Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Логіка доведення Контрольна робота (ID:19272)
| Размер: 34 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 28.04.2010 |
СодержаниеВступ 3
1. Логічна характеристика доведення. Структура доведення 4
2. Доведення індуктивні й дедуктивні 10
3. Спростування. Правила доведення та основні помилки при порушенні цих правил 12
Висновок 18
Література 19

Литература1. Арутюнов В.Х., Кирик Д.П., Мішин В.М. Логіка: Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2002. — 128с. 2. Богдановський І.В., Льовкіна О.Г. Логіка: опорний конспект лекцій / Міжрегіональна академія управління персоналом. — 2-ге вид., стер. — К. : МАУП, 2007. — 163c. 3. Гладунський В.Н. Логіка: Навч. посібник для студ. екон. спец. / Національний ун-т "Львівська політехніка"; Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — 2. вид. — Л. : Афіша, 2004. — 360с. 4. Жеребкін В.Є. Логіка: Підруч. для студ. юрид. спец.. — 6.вид., стер. — К. : Знання, 2003. — 255с. 5. Конверський А.Є. Логіка (традиційна та сучасна): підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — 2-ге вид. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 536с. 6. Петровська І.Р. Логіка: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Національний ун-т "Львівська політехніка". — 2.вид., перероб. і доп. — Л. : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. — 147с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Поняття доведення. Варіант 22 логіка
  Вступ 3 1. Структура доведення: теза, аргументи, демонстрація 4 2. Види доведень: пряме доведення, непряме доведення. 11 3. Різновиди непрямого доведення: апологічне (від супротивного) та розділове (методом виключення). 13 Висновок 16 Список використаної літератури 18

 2. Контрольна робота логіка
  1. Логіка, як наука про форми та закони правильного мислення 3 2. Значення логіки для юристів 7 Використана література 14

 3. Контрольна робота з операційного менеджменту Яка логіка алгоритмізації керування операціями?
  Завдання 1. (Потребує повної відповіді). 3 1. Яка логіка алгоритмізації керування операціями? 2. Які цілі переслідує сучасний операційний менеджер? 6 3. У чому полягає стратегія в керуванні операційною системою? 9 Завдання 2. 13 1. Виробничі системи (ОС) - це: 2. Виробнича ділянка - це: 3. Виділяють підсистеми операційної системи: 4. Закони динамічної організації ОС: Завдання 3. 16 Побудувати графік виконання робіт Б, В Е, Є (графік Гантта). Внести в нього необхідні позначення, що відбивають стан виконання робіт на кінець 4-го робочого дня. Робота Є має бути розпочата на початку 2-го робочого дня та закінчена в середині 9-го дня. На поточний момент фактичний стан виконання цієї роботи на 2 дні випереджає запланований. Робота Е розпочинається у 1-й день і закінчується у 3-й день. Виконується без відхилень. Робота Б мала бути розпочата у 3-й день, але через ремонт устаткування її початок відкладено на 1,5 дня. Тепер, робота має бути виконана протягом 5 повних днів. Робота в починається на початку 2-го дня; на її виконання потрібно 6 днів, але початок її виконання відкладено на один день. Література. 18

 4. Контрольна логіка
  1. Загальна характеристика логічних сполучників 3 2. Природні закони, нормативні закони, закони логіки 6 Література 10

 5. Логіка контрольна
  Питання 1. Види суджень Питання 2. Види поділу. Література Практичні завдання Поняття Зміст Обсяг Родова ознака Видові ознаки Підприємництво ? ? ? ? Підприємництво за родовою ознакою – економічна діяльність. За видовою ознакою – самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, спрямована на систематичне одержання прибутку. Обсяг – загальне підприємництво, соціальне й технологічне.

 6. Логіка, контрольна
  1. Форми логічного пізнання 3 Задачі 7 І. Визначте вид судження, його терміни ІІ. Визначте, чи є судженнями такі речення. ІІІ. Дайте характеристику наведеним категоричним судженням ІV. Наведіть приклади суджень Використана література 12 Задачі 100% вартості роботи

 7. Роль аналогії у процесі доведення своєї думки
  Вступ 3 1. Поняття аналогії 4 2. Аналогія у процесі доведення 7 Висновки 10 Бібліографія 11

 8. Логіка
  1. Логічна структура правових норм 3 2. Логічні методи дослідження (пізнання) 4 3. Логіка побудови судово-слідчої версії 8 Список використаної літератури 13

 9. К/р Логіка
  1. Поняття 2. Задачі Література

 10. Логіка
  1. СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ Й ФУНКЦІЇ ЛОГІКИ 3 2. ПРОСТИЙ КАТЕГОРИЧНИЙ СИЛОГІЗМ 6 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 15

 11. К/р логіка
  Тема 7. Дедуктивні умовиводи (задачи) 3 Тема 9. Логічні основи теорії аргументації (теорія) 7 1. Поняття доказу. 7 2.Прямий і непрямий доказ. 8 3. Поняття спростування. 10 4. Правила доказу і спростування. Помилки, які виникають при їх порушенні. 11 5. Поняття про софізм і логічні парадокси. 14 6. Аргументація і дискусія. 15 Список використаної літератури 17

 12. Логіка
  1. Дайте повну логічну характеристику наступних понять: а) «Банк України»; б) «Економічна криза». 2. Проаналізуйте наступні визначення. Чи правильні вони? а) «Ціна — це вартісне вираження товару»; б) «Логіка — це наука про закони мислення». 3. а) Дайте повну логічну характеристику наступного категоричного судження: «Відчувши послаблення фінансового контролю, частина керівників і бухгалтерів вдається до шахрайства». 4. Сформулюйте висловлювання, яке відповідає наступній формі: ¬(¬Р ˅ О) та визначте його істинність методом таблиць істинності. Слабка (нестрога) диз'юнкція — це логічний сполучник, який буде хибним лише в тому випадку, коли усі його складники будуть хибними. В усіх інших випадках цей логічний сполучник буде істинним. 5. Використавши імплікативне висловлювання: «Чим стабільніший масштаб цін, тим краще гроші виконують функцію міру вартості» побудуйте міркування за схемою modus tollens. Правильність його перевірте методом складання таблиць істинності. Modus tollens», або «заперечувальний модус». Схема: 6. а) Визначте терміни, фігуру та модус простого категоричного силогіз-му. Чи правильний він? «Економіка, яка розвивається на ринкових засадах, досягає високого рівня. Економіка Франції розвивається на ринкових засадах. Отже, вона до-сягла високого рівня».

 13. Логіка
  Дати визначення термінам: 1.Аксіоматичне числення як метод побудови доведень довільної клаузи. 2. Ймовірносно-статистичні методи в економічному дослідженні – це методи ІІ. Встановити, чи правильними є наступні визначення. Якщо визначення не є правильними, то вказати помилку або порушення правила, яке призвело до помилки. Міжнародний маркетинг Брак (нестача) творчого підходу Корисно почати з якогось нового факту Ми визначаємо лідерство як здібність Міжнародна компанія

 14. логіка
  Завдання 1 3 Дайте повну логічну характеристику понять: а) «Інвестиційні цінні папери»; б) «Гроші». Завдання 2 4 а) Проаналізуйте визначення. Чи правильне воно? «Маркетинг — це філософія економіки». б) Здійсніть поділ поняття «Ліквідні кошти» двома способами та про-ілюструйте графічно (колами Ейлера). Завдання 3 7 а) Дайте повну логічну характеристику категоричного судження: «Збір інформації про свого потенційного позичальника є однією з найважливіших складових управління банківськими активами». б) Сформулюйте судження типу О та судження, яке перебуває щодо нього в відношенні часткової сумісності. Завдання 4 9 Спираючись на логічні рівносильності переформулюйте наступну фор-мулу так, щоб вона містила із логічних сполучників тільки кон’юнкцію і ло-гічне заперечення: ¬(А → В) ˅ (¬А ˅ С) ˄ (В ↔ С) Завдання 5 10 а) Одним із методів логіки висловлювань перевірте, чи є наведена фор-мула логічною суперечністю. Відповідь обґрунтуйте: ¬(А → В) ↔ (А ˄ ¬В). б) Спростіть формулу: (¬В → ¬А) ˄ (В → (А ˄ С)) → (А → С). Завдання 6 12 а) Чи вірно, що із міркування, сформульованого за формулою: А ˄ ¬А, слідує: «Грошова одиниця України є найтвердішою валютою у світі». Від-повідь обґрунтуйте. б) Чи слідує з необхідністю висновок з наступних засновків? Відповідь обґрунтуйте: «Фінанси не є надбудовою. Продуктивні сили не є фінансами.» Список літератури 13

 15. Логіка і психологія
  Вступ 2 1. Історичні передумови взаємозв’язку логіки з психологією 4 2. Логіко-наукова основа психологічної науки 9 3. Прояви логіки в психологічній науці 10 Висновки 13 Список використаної літератури: 14

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua