І., Мороз А. М., Лазепко І. І., Пуховкіна М. Ф., Шамова І. В. Гроші та кредит: Підручник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / Савлук М. І. (заг.ред.). —К.: КНЕУ, 2006. — 744с. 13. Саух І.В. Історія економічних вчень. — Житомир : Видавництво ЖДУ ім.І.Франка, 2005. — 260с. 14. Щетинін А.І. Гроші та кредит. – К., 2008. – 432 с. 15. Юхименко П.І., Леоненко П.М. Історія економічних учень: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2000. – 514 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Вартість грошей, форми прояву вартості грошей
  Вступ 3 Вартість грошей , форми прояву вартості грошей 4 1. Сутність грошей та вимірювання їх вартості 4 2. Вартість грошей в Україні 7 Висновки 16 Список використаної літератури 17

 2. Проблеми теорії держави і права білети. Теорії Доказів. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
  1. Юридична наука: проблеми характеристики, поняття та класифікації. 2. Проблеми розуміння та визначення поняття «предмет ТДП». 3. Об'єкт ТДП та його співвідношення з предметом: проблемні аспекти. 4. Функції ТДП (функціональний аналіз). 5. Місце ТДП в системі суспільних та юридичних наук: підходи розуміння. 6. Проблеми класифікації методів юридичної науки. 7. Походження держав: проблематика причин та шляхів її розвитку. 8. Проблеми поняття та ознак держави. 9. Сутнісна характеристика держави: основні підходи 10. Тип держави: проблеми розуміння. 11. Форми державного устрою: проблеми розуміння. 12. Форма державного правління: проблеми визначень. 13. Політичний режим: проблеми розуміння поняття та особливості. 14. Правовий статус особи: проблеми ідентифікації понять. 15. Держава та економіка: межі втручання та напрямки взаємодії. 16. Політична система суспільства: поняття та типологія. 17. Структура та функції політичної системи суспільства. Держава - центральний елемент політичної системи суспільства. 18. Проблематика шляхів формування права. 19. Сутність права, підходи до визначення. 20. Проблематика виокремлення функцій права. 21. Проблематика співвідношення об'єктивного та суб'єктивного права. 22. Поняття, зміст та напрямки праворозуміння. 23. Основні західні школи праворозуміння. 24. Типи праворозуміння. 25. Дія права як фактор забезпечення мети правового регулювання суспільних відносин. 26. Методологічні засади правового регулювання та правового впливу, їх взаємозв'язок із суміжними правовими категоріями. 27. Соціальна відповідальність: проблеми розуміння. 28. Проблематика юридичної відповідальності. 29. Законність та правопорядок: проблеми співвідношення. 30. Законність як комплексна категорія. Теорії Доказів 1. Поняття та предмет теорії доказів. Співвідношення кримінального процесу, доказового права та теорії доказів. 2. Поняття, види та особливості пізнання у кримінальному процесі. 3. Поняття, види та зміст істини в кримінальному процесі. 4. Встановлення об'єктивної істини як мета доказування та принцип кримінального процесу. 5. Поняття та класифікація доказів у кримінальному судочинстві. 6. Юридичні властивості доказу у кримінальному процесі. 7. Умови (правила) допустимості доказу у кримінальному процесі. 8. Поняття та елементи (структура) предмета доказування у кримінальній справі. 9. Особливості предмета доказування в справах про злочини неповнолітніх. 10. Поняття та елементи (зміст) процесу доказування у кримінальних справах. 11. Поняття та значення слідчих і судових версій в процесі доказування у кримінальних справах. Планування під час розслідування кримінальних справ. 12. Презумпції та преюдиції в процесі доказування у кримінальних справах: поняття, види та значення. 13. Формула і зміст презумпції невинуватості. її значення для кримінально-процесуального доказування. 14. Способи збирання та перевірки доказів у кримінальному процесі: поняття, класифікація та загальна характеристика. 15. Поняття, класифікація та значення слідчих і судових дій як основних способів збирання та перевірки доказів у кримінальній справі. 16. Принципи оцінки доказів у кримінальному процесі. 17. Поняття, види та суб'єкти оцінки доказів у кримінальному процесі. 18. Поняття та класифікація суб'єктів доказування у кримінальному процесі. 19. Поняття, види, зміст та значення свідоцького імунітету у кримінальному процесі. 20. Поняття та предмет показань потерпілого. Особливості оцінки показань потерпілого. 21. Правовий статус свідка та потерпілого у кримінальному процесі (права, обов'язки, відповідальність). 22. Поняття, предмет та види показань підозрюваного та обвинуваченого. Особливості оцінки показань підозрюваного та обвинуваченого. 23. Поняття та види судових експертиз. Випадки обов'язкового призначення експертизи у кримінальному процесі. 24. Поняття, види, зміст та значення висновку експерта як джерела доказів у кримінальному процесі. 25. Правовий статус експерта у кримінальному процесі (права, обов'язки, відповідальність). Особливості оцінки висновку експерта. 26. Поняття, види та значення речових доказів у кримінальному процесі. 27. Одержання речових доказів та їхнє процесуальне закріплення (оформлення) у кримінальній справі. 28. Вирішення питання про речові докази у судовому вироці суду та у разі закриття кримінальної справи. 29. Протоколи слідчих і судових дій як джерела доказів у кримінальній справі. 30. Додатки до протоколів слідчих і судових дій та їхнє доказове значення у кримінальному судочинстві. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 1. Поняття та підстава кримінальної відповідальності. Склад злочину: поняття, елементи, ознаки та види. 2. Закон про кримінальну відповідальність. Поняття та вити тлумачення закону про кримінальну відповідальність. 3. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі. 4. Поняття та види стадій умисного злочину. Добровільна відмова при незакінченому злочині. Відмінність добровільної відмови від дійового каяття. 5. Поняття та ознаки співучасті у злочині. Види співучасників. Кваліфікація злочинів з урахуванням виду співучасника. Форми співучасті у злочині. 6. Поняття, ознаки та види множинності злочинів. Сукупність злочинів. Повторність злочинів. Рецидив злочинів. 7. Поняття, ознаки та види обставин, що виключають злочинність діяння. Характеристика окремих обставин, що виключають злочинність діяння (необхідної оборони, крайньої необхідності, затримання особи, яка вчинила злочин, фізичного або психічного примусу). 8. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності. 9. Поняття, ознаки, система та мета покарання. 10. Принципи та загальні засади призначення покарання. 11. Поняття та види звільнення від покарання та його відбування. 12. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування (поняття, умови застосування та види). 13. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. 14. Поняття та види кримінально-правової кваліфікації. Підстави та принципи кримінально-правової кваліфікації. 15. Поняття, ознаки та види вбивств. Умисне вбивство за наявності обтяжуючих обставин (ч. 2 ст. 115 КК України). Умисні вбивства за наявності пом'якшуючих обставин (статті 116-118 КК України). 16. Поняття, ознаки та види тілесних ушкоджень за ступенем їх тяжкості. Загальна характеристика ознак тяжких, середньої тяжкості та легких тілесних ушкоджень. 17. Загальна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК України). Розмежування з захопленням заручників (ст. 147 КК України). 18. Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. Зґвалтування (ст. 152 КК України). Розмежування з насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом (ст. 153 КК України). 19. Крадіжка (ст. 185 КК України). Переростання крадіжки у грабіж або розбій. 20. Вимагання (ст. 189 КК України). Розмежування вимагання з насильницьким грабежем і розбоєм. 21. Шахрайство (ст. 190 КК України). 22. Контрабанда (ст. 201 КК України). Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 305 КК України). 23. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України). 24. Кримінальна відповідальність за створення та діяльність злочинних організацій в Україні. 25. Загальна характеристика злочинів проти безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК України). 26. Загальна характеристика злочинів проти громадського порядку. Хуліганство (ст. 296 КК України). 27. Загальна характеристика злочинів проти моральності. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 КК України). 28. Загальна характеристика злочинів проти здоров'я населення. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК України). 29. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України). Розмежування з перевищенням влади або службових повноважень (ст. 365 КК України). 30. Одержання хабара та незаконне збагачення (статті 368 та 368-2 КК України). Поняття службової особи у кримінальному праві України.

 3. Теорія вартості грошей та її значення для оцінки грошей за часом. Основні принципи та методи оцінки
  Теорія вартості грошей та її значення для оцінки грошей за часом. Основні принципи та методи оцінки 3 Теорія вартості грошей та її значення для оцінки грошей за часом 3 Основні принципи та методи оцінки 6 Задача 13 Обчислити майбутню реальну вартість інвестицій, якщо строк інвестицій - 2 роки, річний складний відсоток - 20%, темп інфляції - 30 %. Список літератури 14

 4. Порядок розрахунку швидкості обігу грошей; її вплив на масу та сталість грошей (Здійснити порівняльний аналіз показника швидкості обігу, грошової маси та індексу цін в Україні, зробити висновки)
  Вступ 3 1. Маса грошей в обороті. грошові агрегати та грошова база 3 2. Основні інструменти регулювання грошово-кредитного ринку НБУ 8 3. Аналіз швидкості обороту грошей в Україні та її впливу на інфляційні процеси 15 Висновки 22 Література 26

 5. Організаційні теорії: класична організаційна теорія; теорії організаційної поведінки
  1. Організаційні теорії: класична організаційна теорія; теорії організаційної поведінки. 3 2. Методи дослідження внутрішнього середовища організації: експрес-діагностика, ґрунтовна діагностика, внутрішній моніторинг. 9 Література 17

 6. Функції грошей
  Вступ 3 1. Гроші: походження та їх сутність 4 1.1. Сутність грошей 4 1.2. Історія появи грошей 6 2. Функції грошей 11 2.1. Поняття функції грошей 11 2.2. Аналіз розбіжностей поглядів вчених щодо кількості функцій грошей 13 2.3. Функції грошей: їх сутність і відмінності 17 2.3.1. Гроші як міра вартості 17 2.3.2. Гроші як засіб обігу 20 2.3.3. Гроші як засіб платежу 22 2.3.4. Гроші як засіб нагромадження 24 2.3.5. Світові гроші 26 3. Особливості реалізації функцій грошей в економіці України 28 3.1. Становлення національної грошової одиниці 28 3.2. Грошова реформа України 31 Висновки 34 Список використаної літератури 35

 7. Концепція грошей
  Вступ 3 1. Основні концепції грошей 4 2. Концепції грошей: їх сутність та особливості 8 3. Раціоналістична концепція походження грошей 9 4. Концепція еволюційного походження грошей 12 Висновки 15 Список використаної літератури 16

 8. Сутність і функції грошей
  Вступ 3 1. Сутність грошей. Гроші як гроші й гроші як капітал. 4 2. Функції грошей 9 Висновок 16 Список використаної літератури 17

 9. Реферат з грошей и кредиту
  1. Вексельний обіг 3 2. Становлення і розвиток грошової системи в Україні 8 Список використаної літератури 15

 10. Контрольна з грошей та кредиту
  1. Міжнародні валютно-кредитні організації 1 1.1. МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД І ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ 1 1.2. СВІТОВИЙ БАНК 4 1.3. РЕГІОНАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУЦІЇ 6 1.4. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ 11 1.5. БАНК МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ 13 2. Обов'язкові економічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків 17 3. Грошова маса, її склад і фактори, що визначають її зміну 19 3.1. Поняття грошової маси 20 3.2. Структура грошової маси 21 3.3. Грошова база 22 3.4. Швидкість обігу грошей 24 3.5. Закон грошового обігу 24 3.6. Механізм зміни грошової маси 28 ЛІТЕРАТУРА 31

 11. Сутність та еволюція грошей
  Вступ 3 1. Сутність та функції грошей 5 1.1. Сутність грошей 5 1.2. Функції грошей 7 2. Походження та еволюція грошей 17 2.1. Походження грошей 17 2.2. Характеристика основних теорій грошей 20 2.3. Еволюційний розвиток форм грошей 29 3. Історія грошей незалежної України 35 3.1. Купоно-карбованцева грошова система в Україні 35 3.2. Організація випуску української монети 38 3.3. Грошова реформа 1996 p.- введення гривні 40 Висновки 45 Список використаної літератури 46

 12. Кейнсіанська теорія грошей
  Вступ 3 1. Суть теорії «керованих грошей» 5 2. Значення рекомендацій Дж.М.Кейнса у формуванні державної економічної політики 7 3. Передатний механізм впливу грошей на економіку 12 4. Мотиви нагромадження грошей 22 5. Недоліки теорії грошей Дж.М.Кейнса 30 Висновки 32 Список використаної літератури 34

 13. Засоби вимірювання грошей

 14. Походження грошей та їх еволюція
  Вступ 3 1. Сутність та походження грошей 5 2. Поява грошей як результат еволюційного розвитку товарного обміну 9 3. Характеристика сучасних кредитних грошей 14 4. Еволюція грошей і їх роль в розвитку економіки 25 Висновок 31 Список використаної літератури 33

 15. Необхідність і виникнення грошей
  Вступ 3 1. Походження і розвиток грошей 5 2. Необхідність їх виникнення 8 3. Еволюція грошей з економічної точки зору 12 4. Визначення грошей як загального еквіваленту 21 5. Місце грошей у ринковій економіці 28 Висновок 33 Список використаної літератури 35

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua