Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
СтатьяТема: Відщкодування збитків як форма відповідальності юридичних осіб за порушення умов договору (ID:18810)
| Размер: 26 кб. | Объем: 9 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
Литература1. Гражданское право: Учеб.: В 3-х т. Т. 1. - 6-е изд., перераб. и доп. / Е.Ю.Валявина, И.В.Елисеев и др.; Отв. ред. А.П.Сергеев, Ю.К.Толстой. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. - 776 с. 2. Иоффе О.С. Избранные труды: В 4-х т. Т. ІІІ. Обязательственное право. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. - 837с. 3. Мосейчук Р. Возмещение убытков при нарушении договорных обязательств / Підприємництво, господарство і право. - 2004. - №3. - С.38-41. 4. Юридичні терміни. Тлумачний словник / В.Г. Гончаренко, П.П. Андрушко, Т.П. Базова та ін.; за ред. В.Г. Гончаренка. - К.: Либідь, 2003. - 320 с. 5. Терьохін С. Відповідальність за порушення комерційних контрактів / Підприємництво, господарство і право. - 2004. - №7. - С.28-30. 6. Юридичний словник. / За ред. Б.М. Бабія, В.М. Корецького, В.В. Цвєткова. К.: Головна редакція Української Радянської Енциклопедії АН УРСР, 1974. - 846 с. 7. Юридична енциклопедія: В 6 т. Т.6: Т-Я. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. - К.: «Укр. енцикл.», 2004. - 768 с. 8. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2-х т. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - Т. І. - 832 с. 9. Господарське право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Х.: Право, 2005. - 384 с. 10. Принципы международных коммерческих договоров / Пер. А.С. Комарова - М.: Междунар. отношения, 2003. - 288 с. 11. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 688 с. 12. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2004. - 624 с. 13. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения: Издание 2-е, завод 6-й (стереотипный). - М.: «Статут», 2003. - 848 с. 14. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Комментарий. - М.М. Богуславский, Н.Г. Вилкова и др. - М.: Юридическая литература, 1994. - 320 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Захист свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень субєкта владних повноважень
  Вступ 3 1. Організація адміністративного судочинства 5 1.1 Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження 12 1.2 Особливості провадження в окремих категоріях справ 15 2. Перегляд судових рішень 21 2.1 Набрання законної сили рішенням суду 27 2.2 Виконання рішень вадміністративних справах 31 Висновок 34 Список використаної літератури 36 Метою написання курсової роботи є: розкрити питання захисту прав та інтересів осіб від порушень з боку органів влади. Тобто об’єктом вивчення у даній курсовій роботі є саме механізм (певна процедура з присутніми засобами та способами) захисту порушених, особами наділеними владними повноваженнями, прав. Розгляд буде проводитися з моменту проголошення незалежності нашою державою і до сьогодення.

 2. Порядок створення юридичних осіб
  Вступ 4 1. Історія виникнення юридичних осіб 6 1.1. Радянські теорії виникнення юридичних 6 1.2. Поняття юридичної особи 9 2. Загальна характеристика створення юридичної особи 16 2.1. Порядок створення юридичних осіб за Цивільним кодексом України 16 2.2. Порядок створення юридичних осіб за Господарським кодексом України 23 3. Порядок державної реєстрації юридичних осіб 26 Висновки 33 Список використаної літератури: 35

 3. Страхування майна юридичних осіб
  Страхування майна юридичних осіб 3 Вступ 3 1. Страхування майна на випадок вогню, стихійного лиха та крадіжки 3 2. Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств 7 3. Страхування технічних ризиків 11 Висновок 13 Задача 1 14 Розрахувати розмір частини страхової премії, поверненої страхувальникові у разі дострокового припинення дії договору страхування; розмір страхової премії у разі збільшення страхової суми; розмір страхової премії у разі зменшення страхової суми. Термін дії договорів – 1 рік, якщо: 1. розмір страхової премії (П1) – 150 грн.; 2. розмір нової страхової премії:  збільшення страхової суми (П2) – 170 грн.;  зменшення страхової суми (П3) –140 грн.; 3. значення повних місяців залежно від змін у договорі (N) – 7; 4. К1, К2 = 0,75. Задача 2 15 Розрахувати суму страхового відшкодування для страхування майна з використанням системи пропорційної відповідальності, якщо:  вартісна оцінка об'єкта страхування, грн. – 6000 грн.;  страхова сума за договором, грн. – 6000 грн.  фактична сума збитків, грн. – 4200 грн. Задача 3 16 Розрахувати суми першого та другого ризиків під час страхування домашнього майна за даними: Вартість домашнього майна – 22000 грн. Страхова сума за договором страхування – 18000 грн. Сума завданих збитків – 20000 грн. За результатами розрахунків зробити висновки. Задача 4 17 Страхова сума за договором весільного страхування становить 2 500 грн. застрахований вступив до шлюбу у віці 20 років. Визначити розмір додаткової суми, яку зобов’язана виплатити страхова компанія, за умови, що норма доходності становить 75 % діючої облікової ставки НБУ. Пояснити причини встановлення методики з виплати додаткових сум за договором весільного страхування. Список використаної літератури 19

 4. Порядок створення юридичних осіб в Україні
  Вступ 3 1. Загальні засади створення юридичних осіб 5 1.1. Поняття та ознаки юридичних осіб 5 1.2. Створення юридичних осіб як виникнення та легітимація підприємства 15 2. Характеристика порядку створення юридичних осіб 19 2.1. Способи утворення юридичних осіб 19 2.3. Установчі документи як передумова створення юридичної особи 24 2.4. Вимоги до змісту установчих документів 25 2.5. Порядок проведення державної реєстрації юридичної особи 26 3. Законодавчі новели порядку створення юридичних осіб в України 29 Висновок 39 Список використаної літератури 43

 5. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 5 1.1. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності 5 1.2. Види цивільно-правової відповідальності 11 1.3. Форми цивільно-правової відповідальності 15 1.4. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб як вияв їх правоздатності 31 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 42 2.1. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб публічного та приватного права 42 2.2. Цивільно-правова відповідальність підприємницьких та непідприємницьких юридичних осіб 46 2.3. Особливості цивільно-правової відповідальності банків 49 РОЗДІЛ 3. ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 60 3.1. Сучасні тенденції розвитку законодавства щодо цивільно-правової відповідальністі юридичних осіб 60 3.2. Проблеми, пов’язані з цивільно-правовою відповідальністю юридичних осіб, та шляхи їх вирішення 78 ВИСНОВКИ 108 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 115

 6. Проблеми оподаткування юридичних осіб в Україні
  ЗМІСТ Вступ 4 Розділ 1.Теоретичні аспекти функціонування податкової системи України на сучасному етапі 6 1.1. Характеристика податкової системи України 6 1.2. Прямі та непрямі податки в структурі оподаткування юридичних осіб 11 Розділ 2. Аналіз та оцінка ефективності податкової політики підприємства 22 2.1. Характеристика об’єкту дослідження 22 2.2. Аналіз податкової політики ЗАТ “Меркурій” за звітний період 24 Розділ 3. Шляхи вдосконалення оподаткування юридичних осіб 30 3.1. Проблеми діючої податкової системи України 30 3.2. Проблеми оподаткування юридичних осіб в Україні та шляхи їх вирішення 34 Висновки 42 Список використаних джерел 44 Основною метою курсової роботи є дослідження та висвітлення стану, проблем та ефективних напрямків оптимізації відносин між державою та юридичними особами у сфері оподаткування. В рамках роботи розглядаються сутність та принципи податкової політики України, основні підвалини функціонування податкової системи України, класифікація податків за економічними критеріями, механізм розрахунку основних податків з підприємства (І розділ); характеристика базового підприємства, економічний аналіз нарахування та сплати податків юридичною особою (ІІ розділ); приводяться основні напрямки пошуку резервів зниження бази оподаткування по окремих видах податків, шляхи мінімізації окремих податкових платежів, плануються обсяги податкових платежів підприємства на майбутні періоди (ІІІ розділ).

 7. Поняття та ознаки юридичних осіб їх створення та припинення
  Вступ 3 1. Поняття та ознаки юридичних осіб 4 2. Загальна характеристика способів утворення юридичних осіб 9 3. Припинення діяльності юридичних осіб 16 Висновок 18 Використана література 19

 8. Теорії виникнення юридичних осіб (поняття, особливості, класифікація)
  Зміст Вступ 3 1. Розвиток вчення про юридичні особи 5 1.1. Радянські теорії виникнення юридичних осіб та їх вплив на сучасну цивілістику 5 1.2. Поняття юридичної особи та її основні ознаки через призму теорій щодо її виникнення 7 2. Класифікація юридичних осіб 15 2.1. Види юридичних осіб відповідно до Цивільного кодексу України 15 2.2. Види юридичних осіб виділені Господарським кодексом України. Співвідношення норм Цивільного та Господарського кодексів 17 3. Порівняльний аналіз норм ЦК УРСР 1963 р. та ЦК України 2004 р., які регулюють організаційно-правові форми юридичних осіб 20 3.1. Аналіз змін основних положень щодо юридичних осіб 20 3.2. Підприємницькі юридичні особи. Новели ЦК України 28 Висновки 38 Список використаних джерел 41 Метою даної роботи є дослідження теорій виникнення юридичних осіб через призму історичного надбання та сучасних досягнень. Об’єктом є юридичні особи та особливості їх правового статусу.

 9. Захист честі, гідності та ділової репутації громадян та юридичних осіб
  Вступ 3 1. Захист честі, гідності та ділової репутації фізичних та юридичних осіб, як один з найважливіших інститутів цивільного права 5 1.1. Поняття захисту честі, гідності та ділової репутації 5 1.2. Історія розвитку права на захист честі, гідності та ділової репутації 12 2. Порядок захисту честі, гідності й ділової репутації в цивільному судочинстві 18 2.1. Зміст цивільно-правового захисту честі, гідності та ділової репутації 18 2.2. Порядок судового розгляду справ про захист честі, гідності та ділової репутації 29 2.3. Відшкодування моральної шкоди у випадку захисту честі та гідності людини, ділової репутації 34 Висновки 37 Перелік використаних джерел 40

 10. Розвиток майнового страхування юридичних осіб на прикладі страхової фірми
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ 1.1. Економічна сутність, функції, принципи та ознаки майнового страхування 7 1.2. Становлення та розвиток майнового страхування в Україні 25 1.3. Досвід закордонних країн у сфері страхування 34 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 44 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАХУВАННЯ МАЙНА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В СУЧАСНИХ УМОВАХ НА ПРИКЛАДІ ВАТ «Назва» 48 2.1. Загальна характеристика об’єкта дослідження 48 2.2. Страхування майна на випадок вогню, стихійного лиха та крадіжки 54 2.3. Процедура страхування майна майна юридичних осіб 70 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 81 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ І РОЗВИТКУ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ 84 3.1. Майнове страхування в системі управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств 84 3.2. Страхування кредитних та фінансових ризиків в процесі виробничої діяльності підприємств 92 3.3. Удосконалення та впровадження законодавчого забезпечення майнового страхування підприємств в Україні 100 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 105 ВИСНОВКИ 108 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 117 Додаток. Фінансова звітність ВАТ «Назва» за 2008 р. 122

 11. Переваги та надоліки спрощенної системи оподаткування для СПД – юридичних осіб
  ВСТУП 3 1. Характеристика спрощеної системи оподаткування в Україні 5 2. Переваги та недоліки спрощеної системи оподаткування для СПД – юридичних осіб 10 Список використаної літератури 18

 12. Поняття та предмет цивільного права, правоздатнысть громадян, припинення юридичних осіб
  Вступ 3 1. Поняття та предмет цивільного права 4 2. Правоздатність громадян 7 3. Припинення юридичних осіб 10 Висновок 13 Використана література 14

 13. Порядок укладення колективних договорів, контроль за виконанням його умов та відповідальність за порушення
  1. Порядок укладення колективного договору і його зміст 3 2. Контроль за виконанням колективного договору і види відповідальності за невиконання його зобов'язань 9

 14. Юридичні особи, їхній правовий статус і види юридичних осіб у законодавстві Європи і України
  Зміст 2 Вступ 3 1. Поняття та ознаки юридичної особи 4 2. Правосуб’єктність юридичних осіб 9 3. Види юридичних осіб за законодавством Європи 11 4. Види підприємств в Україні 14 5. Правовий статус юридичних осіб 18 Висновок 26 Список використаної літератури 29-30

 15. Форма та зміст господарського договору
  Вступ 3 Розділ 1. Загальні засади господарського договору в Україні 5 1.1 Поняття та ознаки господарського договору в українському законодавстві 5 1.2. Класифікація і система господарських договорів 8 1.3. Зміст господарського договору 14 Розділ 2. Характеристика господарського договору 18 2.1 Форма господарського договору 18 2.2 Укладення, зміна і розірвання господарського договору 21 Висновки 31 Література: 33

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua