Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Домашні самостійні завдання з Дошкільної педагогіки (ID:18775)
| Размер: 26 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
СодержаниеЗавдання 1. Опрацювати Закон України "Про дошкільну освіту" (ст. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 23). - 5 стор
Завдання 2. Ознайомитись і підготувати повідомлення про організацію роботи в одному із дошкільних закладів інноваційного, альтернативного типу (за вибором): авторський дошкільний заклад реалізації ідеї видатних педагогів (С. Русової, М. Монтессорі, В. Сухомлинського та ін.); центр розвитку дитини; дитячий садок-початкова школа, що є діючими в місті Києві чи з досвіду роботи дошкільних установ, що друкується на сторінках професійних видань. - 2 стор.
Завдання 3. Підготувати реферат про організацію системи дошкільної освіти в одній із країни близького і далекого зарубіжжя (за вибором) - 3-4 стор.

Зміст

1. ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ" 3
2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОЛТАВСЬКОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ № 10 10
3. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В США 13
Список використаної літератури 17

Литература1. Закон України "Про дошкільну освіту": За станом на 25 листопада 2005 року / Верховна Рада України. – К. : Парламентське видавництво, 2005. – 31с. 2. Айдашева Г.А., Ассаулова С.В., Пичугина Н.О. Дошкольная педагогика: конспект лекцій. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 381 с. 3. Лисенко Н.В., Кирста Н.Р. Педагогіка українського дошкілля: Навч. посіб. – К. : Вища школа, 2006. – 304с. 4. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки: Навч. посібник. – К. : Абрис, 1998. – 447с. 5. Сорокова М.Г. Современное дошкольное образование: США, Германия, Япония: актуальные проблемы и пути развития. – М., 1998. – 34с. 6. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки: Навч. посібник / З.Н. Борисова (заг.ред.), В.У. Кузьменко (упоряд.). – К. : Вища школа, 2004. – 512с. 7. Джупій Н.Ю. Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс № 10 на шляху інновацій / Постметодика. – №1, 2009 р. – с. 23-26.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Системи дошкільної освіти Казахстану
  ВСТУП 3 1.Види та комплектування дошкільних організацій 4 2.Режим дня 8 3.Сучасна система підготовки педагогів з дошкільної освіти в Республіці Казахстан 11 4.Проблеми та перспективи системи дошкільної освітив Республіці Казахстан 13 ВИСНОВОК 18 ЛІТЕРАТУРА 19

 2. Розвиток системи дошкільної освіти в 40-80 рр.
  Вступ. 3 Розділ I. Аналіз розвитку вітчизняної системи дошкільного виховання у 40 – 80 рр. 4 1.1.Загальна характеристика. 4 1.2.Організаційні проблеми. 8 1.3.Законодавчо-правові аспекти. 11 1.4.Програмно-методичне забезпечення галузі. 14 Розділ II. Погляд у XXI сторіччя. 16 2.1.Історичні виклики XXI століття. 17 2.2.Напрямки змін системи освіти. 18 Розділ III. Основні напрямки розвитку системи дошкільного виховання на сучасному етапі. 25 Висновки та практичні рекомендації. 34 Список використаної літератури: 37

 3. Основні напрямки розвитку системи дошкільної освіти на сучасному етапі
  Вступ. 3 1.Аналіз вітчизняної системи дошкільного виховання. 4 1.1.Загальна характеристика. 4 1.2.Організаційні проблеми. 8 1.3.Законодавчо-правові аспекти. 11 1.4.Програмно-методичне забезпечення галузі. 14 2.XXI сторіччя: нова освітня політика. 16 2.1.Історичні виклики XXI століття. 17 2.2.Напрямки змін системи освіти. 18 3.Основні напрямки розвитку системи дошкільного виховання на сучасному етапі. 25 Висновки та практичні рекомендації. 34 Список використаної літератури: 36

 4. Питання з педагогіки
  ЗМІСТ 1. Проблеми сучасного суспільства і вища освіта. 4 2. Стан і тенденції розвитку вищої школи в Україні. 5 3. Витоки й основні віхи становлення освіти й вищої школи в Україні та світі. 6 4. Братства: їх унікальність і значення в розвитку української вищої школи (XVI - ХУІІ ст.). 8 5.Острозька академія (1576 -1636 pp.), її внесок у розвиток вітчизняної вищої школи. 11 6. Києво-Могилянська академія як визначний освітньо-культурний центр України. 12 7. Освітня діяльність Переяславського і Харківського колегіумів. 14 8. Виховний ідеал Григорія Сковороди: сутність та значення для сучасності. 16 9. Батуринський університет (проект 1760 р.) та Ніжинська гімназія вищих наук (1820 -1832 pp.). 17 10 Класичні університети України періоду нової та новітньої історії. Львівський університет (1661 p., 1784 p.). Харківський університет (1805 p.). Київський університет (1834 p.). 19 11. Класичні університети України періоду нової та новітньої історії. Одеський університет (1865 p.). Чернівецький університет (1875 p.). 25 12. Українська вища школа часів Центральної ради. Польська політика ультраквізму в освіті. 26 13. Особливості розвитку і становлення вищих навчальних закладів України у XX - на початку XXI ст. 29 14. Стан і тенденції розвитку вищої освіти в Україні на сучасному етапі суспільного розвитку. 31 15. Структура сучасної системи вищої освіти однієї з розвинених країн (за вибором) і характеристика її складових елементів. 33 16. Сучасні престижні та елітарні зарубіжні вищі школи (на прикладі однієї з країн на вибором), їх структура, технології навчання і фінансування. 35 17. Місце педагогіки вищої школи в системі педагогічних наук. Зв'язок педагогіки вищої школи з іншими науками. 37 18. Педагогіка вищої школи як наука, її об'єкт та предмет. 38 19. Сучасні методологічні аспекти педагогіки вищої школи. Категорії педагогіки вищої школи. 39 20. Методологія педагогіки вищої школи у світлі сучасної парадигми науки. 40 21. Методи педагогіки вищої школи 42 22. Методологія та етапи наукових досліджень з педагогіки вищої школи. 44 23. Емпіричний і теоретичний рівні наукових досліджень із педагогіки вищої школи. 45 24. Методи педагогічного експерименту і математичної статистики у дослідженнях із педагогіки вищої школи. 47 25. Особливості педагогічного процесу у вищому навчальному закладі 48 26. Структура педагогічного процесу 50 27. Організація навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. 51 28. Гуманістична спрямованість навчально-виховного процесу у вищій школі. 52 29. Психологічні особливості студентського віку. 53 30. Типологія студентів сучасних вищих навчальних закладів. 55 31. Особливості адаптації молоді у вищому навчальному закладі. 57 32. Мета та завдання вищої освіти в Україні. 58 33. Зміст вищої освіти в Україні. 59 34. Державний стандарт вищої освіти. 59 35. Система освіти в Україні, її структура. 61 36. Принципи діяльності сучасних вищих навчальних закладів. 63 37. Пріоритетні напрями реформування вищої освіти в Україні. 64 38. Наука і навчальна дисципліна. 66 39. Навчальна програма та її структура (за фахом). 66 40. Дидактичні моделі змісту навчання. 68 41. Науково-методичне забезпечення навчального процесу з дисципліни (за фахом), робочий час викладача і навчальний час студента. 70 42. Принципи навчання у вищому навчальному закладі. 72 43. Методи навчання. Характеристика словесних і практичних методів навчання (з прикладами за фахом). 73 44. Характеристика наочних методів навчання і вимог до наочності (з прикладами за фахом). 75 45. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. 77 46. Технічні засоби навчання, їх класифікація і вимоги до застосування у навчальному процесі вищої школи (за фахом). 77 48. Лекції та методика їх проведення. Психолого-педагогічні вимоги до проведення лекції у вищій школі. 81 49. Семінарські та практичні заняття у вищих навчальних закладах. 82 50. Комплексні форми організації навчання у вищій школі. 83 51. Дидактичні основи індивідуальних занять студентів. 84 52. Педагогічна і виробнича практика студентів: мета і значення для розвитку професіоналізму майбутнього фахівця. 84 53. Самостійна робота студентів, вимоги до її організації. 86 54. Дистанційне навчання у системі вищої освіти: соціально-економічна потреба, сутність, нормативно-правове забезпечення та умови ефективності. 87 55. Форми, види і методи організації науково-дослідницької роботи студентів. 89 56. Основи педагогічного контролю у вищих навчальних закладах. Значення та функції оцінювання навчальних досягнень студентів. 91 57. Форми педагогічного контролю у вищій школі. 93 58. Модульно-рейтингова і кредитно-модульна технології навчання та оцінювання навчальних досягнень студентів. 94 59. Організація виховної роботи зі студентами у вищій школі. 96 60. Основні завдання виховання молоді в державних документах про освіту. 98 61. Структура виховного процесу у вищих навчальних закладах. 98 62. Мотиви виховання. 100 63. Принципи виховання. 102 64. Зміст та напрями виховної роботи зі студентами. 103 65. Форми і методи виховної роботи зі студентами. 105 66. Завдання національного виховання студентської молоді у ВНЗ. 106 67. Моральне виховання студентів. 107 68. Правове виховання студентської молоді у ВНЗ. Правова вихованість. Правове загальне навчання (правовий всеобуч). 108 69. Педагог як суб'єкт морально-правової відповідальності. 109 70. Екологічне виховання студентської молоді. 111 71. Критерії вихованості особистості. 112 72.Педагогічний менеджмент як сучасна теорія управління освітою 113 73. Зарубіжні концепції менеджменту. 114 74. Система управління вищим навчальним закладом в Україні. 114 75. Основні поняття теорії педагогічного менеджменту. 116 76. Загальна характеристика принципів і функцій педагогічного менеджменту. 116 77. Самоменеджмент у професійній діяльності викладача вищої школи. 118 78. Особливості діяльності викладача сучасного ВНЗ. 120 79. Готовність до педагогічної діяльності викладача вищої школи. 122 80. Професійна усталеність викладача вищої школи: мотиваційний компонент. 124 81. Професійна усталеність викладача вищої школи: емоційний компонент. 124 82.Професійна усталеність викладача вищої школи: особистісний компонент. 125 83. Професійна усталеність викладача вищої школи: професійно-педагогічний компонент. 125 84. Сутність, завдання та особливості професійно-педагогічного спілкування. 126 85. Типологія особистості викладача вищої школи. 128 86. Сутність, складові та зміст педагогічної культури викладача ВНЗ 129 87. Професійна майстерність викладача вищої школи. 130 88. Педагогічна техніка викладача вищої школи. 133 89. Спостережливість і невербальне спілкування у роботі викладача вищої школи. 133 90. Саморегуляція в роботі викладача вищої школи. Заходи з профілактики синдрому професійного вигорання. 135

 5. Запитання з психології та педагогіки
  Зміст Зміст 3 1. Потреби, мотиви, поведінка 4 2. Особистість та діяльність 5 3. Виховання - підготовка дитини до дорослого життя 7 4. Вступ до психології 14 5. Біопсихічні властивості людини 16 6. Споживи, мотиви, поведінка. 16 7. Міжособистісні стосунки. Спілкування 18 8. Виховання - підготовка дитини до дорослого життя 20 Список використаної літератури 24

 6. Основи психології та педагогіки
  1. Поняття про характер та його структуру 3 2. Мета та завдання туристського виховання 10 Список використаної літератури 15

 7. Контрольна з психології та педагогіки
  1. Поняття методології і теорії педагогічних наук 3 2. Характер і його структура 10 Список використаної літератури 18

 8. основи психології та педагогіки
  1. Свідомість та ментальність. 3 2. Психологічна сумісність і конфлікт у міжособистісних стосунках. 6 Список використаної літератури 9

 9. Основи психології та педагогіки
  1. Види та властивості уваги 3 2. Фактори, що впливають на соціально-психологічний клімат 9 Список використаної літератури 14

 10. Основи педагогіки та психології
  1. Класифікація та види відчуттів 3 2. Соціальні групи, їх класифікація. 6 Бібліографія 13

 11. Контрольна з історії педагогіки
  1. Чому Яна Амоса Каменського вважали засновником педагогічної науки 3 2. Що розумів Ушинський під висловом “Щоб виховати людину всебічно необхідно вивчити її всебічно” 6 3. Гуманістична спрямованість спадщини Сухомлинського 7 4. Практика шкільництва Європейської освіти нового часу 9 Література 12

 12. Основи психології та педагогіки
  1. Поняття про відчуття, їх фізіологічна основа. 3 2. Загальна характеристика процесу соціалізації. 7 Бібліографія 13

 13. Основи психології та педагогіки
  1. Розвиток уяви у дітей. 3 2. Значення здібностей та задатків для успішного оволодіння професійною діяльністю. 7 Література 15

 14. Контрольна робота з педагогіки
  Зміст 1. Катарсісне виховання та його значення у формуванні емоційно інтелектуального розвитку дітей 3 2. Технологія організації колективної творчої діяльності 6 3. Розкрити суть понять артпедагогіка й арттерапія 8 Список використаної літератури 14

 15. Основи психології та педагогіки
  1. Вплив емоцій на людину 3 2. Рівні, дистанції, бар'єри спілкування 10 Список використаної літератури 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua