Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Вдосконалення правового статусу органів виконавчої влади в контексті адміністративної реформи (ID:18411)
| Размер: 35 кб. | Объем: 32 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
СодержаниеВступ 3
1. Ознаки та правове становище органів виконавчої влади в контексті адміністративної реформи 5
2. Система органів виконавчої влади в контексті адміністративної реформи 13
3. Виконавча влада та органи виконавчої влади в контексті змін до Конституції України 19
4. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади в контексті адміністративної реформи їх взаємодія 23
Висновки 26
Список джерел 29

Литература1. Конституція України від 28.06.1996. № 254к/96-ВР. // Відомості Верховної Ради , 1996, № 30, ст. 141. ( зі змінами згідно Закону України Про внесення змін до Конституції України 08.12.2004 р. № 2222-IV // Відомості Верховної Ради, 2005, N 2, ст.44 ). 2. Авер'янов В. Б., Дерець В. А., Ославський М. І., Писаренко Г. М., Пухтецька А. А. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / В.Б. Авер'янов (заг.ред.). — К. : Юстиніан, 2007. — 288c. 3. Авер'янов В.Б., Андрійко О.Ф., Битяк Ю.П., Голосніченко І.П., Ківалов С.В. Адміністративне право України: академ. курс:підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / Авер'янов В.Б. (відп.ред.). — К. : Юридична думка, 2007. — Т. 1 : Загальна частина. — 591с. 4. Административное право Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. А37 [Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец./ Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др.]; Под ред. проф. Ю.П. Битяка. — Харьков: Право, 2007. — 576 с. 5. Адміністративне право України [Підручник для юрид. вузів і фак. / АЗІ Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук та ін.]; За ред. Ю. П. Битя-ка. - Харків: Право, 2006. - 520 с. 6. Адміністративне право України. Навч. посібник – Тернопіль: Карт бланш, 2008. – 579 с. 7. Адміністративне право України: Навч. посіб. / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" / Коломоєць Т.О. (заг.ред.), Гулєвська Г.Ю. (заг.ред.). — К.: Істина, 2007. — 216с. 8. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В.Ківалова. — Одеса: Юридична література, 2006. - 896 с. 9. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк – К.: Юрінком Інтер. 2005. – 544 с. 10. Адміністративне процесуальне (судове) право України: підруч. / Одеська національна юридична академія / С.В. Ківалов (ред.). — О.: Юридична література, 2007. — 312с. 11. Битяк Ю. П., Гаращук В. М., Дьяченко О. В., Зима О. Т., Зуй В. В. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2005. — 544с. 12. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б.Авер'янова. — К.: Видавничий Дім «Ін-Юре», 2007. - 668 с. 13. Войтенко А.Б., Новик В.А. Адміністративне право України: Метод. матеріали та навч. програма курсу / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир : Полісся, 2006. — 198с. 14. Гладун З. С. Адміністративне право України: навч. посіб.-довід. для підгот. до іспиту / Тернопільський національний економічний ун-т — Т. : ТНЕУ, 2008. — 172с. 15. Гнатюк С.С., Новіков В.В., Чистоклетов Л.Г., Шишко В.В. Адміністративне право України: структурно-логічні схеми:навч. посібник / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2006. — 195с. 16. Гончарук С.Т. Адміністративне право: Навч.-метод. посібник / Національний авіаційний ун- т. — К. : НАУ, 2006. — 100с. 17. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посібник. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 495c. 18. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б.Авер'янова. — К.: Факт, 2006. — 384 с. 19. Єлістратов А.І. Адміністративне право: лекції / Сергій Володимирович Діденко (ред.та упоряд.), Валентин Васильович Галунько (ред.та упоряд.). — Херсон : ВАТ "ХМД", 2007. — 268c. 20. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України: Навч.-метод. посібник / Одеська національна юридична академія. — 3. вид., перероб. і доп. — О. : Юридична література, 2006. — 488с. 21. Кодекс про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами: / Відп. Ред. Е.Ф. Демський: Юрінком Інтер, 2007. – 1088с. 22. Коломоєць Т. О., Гулєвська Ганна Юріївна. Адміністративне право: Навч.-метод. посіб. / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" МОН. — Запоріжжя : ЗНУ, 2006. — 140с 23. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник – К.: Юрінком Інтер. 2006. – 736 с. 24. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія / За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2006. - 336 с. 25. Макаренко А.В. Адміністративне право. Загальна частина: навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана" — К. : КНЕУ, 2008. — 264с. 26. Остапенко О.І., Кісіль З.Р., Ковалів М.В., Кісіль Р.В. Адміністративне право: навч. посібник / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — К. : Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. — 533с. 27. Павлов Д.М. Адміністративне право. Загальна частина: конспект лекцій / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2007. — 136с 28. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: навч. посібник. — К. : Атіка, 2008. — 624c. 29. Шкарупа В.К., Коваль М.В., Савчук О.П., Самофалов Л.П., Мацелик М.О. Адміністративне право України: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2005. — 248с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Вдосконалення правового статусу органів виконавчої влади (у контексті адмін реформи)
  Вступ 3 1. Конституційно-правові засади системи органів виконавчої влади в України 6 1.1. Виконавча влада в системі поділу державної влади 6 1.2. Система органів виконавчої влади України та конституційно-правові принципи її організації 10 1.3. Конституційно-правовий статус основних елементів системи органів виконавчої влади України 14 2. Розвиток конституційних основ виконавчої влади в сучасній Україні 17 2.1. Передумови та напрями генезису конституційних основ виконавчої влади в Україні 17 2.2. Конституційно-правові основи забезпечення системності функціонування виконавчої влади 18 3. Проблеми конституційно-правового регулювання державної служби в Україні 20 3.1. Інститут правового регулювання державної служби в системі конституційного права України 20 3.2. Конституційно-правові основи реформування державної служби в сучасній Україні 24 Висновок 27 Література 32

 2. Система та особливості конституційно - правового статусу місцевих органів виконавчої влади, шляхи його вдосконалення в контексті конституційної реформи
  Вступ 3 1. Загальна характеристика конституційно-правового статусу органів виконавчої влади 5 1.1. Місце та роль Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади 5 1.2. Центральні органи виконавчої влади 16 1.3. Місцеві органи виконавчої влади 23 2. Конституційно-правовий статус українського уряду у світлі конституційно-правової реформи: проблеми реалізації 27 3. Пострадянський досвід конституційних реформ 38 Висновки 46 Список використаної літератури: 48-49 Мета та завдання дослідження. Метою даною курсової роботи є теоретичний огляд конституційно-правового статусу державних органів виконавчої влади. Об’єктом дослідження є теоретичні положення конституційного права. Предметом дослідження є конституційно-правовий статус органів виконавчої влади. Дана робота складається з трьох розділів, що у свою чергу містять підрозділи, що дозволяють ґрунтовно ознайомитися з темою і систематично відобразити матеріал, а також викласти думки науковців.

 3. Центральні органи виконавчої влади в системі органів виконавчої влади. Допоміжний апарат органів державної влади в Україні (нове законодавство)
  Вступ 3 1. Центральні органи виконавчої влади в системі органів виконавчої влади 4 2. Допоміжний апарат органів державної влади в Україні 14 Висновок 26 Література 27

 4. Повноваження органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій з питань цивільного захисту
  1. Повноваження органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій з питань цивільного захисту. 3 2. Біологічний захист населення та його значення для життєдіяльності людини. 9 3. Загальні принципи превентивного та оперативного (аварійного) планування заходів зниження ризиків і зменшення масштабів надзвичайних ситуацій. 16 Література 24

 5. Система місцевих органів виконавчої влади
  Вступ 3 1. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій 6 2. Порядок формування, структура, функції та повноваження місцевих державних адміністрацій 14 3. Порядок призначення та відповідальність голів місцевих державних адміністрацій 34 4. Підстави та порядок припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій 36 Висновок 37 Список використаних джерел 41

 6. Порівняння органів виконавчої влади двох країн
  Вступ 3 РОЗДІЛ 1. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ 5 1.1. Місце та роль Кабінету Міністрів України в системі органів державної влади 5 1.2. Центральні органи виконавчої влади України 13 1.3. Місцеві органи виконавчої влади в України 20 РОЗДІЛ 2. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ 26 2.1. Федеральний уряд Федеративної Республіки Німеччини 26 2.2. Центральні органи виконавчої влади Федеративної Республіки Німеччини 29 2.3. Федералізм і самоврядування 32 Висновки 35 Список джерел 39

 7. Адміністративно-Правовий статус центральних органів виконавчої влади
  Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика центральних органів виконавчої влади, як суб’єктів адміністративних правовідносин 5 1.1. Адміністративний статус центральних органів державної виконавчої влади 5 1.2. Особливості змісту адміністративно-правового статусу центральних органів виконавчої влади 6 Розділ 2. Види центральних органів виконавчої влади 9 2.1. Види центральних органів виконавчої влади в державному механізмі 9 2.2. Становлення видів центральних органів виконавчої влади 11 Розділ 3. Зміст діяльності центральних органів виконавчої влади 16 3.1. Поняття змісту діяльності центральних органів державної виконавчої влади 16 3.2. Повноваження центральних органів державної виконавчої влади 20 Розділ 4. Урядові органи державного управління 27 Висновки 32 Список джерел 34

 8. Роль місцевих фінансових органів в системі виконавчої влади
  Вступ 3 1.Виконавчі органи влади 4 2. Види органів виконавчої влади 7 3.Місцеві державні адміністрації 12 Висновок 14 Література 15

 9. Повноваження органів виконавчої влади в галузі земельних відносин
  Вступ 3 1. Повноваження органів виконавчої влади в галузі земельних відносин 4 2. Основні завдання та повноваження Держземінспекції 9 3. Державний контроль органами виконавчої влади за використанням та охороною земель 12 Висновок 18 Список використаної літератури 20

 10. Повноваження місцевих органів державної виконавчої влади з управління майном
  Вступ 3 1. Органи, наділені повноваженнями щодо управління державною власністю 6 2. Місцеві органи державно виконавчої влади, що здійснюють управління майном та їх повноваження 10 3. Аналіз проекту закону про управління державною власністю 23 Висновки 27 Література: 30

 11. Дослідити ПРИМІРНУ ІНСТРУКЦІЮ з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
  1.Дослідити ПРИМІРНУ ІНСТРУКЦІЮ з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади 3 2. Назвати вимоги до підготування та оформлення документів до засідань колегіальних органів 7 3.Навести приклад контракту 11 ЛІТЕРАТУРА 15

 12. Діловодство. Дослідити ПРИМІРНУ ІНСТРУКЦІЮ з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
  1. Дослідити ПРИМІРНУ ІНСТРУКЦІЮ з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади. 3 2. Назвати вимоги до підготування та оформлення документів до засідань колегіальних органів. 8 3. Навести приклад контракту. 15 Контракт на оренду обладнання Список використаної літератури. 18

 13. Дослідити Примірну інструкцію з діловодства з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
  1 Дослідити Примірну інструкцію з діловодства з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади 3 2. Назвати вимоги до підготування та оформлення документів до засідань колегіальних органів 10 3. Навести приклад контракту 13 Список літератури 18

 14. Державне управління в умовах адміністративної реформи
  Вступ 3 1. Поняття державного управління. Його основні риси і принципи 4 2. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади 7 3. Основні напрямки удосконалення державного управління в умовах адміністративної реформи 11 Висновок 14 Література: 15

 15. Особливості правового статусу земель комунальної власності
  Вступ 3 1. Особливості правового статусу земель комунальної власності 4 2. Розмежування земель державної та комунальної власності 11 Висновки 18 Список джерел 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua