Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна з менеджменту (ID:19043)
| Размер: 31 кб. | Объем: 15 стр. | Стоимость: 80 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
Содержание2. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Задача 1. Аналіз завантаження управлінського персоналу підприємства
Використовуючи залежність складності управління від кількості робітників та обладнання (залежність В.М. Глушкова), визначити завантаження управлінського персоналу підприємства.
Вхідна інформація:
Коефіцієнт залежності складності управління с = 50;
Пропускна спроможність управлінця з обробки інформації А = 106 операцій/рік;
Кількість робітників та обладнання:
Показник Варіант 7
m 370
n 440
М 35
Задача 2. Формалізація та розрахунок кількості задач управління підприємством (по підсистемах).

Метод декомпозиції системи управління дозволяє виявити та формально представити повний перелік задач управління.
Оскільки в результаті декомпозиції отримано множину одиничних чарунок, які описуються координатами чотирьохмірного простору, для визначення простору управління необхідно вказати значення, які будуть приймати кожна з чотирьох координат в рамках заданої системи. Весь простір управління можна представити так: , а будь-яку задачу управління -
Максимальну кількість задач в системі можна розрахувати за формулою;

Структури систем управління підприємством (об'єкту та управляючої системи) наведені в додатку.
Відповідно до варіанту 1 у таблиці наведені різні підсистеми управління підприємством:
- Контроль виробництва* по цеху №1.
* знак відмічає необхідність врахування всіх складових елементів даної множини (підмножини).

Необхідно проаналізувати відповідну систему (підсистему):
1. визначити простір управління. Для цього прийняти наступні позначення:
k – керований процес,
l- виробничий підрозділ,
p – фаза управління,
t – період управління,
2. Розрахувати кількість задач по системі, підсистемі;
3. Навести назви трьох задач управління з відповідної системи, підсистеми.
Задача 3. Кодування задач управління підприємством

Задачею управління є одинична чарунка чотирьохмірного простору, координатами якої є керовані процеси, виробничі підрозділи, фази та періоди управління. Таке визначення дозволяє говорити про те, що для знаходження будь-якої задачі необхідно чітко вказати значення кожної з чотирьох координат. Кодування повинно здійснюватись послідовно у відповідності до обраних ознак поділу системи на елементи.
Повний перелік задач управління визначається структурою системи управління, наведеній в додатку.
Найменування окремих задач управління цієї системи за варіантами наведені в таблиці:
- Регулювання виробництва продукції по цеху № 1 на січень місяць.
Необхідно:
1. Розробити структуру коду для кодування задач системи управління, наведеній на схемі;
2. Закодувати задачу управління відповідно заданому варіанту.

Литература1. Стивенсон В. Дж. Управление производством: Пер. с англ. — М.: Лаборатория базовых знаний: БИНОМ, 1998. — 928 с. 2. Герасимчук В, Г. Розвиток підприємств: діагностика, стратегія, ефективність. — К.: Вища шк., 1995. — 265 с. 3. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропив¬ного. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 528 с. 4. Казанцев А. К., Подлесных В И., Серова Л С Практический ме¬неджмент: В деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тес¬тах: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 1998 — 367 с. 5. Кожекин Г. Я., Синица А М Организация производства: Учеб. пособие. — Минск: Экоперспектива, 1998. — 334 с. 6. Курочкин А. С. Организация производства: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2001—216с. 7. Макаренко М. В., Махалина О. М Производственный менедж¬мент: Учеб. пособие для вузов. — М.: ПРИОР, 1998. — 384 с. 8. Новицкий Н. И. Основы менеджмента: Организация производства на предприятиях: — М.: Финансы и статистика, 1998. — 208 с. 9. Новицкий Н. И. Организация и планирование производства: Учеб.-метод. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 392 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Взаємозв'язок світового менеджменту, міжнародного менеджменту і менеджменту ЗЕД
  1. Взаємозв'язок світового менеджменту, міжнародного менеджменту і менеджменту ЗЕД 3 2. Механізм реалізації менеджменту ЗЕД 7 3. Принципи та рівні організації менеджменту ЗЕД 9 4. Економічні санкції в МГК 12 5. Нетарифне регулювання зовнішньоторговельних операцій 13 6. Оподаткування в ЗЕД 17 Список використаних джерел 21

 2. Порівняльна характеристика світових моделей менеджменту (порівнювати з закордонним досвідом менеджменту)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТОВИХ МОДЕЛЕЙ МЕНЕДЖМЕНТУ 6 1.1. Загальні аспекти менеджменту персоналу в міжнародних організаціях 6 1.2. Особливості зарубіжних технологій управління колективами 10 1.2.1 Північноамериканська модель менеджменту 10 1.2.2. Західноєвропейська модель менеджменту 11 1.2.3. Японська модель менеджменту 14 1.3. Напрямки підтримки розвитку системи управління персоналу в зарубіжних країнах 17 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ МЕНЕДЖМЕНУ 22 2.1. Умови та фактори формування вітчизняної моделі менеджменту 22 2.2. Становлення корпоративного менеджменту в Україні 26 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35

 3. Питання з менеджменту: «В чому полягає сутність такого принципу менеджменту як «саморегулювання»?»
  В чому полягає сутність такого принципу менеджменту як «саморегулювання»?

 4. Перспективи розвитку менеджменту в Україні (порівнювати з закордонним досвідом менеджменту)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОЦІНКА ОСНОВНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА 5 1.1. Огляд світової практики менеджменту 5 1.2. Особливості формування та розвитку вітчизняної моделі менеджменту 11 1.3. Проблемні питання формування вітчизняної системи управління 15 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ 20 2.1. Напрямки розвитку системи менеджменту на макрорівні 20 2.2. Напрямки розвитку системи менеджменту на мікрорівні 25 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33

 5. концептуальні засади сучасного менеджменту НОВІТНІ ПРИНЦИПИ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ МЕНЕДЖМЕНТУ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
  1. НОВІТНІ ПРИНЦИПИ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ МЕНЕДЖМЕНТУ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 3 2. РОЗРОБІТЬ ПРОГРАМУ СТВОРЕННЯ ІНТЕРНЕТ-БІЗНЕС-СИСТЕМИ З ВИРОБНИЦТВА КОНКРЕТНОЇ ПРОДУКЦІЇ 10 3. ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ ТЕХНОЛОГІЮ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ЗАЗНАЧТЕ СФЕРУ І МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АВТОРСЬКОГО І ПАТЕНТНОГО ПРАВ 14 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 21

 6. Доктрина контрактації індивідуальної відповідальності кадрового менеджменту. Сутність доктрини командного менеджменту
  1. Доктрина контрактації індивідуальної відповідальності кадрового менеджменту 3 2. Сутність доктрини командного менеджменту та сучасні проблеми її використання. 6 Література. 13

 7. Контрольна з менеджменту
  Аналіз факторів прямої і непрямої дії зовнішнього середовища (на прикладі підприємства АТЗТ) 3 1. Характеристика установи 3 2. Структура управління 4 3. Чи необхідно змінити структуру управління в разі необхідності розвитку організації: аналіз позитивних і негативних явищ 9 Рекомендації з процесу управління 11 Список літератури 15

 8. Контрольна з менеджменту
  1. Досвід європейських країн у розвитку страхової медицини 3 2. Визначення основних шляхів досягнення цілей кадрової політики 10 Список використаної літератури 18

 9. Контрольна з менеджменту
  1. Схема моделі процесу стратегічного планування, її коротка характеристика. 2 2. Загальна стратегічна модель Портеру. 4 3. Стратегія впровадження нововведень. 6 4 Задача 8

 10. Контрольна з менеджменту
  ЗМІСТ 1. Планування забезпечення виробництва ресурсами 3 2. Управління. Основні поняття. Етапи управління. 10 Список використаної літератури 15

 11. Контрольна з менеджменту
  1. Ієрархія стратегії підприємства: генеральна загально-корпоративна), стратегія бізнесу конкурентна), функціональна стратегія 4 2. Стратегія оптимальних витрат 10 3. Бенчмаркінг, як метод визначення напрямків зміцнення стратегічного потенціалу підприємства 12 Список використаних джерел 15

 12. Контрольна з менеджменту
  Зміст 1. Основи проектування об'єкта управління 3 2. Визначення та аналіз резервів управління. 10 3. Регулювання як функція управління 12 4. Задача 16 Підприємство випускає два види продукції А та В. Для їх виробництва необхідні матеріали чотирьох видів. Загальна кількість матеріалів на підприємстві така: першого виду - 50 шт.; другого - 31 шт.; третього - 40 шт.; четвертого - 19 шт. Витрати матеріалів на випуск одиниці продукції такі:… Список використаної літератури 19

 13. Контрольна з менеджменту
  Зміст 1. Поясніть сутність такого принципу управління як оптимальний ступінь централізації 1 Література 8

 14. Контрольна з менеджменту
  Вступ. 3 1. Модель управління організаційними злетами. 5 2. Суть та класифікація управлінських рішень. 9 Висновок. 18 Список використаних латературних джерел. 19

 15. Контрольна з менеджменту
  1. Менеджер – як професійний управлінець 3 2. Специфіка управлінської операції. Основні вимоги до менеджерів 6 Список літератури 10

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua